ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
57020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
เจริญเมืองวิทยา
9
109
8
2
57020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานอุดร
3
38
8
3
57020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ บัวอินทร์
พานอุดร
4
55
8
4
57020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
พานอุดร
16
166
11
5
57020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนสันหนองควาย
3
33
8
6
57020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ไชยประเสริฐ
โรงเรียนสันหนองควาย
5
15
6
7
57020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร กันทา
พานบูรพา
11
57
11
8
57020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองพูน ปัญจมา
พานอุดร
17
216
11
9
57020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัย สันกว๊าน
ธารทองทรายขาว
16
183
11
10
57020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวีร์ ด่านทอง
พานทักษิณ
5
31
9
11
57020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พานทักษิณ
9
87
12
12
57020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
0
0
0
13
57020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชร.2
4
0
0
14
57020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ธารทองทรายขาว
16
301
13
15
57020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
ป่าหุ่งพานสันติ
5
14
3
16
57020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกศ ปาณะการ
ป่าหุ่งพานสันติ
7
17
17
17
57020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว
ภูผาป่าหุ่ง
8
36
7
18
57020028
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ภูผาป่าหุ่ง
7
50
6
19
57020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าหุ่งพานสันติ
4
27
6
20
57020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าหุ่งพานสันติ
2
20
8
21
57020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนอนุบาลพาน
0
0
0
22
57020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
4
84
9
23
57020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
3
35
9
24
57020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย อิ่มอก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
15
173
12
25
57020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
ป่าหุ่งพานสันติ
4
64
8
26
57020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
ป่าหุ่งพานสันติ
4
57
8
27
57020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
โรงเรียนอนุบาลพาน
12
230
14
28
57020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
พานพสกสวัสดิ์
40
879
30
29
57020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ตาคำ
โรงเรียนปูแกงฯ
24
307
13
30
57020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานทักษิณ
0
0
0
31
57020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านปูแกง
0
0
0
32
57020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนปูแกงฯ
0
0
0
33
57020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
พานบูรพา
4
9
5
34
57020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
4
28
9
35
57020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
3
14
6
36
57020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
0
0
0
37
57020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันต์ คำมะนาม
โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
15
123
9
38
57020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์สาทร อินทา
กลุ่มเครือข่ายพานบูรพา
4
29
9
39
57020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานบูรพา
0
0
0
40
57020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อ้อ
5
110
9
41
57020057
ประถมศึกษา
-
พานบูรพา
0
0
0
42
57020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเมต นันตาเครือ
พานบูรพา
13
100
11
43
57020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจริญเมืองวิทยา
1
0
0
44
57020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
พานอุดร
11
144
12
45
57020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ เอกจิตร
เจริญเมือง
6
96
9
46
57020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร คำตุ้ย
พานอุดร
13
151
9
47
57020066
ประถมศึกษา
นายธาดา ยาวังเสน
ป่าหุ่งพานสันติ
7
46
6
48
57020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา วงค์เวียน
ป่าหุ่งพานสันติ
7
82
9
49
57020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพจน์ อินทจักร์
-
17
143
12
50
57020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เต็มคำ
พานบูรพา
3
48
8
51
57020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ สมบูรณ์
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด
7
85
8
52
57020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญค้ำ ศรีแก้ว
พานบูรพา
12
184
8
53
57020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช อินทรจักร์
พานบูรพา
13
95
11
54
57020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา
พานบูรพา
2
0
0
55
57020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานบูรพา
2
24
8
56
57020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชัน มานะกิจ
พานบูรพา
18
231
11
57
57020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวา สุริยะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
21
217
12
58
57020083
ประถมศึกษา
-
ป่าแงะสามัคคี
1
0
0
59
57020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแงะสามัคคี
1
0
0
60
57020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
ป่าแดดพัฒนา
4
0
0
61
57020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ยารวง
กลุ่มโรงเรียนป่าแดดพัฒนา
8
94
9
62
57020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ออมสิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
7
75
8
63
57020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ปัญญางาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
17
155
12
64
57020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ทะกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
14
164
8
65
57020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ชินวะโร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
17
161
11
66
57020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สุริยะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
17
267
12
67
57020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
11
106
8
68
57020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
6
82
9
69
57020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจดีย์หลวง
9
129
8
70
57020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เจดีย์หลวง - ท่าก๊อ
17
207
12
71
57020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต อนุกูล
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลเจดีย์หลวง-ตำบลท่าก๊อ
7
108
9
72
57020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจดีย์หลวง
4
77
9
73
57020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
2
24
8
74
57020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำริ สุริยา
อบต.ท่าก๊อ
10
99
8
75
57020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ท่าก๊อ
20
266
12
76
57020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ท่าก๊อ
6
81
9
77
57020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ท่าก๊อ
21
372
14
78
57020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
โรงเรียนตำบลท่าก๊อ
23
268
14
79
57020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
ตำบลท่าก๊อ
7
42
9
80
57020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
25
8
81
57020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท นันทชัย
ตำบลท่าก๊อ
31
715
26
82
57020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลป่าแดด
12
141
8
83
57020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ปัญญา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลป่าแดด
15
216
9
84
57020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ตำบลป่าแดด
30
439
19
85
57020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โทอรัญ
โรงเรียนตำบลป่าแดด
18
189
11
86
57020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลป่าแดด
14
140
8
87
57020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นิธิเจริญ
โรงเรียนตำบลป่าแดด
14
176
9
88
57020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงคราม มังคะละ
ตำบลป่าแดด
21
438
18
89
57020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ศรีเงิน
-
6
93
9
90
57020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
2
32
9
91
57020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
6
30
8
92
57020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย วงศ์เรียน
ตำบลแม่พริก-ศรีถ้อย
12
128
8
93
57020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
ชุมชนสันจำปา
23
521
24
94
57020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
4
47
8
95
57020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สุปิน
ตำบลแม่สรวย
8
83
8
96
57020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
แม่สรวย
10
102
8
97
57020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
34
490
21
98
57020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นวลจีน
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
11
187
10
99
57020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เชื้ออ้วน
โรงเรียนบ้านวาวี
29
645
30
100
57020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วาวี
8
106
8
101
57020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุทธิพงศ์
โรงเรียนบ้านวาวี
12
187
8
102
57020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ อุโคตร
วาวี
6
84
8
103
57020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวาวี
2
74
8
104
57020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
โรงเรียนบ้านวาวี
8
100
8
105
57020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
กลุ่มโรงเรียนบ้านวาวี
15
261
13
106
57020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณาตยา มานะ
วาวี
7
94
8
107
57020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัด จันทะสินธุ์
บ้านห้วยไคร้
20
416
17
108
57020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา แซ่หาง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี
17
267
13
109
57020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยไคร้
3
56
9
110
57020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยไคร้-วาวี
7
83
9
111
57020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล เกิดมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้
23
250
11
112
57020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
4
32
6
113
57020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวง กองจักร
ห้วยไคร้
35
672
24
114
57020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยไคร้
16
280
11
115
57020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
3
0
0
116
57020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ยอดกระโทก
แม่พริก - ศรีถ้อย
14
153
11
117
57020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุญทา
-
13
129
9
118
57020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชร เตปินยะ
โรงเรียตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
11
122
9
119
57020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรก หอมรส
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำบลแม่พริก - ศรีถ้อย
30
610
28
120
57020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
บ้านโป่ง
5
69
9
121
57020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เมืองงาม
10
70
9
122
57020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
บ้านโป่ง
21
229
12
123
57020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ตำบลบ้านโป่ง
9
83
8
124
57020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล วงษา
กลุ่มบ้านโป่ง
5
21
7
125
57020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร ใจคำ
ตำบลป่างิ้ว
5
85
8
126
57020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยศรี
ป่างิ้ว
10
237
9
127
57020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
โรงเรียนตำบลป่างิ้ว
16
333
14
128
57020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลป่างิ้ว
2
0
0
129
57020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
โรงเรียนแม่ขะจานเจดีย์ใหม่
16
206
13
130
57020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี กันทะ
โรงเรียนแม่ขะจาน
13
265
13
131
57020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนา กิติลือ
โรงเรียนแม่ขะจาน
8
48
9
132
57020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
โรงเรียนแม่ขะจาน
6
27
8
133
57020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
13
90
11
134
57020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอาด คำรินทร์
โรงเรียนแม่เจดีย์ใหม่
8
64
8
135
57020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
แม่เจดีย์ใหม่
9
108
8
136
57020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร สุจริง
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
12
112
12
137
57020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
14
213
11
138
57020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ปาต๊ะ
แม่เจดีย์ใหม่
8
124
8
139
57020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เจดีย์ใหม่
5
27
8
140
57020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก ผ่องอักษร
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
3
0
0
141
57020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
17
133
11
142
57020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
สันสลี ศรีเวียง
27
579
24
143
57020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมน ถาเตรียม
สันสลีศรีเวียง
16
164
10
144
57020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล เกียรติเจริญ
กลุ่มสันสลีศรีเวียง
13
133
9
145
57020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุกร แก้วนาค
สันสลีศรีเวียง
25
419
16
146
57020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
กลุ่มศรีเวียง
16
332
11
147
57020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
โรงเรียนตำบลเวียงกาหลง
16
130
11
148
57020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม จรเกตุ
เวียงกาหลงวนาเทวี
11
116
8
149
57020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
13
112
9
150
57020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุพล นันทโภคิน
ตำบลเวียงกาหลง
19
195
12
151
57020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ เสาร์ปา
ตำบลเวียงกาหลง
8
62
9
152
57020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมฤทธิ์
โรงเรียนตำบลสันสลี
11
221
11
153
57020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตำบลสันสลี
14
160
11
154
57020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
9
155
57020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สายปินตา
สันสลีศรีเวียง
22
291
12
156
57020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จันทร์เขียว
สันสลีศรีเวียง
19
179
11
157
57020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม บุญมา
โรงเรียนตำบลสันสลี
11
122
12
158
57020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ พรมเทพ
โรงเรียนตำบลสันสลี
4
52
8
159
57020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาว 3
10
123
9
160
57020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ปัญญาไชย
แม่ลาว2
5
67
9
161
57020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
แม่ลาว1
8
94
9
162
57020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
แม่ลาว 1
11
138
8
163
57020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ โปทาวี
แม่ลาว 1
10
134
8
164
57020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่ลาว 1
14
183
11
165
57020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
แม่ลาว 1
4
49
9
166
57020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ไชยยะ
แม่ลาว 3
5
26
7
167
57020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
แม่ลาว 3
13
65
12
168
57020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร หมื่นองค์
แม่ลาว 3
7
41
9
169
57020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไชยะ
แม่ลาว 2
7
76
8
170
57020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาว 2
6
31
9
171
57020214
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จอมใจ
แม่ลาว 3
16
129
11
172
57020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
แม่ลาว 2
9
100
8
173
57020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
;พัฒนาวิชาการอำเภอแม่ลาว
17
152
11
รวม
1,839
24,075
1,654

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน