ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
56020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยชาติ ธงสัตย์
9
43
7
2
56020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสัน ดาวศรประศาสน์
19
92
11
3
56020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี มณีวรรณ
11
117
8
4
56020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศวัจน์ โพธิถิระพง
10
57
8
5
56020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ ชุมภู
13
147
9
6
56020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ วรรณคำ
10
45
8
7
56020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สนิท
10
67
8
8
56020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม
10
92
8
9
56020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร คะมณีวรรณ
6
41
8
10
56020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เครืออินทร์
21
314
13
11
56020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ขรรค์ชัย
5
51
7
12
56020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
5
13
56020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล เขื่อนเป็ก
10
64
9
14
56020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์ ตันกูล
9
71
9
15
56020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหา กาชัย
7
64
8
16
56020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพล จ้าวประยูร
15
140
11
17
56020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณา จันธิมา
12
122
8
18
56020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ นาปรัง
19
100
9
19
56020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย ศรีเพชร
42
745
25
20
56020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรนิษฐา คำยศ
21
257
10
21
56020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทวี ใจหมั้น
9
54
8
22
56020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์
8
63
8
23
56020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
20
182
11
24
56020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
25
56020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์
10
72
8
26
56020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
4
27
56020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอพงษ์ อินปั๋น
11
105
8
28
56020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์
7
41
7
29
56020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ
9
51
8
30
56020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด เสนาธรรม
12
106
8
31
56020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก ยารังษี
19
141
11
32
56020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุน บัติปัน
9
90
9
33
56020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ
15
155
8
34
56020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์
21
135
11
35
56020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่
13
148
8
36
56020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
10
75
8
37
56020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปริญญา
12
80
8
38
56020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานัด สร้อยสวิง
12
113
8
39
56020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต เตชะนา
36
598
25
40
56020045
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ จันต๊ะ
14
162
9
41
56020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์
10
77
8
42
56020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
56020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
107
6
44
56020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม กีรติวรางกูร
16
127
11
45
56020050
ประถมศึกษา
-
5
0
0
46
56020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา โสภาเคน
10
48
7
47
56020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ธุระ
13
102
7
48
56020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร
11
59
8
49
56020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
1
50
56020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพิศ กาติ๊บ
18
202
11
51
56020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ราษี
13
163
8
52
56020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
2
1
53
56020058
ประถมศึกษา
นางดวงกมล ใจดี
5
64
9
54
56020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว
19
166
11
55
56020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ศรีจันทร์
13
279
9
56
56020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ อ่อนนวล
41
944
25
57
56020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
58
56020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย พงษ์ช้าง
21
261
12
59
56020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัด คำถิน
7
76
8
60
56020065
ประถมศึกษา
นายสัญญา โยธาวุธ
8
37
6
61
56020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุจวิภู จักรแก้ว
14
121
11
62
56020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐ คำมูล
19
136
11
63
56020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถการ สุริยะ
6
66
8
64
56020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม
14
135
8
65
56020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภักดี ศรีโพธิ์
16
78
12
66
56020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม กล้าหาญ
18
269
12
67
56020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
1
1
68
56020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร คำแก่น
7
61
8
69
56020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
101
11
70
56020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป สร้อยนาค
15
137
8
71
56020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง แกนขุนทด
15
90
10
72
56020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ ธิวงค์
10
52
8
73
56020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ
11
64
7
74
56020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
24
204
11
75
56020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกิจ บุญยืน
10
64
8
76
56020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยลังกา
10
47
8
77
56020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต กลิ่นหอม
10
41
8
78
56020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล สุขศรี
5
37
8
79
56020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
15
86
11
80
56020087
ประถมศึกษา
นายหาญ นันกาวงศ์
7
55
6
81
56020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกฤช ชัยชนะ
11
62
8
82
56020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม อินต๊ะวงค์
10
53
8
83
56020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ผาคำ
10
46
8
84
56020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา ตาทิพย์
10
58
8
85
56020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
9
86
56020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ
8
33
7
87
56020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย วรภูรีกุล
10
73
8
88
56020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฎิพงษ์ ไชยเลิศ
10
104
9
89
56020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ สิงห์คำ
11
88
8
90
56020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า
9
56
8
91
56020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมฉัตร มณีมัย
9
46
8
92
56020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอณิรุจน์ สมจิต
18
123
11
93
56020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพศวีร์ ศรีวิชัย
13
93
8
94
56020103
ประถมศึกษา
นายปรีชา กาวีเขียว
6
20
6
95
56020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูบดินทร์ พวงจำ
9
40
8
96
56020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ยุทธนา คงแหลม
16
114
11
97
56020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
5
98
56020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศน์ ขันตา
15
263
11
99
56020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา วงศ์วิชัย
10
91
8
100
56020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
4
101
56020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบงกช ปัญญาไว
19
250
13
102
56020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว
21
236
13
103
56020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
6
104
56020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ไชยบาล
11
59
8
105
56020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำไพร สมสมัย
10
57
8
106
56020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
27
6
107
56020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
21
255
11
108
56020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แบนประเสริฐ
27
407
12
109
56020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ โยปัญญา
10
41
8
110
56020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
5
111
56020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวัลย์ แสงสว่าง
24
350
16
112
56020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาที สมศรี
23
257
12
113
56020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
133
8
114
56020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิศ ไชยปิน
11
116
8
115
56020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ ผุสดี
13
200
8
116
56020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สืบเครือพรม
14
133
8
117
56020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล ราวกลาง
8
59
6
118
56020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ บัวผัด
11
102
8
119
56020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
11
2
120
56020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
6
121
56020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ เมืองมูล
13
128
8
122
56020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทอง เชียงทา
13
121
8
123
56020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ หมดสังข์
14
61
8
124
56020143
ประถมศึกษา
-
1
20
5
125
56020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี วงศ์ใหญ่
10
49
8
126
56020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ วงศ์ใหญ่
19
110
11
127
56020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มาวงค์
7
78
79
128
56020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรัตน์ กันทะเนตร
13
103
11
129
56020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์
9
86
8
130
56020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน
11
71
8
131
56020154
ประถมศึกษา
นายสมัย มีสติ
8
68
6
132
56020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาน สุวรรณ
10
137
8
133
56020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สมศรีวัฒนา
21
130
12
134
56020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ จันแปงเงิน
15
304
9
135
56020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปวรัศ วงศ์ใหญ่
20
191
11
รวม
1,607
15,397
1,224

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน