ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
60010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ศิริทัพ
13
118
8
2
60010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ
6
66
9
3
60010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดุจดาว วิมูล
9
75
9
4
60010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวนคำศรี
13
102
11
5
60010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ปรีชา
7
46
8
6
60010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี หาทรัพย์
11
123
8
7
60010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพงศ์ พิลึก
10
109
8
8
60010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผชิญ โดรณ
4
59
8
9
60010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสง
19
278
11
10
60010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาคร คล้ายแท้
187
2,487
62
11
60010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์
4
71
8
12
60010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หิริโอ
11
104
8
13
60010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต สิงห์ทอง
17
155
11
14
60010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธัช จันทร์เพียร
9
50
8
15
60010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมล สุมังเกษตร
18
288
11
16
60010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา
3
63
8
17
60010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพวรรณ ประกายสกุล
6
43
8
18
60010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางษมาวดี สังข์เปีย
15
183
9
19
60010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ กองสิงห์
6
83
8
20
60010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อุดมศิริ
13
284
8
21
60010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อุดมพร
8
65
8
22
60010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม จันทร์คำ
12
103
8
23
60010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ บาลเพียร
12
166
9
24
60010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์
12
119
9
25
60010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ มาศขาว
80
1,556
42
26
60010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล มั่นสกุล
10
92
8
27
60010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
125
9
28
60010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรธัช วุทธพันธ์
8
60
8
29
60010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑยา เสพศิริ
7
39
9
30
60010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ หนูดอนทราย
9
70
8
31
60010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร ดวงอุปะ
8
75
8
32
60010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐ
3
44
8
33
60010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสืบ ยังเจริญ
3
23
8
34
60010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย รอดไพรี
17
309
11
35
60010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร จันทร์ศร
8
47
9
36
60010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
146
8
37
60010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพัชน์ โพธิ์ประพันธ์
9
110
8
38
60010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนม์นิภา วรรณไพบูลย์
8
63
9
39
60010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรญา จำรัสวิชช์
6
52
9
40
60010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติ
6
64
8
41
60010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑ
17
179
11
42
60010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เจริญสุวรรณ
10
60
9
43
60010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ สุขตระกูล
15
195
11
44
60010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี พุทธวงษ์
10
91
9
45
60010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ สรเดช
7
67
8
46
60010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
4
47
60010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ขลิบปั้น
8
67
8
48
60010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ สีมาก
10
72
9
49
60010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัว
4
34
8
50
60010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาภรณ์ กุนาง
5
73
9
51
60010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีณากร นิลสนธิ
2
11
5
52
60010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช เพ่งผล
24
418
14
53
60010064
ประถมศึกษา
นายจิตกร แข็งธัญญกรรม
7
57
9
54
60010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ไชยเดช
10
103
9
55
60010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก ชูชีพ
22
415
13
56
60010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์
13
209
11
57
60010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกฤตา เหล่าเขตรกรณ์
2
42
9
58
60010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม
11
149
11
59
60010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา เชื้อแพ่ง
8
71
8
60
60010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพศวีร์ เนียมสุข
14
105
12
61
60010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อู๋สูงเนิน
10
49
9
62
60010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
5
49
8
63
60010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพนต์ ชิณสา
16
125
11
64
60010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แว่นแก้ว
10
59
8
65
60010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ แสงแก้ว
6
21
8
66
60010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่ม
11
102
8
67
60010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุนิษา มาลัยทอง
9
88
9
68
60010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน
7
50
8
69
60010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรกนก สิงห์โตทอง
9
51
9
70
60010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร สุขสุวานนท์
15
145
12
71
60010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู สนธิรักษ์
11
158
9
72
60010090
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสลิลทิพ ชูชาติ
11
78
11
73
60010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์
7
81
8
74
60010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเครือมาศ เกิดโพชา
13
64
11
75
60010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมกิจ บุญผ่อง
19
196
11
76
60010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ สมเมือง
6
39
8
77
60010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง
7
58
8
78
60010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุก
17
239
11
79
60010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐฌา นามวงษ์
9
61
8
80
60010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปรียาภัสสร์ เส็งเส
15
107
11
81
60010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
7
82
60010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส คล้ายแก้ว
15
133
9
