ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
58020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แปงมูล
ศูนย์บ้านกาศ
13
141
9
2
58020002
ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษา
6
32
6
3
58020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
พัฒนาการศึกษาบ้านกาศ
20
159
11
4
58020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม
บ้านกาศ
6
49
9
5
58020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ชนะบูรณ์
บ้านกาศ
6
58
7
6
58020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
บ้านกาศ
8
73
9
7
58020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
บ้านกาศ
10
71
8
8
58020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
5
25
7
9
58020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี เฮียงโฮม
5
23
8
10
58020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร พรรณโรจน์
แม่สะเรียง
12
178
7
11
58020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สะเรียง
2
41
3
12
58020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
5
27
7
13
58020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ บุบผาชาติ
ป่าแป๋
6
56
9
14
58020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เครือซุย
ป่าแป๋
3
34
8
15
58020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
ป่าแป๋
5
39
8
16
58020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
8
5
17
58020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต จูด้วง
ป่าแป๋
9
62
11
18
58020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส แปงมูล
ป่าแป๋
12
114
11
19
58020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ชูเกียรติ
ป่าแป๋
5
44
9
20
58020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ป่าแป๋
9
68
8
21
58020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนะ มั่นคง
ศูนย์ป่าแป๋
8
85
8
22
58020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแป๋
7
41
8
23
58020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ปันทวัง
ป่าแป๋
22
116
11
24
58020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรัจ ถาวรทรัพย์สุข
ป่าแป๋
7
60
8
25
58020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์
ป่าแป๋
7
44
8
26
58020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
5
36
8
27
58020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
แม่คง
16
146
9
28
58020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
สพฐ.
9
89
8
29
58020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง
7
39
8
30
58020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
แม่คง
11
114
8
31
58020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำนึง แก้วมูล
แม่คง
6
38
8
32
58020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
6
52
9
33
58020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
ศูนย์แม่ยวม
14
128
8
34
58020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ยวม
17
156
11
35
58020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ปณต ปัญญา
แม่ยวม
8
80
8
36
58020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปันทวัง
ตำบลแม่ยวม
7
27
8
37
58020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท ใจมาดี
แม่ยวม
15
174
13
38
58020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน อินตาวงษ์
แม่ยวม
22
318
17
39
58020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ รักสีขาว
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
10
84
8
40
58020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
18
232
12
41
58020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา คุณประดิษฐ์
แม่ยวม
10
113
9
42
58020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม กันทาหอม
-
37
531
20
43
58020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร เรืองสวัสดิ์
-แม่สะเรียง
5
33
8
44
58020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
แม่สะเรียง
42
870
30
45
58020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ อินทสิทธิ์
แม่สะเรียง
30
505
23
46
58020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
อนุบาลแม่สะเรียง
20
211
11
47
58020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส ปันทวัง
แม่เหาะ
35
446
23
48
58020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
แม่เหาะ
20
289
14
49
58020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
5
25
5
50
58020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระยุทธ์ คำสัตย์
แม่เหาะ
6
60
8
51
58020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
6
34
7
52
58020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
แม่เหาะ
6
66
9
53
58020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
3
16
7
54
58020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
ศูนย์ฯ แม่กะไน
7
47
8
55
58020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี พรรณาทรัพย์
แม่กะไน
15
128
11
56
58020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ
แม่กะไน
9
78
8
57
58020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อุทธิยา
ศูนย์แม่กะไน
4
24
8
58
58020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่กะไน
6
36
9
59
58020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแม่กะไน
5
31
8
60
58020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี พรรณาทรัพย์
-
9
90
9
61
58020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก่อเกียรติ สอนสอาด
ศูนย์ศิลาทอง
30
445
23
62
58020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด นิลมล
-
8
83
8
63
58020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
แม่สะเรียง
18
162
11
64
58020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา คำภีระ
ขุนแม่ลาน้อย
19
130
11
65
58020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนแม่ลาน้อย
6
35
9
66
58020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ขุนแม่ลาน้อย
7
43
9
67
58020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
ขุนแม่ลาน้อย
9
47
9
68
58020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทาปัญญา
ขุนแม่ลาน้อย
8
71
8
69
58020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ ยาวิไชย
ขุนแม่ลาน้อย
9
73
8
70
58020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท วันทนะ
ท่าผาปุ้ม
12
87
11
71
58020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
2
12
5
72
58020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ บัวศรี
ท่าผาปุ้ม
9
62
8
73
58020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อินทะนุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาปุ้ม
10
99
9
74
58020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม คำอ้าย
-
6
46
8
75
58020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มโนรัตน์
ท่าผาปุ้ม
6
37
8
76
58020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
1
18
5
77
58020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
2
8
4
78
58020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
2
11
4
79
58020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แดงสุกสี
แม่โถ
22
168
14
80
58020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์
แม่โถ
6
50
8
81
58020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย กองแก้ว
แม่โถ
7
21
6
82
58020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล รักสีขาว
แม่โถ
7
41
8
83
58020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาศ รบชนะ
แม่โถ
4
36
9
84
58020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
แม่โถ
4
22
8
85
58020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยาวิชัย
แม่โถ
23
211
11
86
58020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ประวัง
แม่โถ
5
35
9
87
58020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
9
68
8
88
58020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ วรสาร
แม่นาจาง
19
144
11
89
58020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เขียวมูล
อบต.แม่นาจาง
6
68
8
90
58020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศรีสุพัฒน์
แม่นาจาง
7
68
9
91
58020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ งอกงาม
แม่นาจาง
6
23
9
92
58020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
แม่นาจาง
9
58
9
93
58020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ใจวงค์
-
5
50
8
94
58020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แจ้งจิตร
แม่ลาน้อย
5
35
9
95
58020099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
12
153
6
96
58020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ วรรณวินิจ
แม่ลาน้อย
19
159
11
97
58020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองนพคุณ
แม่ลาน้อย
8
43
7
98
58020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร มั่นอ่าว
แม่ลาน้อย
8
68
8
99
58020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
แม่ลาน้อย
6
42
9
100
58020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาน้อย
5
24
8
101
58020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
แม่ลาน้อย
9
64
17
102
58020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง อัตไพบูลย์
แม่ลาน้อย
15
179
8
103
58020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธกุล
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
7
91
5
104
58020109
ประถมศึกษา
นายดำรงค์ สวัสดี
แม่ลาหลวง
11
118
8
105
58020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โลกา
แม่ลาหลวง
22
285
15
106
58020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
แม่ลาหลวง
9
82
8
107
58020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัฒน์ หนูพรหม
แม่ลาหลวง
5
64
8
108
58020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
แม่ลาหลวง
5
53
8
109
58020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
แม่ลาหลวง
8
51
8
110
58020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
แม่ลาหลวง
7
53
7
111
58020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
แม่ลาหลวง
9
80
9
112
58020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ อินนั่งแท่น
แม่ลาหลวง
4
21
9
113
58020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนชัย สุธา
ห้วยห้อม
8
41
9
114
58020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล สมวิสัตย์
ห้วยห้อม
7
58
8
115
58020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ คงแก้ว
พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
6
36
8
116
58020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะชน โพธิยะ
ห้วยห้อม
17
136
11
117
58020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถชาติ หินแปง
ห้วยห้อม
12
84
11
118
58020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
ห้วยห้อม
20
147
11
119
58020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย กันทา
ห้วยห้อม
6
22
8
120
58020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระริน เงินแก๊ง
กองก๋อย
9
94
8
121
58020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
กองก๋อย
12
132
8
122
58020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
6
54
8
123
58020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วุฒิมานพ
สพป.มส.2
15
127
8
124
58020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุญเหลือล้น
กองก๋อย
6
60
8
125
58020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพฤกษ์ ขยันงาน
กองก๋อย
23
156
12
126
58020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
3
32
7
127
58020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บำรุงยศ
สพฐ
6
66
8
128
58020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ คงคาใส
ป่าโปง
17
143
11
129
58020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
6
79
8
130
58020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดเพชร ประยูร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
6
45
8
131
58020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
5
63
8
132
58020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สาริขิต
ป่าโปง
11
174
8
133
58020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
6
71
8
134
58020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
ศูนย์แม่คะตวน
5
45
8
135
58020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล เทพจันทร์
แม่คะตวน
11
102
11
136
58020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ จาคำคง
แม่คะตวน
17
138
11
137
58020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชาวไทย
แม่คะตวน
15
133
8
138
58020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เพียรงาน
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
14
125
8
139
58020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช สุนทรพินิจ
แม่คะตวน
6
42
8
140
58020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนมงคล กำจัด
แม่คะตวน
5
31
8
141
58020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จำรัส
แม่สวด
20
152
11
142
58020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม แสงศรีจันทร์
แม่สวด
13
133
8
143
58020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
0
24
253
9
144
58020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
แม่สวด
19
168
13
145
58020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฑาดะ รัตนไพจิต
แม่สวด
13
118
8
146
58020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ปันดิษ
แม่สวด
7
73
9
147
58020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม เรืองสุกใส
แม่สวด
34
652
23
148
58020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวพัส คำลือ
แม่สวด
9
98
9
149
58020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
10
4
150
58020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีใจ วงค์คำลือ
แม่สวด
13
115
9
151
58020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ พิชคำ
สาละวิน
14
151
8
152
58020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
5
48
8
153
58020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
สาละวิน
16
176
188
154
58020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
สาละวิน
8
81
8
155
58020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์สาละวิน
7
75
8
156
58020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
7
41
7
157
58020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสาละวิน
8
56
7
158
58020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ขัติยะ
สาละวิน
17
205
10
159
58020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
9
63
8
160
58020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์
สาละวิน
16
139
8
161
58020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
6
48
6
162
58020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ เดชชิต
สบเมย
6
58
8
163
58020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
3
27
8
164
58020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรมงคล สีดาว
สบเมย
6
41
9
165
58020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ศิลาชาล
สพฐ.
7
56
9
166
58020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคาร แสนจันทร์
แม่คะตวน
9
64
8
167
58020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนัญญา อัครภูวโชติ
สบเมย
6
27
8
168
58020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
7
71
9
169
58020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
6
45
6
170
58020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
แม่คะตวน
8
46
8
171
58020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
5
21
5
172
58020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ชัย พนาพงศ์ไพร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
10
77
9
173
58020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมัฌชมา บุญทวี
สบเมย
18
150
11
174
58020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศกรานต์พงษ์ ถิ่นคำ
-
7
59
9
175
58020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
สบเมย
6
38
8
176
58020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์แม่สวด
8
82
9
รวม
1,788
17,344
1,914

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน