ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
57040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ครึ่ง
4
37
8
2
57040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงพุธ หมุดปิน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
10
106
8
3
57040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ก้อนกลีบ
ตำบลครึ่ง
6
24
7
4
57040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ บุบผาชื่น
ตำบลครึ่ง
3
36
8
5
57040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิราช ป้อมบ้านต้า
ตำบลครึ่ง
2
37
8
6
57040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต โฮมสองชั้น
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
7
47
8
7
57040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลบุญเรือง
2
37
8
8
57040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
69
9
9
57040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
การศึกษาตำบลบุญเรือง
8
123
8
10
57040010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
-
30
462
19
11
57040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.เชียงรายเขต4
8
137
8
12
57040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒ พรมมินทร์
18
140
11
13
57040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา จันทวิมล
ศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลเวียงเชียงของ
11
178
8
14
57040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช ยมภักดี
58
1,245
40
15
57040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลเวียง
18
236
14
16
57040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานินทร์ ธราพร
20
323
16
17
57040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลเวียง
7
57
8
18
57040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา บุญเกตุ
การศึกษาตำบลเวียง
5
63
8
19
57040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
ศรีดอยชัย
9
65
8
20
57040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน ญานะประเสริฐ
11
84
8
21
57040022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ วรพัฒน์
16
121
11
22
57040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ปูคำ
ศรีดอนชัย
6
62
8
23
57040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
ต.ศรีดอนชัย
10
57
8
24
57040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
25
57040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.อ.วิทยา สุดชาติ
การศึกษาเทศบาลสถาน
7
68
8
26
57040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ตลับทอง
ตำบลสถาน
8
68
8
27
57040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำจันทร์
ตำบลสถาน
8
94
8
28
57040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
ตำบลสถาน
10
110
8
29
57040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
Lead line,ADSL
15
118
11
30
57040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง จองคำ
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
13
153
8
31
57040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ มหาวรรณ์
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
10
199
9
32
57040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
การศึกษาตำบลห้วยซ้อ
11
106
8
33
57040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ห้วยซ้อ
21
207
15
34
57040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ธิขาว
-
9
52
8
35
57040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธจักร เขียวอ้าย
16
159
12
36
57040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลงิ้ว
4
47
8
37
57040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน เป็กธนู
ตำบลงิ้ว
9
111
8
38
57040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชบดี เสาร์รังษี
ตำบลงิ้ว
13
81
11
39
57040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม แลวงค์นิล
ประถมศึกษา
7
31
8
40
57040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ
3
39
9
41
57040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สายศักดิ์
เชียงเคี่ยน
12
114
9
42
57040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสด ฉายา
15
87
11
43
57040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
44
57040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร วงศ์วุฒิ
ตับเต่า2
11
91
8
45
57040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
18
267
13
46
57040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ต.ตับเต่า2
7
77
8
47
57040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า2
1
16
6
48
57040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า 2
4
36
8
49
57040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล อินต๊ะวงศ์
การศึกษาตำบลตับเต่า 2
21
195
11
50
57040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
ตำบลตับเต่า2
25
370
18
51
57040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ มธุรส
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตับเต่า 2
30
412
21
52
57040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา
14
110
11
53
57040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง จอมคำ
การศึกษาตำบลตับเต่า1
9
63
8
54
57040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล ฐานะกอง
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
115
8
55
57040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า 1
5
32
8
56
57040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล จันทาพูน
ขนาดเล็ก
5
35
8
57
57040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ พรชัย
ตำบลปล้องหนองแรด
11
116
8
58
57040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัย บุญเพียร
ปล้องหนองแรด
9
75
8
59
57040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทำนอง ลุกลาม
11
100
8
60
57040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี
5
43
8
61
57040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนมาตรฐานสากล
15
187
11
62
57040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สิงห์กา
9
72
8
63
57040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัตร คำดอน
ตำบลแม่ลอย-ศรีดอนไชย
9
84
8
64
57040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน วันวะนา
-
13
186
9
65
57040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ท่าดีสม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเวียงสันทรายงาม
41
804
27
66
57040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ใจเถิง
-
8
50
8
67
57040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน เทียมสระคู
เวียงเทิง
19
160
11
68
57040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประถม อินวงศ์วาร
10
96
8
69
57040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ติยานันท์
เวียงงาม
17
170
11
70
57040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรจร จอมคำ
-
6
64
8
71
57040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลอยศรีดอนไชย
3
38
8
72
57040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ ศิริรังษี
แม่ลอยศรีดอนไชย
18
159
11
73
57040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อินปั๋น
เวียง สันทรายงาม
6
67
8
74
57040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ชาสมบัติ
สพฐ
17
132
11
75
57040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท วงศ์วุฒิ
5
26
8
76
57040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว
2
25
7
77
57040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์การศึกษาตำบลหงาว
1
0
0
78
57040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ แปลงล้วน
ศูนย์การศึกษาตำบลหงาว
14
136
12
79
57040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
การศึกษาตำบลหงาว
9
59
9
80
57040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว
1
0
0
81
57040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว
3
0
0
82
57040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิปราย โสภายิ่ง
หงาว
10
103
9
83
57040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ
ปล้องหนองแรด
14
173
11
84
57040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สิมงาม
-
12
113
8
85
57040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ นันไชยวงค์
แม่ต๋ำตาดควัน
11
126
8
86
57040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ คำหล้า
แม่ต๋ำตาดควัน
12
89
8
87
57040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมผล ศิริวงค์
แม่ต๋ำตาดควัน
10
98
8
88
57040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
0
89
57040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
-
9
110
9
90
57040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภพ เขาฟัง
14
119
8
91
57040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย
8
57
7
92
57040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
27
7
93
57040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ตื้อยศ
-
13
148
8
94
57040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย
5
55
9
95
57040104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ต๋ำตาดควัน
3
20
8
96
57040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันติทัต บุญศรี
แม่ต๋ำตาดควัน
6
52
8
97
57040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต อนุเคราะห์
-
9
99
8
98
57040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ต๋ำตาดควัน
7
132
8
99
57040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ บัวจินดาชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
8
91
8
100
57040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ
ตำบลแม่เปา
10
170
8
101
57040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ ถาแหล่ง
ตำบลแม่เปา
21
263
11
102
57040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรนภา ประยศ
26
492
20
103
57040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ลีคำหมง
แม่เปา
12
166
8
104
57040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ บัวจินดาชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
3
30
8
105
57040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
ตำบลไม้ยา
14
147
8
106
57040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
-
13
225
8
107
57040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
108
57040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมนันท์ อำนวยการสกุล
-
5
0
0
109
57040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ตำบลไม้ยา
8
83
8
110
57040120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา รูปศรี
39
592
24
111
57040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศุภผล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลท่าข้าม
13
157
9
112
57040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ยาละ
-
36
524
18
113
57040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ยาละ
ท่าข้าม
6
47
8
114
57040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
8
109
8
115
57040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สาระคนธ์
ต.ปอ
24
427
22
116
57040127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันโทมรกต อินปั๋น
25
385
18
117
57040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช ลือชา
ศูนย์การศึกษาตำบลปอ
23
410
14
118
57040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
การศึกษาตำบลปอ
11
102
8
119
57040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์
-
18
281
11
120
57040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ โกศัย
ปอ
28
405
18
121
57040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
การศึกษาตำบลปอ
14
272
11
122
57040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ หาญชนะ
-
23
220
11
123
57040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ถูนาแก้ว
ม่วงยาย
12
131
9
124
57040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันต๊ะ
12
127
8
125
57040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุดดี
การศึกษาตำบลม่วงยาย
10
125
9
126
57040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหล่ายงาว
5
40
8
127
57040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี
18
362
13
128
57040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
ตำบลหล่ายงาว
8
67
8
129
57040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง
-
4
41
8
130
57040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต มาลัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า
8
57
8
131
57040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ต้า
21
261
12
132
57040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพล นันทะเสน
ตำบลต้า
20
240
12
133
57040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า
12
111
8
134
57040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ วันต๊ะ
การศึกษาตำบลต้า
7
112
8
135
57040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ผิวผ่อง
การศึกษาตำบลป่าตาล
8
52
8
136
57040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าตาล
5
37
8
137
57040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร รู้ยาม
การศึกษาตำบลป่าตาล
9
109
9
138
57040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ กิจนุกร
ศูนย์การศึกษายางฮอม
9
64
8
139
57040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลยางฮอม
12
113
8
140
57040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ กาวีละ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม
18
123
11
141
57040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร์ มูลพร้อม
ตำบลยางฮอม
9
83
8
142
57040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เทพสาร
ตำบลยางฮอม
10
95
8
143
57040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลื่อน ใจแปง
15
137
11
144
57040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลตับเต่า 2
3
37
8
145
57040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตับเต่า 2
6
75
8
146
57040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชา สุคนธา
8
92
8
รวม
1,685
20,174
1,394

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]