ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
60010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ศิริทัพ
เมือง 2
11
130
9
2
60010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ
เมือง 2
5
52
9
3
60010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดุจดาว วิมูล
อำเภอเมือง 4
6
83
9
4
60010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวนคำศรี
อำเภอเมือง 4
14
109
11
5
60010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ปรีชา
เมือง 4
7
62
8
6
60010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระบางเจ้าพระยา
9
131
8
7
60010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพงศ์ พิลึก
เมือง 2
9
125
8
8
60010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผชิญ โดรณ
พระบางเจ้าพระยา
5
56
8
9
60010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสง
เมือง 2
21
285
11
10
60010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาคร คล้ายแท้
เมือง 2
187
2,576
62
11
60010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์
เมือง 2
4
72
8
12
60010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หิริโอ
เครือข่าย 2 อำเภอเมืองฯ
11
105
8
13
60010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต สิงห์ทอง
เมือง 4
18
179
11
14
60010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธัช จันทร์เพียร
เมือง 4
6
53
8
15
60010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมล สุมังเกษตร
1 แม่ปิง
17
300
11
16
60010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา
เมือง 1
3
51
8
17
60010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเมือง 1
5
51
8
18
60010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิ แตงอ่ำ
เมือง 4
11
173
9
19
60010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ กองสิงห์
ปากน้ำโพ(เมือง4)
5
79
8
20
60010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อุดมศิริ
1
15
315
10
21
60010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อุดมพร
แม่ปิง
4
69
8
22
60010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม จันทร์คำ
เมือง 1 (แม่ปิง)
5
106
8
23
60010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ บาลเพียร
1 อำเภอเมือง
11
157
9
24
60010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์
1 อำเภอเมือง
10
121
9
25
60010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ มาศขาว
ปากน้ำโพ
81
1,645
43
26
60010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล มั่นสกุล
อำเภอเมือง 3
10
101
8
27
60010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ เขมะปัญญา
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 3
13
121
9
28
60010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรธัช วุทธพันธ์
สพป.นว.1
8
61
8
29
60010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑยา เสพศิริ
สพป.นว.1
7
50
9
30
60010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ หนูดอนทราย
สพป.นว.1
7
77
8
31
60010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร ดวงอุปะ
ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
8
93
8
32
60010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐ
ที่ 2 อ.เมืองฯ
4
44
8
33
60010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสืบ ยังเจริญ
ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
3
24
8
34
60010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย รอดไพรี
หนองกรดก้าวภิวัตน์
17
333
11
35
60010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร จันทร์ศร
5
4
52
9
36
60010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
9
148
8
37
60010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพัชน์ โพธิ์ประพันธ์
เมือง5
8
115
8
38
60010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนม์นิภา วรรณไพบูลย์
หนองกรดก้าวภิวัตน์
5
61
9
39
60010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรญา จำรัสวิชช์
อำเภอเมืองที่ 5 หนองกรดก้าวภิวัตน์
5
55
9
40
60010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติ
อ.เมือง ที่ 5 กลุ่มร.ร.หนองกรดก้าวภิวัตน์
5
74
8
41
60010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ชื่นชาติ
5
14
166
11
42
60010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เจริญสุวรรณ
5
5
67
9
43
60010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ สุขตระกูล
เมือง6
10
207
11
44
60010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี พุทธวงษ์
หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา
10
93
9
45
60010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ สรเดช
เมืองฯ 6
8
61
8
46
60010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฯ 6
3
5
4
47
60010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ขลิบปั้น
-
4
77
8
48
60010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ สีมาก
6
8
79
9
49
60010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา
3
28
8
50
60010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาภรณ์ กุนาง
เมือง6
6
72
9
51
60010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผชิญ โดรณ
เมือง 6
3
9
5
52
60010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช เพ่งผล
เมือง 3 นกน้ำบึงบอระเพ็ด
21
436
13
53
60010064
ประถมศึกษา
นายสมชาย สมรภูมิ
3 นกน้ำบึงบอระเพ็ด
5
56
9
54
60010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ไชยเดช
อำเภอเมือง 3
11
115
9
55
60010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก ชูชีพ
โกรกพระ 2