83
60010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐิติกาล ทองดี
7
19
8
84
60010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ทับทิมศรี
32
569
22
85
60010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณธญา พงศ์ปัญญาโชติ
8
59
9
86
60010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรวิทย์ สระทองขาว
7
68
9
87
60010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
6
4
88
60010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
4
89
60010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเจตปรียา โลหะเวช
14
122
11
90
60010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กุนาง
6
24
7
91
60010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1
1
92
60010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ สุขเอม
9
102
8
93
60010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีมาศ เหมือนทรัพย์
6
31
8
94
60010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สิงหะคเชนทร์
6
72
9
95
60010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒธิ ต่อพันธ์
17
148
11
96
60010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญวรัตม์ เทศนีย์
9
91
9
97
60010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีณากร นิลสนธิ
6
65
9
98
60010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองยศ เหมือนทรัพย์
6
49
8
99
60010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน พรมพิทักษ์
7
24
7
100
60010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัล สระทองขาว
15
117
11
101
60010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พินิจธรรม
3
25
8
102
60010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรง
4
37
9
103
60010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์
4
61
9
104
60010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ไพรวัลย์
11
164
12
105
60010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา สุขถนอม
8
56
9
106
60010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ อินทร์แฟง
7
38
8
107
60010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
108
60010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์
2
0
0
109
60010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ธนม่วงเงิน
14
203
11
110
60010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เปียศิริ
5
23
7
111
60010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ลอยเมฆ
14
290
12
112
60010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรรงค์ วัตถุสิน
7
75
8
113
60010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล
5
32
8
114
60010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา มั่นสกุล
10
127
8
115
60010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ เครือภู่
10
131
8
116
60010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิ
8
99
8
117
60010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณ์ ชาวลุ่มบัว
7
50
9
118
60010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ อยู่พล
12
123
9
119
60010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปกรณ์ สาคร
13
133
8
120
60010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สุริโย
7
143
9
121
60010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางคณา พัดคำ
7
36
9
122
60010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพร
5
43
8
123
60010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
48
9
124
60010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ จันทร์อร่าม
10
198
8
125
60010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ สัตยารมณ์
7
71
9
126
60010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง กองทรง
4
30
9
127
60010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ โพธิ์เนียม
9
84
9
128
60010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
78
8
129
60010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา
14
223
8
130
60010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณปภรณ์ สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง
12
101
8
131
60010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์
10
89
8
132
60010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุธ ต่วนชัย
7
32
8
133
60010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเรือน คงพิทักษ์
10
70
8
134
60010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ สีคง
10
80
8
135
60010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
128
11
136
60010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
4
56
8
137
60010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สงตาล
11
130
8
138
60010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมเดช ภิรมย์วัฒนา
34
516
17
139
60010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์
9
145
8
140
60010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี เเก้วเเจ่ม
14
154
12
141
60010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ปานพรม
3
22
8
142
60010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง สอนถา
5
21
8
143
60010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์
6
24
8
144
60010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐจักร แก้วสุวรรณ
16
102
11
145
60010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตวรรษ ยาวิเศษ
10
71
9
146
60010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระธร อรัญมิตร
17
155
11
147
60010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทองโสม
14
181
11
148
60010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา บุญทิพย์จำปา
7
72
8
149
60010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสงกรานต์ ศิริชู
6
39
8
150
60010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณพร ก้อนทอง
7
35
8
151
60010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์
13
82
8
152
60010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
16
5
153
60010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
13
88
12
154
60010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเลง แก้วแจ่ม
31
595
25
155
60010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา เกตุทอง
6
44
8
156
60010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา ห่อทอง
6
62
8
157
60010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร กูบขุนทด
7
49
8
158
60010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สุ่มศรี
6
44
8
159
60010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
6
160
60010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดใจ โมราราย
6
61
8
161
60010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
1
1
162
60010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ อากาศสุภา
6
54
8
163
60010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ยอดประเสริฐ
3
49
8
รวม
1,779
20,111
1,527

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน