ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
57040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุพงศ์ การดี
ครึ่ง
7
35
8
2
57040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงพุธ หมุดปิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
11
106
8
3
57040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรหมลิขิต แก้วจันทร์
ตำบลครึ่ง
8
26
7
4
57040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ บุบผาชื่น
ตำบลครึ่ง
5
31
8
5
57040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิราช ป้อมบ้านต้า
ตำบลครึ่ง
7
29
8
6
57040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วงค์ชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
7
41
8
7
57040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
56
8
8
57040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
การศึกษาตำบลบุญเรือง
10
161
8
9
57040010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
ริมโขง
32
400
18
10
57040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
สพป.เชียงรายเขต4
11
144
8
11
57040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ โนชัย
18
149
11
12
57040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
ศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลเวียงเชียงของ
15
203
9
13
57040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช ยมภักดี
71
1,370
45
14
57040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต โฮมสองชั้น
ตำบลเวียง
16
195
8
15
57040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานินทร์ ธราพร
เวียงเชียงของ
25
310
15
16
57040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
ตำบลเวียง
10
59
8
17
57040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา บุญเกตุ
การศึกษาตำบลเวียง
6
65
8
18
57040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
ศรีดอยชัย
8
68
8
19
57040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ วรพัฒน์
12
122
8
20
57040022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภเดช ไปรเวทย์
15
114
11
21
57040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ปูคำ
ศรีดอนชัย
9
52
8
22
57040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
ต.ศรีดอนชัย
7
56
8
23
57040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.อ.วิทยา สุดชาติ
7
58
8
24
57040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โพธิหย่า
การศึกษาเทศบาลสถาน
10
78
8
25
57040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ตลับทอง
ตำบลสถาน
9
59
8
26
57040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
ตำบลสถาน
9
85
8
27
57040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤนาถ สุกใส
ตำบลสถาน
12
106
8
28
57040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒ พรมมินทร์
Lead line,ADSL
20
137
11
29
57040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
12
151
8
30
57040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ มหาวรรณ์
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
12
177
9
31
57040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อนุเคราะห์
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
12
126
8
32
57040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
ห้วยซ้อ
18
180
12
33
57040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ธิขาว
-
7
21
7
34
57040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธจักร เขียวอ้าย
เทิง 2
21
157
12
35
57040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
ตำบลงิ้ว
7
40
8
36
57040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน เป็กธนู
ตำบลงิ้ว
15
114
8
37
57040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขวัญจิรา จำปา
ตำบลงิ้ว
15
68
11
38
57040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ปันทะเสน
ประถมศึกษา
3
20
8
39
57040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
9
38
9
40
57040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสด ฉายา
เชียงเคี่ยน
11
94
8
41
57040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แลวงค์นิล
17
90
11
42
57040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี
7
42
8
43
57040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร วงศ์วุฒิ
ตับเต่า2
10
93
8
44
57040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ตับเต่า 2
21
268
13
45
57040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ต.ตับเต่า2
6
86
8
46
57040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ตับเต่า2
3
25
6
47
57040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า 2
4
38
8
48
57040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล อินต๊ะวงศ์
การศึกษาตำบลตับเต่า 2
21
246
11
49
57040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
ตำบลตับเต่า2
26
346
16
50
57040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ มธุรส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตับเต่า 2
27
372
19
51
57040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง จอมคำ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา
15
97
11
52
57040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
การศึกษาตำบลตับเต่า1
11
55
8
53
57040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล ฐานะกอง
โรงเรียนขนาดกลาง
15
181
8
54
57040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
ขนาดเล็ก
6
32
8
55
57040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล จันทาพูน
ตำบลปล้องหนองแรด
10
90
8
56
57040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัย บุญเพียร
ปล้องหนองแรด
11
73
8
57
57040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทำนอง ลุกลาม
13
79
8
58
57040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ตินารี
7
45
8
59
57040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัตร คำดอน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
16
174
11
60
57040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สิงห์กา
6
70
8
61
57040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชบดี เสาร์รังษี
ตำบลแม่ลอย-ศรีดอนไชย
13
90
8
62
57040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน วันวะนา
-
12
279
12
63
57040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ท่าดีสม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเวียงสันทรายงาม
42
935
31
64
57040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ใจเถิง
-
9
58
8
65
57040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน เทียมสระคู
เวียงเทิง
19
171
11
66
57040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประถม อินวงศ์วาร
12
70
8
67
57040075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ติยานันท์
เวียงงาม
20
175
11
68
57040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ
-
6
48
8
69
57040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมนันท์ อำนวยการสกุล
แม่ลอยศรีดอนไชย
6
38
8
70
57040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรจร จอมคำ
แม่ลอยศรีดอนไชย
19
149
11
71
57040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีสามารถ อินปั๋น
เวียง สันทรายงาม
10
46
7
72
57040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ชาสมบัติ
สพฐ
17
127
11
73
57040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท วงศ์วุฒิ
3
27
8
74
57040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ แปลงล้วน
ศูนย์การศึกษาตำบลหงาว
17
146
12
75
57040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
การศึกษาตำบลหงาว
12
90
9
76
57040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิปราย โสภายิ่ง
หงาว
12
71
9
77
57040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ
ปล้องหนองแรด
17
168
11
78
57040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สิมงาม
-
12
114
8
79
57040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ คำหล้า
แม่ต๋ำตาดควัน
11
118
8
80
57040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สมบัติใหม่
แม่ต๋ำตาดควัน
12
106
8
81
57040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตรง มูลพร้อม
แม่ต๋ำตาดควัน
11
94
8
82
57040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
-
12
95
9
83
57040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภพ เขาฟัง
12
116
8
84
57040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย
9
61
8
85
57040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ตื้อยศ
-
16
194
8
86
57040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย
5
48
8
87
57040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันติทัต บุญศรี
แม่ต๋ำตาดควัน
9
54
9
88
57040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต อนุเคราะห์
-
10
101
8
89
57040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมผล ศิริวงค์
แม่ต๋ำตาดควัน
15
131
8
90
57040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ บัวจินดาชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
8
73
8
91
57040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ
ตำบลแม่เปา
12
163
8
92
57040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ นันไชยวงค์
ตำบลแม่เปา
24
305
12
93
57040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรนภา ประยศ
29
479
21
94
57040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ จันกิติ
แม่เปา
13
164
8
95
57040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
5
27
8
96
57040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
ตำบลไม้ยา
16
140
8
97
57040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
-
16
190
8
98
57040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ตำบลไม้ยา
12
91
7
99
57040120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์
33
481
21
100
57040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศุภผล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลท่าข้าม
14
144
9
101
57040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ยาละ
-
35
542
22
102
57040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ยาละ
ท่าข้าม
8
55
8
103
57040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวกรณ์ คำปา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ
9
86
8
104
57040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สาระคนธ์
ต.ปอ
23
394
22
105
57040127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น
24
396
18
106
57040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช ลือชา
ศูนย์การศึกษาตำบลปอ
21
422
16
107
57040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
การศึกษาตำบลปอ
9
98
8
108
57040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองยวด เขจร
-
22
295
11
109
57040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เรืองวิลัย
ปอ
22
364
16
110
57040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สมฤทธิ์
การศึกษาตำบลปอ
16
230
11
111
57040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ หาญชนะ
-
22
224
11
112
57040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ธิโนชัย
ม่วงยาย
13
130
8
113
57040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันต๊ะ
12
128
8
114
57040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุดดี
การศึกษาตำบลม่วงยาย
10
123
9
115
57040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ผลดี
โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหล่ายงาว
10
43
8
116
57040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
21
475
17
117
57040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์
ตำบลหล่ายงาว
10
71
8
118
57040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง
-
8
43
8
119
57040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต มาลัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า
10
62
8
120
57040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร์ มูลพร้อม
ต้า
25
258
12
121
57040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพล นันทะเสน
ตำบลต้า
23
229
11
122
57040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า
14
86
8
123
57040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ วันต๊ะ
การศึกษาตำบลต้า
10
73
8
124
57040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทากัน
การศึกษาตำบลป่าตาล
9
55
8
125
57040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
ป่าตาล
9
40
8
126
57040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร รู้ยาม
การศึกษาตำบลป่าตาล
12
109
9
127
57040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ กิจนุกร
ศูนย์การศึกษายางฮอม
9
61
8
128
57040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ผิวผ่อง
ตำบลยางฮอม
13
96
8
129
57040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ กาวีละ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม
16
122
11
130
57040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ขันตี
ตำบลยางฮอม
10
54
8
131
57040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เทพสาร
ตำบลยางฮอม
11
92
8
132
57040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลื่อน ใจแปง
15
112
11
133
57040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลตับเต่า 2
3
35
7
134
57040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า 2
7
89
7
135
57040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชู ถุงปัญญา
12
140
9
รวม
1,846
20,012
1,354

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน