ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
56020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยชาติ ธงสัตย์
9
31
5
2
56020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสัน ดาวศรประศาสน์
19
78
10
3
56020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี มณีวรรณ
11
108
8
4
56020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศวัจน์ โพธิถิระพง
10
47
8
5
56020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ ชุมภู
16
163
9
6
56020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ วรรณคำ
9
50
8
7
56020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สนิท
10
65
8
8
56020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม
11
81
8
9
56020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร คะมณีวรรณ
6
36
8
10
56020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เครืออินทร์
21
320
11
11
56020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ขรรค์ชัย
5
49
7
12
56020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
6
4
13
56020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล เขื่อนเป็ก
9
63
9
14
56020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์ ตันกูล
8
85
9
15
56020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหา กาชัย
7
62
8
16
56020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพล จ้าวประยูร
15
122
11
17
56020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณา จันธิมา
13
116
8
18
56020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร เทพเจริญ
14
88
8
19
56020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย ศรีเพชร
37
704
24
20
56020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรนิษฐา คำยศ
20
256
10
21
56020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทวี ใจหมั้น
10
60
8
22
56020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์
8
64
8
23
56020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
19
187
11
24
56020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
25
56020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์
10
67
8
26
56020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
4
3
27
56020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอพงษ์ อินปั๋น
11
109
8
28
56020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์
7
43
8
29
56020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ
9
66
8
30
56020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด เสนาธรรม
11
104
8
31
56020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก ยารังษี
17
131
11
32
56020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุน บัติปัน
7
97
9
33
56020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ
14
144
8
34
56020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์
20
126
11
35
56020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่
11
147
8
36
56020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
81
8
37
56020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปริญญา
12
76
8
38
56020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานัด สร้อยสวิง
12
95
8
39
56020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพิศ กาติ๊บ
35
604
26
40
56020045
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ จันต๊ะ
14
153
9
41
56020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์
10
77
8
42
56020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
56020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนนทวรรณ รวมสุข
10
116
6
44
56020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ โยปัญญา
18
122
11
45
56020050
ประถมศึกษา
-
5
0
0
46
56020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา โสภาเคน
10
43
8
47
56020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ธุระ
13
88
7
48
56020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร
11
65
8
49
56020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
50
56020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
207
11
51
56020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ราษี
13
167
8
52
56020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
1
53
56020058
ประถมศึกษา
นางดวงกมล ใจดี
5
55
8
54
56020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว
19
157
11
55
56020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ นาปรัง
15
272
9
56
56020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
40
890
25
57
56020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
58
56020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย พงษ์ช้าง
21
236
11
59
56020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัด คำถิน
7
70
8
60
56020065
ประถมศึกษา
นายสัญญา โยธาวุธ
8
36
6
61
56020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุจวิภู จักรแก้ว
13
106
11
62
56020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐ คำมูล
19
139
11
63
56020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถการ สุริยะ
6
68
8
64
56020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม
13
137
8
65
56020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎิ์ กาบทุม
16
75
12
66
56020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม กล้าหาญ
17
234
11
67
56020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
1
1
68
56020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
69
56020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมฤทธิ์ เวียงคำ
12
92
11
70
56020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ เรือนสอน
13
132
8
71
56020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง แกนขุนทด
15
99
11
72
56020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ ธิวงค์
9
44
8
73
56020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ
12
56
7
74
56020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
18
195
11
75
56020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกิจ บุญยืน
11
63
8
76
56020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยลังกา
9
52
8
77
56020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต กลิ่นหอม
10
32
8
78
56020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล สุขศรี
5
32
8
79
56020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา จิโนสวัสดิ์
14
92
11
80
56020087
ประถมศึกษา
นายหาญ นันกาวงศ์
7
66
8
81
56020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกฤช ชัยชนะ
11
52
8
82
56020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม อินต๊ะวงค์
10
53
8
83
56020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ผาคำ
10
45
8
84
56020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์
8
57
8
85
56020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
9
86
56020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ
8
29
6
87
56020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย วรภูรีกุล
11
68
8
88
56020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฎิพงษ์ ไชยเลิศ
10
114
9
89
56020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ สิงห์คำ
12
82
8
90
56020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา
10
62
8
91
56020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมฉัตร มณีมัย
9
45
8
92
56020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอณิรุจน์ สมจิต
17
106
11
93
56020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพศวีร์ ศรีวิชัย
12
89
8
94
56020103
ประถมศึกษา
นายปรีชา กาวีเขียว
4
17
5
95
56020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูบดินทร์ พวงจำ
8
33
8
96
56020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ยุทธนา คงแหลม
16
98
11
97
56020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
4
98
56020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศน์ ขันตา
17
284
10
99
56020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
9
79
8
100
56020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
3
101
56020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบงกช ปัญญาไว
15
242
14
102
56020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว
20
235
13
103
56020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
104
56020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ไชยบาล
12
51
8
105
56020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำไพร สมสมัย
8
52
8
106
56020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
28
6
107
56020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
21
254
11
108
56020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แบนประเสริฐ
27
396
12
109
56020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ โยปัญญา
10
39
8
110
56020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
6
111
56020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวัลย์ แสงสว่าง
24
341
16
112
56020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาที สมศรี
22
254
11
113
56020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
137
8
114
56020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิศ ไชยปิน
11
129
8
115
56020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ ผุสดี
13
188
8
116
56020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สืบเครือพรม
11
123
8
117
56020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล ราวกลาง
8
57
6
118
56020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ บัวผัด
11
130
8
119
56020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
120
56020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
121
56020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ เมืองมูล
13
130
8
122
56020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทอง เชียงทา
13
126
8
123
56020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ หมดสังข์
11
55
8
124
56020143
ประถมศึกษา
-
1
12
4
125
56020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี วงศ์ใหญ่
9
49
8
126
56020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์
17
126
11
127
56020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มาวงค์
8
83
8
128
56020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรัตน์ กันทะเนตร
13
138
11
129
56020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
74
8
130
56020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน
11
67
8
131
56020154
ประถมศึกษา
นายสมัย มีสติ
8
72
6
132
56020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาน สุวรรณ
10
125
8
133
56020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สมศรีวัฒนา
22
123
11
134
56020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ
15
313
10
135
56020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปวรัศ วงศ์ใหญ่
20
189
11
รวม
1,556
14,988
1,129

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน