ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
58020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แปงมูล
13
144
9
2
58020002
ประถมศึกษา
-
6
34
6
3
58020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
20
180
13
4
58020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม
6
48
9
5
58020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ชนะบูรณ์
6
66
9
6
58020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
7
66
9
7
58020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
10
69
9
8
58020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
9
58020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี เฮียงโฮม
5
25
9
10
58020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร พรรณโรจน์
12
166
9
11
58020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
40
3
12
58020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
7
13
58020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แปงมูล
6
53
9
14
58020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เครือซุย
4
41
9
15
58020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
4
44
8
16
58020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
17
58020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต จูด้วง
9
51
10
18
58020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร ทิพย์ปัญญา
12
115
11
19
58020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ชูเกียรติ
6
46
9
20
58020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์
9
74
8
21
58020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนะ มั่นคง
8
91
8
22
58020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
7
39
8
23
58020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
19
108
11
24
58020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรัจ ถาวรทรัพย์สุข
7
72
8
25
58020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์
6
40
8
26
58020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
27
58020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
16
149
9
28
58020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
8
80
7
29
58020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
30
58020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เดช วงศ์ละม่อม
10
110
8
31
58020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำนึง แก้วมูล
6
36
8
32
58020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์
6
49
9
33
58020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
14
122
8
34
58020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เขียวมูล
17
170
11
35
58020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ปณต ปัญญา
8
91
8
36
58020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปันทวัง
7
28
8
37
58020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท ใจมาดี
16
148
12
38
58020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยาวิชัย
23
315
17
39
58020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ รักสีขาว
8
77
8
40
58020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
18
223
15
41
58020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา คุณประดิษฐ์
10
116
9
42
58020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
36
508
19
43
58020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
44
58020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
45
918
30
45
58020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
29
466
21
46
58020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
19
204
12
47
58020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส ปันทวัง
36
422
21
48
58020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพฤกษ์ ขยันงาน
20
255
13
49
58020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
6
50
58020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ประวัง
6
63
8
51
58020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
7
52
58020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
5
55
9
53
58020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
7
54
58020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
7
45
8
55
58020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี พรรณาทรัพย์
14
127
11
56
58020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ
9
75
9
57
58020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อุทธิยา
5
31
9
58
58020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
9
59
58020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
9
60
58020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี พรรณาทรัพย์
8
81
9
61
58020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
27
409
21
62
58020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด นิลมล
9
79
9
63
58020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
16
161
11
64
58020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
19
128
11
65
58020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
9
66
58020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
9
67
58020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
9
45
9
68
58020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทาปัญญา
8
65
8
69
58020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ ยาวิไชย
9
76
8
70
58020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท วันทนะ
14
94
11
71
58020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
72
58020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ บัวศรี
11
64
8
73
58020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อินทะนุ
10
90
9
74
58020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม คำอ้าย
7
40
8
75
58020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มโนรัตน์
6
35
8
76
58020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
5
77
58020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
78
58020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
8
4
79
58020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แดงสุกสี
19
175
11
80
58020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์
6
46
8
81
58020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย กองแก้ว
7
25
6
82
58020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล รักสีขาว
7
40
8
83
58020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาศ รบชนะ
4
38
9
84
58020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
5
27
8
85
58020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา คำภีระ
22
194
11
86
58020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
9
87
58020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
8
81
8
88
58020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ วรสาร
17
145
11
89
58020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
8
90
58020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศรีสุพัฒน์
7
75
9
91
58020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ งอกงาม
5
24
9
92
58020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
8
60
9
93
58020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ใจวงค์
5
49
8
94
58020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แจ้งจิตร
5
36
9
95
58020099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
136
6
96
58020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
166
11
97
58020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองนพคุณ
5
49
8
98
58020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
8
67
8
99
58020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
6
47
9
100
58020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
9
101
58020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
10
60
9
102
58020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วรรณวินิจ
13
175
8
103
58020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธกุล
7
85
5
104
58020109
ประถมศึกษา
นายดำรงค์ สวัสดี
11
108
8
105
58020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โลกา
21
250
14
106
58020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
9
85
8
107
58020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัฒน์ หนูพรหม
5
63
8
108
58020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
6
58
8
109
58020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
8
58
8
110
58020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะชน โพธิยะ
7
59
8
111
58020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
9
74
9
112
58020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ อินนั่งแท่น
4
23
9
113
58020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนชัย สุธา
7
38
9
114
58020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล สมวิสัตย์
7
61
8
115
58020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ คงแก้ว
6
35
8
116
58020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ
18
133
11
117
58020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถชาติ หินแปง
12
77
11
118
58020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
21
128
11
119
58020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย กันทา
6
19
8
120
58020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระริน เงินแก๊ง
10
105
8
121
58020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
12
147
8
122
58020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช วิชชโลกา
7
59
9
123
58020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
127
8
124
58020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุญเหลือล้น
6
67
8
125
58020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
159
12
126
58020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
26
6
127
58020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
6
63
8
128
58020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ คงคาใส
17
149
12
129
58020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
67
8
130
58020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดเพชร ประยูร
7
45
8
131
58020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
132
58020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สาริขิต
12
175
8
133
58020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
134
58020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
6
56
8
135
58020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล เทพจันทร์
11
97
11
136
58020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ จาคำคง
18
116
10
137
58020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชาวไทย
15
137
8
138
58020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เพียรงาน
14
121
8
139
58020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช สุนทรพินิจ
6
39
8
140
58020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนมงคล กำจัด
5
29
8
141
58020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จำรัส
20
142
11
142
58020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม แสงศรีจันทร์
11
120
8
143
58020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
23
214
9
144
58020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์
18
190
13
145
58020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฑาดะ รัตนไพจิต
12
94
8
146
58020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ปันดิษ
6
78
9
147
58020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม เรืองสุกใส
37
642
24
148
58020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวพัส คำลือ
9
90
9
149
58020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีใจ วงค์คำลือ
3
11
5
150
58020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีใจ วงค์คำลือ
13
129
9
151
58020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ พิชคำ
15
148
9
152
58020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
153
58020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
15
168
11
154
58020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
8
92
8
155
58020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
156
58020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
8
157
58020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มทิศ แก้วพงษ์
9
57
7
158
58020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ขัติยะ
17
211
11
159
58020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
62
8
160
58020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
137
8
161
58020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวงค์ ศรีสวัสดิ์
6
48
6
162
58020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ เดชชิต
5
55
8
163
58020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
4
25
8
164
58020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
5
40
9
165
58020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ศิลาชาล
7
51
9
166
58020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคาร แสนจันทร์
9
59
8
167
58020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนัญญา อัครภูวโชติ
7
28
8
168
58020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
169
58020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
6
170
58020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
8
46
8
171
58020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
5
172
58020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ชัย พนาพงศ์ไพร
8
70
9
173
58020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมัฌชมา บุญทวี
13
130
11
174
58020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศกรานต์พงษ์ ถิ่นคำ
7
61
9
175
58020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
6
43
7
176
58020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
80
9
รวม
1,753
17,020
1,603

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน