ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
57020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นันทิพงศา
เจริญเมืองวิทยา
10
117
8
2
57020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองพูน ปัญจมา
เจริญเมืองวิทยา
4
34
8
3
57020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ บัวอินทร์
พานอุดร
4
55
8
4
57020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
พานอุดร
15
176
11
5
57020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ทะน้อย
โรงเรียนสันหนองควาย
3
40
8
6
57020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ไชยประเสริฐ
โรงเรียนสันหนองควาย
3
15
6
7
57020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร กันทา
โรงเรียนสันหนองควาย
11
71
12
8
57020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์
พานอุดร
18
219
11
9
57020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัย สันกว๊าน
ธารทองทรายขาว
16
184
11
10
57020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวีร์ ด่านทอง
พานทักษิณ
4
27
8
11
57020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงชัย ดาสา
พานทักษิณ
14
89
12
12
57020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
2
0
0
13
57020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชร.2
4
0
0
14
57020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ธารทองทรายขาว
21
281
12
15
57020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
ภูผาป่าหุ่ง
5
17
3
16
57020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกศ ปาณะการ
ป่าหุ่งพานสันติ
7
22
5
17
57020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว
ภูผาป่าหุ่ง
9
46
7
18
57020028
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ภูผาป่าหุ่ง
7
57
6
19
57020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าหุ่งพานสันติ
3
20
6
20
57020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา วงค์เวียน
ป่าหุ่งพานสันติ
3
23
8
21
57020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนอนุบาลพาน
0
0
0
22
57020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ฟองจันทร์
6
91
8
23
57020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
ร.ร.อนุบาลพาน
5
41
8
24
57020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย อิ่มอก
โรงเรียนอนุบาลพาน
15
155
11
25
57020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ใจเย็น
ป่าหุ่งพานสันติ
6
67
8
26
57020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก กนกพิชญ์กุล
ป่าหุ่งพานสันติ
5
61
8
27
57020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สันมณีวรรณ
โรงเรียนอนุบาลพาน
17
243
14
28
57020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ คงยืน
พานพสกสวัสดิ์
49
867
29
29
57020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ตาคำ
โรงเรียนปูแกงฯ
19
315
16
30
57020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานทักษิณ
2
13
6
31
57020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านปูแกง
1
0
0
32
57020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนปูแกงฯ
2
16
7
33
57020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
แม่อ้อ
4
14
5
34
57020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
4
26
9
35
57020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยงค์ ใจลำปาง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
6
22
7
36
57020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
4
18
4
37
57020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันต์ คำมะนาม
โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
3
51
9
38
57020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์สาทร อินทา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
5
27
9
39
57020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานบูรพา
3
16
5
40
57020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
แม่อ้อ
5
106
9
41
57020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อ้อ
4
34
5
42
57020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเมต นันตาเครือ
พานบูรพา
13
105
11
43
57020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจริญเมืองวิทยา
2
0
0
44
57020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
พานอุดร
10
133
11
45
57020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ เอกจิตร
เจริญเมือง
5
101
9
46
57020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร คำตุ้ย
พานอุดร
12
134
9
47
57020066
ประถมศึกษา
นายธาดา ยาวังเสน
ป่าหุ่งพานสันติ
7
50
6
48
57020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน มานะกิจ
ป่าหุ่งพานสันติ
7
70
9
49
57020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพจน์ อินทจักร์
-
15
154
12
50
57020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เต็มคำ
พานบูรพา
3
49
8
51
57020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ สมบูรณ์
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด
6
94
8
52
57020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญค้ำ ศรีแก้ว
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด
12
177
8
53
57020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช อินทรจักร์
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด
13
101
11
54
57020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา
พานบูรพา
2
0
0
55
57020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
พานบูรพา
2
30
8
56
57020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พานบูรพา
18
225
11
57
57020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวา สุริยะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
16
216
12
58
57020083
ประถมศึกษา
-
ป่าแงะสามัคคี
2
0
0
59
57020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแงะสามัคคี
4
0
0
60
57020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
ป่าแดดพัฒนา
4
0
0
61
57020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ยารวง
กลุ่มโรงเรียนป่าแดดพัฒนา
9
104
8
62
57020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ออมสิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
9
81
8
63
57020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ปัญญางาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
15
156
12
64
57020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ทะกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
13
155
8
65
57020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ชินวะโร
ป่าแดดพัฒนา
17
172
11
66
57020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สุริยะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
17
275
13
67
57020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พรหมเสน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
11
109
8
68
57020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
เจดีย์หลวง
6
88
8
69
57020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจดีย์หลวง
6
121
8
70
57020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
เจดีย์หลวง - ศรีถ้อย
18
277
14
71
57020100
ประถมศึกษา
นายปกาศิต อนุกูล
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเจดีย์หลวง - ศรีถ้อย
6
104
9
72
57020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุกร แก้วนาค
เจดีย์หลวง
5
66
8
73
57020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
1
18
7
74
57020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำริ สุริยา
อบต.ท่าก๊อ
9
101
8
75
57020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ท่าก๊อ
19
295
13
76
57020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ท่าก๊อ
8
60
8
77
57020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ท่าก๊อ
19
335
13
78
57020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
โรงเรียนตำบลท่าก๊อ
23
316
15
79
57020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน๋ เขื่อนข่าย
ตำบลท่าก๊อ
5
39
8
80
57020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
23
8
81
57020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท นันทชัย
ตำบลท่าก๊อ
34
680
25
82
57020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิตร จิตรโชติ
โรงเรียนตำบลป่าแดด
14
140
8
83
57020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ปัญญา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลป่าแดด
15
210
9
84
57020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฐนก เป็งขวัญ
ตำบลป่าแดด
32
458
19
85
57020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนตำบลป่าแดด
18
195
12
86
57020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ตำบลป่าแดด
15
141
8
87
57020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นิธิเจริญ
โรงเรียนตำบลป่าแดด
14
165
8
88
57020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงคราม มังคะละ
ตำบลป่าแดด
24
405
19
89
57020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ศรีเงิน
-
5
85
8
90
57020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ประชุม
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
2
36
9
91
57020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
6
30
8
92
57020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย วงศ์เรียน
ตำบลแม่พริก-ศรีถ้อย
7
161
8
93
57020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
ชุมชนสันจำปา
19
532
23
94
57020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
3
50
8
95
57020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สุปิน
ตำบลแม่สรวย
7
110
8
96
57020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
แม่สรวย
9
106
8
97
57020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ สมควร
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
36
424
20
98
57020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นวลจีน
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
11
188
11
99
57020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เชื้ออ้วน
โรงเรียนบ้านวาวี
34
683
30
100
57020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
โรงเรียนบ้านวาวี
8
97
8
101
57020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุทธิพงศ์
โรงเรียนบ้านวาวี
11
189
8
102
57020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ อุโคตร
วาวี
7
76
8
103
57020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวาวี
3
60
8
104
57020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
โรงเรียนบ้านวาวี
8
98
8
105
57020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
กลุ่มโรงเรียนบ้านวาวี
22
264
13
106
57020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วาวี
7
91
8
107
57020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัด จันทะสินธุ์
บ้านห้วยไคร้
22
403
16
108
57020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา แซ่หาง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี
18
275
12
109
57020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยไคร้
4
57
8
110
57020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยไคร้-วาวี
7
116
10
111
57020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล เกิดมูล
บ้านห้วยไคร้
23
331
12
112
57020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
4
26
6
113
57020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวง กองจักร
ห้วยไคร้-วาวี
31
632
28
114
57020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล โทอรัญ
ห้วยไคร้
15
241
10
115
57020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
1
20
8
116
57020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ยอดกระโทก
เจดีย์หลวง - ศรีถ้อย
15
150
11
117
57020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุญทา
-
13
130
8
118
57020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชร เตปินยะ
โรงเรียตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
11
120
8
119
57020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรก หอมรส
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำบลแม่พริก - ศรีถ้อย
31
723
28
120
57020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
บ้านโป่ง
6
62
8
121
57020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เมืองงาม
12
86
9
122
57020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
บ้านโป่ง
16
208
12
123
57020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ตำบลบ้านโป่ง
9
81
8
124
57020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ้านโป่ง
4
22
8
125
57020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร ใจคำ
ตำบลป่างิ้ว
6
103
8
126
57020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยศรี
ป่างิ้ว
10
248
11
127
57020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
โรงเรียนตำบลป่างิ้ว
16
339
14
128
57020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลป่างิ้ว
2
0
0
129
57020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
โรงเรียนแม่ขะจาน
18
203
15
130
57020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี กันทะ
โรงเรียนแม่ขะจาน
15
275
15
131
57020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนา กิติลือ
โรงเรียนแม่ขะจาน
9
80
8
132
57020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
โรงเรียนแม่ขะจาน
6
28
8
133
57020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
12
93
11
134
57020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอาด คำรินทร์
โรงเรียนแม่เจดีย์ใหม่
5
68
8
135
57020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
แม่เจดีย์ใหม่
8
104
8
136
57020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร สุจริง
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
11
104
12
137
57020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย เหมยคำ
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
18
220
11
138
57020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ปาต๊ะ
แม่เจดีย์ใหม่
10
131
8
139
57020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
แม่เจดีย์ใหม่
6
26
8
140
57020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก ผ่องอักษร
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
4
0
0
141
57020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
17
131
12
142
57020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
ศรีเวียงสันสลี
28
552
21
143
57020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมน ถาเตรียม
สันสลีศรีเวียง
14
167
10
144
57020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล เกียรติเจริญ
กลุ่มสันสลีศรีเวียง
11
116
8
145
57020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
สันสลีศรีเวียง
26
425
15
146
57020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
กลุ่มศรีเวียง
21
317
11
147
57020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนตำบลเวียงกาหลง
15
122
11
148
57020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม จรเกตุ
เวียงกาหลงวนาเทวี
11
132
8
149
57020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
11
122
8
150
57020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุพล นันทโภคิน
ตำบลเวียงกาหลง
16
204
11
151
57020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ เสาร์ปา
ตำบลเวียงกาหลง
9
72
9
152
57020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมฤทธิ์
โรงเรียนตำบลสันสลี
11
214
11
153
57020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล วงษา
ตำบลสันสลี
13
151
11
154
57020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
21
8
155
57020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สายปินตา
สันสลีศรีเวียง
21
314
13
156
57020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จันทร์เขียว
สันสลีศรีเวียง
17
190
11
157
57020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม บุญมา
โรงเรียนตำบลสันสลี
12
124
12
158
57020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ พรมเทพ
โรงเรียนตำบลสันสลี
4
49
8
159
57020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ อินต๊ะรัตน์
แม่ลาว 3
9
127
9
160
57020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ปัญญาไชย
แม่ลาว2
4
59
9
161
57020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
แม่ลาว1
9
102
9
162
57020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
แม่ลาว 1
12
147
8
163
57020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ โปทาวี
แม่ลาว 1
11
139
8
164
57020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ยะจอม
แม่ลาว 1
18
190
11
165
57020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
แม่ลาว 1
4
50
9
166
57020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ไชยยะ
แม่ลาว 3
5
29
6
167
57020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
แม่ลาว 3
11
94
12
168
57020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร หมื่นองค์
แม่ลาว 3
5
49
8
169
57020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไชยะ
แม่ลาว 2
8
77
8
170
57020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
แม่ลาว 2
5
41
9
171
57020214
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จอมใจ
แม่ลาว 3
14
174
11
172
57020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
แม่ลาว 2
12
120
8
173
57020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
แม่ลาว 2
16
178
11
รวม
1,875
24,588
1,654

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]