ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1058420090
58010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิล อินทะสิทธิ์
สิงหนาทราชาลัย
2
1058420091
58010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ ชมคำ
สิงหนาทราชาลัย
3
1058420092
58010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภพร ก้าวทางทอง
สิงหนาทราชาลัย
4
1058420093
58010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิงหนาทราชาลัย
5
1058420094
58010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ หิมะนันท์
สิงหนาทราชาลัย
6
1058420095
58010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิงหนาทราชาลัย
7
1058420096
58010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เวียงคำ
สิงหนาทราชาลัย
8
1058420097
58010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเจิด ลิ่มกุล
สิงหนาทราชาลัย
9
1058420109
58010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง จิตสว่าง
สถานศึกษาไตรมิตร
10
1058420112
58010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ใจมณี
กลุ่มไตรมิตร
11
1058420113
58010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงทอง
ไตรมิตร
12
1058420114
58010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
13
1058420116
58010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนันท์ ชุติภัทร
ไตรมิตร
14
1058420117
58010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวุฒิ วงศ์จันทร์
ไตรมิตร
15
1058420118
58010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
16
1058420098
58010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คันธีสาร
ไตรมิตร
17
1058420099
58010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
สิงหนาทราชาลัย
18
1058420108
58010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ภิญโญภาพพงษ์
ไตรมิตร
19
1058420129
58010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
20
1058420087
58010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผาลีลาวดี
21
1058420088
58010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วนากมล
ภูผาลีลาวดี
22
1058420083
58010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาลีลาวดี
23
1058420084
58010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคเนย์ ทิมินกุล
ภูผาลีลาวดี
24
1058420085
58010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรัลวริศ สิงห์พรหม
ภูผาลีลาวดี
25
1058420086
58010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
ภูผาลีลาวดี
26
1058420081
58010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผา-ลีลาวดี
27
1058420082
58010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ คงแก้ว
ภูผาลีลาวดี
28
1058420102
58010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
29
1058420103
58010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวโรดม พันเลิศ
ไตรมิตร
30
1058420104
58010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ นีกรี
สถานศึกษาไตรมิตร
31
1058420106
58010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุลานนท์ ธนกรสกุล
ไตรมิตร
32
1058420107
58010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
w9i,b9i
33
1058420115
58010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สายสวาท
ไตรมิตร
34
1058420119
58010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒน์กุล
ห้วยโป่ง
35
1058420120
58010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา หว่างป่อ
ห้วยโป่ง
36
1058420121
58010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ
ห้วยโป่ง
37
1058420122
58010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัทดิษฐ์ ชมภู
ห้วยโป่ง
38
1058420123
58010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์
ห้วยโป่ง
39
1058420124
58010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ตาสี
ห้วยโป่ง
40
1058420125
58010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เจริญพระธรรมดี
ห้วยโป่ง
41
1058420126
58010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
42
1058420127
58010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
43
1058420128
58010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์คม ปัญญาคำ
สถานศึกษาห้วยโป่ง
44
1058420130
58010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด รัตนเพ็ญ
ภูผาลีลาวดี
45
1058420131
58010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ
ภูผาลีลาวดี
46
1058420132
58010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชวัลลภ ทองนอก
ภูผาลีลาวดี
47
1058420133
58010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมอาภรณ์
ภูผาลีลาวดี
48
1058420134
58010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพ็ชร เล่าเรียนดี
ภูผาลีลาวดี
49
1058420001
58010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสิต บุญเฉลย
ขุนยวม-แม่เงา
50
1058420002
58010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รักสกุล
ขุนยวม - แม่เงา
51
1058420006
58010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กลิ่นสักโก
ขุนยวม-แม่เงา
52
1058420009
58010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เอนก ไชยโย
ขุนยวม-แม่เงา
53
1058420023
58010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม เทียมจันทร์
เมืองปอน-แม่กิ๊
54
1058420030
58010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่กิ๊-เมืองปอน
55
1058420031
58010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี รัตนไพบูลย์
เมืองปอน-แม่กิ๊
56
1058420032
58010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองปอน-แม่กิ๊
57
1058420035
58010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ พลสิงห์
เมืองปอน-แม่กิ๊
58
1058420033
58010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองปอน - แม่กิ๊
59
1058420026
58010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา
เมืองปอน - แม่กิ๊
60
1058420028
58010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จีรา วงค์บุตร
เมืองปอน-แม่กิ๊
61
1058420007
58010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรม คำภาปล้อง
ขุนยวมแม่เงา
62
1058420005
58010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ญาณพันธุ์
ขุนยวม-แม่เงา
63
1058420012
58010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์
ขุนยวม-แม่เงา
64
1058420003
58010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัตน์ ศรีโพธา
ขุนยวม-แม่เงา
65
1058420013
58010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ แม่ยวมน้อย
66
1058420021
58010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
67
1058420019
58010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ยวมน้อย
68
1058420025
58010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์บุตร
แม่อูคอ แม่ยวมน้อย
69
1058420024
58010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สุขใจ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
70
1058420027
58010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ทิพาคำ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
71
1058420020
58010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ คำพลอย
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
72
1058420017
58010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
73
1058420022
58010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ วรรณภิละ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
74
1058420018
58010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา บุญพิทักษ์
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
75
1058420014
58010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วิจิตร
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
76
1058420016
58010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญผล ชัยเดช
แม่่อูคอ-แม่ยวมน้อย
77
1058420015
58010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ อุตมะแก้ว
ศูนย์แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
78
1058420044
58010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชชัย โอดคำ
สายใต้(ปาย)
79
1058420045
58010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร นิมานนท์
สถานศึกษาสายใต้ (ปาย)
80
1058420047
58010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายใต้ (ปาย)
81
1058420049
58010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายใต้ (ปาย)
82
1058420050
58010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร จองหมุ่ง
ปาย สายใต้
83
1058420052
58010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นจิตร
กลุ่มเครือข่ายสายใต้(ปาย)
84
1058420080
58010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันรบชนะศึก ปันยศ
85
1058420075
58010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีพัธน์ ภักดีเกษม
โป่งสา
86
1058420077
58010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งสา
87
1058420078
58010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
โป่งสา
88
1058420060
58010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายใต้ (ปาย)
89
1058420063
58010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร กองสิงห์
สถานศึกษาสายใต้
90
1058420056
58010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร งามสงวน
สถานศึกษาสายใต้
91
1058420057
58010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนสายใต้(ปาย)
92
1058420058
58010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา
สายใต้ (ปาย)
93
1058420059
58010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระชาติ ชมภูศรี
สายใต้(ปาย)
94
1058420064
58010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ มหาวรรณา
กลุ่มโรงเรียนสายเหนือ
95
1058420067
58010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพล ธานีรัตน์
สายเหนือสัมพันธ์
96
1058420068
58010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ กันธะลีย์
กลุ่มโรงเรียนสายเหนือ
97
1058420069
58010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพันธ์ุ สินลี้
สายเหนือสัมพันธ์
98
1058420070
58010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายเหนือ
99
1058420072
58010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เสนาหลวง
สายเหนือสัมพันธ์
100
1058420073
58010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิรงค์ ธงภักดิ์
กลุ่มสายเหนือสัมพันธ์
101
1058420042
58010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ
สายเหนือสัมพันธ์
102
1058420054
58010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
103
1058420043
58010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล
ปายมัชฌิมา
104
1058420053
58010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราพร สุวรรณะ
ปายมัชฌิมา
105
1058420036
58010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล เชาว์เลขา
ปายมัชฌิมา
106
1058420037
58010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ตาคำ
ปายมัฌชิมา
107
1058420038
58010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ใจแปง
ปายมัฌชิมา
108
1058420039
58010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พันอ้วน
สายเหนือสัมพันธ์
109
1058420040
58010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ต๊ะหนั่นต่า
สายเหนือ
110
1058420337
58010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรติรัตน์ ภาสุพิพัฒน์กุล
น้ำลาง
111
1058420339
58010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์
ลุ่มน้ำลาง
112
1058420342
58010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำลาง
113
1058420343
58010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมุข ชาญธนะวัฒน์
ลุ่มน้ำลางปางมะผ้า
114
1058420344
58010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญา สมบูรณ์
สบป่อง-ถ้ำลอด
115
1058420327
58010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเอื้อ เพียรสุขุม
น้ำของ
116
1058420328
58010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำของ
117
1058420331
58010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำของ
118
1058420333
58010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตระกูล คำธานี
ลุ่มน้ำของ
119
1058420334
58010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา มูลคำ
ลุ่มน้ำของ
120
1058420335
58010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาริก ครองสวัสดิ์
ลุ่มน้ำของ
121
1058420324
58010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ประทุมวัน
ลุ่มน้ำของ
122
1058420325
58010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีวิไชย
ลุ่มน้ำของ
123
1058420326
58010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินต์ วงศ์ทอง
ลุ่มน้ำของ
124
1058420329
58010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำของ
125
1058420332
58010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มนำ้ของ
126
1058420336
58010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ แก้วสิริ
ลุ่มน้ำลาง
127
1058420338
58010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์
สบป่อง - ถ้ำลอด
128
1058420340
58010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธิ์ สายบุญผาง
น้ำลาง
129
1058420055
58010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบป่อง-ถ้ำลอด
130
1058420341
58010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ ก่อนธรรม
ลุ่มน้ำลาง
131
1058420362
58010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตร
ห้วยโป่ง
132
1058420363
58010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
133
1058420364
58010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารารัตน์ ผิวผัน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
134
1058420365
58010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ ใจแปง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
135
1058420366
58010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ศิริอางค์
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]