21
435
14
56
60010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์
โกรกพระ 2
13
208
11
57
60010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกฤตา เหล่าเขตรกรณ์
โกรกพระพัฒนา 2
5
47
9
58
60010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม
โกรกพระพัฒนา 2
10
151
11
59
60010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา เชื้อแพ่ง
โกรกพระ2
7
74
8
60
60010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพศวีร์ เนียมสุข
โกรกพระ2
15
128
12
61
60010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อู๋สูงเนิน
โกรกพระ 2
7
57
9
62
60010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
โกรกพระพัฒนา 2
5
45
8
63
60010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพนต์ ชิณสา
ลุ่มเจ้าพระยา
16
135
11
64
60010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แว่นแก้ว
ลุ่มเจ้าพระยา
7
63
8
65
60010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ แสงแก้ว
ลุ่มเจ้าพระยา
6
21
8
66
60010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โกรกพระ 1
6
104
8
67
60010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โกรกพระ1
2
11
6
68
60010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มเจ้าพระยา (โกรกพระ 1
5
81
9
69
60010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โกรกพระ 1
1
33
8
70
60010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
53
9
71
60010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร สุขสุวานนท์
-
16
146
12
72
60010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู สนธิรักษ์
11
136
9
73
60010090
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสลิลทิพ ชูชาติ
โกรกพระพัฒนา 2
12
92
11
74
60010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์
โรงเรียนโกรกพระพัฒนา
7
80
8
75
60010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเครือมาศ เกิดโพชา
โกรกพระพัฒนา
10
63
11
76
60010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมกิจ บุญผ่อง
ที่ 2 อ.ชุมแสง
19
231
11
77
60010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 2 อำเภอชุมแสง
2
42
8
78
60010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง
2 (สหพัฒนา)
5
68
8
79
60010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุก
2 อำเภอชุมแสง
17
268
12
80
60010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
67
8
81
60010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปรียาภัสสร์ เส็งเส
ชุมแสงบูรพา
16
123
11
82
60010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมแสงบูรพา
1
15
7
83
60010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส คล้ายแก้ว
เครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
12
149
9
84
60010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐิติกาล ทองดี
เครือข่ายที่ 1 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
7
36
8
85
60010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ทับทิมศรี
1
30
571
22
86
60010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 1 อำเภอชุมแสง
6
65
9
87
60010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรวิทย์ สระทองขาว
3
7
64
9
88
60010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
14
6
89
60010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
15
6
90
60010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
128
11
91
60010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กุนาง
3
5
41
8
92
60010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าไม้-บางเคียน
2
2
2
93
60010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ สุขเอม
3
9
102
8
94
60010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีมาศ เหมือนทรัพย์
2
6
25
8
95
60010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สิงหะคเชนทร์
เครือข่าย 3 ท่าไม้-บางเคียน
6
70
9
96
60010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒธิ ต่อพันธ์
ชุมแสง 3
16
173
11
97
60010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญวรัตม์ เทศนีย์
3
10
94
9
98
60010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีณากร นิลสนธิ
ท่าไม้-บางเคียน
6
69
9
99
60010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองยศ เหมือนทรัพย์
3 ท่าไม้ - บางเคียน
3
49
9
100
60010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน พรมพิทักษ์
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
6
25
7
101
60010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัล สระทองขาว
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
13
125
11
102
60010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พินิจธรรม
เครือข่าย 4 อำเภอชุมแสง
2
33
8
103
60010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรง
ชุมแสง 1
4
44
9
104
60010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์
ที่ 1 อำเภอชุมแสง
4
64
9
105
60010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ไพรวัลย์
1
14
165
12
106
60010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ยิ้มเปรม
1
9
65
9
107
60010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
5
52
8
108
60010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 4 อำเภอชุมแสง
1
11
6
109
60010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ วงศ์สมวงศ์
2
0
0
110
60010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ธนม่วงเงิน
17
203
11
111
60010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมแสง4
1
9
9
112
60010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เปียศิริ
ศูนย์เครือข่ายที่4 อ.ชุมแสง
4
21
7
113
60010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ลอยเมฆ
เก้าเลี้ยวบูรพา
13
301
12
114
60010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรรงค์ วัตถุสิน
1
7
82
8
115
60010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรวิชญ์ ทีปสิริลัทธพล
เก้าเลี้ยว 2
6
41
8
116
60010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา มั่นสกุล
เก้าเลี้ยว 2
7
136
8
117
60010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ เครือภู่
ลุ่มน้ำปิงรวมใจ(เก้าเลี้ยว 2)
9
123
8
118
60010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิ
ลุ่มนำ้ปิงร่วมใจพัฒนา
7
102
8
119
60010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณ์ ชาวลุ่มบัว
เก้าเลี้ยว 2
4
53
9
120
60010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ อยู่พล
ลุ่มน้ำปิงรวมใจ
12
123
9
121
60010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปกรณ์ สาคร
เก้าเลี่ยวบูรพา
7
125
8
122
60010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สุริโย
1
7
134
9
123
60010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
51
8
124
60010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
2
33
7
125
60010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑ
เก้าเลี้ยว 1
6
54
9
126
60010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ จันทร์อร่าม
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
9
217
8
127
60010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ สัตยารมณ์
เก้าเลี้ยว 1
6
86
9
128
60010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง กองทรง
1 เก้าเลี้ยวบูรพา
2
32
9
129
60010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ โพธิ์เนียม
เก้าเลี้ยวบูรพา 1
6
90
9
130
60010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ แก้วคำ
เก้าเลี้ยว 2
9
76
8
131
60010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา
ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา
11
233
8
132
60010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน คงเพ็ชรศักดิ์
เก้าเลี้ยว 2
12
104
8
133
60010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เก้าเลี้ยว 2
7
82
8
134
60010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุธ ต่วนชัย
พยุหะ3
4
34
8
135
60010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเรือน คงพิทักษ์
3
6
72
8
136
60010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ สีคง
พยุหะคีรี 3
5
92
8
137
60010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พยุหะคีรี 3
13
131
11
138
60010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี 3
3
57
8
139
60010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สงตาล
พยุหะคีรี 3
10
127
8
140
60010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี3
26
519
17
141
60010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์
พยุหะภาคี
7
141
8
142
60010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี เเก้วเเจ่ม
เจ้าพระยาอำเภอพยุหะคีรี
14
164
12
143
60010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ปานพรม
พยุหะภาคี 2
3
26
8
144
60010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง สอนถา
เจ้าพระยาอำเภอพยุหะคีรี
4
24
9
145
60010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์
1 อำเภอพยุหะคีรี
6
24
8
146
60010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐจักร แก้วสุวรรณ
พยุหะคีรี 1
16
123
11
147
60010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมเดช ภิรมย์วัฒนา
1
7
75
9
148
60010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระธร อรัญมิตร
2
17
178
11
149
60010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทองโสม
พยุหะคีรี 2
17
171
11
150
60010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา บุญทิพย์จำปา
พยุหะคีรี 2
9
63
8
151
60010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสงกรานต์ ศิริชู
พยุหะ 3
5
40
8
152
60010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี 2
3
33
8
153
60010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์
พยุหะคีรี 2
7
80
8
154
60010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พยุหะคีรี 2
2
18
5
155
60010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
พยุหะคีรี 2
10
78
12
156
60010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเลง แก้วแจ่ม
พยุหะคีรี 2
36
642
24
157
60010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา เกตุทอง
พยุหะภาคี 2
3
41
8
158
60010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา ห่อทอง
1 อำเภอพยุหะคีรี
5
60
8
159
60010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร กูบขุนทด
พยุหะคีรี 1
6
51
8
160
60010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สุ่มศรี
เจ้าพระยาพยุหะคีรี 1
4
47
8
161
60010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ คล้ายแท้
2 อำเภอพยุหะคีรี
3
21
5
162
60010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดใจ โมราราย
สุวรรณบรรพรต(เครื่อขายพยุหะคีรี3)
5
67
8
163
60010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าพระยาพยุหะคีรีที่ 1
2
5
3
164
60010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุวรรณบรรพตพัฒนา(พยุหะคีรี 3)
5
60
8
165
60010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ยอดประเสริฐ
พยุหะคีรี 3
5
54
8
รวม
1,604
21,022
1,553

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน