ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
58010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิล อินทะสิทธิ์
สิงหนาทราชาลัย
7
100
9
2
58010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธะนิตย์ ลืนคำ
สิงหนาทราชาลัย
9
40
9
3
58010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จันทร์กุญชร
สิงหนาทราชาลัย
13
113
8
4
58010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิงหนาทราชาลัย
4
32
7
5
58010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ หิมะนันท์
สิงหนาทราชาลัย
18
311
11
6
58010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิงหนาทราชาลัย
4
46
8
7
58010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เวียงคำ
สิงหนาทราชาลัย
10
119
9
8
58010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเจิด ลิ่มกุล
สิงหนาทราชาลัย
12
123
9
9
58010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง จิตสว่าง
สถานศึกษาไตรมิตร
12
122
9
10
58010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ใจมณี
กลุ่มไตรมิตร
9
87
8
11
58010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ ชมคำ
ไตรมิตร
10
111
8
12
58010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
3
13
5
13
58010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนันท์ ชุติภัทร
ไตรมิตร
6
62
8
14
58010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา หว่างป่อ
ไตรมิตร
12
95
8
15
58010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
4
14
3
16
58010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คันธีสาร
ไตรมิตร
19
240
11
17
58010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
สิงหนาทราชาลัย
30
685
26
18
58010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ภิญโญภาพพงษ์
ไตรมิตร
10
106
8
19
58010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
3
30
4
20
58010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผาลีลาวดี
12
114
11
21
58010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วนากมล
ภูผาลีลาวดี
12
141
8
22
58010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาลีลาวดี
9
131
8
23
58010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคเนย์ ทิมินกุล
ภูผาลีลาวดี
14
217
11
24
58010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ คำหมาย
ภูผาลีลาวดี
11
179
8
25
58010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาลีลาวดี
3
30
8
26
58010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ คงแก้ว
ภูผา-ลีลาวดี
24
286
14
27
58010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาลีลาวดี
3
24
8
28
58010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุรเชษฐ์ มธุรส
ไตรมิตร
3
16
7
29
58010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวโรดม พันเลิศ
ไตรมิตร
4
23
7
30
58010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ นีกรี
กลุ่มไตรมิตร
19
160
13
31
58010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุลานนท์ ธนกรสกุล
ไตรมิตร
6
38
8
32
58010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ถามูล
ไตรมิตร
11
72
8
33
58010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สายสวาท
ไตรมิตร
2
17
8
34
58010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒน์กุล
ห้วยโป่ง
6
42
8
35
58010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล จริยา
ห้วยโป่ง
9
123
8
36
58010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ
ห้วยโป่ง
3
27
5
37
58010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัทดิษฐ์ ชมภู
ห้วยโป่ง
7
62
8
38
58010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์
ห้วยโป่ง
19
242
11
39
58010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
3
49
8
40
58010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เจริญพระธรรมดี
ห้วยโป่ง
14
159
11
41
58010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยโป่ง
5
24
7
42
58010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสริน สุนันทกรณ์
ห้วยโป่ง
9
50
8
43
58010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง
5
99
8
44
58010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด รัตนเพ็ญ
ภูผาลีลาวดี
19
149
11
45
58010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ
ภูผาลีลาวดี
18
258
11
46
58010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชวัลลภ ทองนอก
ภูผาลีลาวดี
9
58
9
47
58010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมอาภรณ์
ภูผาลีลาวดี
9
83
9
48
58010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพ็ชร เล่าเรียนดี
ภูผาลีลาวดี
6
98
9
49
58010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สุขใจ
ขุนยวม-แม่เงา
22
373
17
50
58010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รักสกุล
ขุนยวม - แม่เงา
14
270
12
51
58010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กลิ่นสักโก
ขุนยวม-แม่เงา
4
46
7
52
58010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เอนก ไชยโย
ขุนยวม-แม่เงา
8
98
8
53
58010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม เทียมจันทร์
เมืองปอน-แม่กิ๊
23
226
13
54
58010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ โชคฤทัยวัลย์
แม่กิ๊-เมืองปอน
3
51
9
55
58010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา
เมืองปอน-แม่กิ๊
19
154
11
56
58010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง อมรอาจหาญ
เมืองปอน-แม่กิ๊
6
36
9
57
58010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ พลสิงห์
เมืองปอน-แม่กิ๊
6
46
8
58
58010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเศียร สีบัว
เมืองปอน - แม่กิ๊
8
63
8
59
58010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองปอน - แม่กิ๊
10
71
8
60
58010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จีรา วงค์บุตร
เมืองปอน-แม่กิ๊
8
65
8
61
58010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรม คำภาปล้อง
ขุนยวมแม่เงา
5
46
8
62
58010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ญาณพันธุ์
ขุนยวม-แม่เงา
8
51
8
63
58010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ รักสีขาว
ขุนยวม-แม่เงา
4
53
8
64
58010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัตน์ ศรีโพธา
ขุนยวม-แม่เงา
19
147
11
65
58010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ แม่ยวมน้อย
4
11
5
66
58010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ กันธิยะ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
2
16
5
67
58010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ผิวผัน
เเม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
4
14
4
68
58010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์บุตร
แม่อูคอ แม่ยวมน้อย
7
51
8
69
58010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
3
42
8
70
58010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ทิพาคำ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
6
59
8
71
58010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ คำพลอย
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
15
211
11
72
58010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
5
52
8
73
58010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ วรรณภิละ
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
6
61
8
74
58010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา บุญพิทักษ์
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
7
68
8
75
58010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วิจิตร
แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
4
55
7
76
58010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญผล ชัยเดช
แม่่อูคอ-แม่ยวมน้อย
3
15
7
77
58010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ อุตมะแก้ว
ศูนย์แม่อูคอ-แม่ยวมน้อย
3
36
8
78
58010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สายใต้(ปาย)
18
188
11
79
58010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาสายใต้ (ปาย)
18
179
8
80
58010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร จองหมุ่ง
สายใต้ (ปาย)
6
40
7
81
58010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายใต้ (ปาย)
5
24
5
82
58010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปาย สายใต้
2
14
4
83
58010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นจิตร
กลุ่มเครือข่ายสายใต้(ปาย)
5
27
6
84
58010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันรบชนะศึก ปันยศ
15
99
11
85
58010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โป่งสา
15
142
11
86
58010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งสา
11
85
10
87
58010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ตันมา
โป่งสา
14
151
8
88
58010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระชาติ ชมภูศรี
สายใต้ (ปาย)
9
109
8
89
58010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาสายใต้
4
17
5
90
58010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร งามสงวน
สถานศึกษาสายใต้
23
271
14
91
58010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรลดา วงษ์พันธ์
กลุ่มโรงเรียนสายใต้(ปาย)
4
56
6
92
58010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา
สายใต้ (ปาย)
4
37
7
93
58010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายใต้(ปาย)
5
42
7
94
58010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ มหาวรรณา
กลุ่มโรงเรียนสายเหนือ
14
159
8
95
58010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพล ธานีรัตน์
สายเหนือสัมพันธ์
13
124
8
96
58010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนสายเหนือ
5
53
7
97
58010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพันธ์ุ สินลี้
สายเหนือสัมพันธ์
11
89
8
98
58010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายเหนือสัมพันธ์
4
53
8
99
58010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เสนาหลวง
สายเหนือสัมพันธ์
11
133
8
100
58010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิรงค์ ธงภักดิ์
กลุ่มสายเหนือสัมพันธ์
8
76
8
101
58010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ
สายเหนือสัมพันธ์
6
37
8
102
58010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
103
58010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล
ปายมัชฌิมา
20
244
9
104
58010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราพร สุวรรณะ
ปายมัชฌิมา
25
219
12
105
58010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล เชาว์เลขา
ปายมัชฌิมา
26
560
23
106
58010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ตาคำ
ปายมัฌชิมา
15
231
8
107
58010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ใจแปง
ปายมัฌชิมา
7
66
8
108
58010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พันอ้วน
สายเหนือสัมพันธ์
14
213
11
109
58010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ต๊ะหนั่นต่า
สายเหนือ
19
231
11
110
58010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรติรัตน์ ภาสุพิพัฒน์กุล
น้ำลาง
7
48
8
111
58010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์
ลุ่มน้ำลาง
20
204
12
112
58010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล คำกลาง
ลุ่มน้ำลาง
3
50
8
113
58010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมุข ชาญธนะวัฒน์
ลุ่มน้ำลางปางมะผ้า
7
73
8
114
58010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญา สมบูรณ์
สบป่อง-ถ้ำลอด
17
328
12
115
58010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเอื้อ เพียรสุขุม
น้ำของ
13
232
19
116
58010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำของ
2
24
8
117
58010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
ลุ่มน้ำของ
6
44
9
118
58010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตระกูล คำธานี
ลุ่มน้ำของ
6
83
8
119
58010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา มูลคำ
ลุ่มน้ำของ
7
23
6
120
58010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาริก ครองสวัสดิ์
ลุ่มน้ำของ
8
87
8
121
58010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ประทุมวัน
ลุ่มน้ำของ
17
123
12
122
58010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีวิไชย
ลุ่มน้ำของ
10
99
9
123
58010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ลุ่มน้ำของ
16
238
12
124
58010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ แก้วธารากุล
ลุ่มน้ำของ
6
67
9
125
58010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุรา ทาสม
ลุ่มนำ้ของ
7
78
8
126
58010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ แก้วสิริ
ลุ่มน้ำลาง
39
806
43
127
58010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์
สบป่อง - ถ้ำลอด
6
79
8
128
58010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธิ์ สายบุญผาง
น้ำลาง
15
151
12
129
58010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบป่อง-ถ้ำลอด
6
36
8
130
58010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ ก่อนธรรม
ลุ่มน้ำลาง
12
113
11
131
58010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตร
ห้วยโป่ง
7
47
8
132
58010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
12
91
9
133
58010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารารัตน์ ผิวผัน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
16
185
72
134
58010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ ใจแปง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
22
177
8
135
58010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ รักสีขาว
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
22
156
45
รวม
1,378
15,518
1,327

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน