ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
57040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุพงศ์ การดี
7
35
8
2
57040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงพุธ หมุดปิน
11
106
8
3
57040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรหมลิขิต แก้วจันทร์
7
26
7
4
57040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
5
57040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิราช ป้อมบ้านต้า
6
29
8
6
57040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วงค์ชัย
7
41
8
7
57040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ ติ๊บแก้ว
9
56
8
8
57040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
10
161
8
9
57040010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
30
400
18
10
57040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
11
144
8
11
57040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ โนชัย
17
149
11
12
57040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
15
203
9
13
57040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช ยมภักดี
73
1,370
45
14
57040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต โฮมสองชั้น
15
195
8
15
57040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานินทร์ ธราพร
23
310
15
16
57040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
11
59
8
17
57040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา บุญเกตุ
4
65
8
18
57040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
8
68
8
19
57040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ วรพัฒน์
11
122
8
20
57040022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภเดช ไปรเวทย์
15
114
11
21
57040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมียน แก้วอนันต์
9
52
8
22
57040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
7
56
8
23
57040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.อ.วิทยา สุดชาติ
5
58
8
24
57040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โพธิหย่า
10
78
8
25
57040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ตลับทอง
8
59
8
26
57040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง
9
85
8
27
57040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤนาถ สุกใส
10
106
8
28
57040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒ พรมมินทร์
19
137
11
29
57040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
10
151
8
30
57040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ มหาวรรณ์
12
177
9
31
57040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อนุเคราะห์
11
126
8
32
57040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
18
180
12
33
57040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ธิขาว
7
21
7
34
57040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพงศ์ สิมงาม
20
157
12
35
57040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
7
40
8
36
57040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน เป็กธนู
14
114
8
37
57040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขวัญจิรา จำปา
14
68
11
38
57040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ปันทะเสน
3
20
8
39
57040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
8
38
9
40
57040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสด ฉายา
10
94
8
41
57040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แลวงค์นิล
12
90
11
42
57040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
8
43
57040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร วงศ์วุฒิ
9
93
8
44
57040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
23
268
13
45
57040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
86
8
46
57040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
3
25
6
47
57040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
38
8
48
57040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล อินต๊ะวงศ์
18
246
11
49
57040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
24
346
16
50
57040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ มธุรส
25
372
19
51
57040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง จอมคำ
12
97
11
52
57040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
10
55
8
53
57040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล ฐานะกอง
14
181
8
54
57040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
6
32
8
55
57040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล จันทาพูน
10
90
8
56
57040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีสามารถ อินปั๋น
12
73
8
57
57040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
79
8
58
57040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ตินารี
7
45
8
59
57040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัตร คำดอน
16
174
11
60
57040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สิงห์กา
7
70
8
61
57040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชบดี เสาร์รังษี
12
90
8
62
57040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน วันวะนา
15
279
12
63
57040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ท่าดีสม
44
935
31
64
57040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ใจเถิง
8
58
8
65
57040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน เทียมสระคู
19
171
11
66
57040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประถม อินวงศ์วาร
12
70
8
67
57040075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ติยานันท์
21
175
11
68
57040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ
6
48
8
69
57040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมนันท์ อำนวยการสกุล
6
38
8
70
57040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรจร จอมคำ
19
149
11
71
57040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
46
7
72
57040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ชาสมบัติ
19
127
11
73
57040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท วงศ์วุฒิ
3
27
8
74
57040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ แปลงล้วน
18
146
12
75
57040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
12
90
9
76
57040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิปราย โสภายิ่ง
11
71
9
77
57040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ
17
168
11
78
57040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
12
114
8
79
57040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ คำหล้า
11
118
8
80
57040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สมบัติใหม่
14
106
8
81
57040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตรง มูลพร้อม
11
94
8
82
57040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
12
95
9
83
57040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภพ เขาฟัง
12
116
8
84
57040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุท รุ่งรุจี
9
61
8
85
57040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ตื้อยศ
16
194
8
86
57040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
87
57040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ทาใหม่
6
54
9
88
57040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต อนุเคราะห์
9
101
8
89
57040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมผล ศิริวงค์
14
131
8
90
57040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์
6
73
8
91
57040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ บัวจินดาชัย
12
163
8
92
57040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ นันไชยวงค์
23
305
12
93
57040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรนภา ประยศ
28
479
21
94
57040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ จันกิติ
13
164
8
95
57040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
5
27
8
96
57040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
16
140
8
97
57040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
15
190
8
98
57040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
12
91
7
99
57040120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์
29
481
21
100
57040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศุภผล
13
144
9
101
57040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ยาละ
33
542
22
102
57040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันยา หาญแก้ว
8
55
8
103
57040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวกรณ์ คำปา
9
86
8
104
57040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สาระคนธ์
22
394
22
105
57040127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น
27
396
18
106
57040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช ลือชา
19
422
16
107
57040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
6
98
8
108
57040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองยวด เขจร
21
295
11
109
57040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เรืองวิลัย
18
364
16
110
57040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สมฤทธิ์
16
230
11
111
57040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ หาญชนะ
20
224
11
112
57040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ธิโนชัย
13
130
8
113
57040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ จันต๊ะ
13
128
8
114
57040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม รวมจิตร
12
123
9
115
57040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ผลดี
10
43
8
116
57040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
475
17
117
57040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์
10
71
8
118
57040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง
8
43
8
119
57040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัฐชัย มโนใจ
11
62
8
120
57040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร์ มูลพร้อม
24
258
12
121
57040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพล นันทะเสน
22
229
11
122
57040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
13
86
8
123
57040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ วันต๊ะ
10
73
8
124
57040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทากัน
7
55
8
125
57040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
8
40
8
126
57040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร รู้ยาม
13
109
9
127
57040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ปิกจุมปู
9
61
8
128
57040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ผิวผ่อง
12
96
8
129
57040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ กาวีละ
17
122
11
130
57040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ขันตี
9
54
8
131
57040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เทพสาร
11
92
8
132
57040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลื่อน ใจแปง
14
112
11
133
57040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
35
7
134
57040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
89
7
135
57040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชู ถุงปัญญา
10
140
9
รวม
1,781
20,012
1,354

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน