ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
58020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แปงมูล
11
144
9
2
58020002
ประถมศึกษา
-
4
34
6
3
58020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
23
180
13
4
58020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม
4
48
9
5
58020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ชนะบูรณ์
6
66
9
6
58020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
7
66
9
7
58020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
9
69
9
8
58020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล สมวิสัตย์
5
26
7
9
58020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี เฮียงโฮม
5
25
9
10
58020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
166
9
11
58020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
40
3
12
58020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
7
13
58020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แปงมูล
7
53
9
14
58020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต จูด้วง
5
41
9
15
58020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
5
44
8
16
58020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
17
58020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เครือซุย
9
51
10
18
58020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร ทิพย์ปัญญา
11
115
11
19
58020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ชูเกียรติ
5
46
9
20
58020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์
9
74
8
21
58020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนะ มั่นคง
8
91
8
22
58020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนะ มั่นคง
7
39
8
23
58020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
19
108
11
24
58020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรัจ ถาวรทรัพย์สุข
6
72
8
25
58020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์
6
40
8
26
58020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
27
58020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
149
9
28
58020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
8
80
7
29
58020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
30
58020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เดช วงศ์ละม่อม
12
110
8
31
58020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
8
32
58020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์
7
49
9
33
58020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
14
122
8
34
58020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เขียวมูล
17
170
11
35
58020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ปณต ปัญญา
11
91
8
36
58020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปันทวัง
5
28
8
37
58020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท ใจมาดี
16
148
12
38
58020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยาวิชัย
22
315
17
39
58020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ รักสีขาว
8
77
8
40
58020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
20
223
15
41
58020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา คุณประดิษฐ์
6
116
9
42
58020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
38
508
19
43
58020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
44
58020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
50
918
30
45
58020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ปันทวัง
32
466
21
46
58020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
18
204
12
47
58020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส ปันทวัง
32
422
21
48
58020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพฤกษ์ ขยันงาน
18
255
13
49
58020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
6
50
58020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ประวัง
6
63
8
51
58020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
7
52
58020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
5
55
9
53
58020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
7
54
58020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
7
45
8
55
58020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี พรรณาทรัพย์
11
127
11
56
58020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ
9
75
9
57
58020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อุทธิยา
5
31
9
58
58020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
9
59
58020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
9
60
58020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี พรรณาทรัพย์
9
81
9
61
58020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
37
409
21
62
58020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด นิลมล
10
79
9
63
58020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
19
161
11
64
58020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
18
128
11
65
58020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
9
66
58020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
9
67
58020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
8
45
9
68
58020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทาปัญญา
9
65
8
69
58020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
8
70
58020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท วันทนะ
15
94
11
71
58020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
72
58020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ บัวศรี
11
64
8
73
58020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อินทะนุ
10
90
9
74
58020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม คำอ้าย
8
40
8
75
58020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
76
58020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
5
77
58020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
78
58020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
79
58020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แดงสุกสี
17
175
11
80
58020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์
6
46
8
81
58020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
6
82
58020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล รักสีขาว
6
40
8
83
58020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาศ รบชนะ
4
38
9
84
58020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
5
27
8
85
58020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา คำภีระ
23
194
11
86
58020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ ยาวิไชย
5
35
9
87
58020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
9
81
8
88
58020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ วรสาร
18
145
11
89
58020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
90
58020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศรีสุพัฒน์
8
75
9
91
58020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ งอกงาม
5
24
9
92
58020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
6
60
9
93
58020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ใจวงค์
6
49
8
94
58020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แจ้งจิตร
6
36
9
95
58020099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
136
6
96
58020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร มั่นอ่าว
19
166
11
97
58020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองนพคุณ
5
49
8
98
58020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
7
67
8
99
58020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
6
47
9
100
58020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
9
101
58020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
10
60
9
102
58020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วรรณวินิจ
15
175
8
103
58020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธกุล
8
85
5
104
58020109
ประถมศึกษา
นายดำรงค์ สวัสดี
12
108
8
105
58020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โลกา
22
250
14
106
58020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
9
85
8
107
58020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัฒน์ หนูพรหม
5
63
8
108
58020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
6
58
8
109
58020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
8
58
8
110
58020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะชน โพธิยะ
7
59
8
111
58020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
8
74
9
112
58020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ อินนั่งแท่น
5
23
9
113
58020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
9
114
58020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
115
58020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ คงแก้ว
6
35
8
116
58020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ
19
133
11
117
58020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถชาติ หินแปง
9
77
11
118
58020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
21
128
11
119
58020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล สมวิสัตย์
5
19
8
120
58020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระริน เงินแก๊ง
10
105
8
121
58020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
12
147
8
122
58020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช วิชชโลกา
8
59
9
123
58020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
127
8
124
58020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
8
125
58020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
159
12
126
58020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
26
6
127
58020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
9
63
8
128
58020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ คงคาใส
17
149
12
129
58020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
67
8
130
58020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดเพชร ประยูร
7
45
8
131
58020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
132
58020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนชัย สุธา
13
175
8
133
58020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
8
134
58020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
6
56
8
135
58020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล เทพจันทร์
10
97
11
136
58020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ จาคำคง
17
116
10
137
58020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชาวไทย
14
137
8
138
58020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เพียรงาน
13
121
8
139
58020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
6
39
8
140
58020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนมงคล กำจัด
5
29
8
141
58020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จำรัส
20
142
11
142
58020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม แสงศรีจันทร์
13
120
8
143
58020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
23
214
9
144
58020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์
20
190
13
145
58020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฑาดะ รัตนไพจิต
8
94
8
146
58020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ปันดิษ
6
78
9
147
58020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม เรืองสุกใส
36
642
24
148
58020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวพัส คำลือ
9
90
9
149
58020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา กุนนา
4
11
5
150
58020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา กุนนา
12
129
9
151
58020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ พิชคำ
14
148
9
152
58020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
153
58020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
14
168
11
154
58020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ โชคฤทัยวัลย์
8
92
8
155
58020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ทรัพย์ประภาสกุล
8
77
8
156
58020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรณ์เพชร หลักฐาน
6
38
8
157
58020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มทิศ แก้วพงษ์
8
57
7
158
58020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ขัติยะ
16
211
11
159
58020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิยะดา ดำรงค์เมือง
9
62
8
160
58020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร ศิละวรรณโณ
16
137
8
161
58020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวงค์ ศรีสวัสดิ์
6
48
6
162
58020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ เดชชิต
5
55
8
163
58020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
4
25
8
164
58020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
5
40
9
165
58020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ศิลาชาล
7
51
9
166
58020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคาร แสนจันทร์
11
59
8
167
58020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
168
58020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
169
58020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
6
170
58020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
8
46
8
171
58020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
5
172
58020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ชัย พนาพงศ์ไพร
8
70
9
173
58020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมัฌชมา บุญทวี
16
130
11
174
58020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศกรานต์พงษ์ ถิ่นคำ
7
61
9
175
58020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
6
43
7
176
58020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
80
9
รวม
1,766
17,020
1,603

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2