ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
60020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกรัตน์ อนุพันธ์
บรรพตบูรพา
6
62
7
2
60020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เกตุนวม
บรรพตบูรพา
11
166
8
3
60020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บรรพตบูรพา
2
0
0
4
60020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล องอาจ
บึงพิมพาสามัคคี
12
85
9
5
60020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงพิมพาสามัคคี
9
96
9
6
60020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลชัย ฉัตรรักษา
บึงพิมพาสามัคคี
9
130
8
7
60020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงพิมพาสามัคคี
8
94
9
8
60020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพ ศิริยา
บึงพิมพาสามัคคี
17
260
12
9
60020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก ธิการ
บึงพิมพาสามัคคี
7
39
9
10
60020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนึง เกตุปาน
แม่ปิงบรรพต
15
148
12
11
60020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชนาฏ โกดี
แม่ปิงบรรพต
9
84
9
12
60020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล
แม่ปิงบรรพต
3
36
8
13
60020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ปิงบรรพต
1
20
7
14
60020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัลลภ สุ่มสกุล
แม่ปิงบรรพต
6
45
8
15
60020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช
แม่ปิงบรรพต
11
126
12
16
60020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ปิงบรรพต
2
28
8
17
60020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ปิงบรรพต
3
22
8
18
60020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่ปิงบรรพต
15
116
12
19
60020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ แจ้งเปีย
แม่ปิงบรรพต
10
167
9
20
60020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ปิงบรรพต
4
74
8
21
60020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา แจ้งอยู่
แม่ปิงบรรพต
7
71
9
22
60020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้ววารี
7
145
8
23
60020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เขตการ
แก้ววารี
11
128
8
24
60020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล
แก้ววารี
25
503
16
25
60020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์
กลุ่มแก้ววารี
14
138
11
26
60020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แก้ววารี
11
83
11
27
60020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง สังข์ขาว
บรรพตบูรพา
12
79
8
28
60020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายชล ทิพรังศรี
บรรพตบูรพา
20
257
11
29
60020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา ทองนุช
บรรพตบูรพา
17
230
11
30
60020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภัทร์ มีมุข
แก้ววารี
10
118
11
31
60020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ มูลจรัส
แก้ววารี
5
29
8
32
60020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ผาสุข
แก้ววารี
8
114
9
33
60020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
บึงพิมพาสามัคคี
15
226
9
34
60020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ
บึงพิมพาสามัคคี
10
72
9
35
60020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์
บรรพตบูรพา
5
65
9
36
60020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ บุญงาม
บรรพตบูรพา
10
183
8
37
60020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุวัชร์ พรพนม
บรรพตบูรพา
15
216
9
38
60020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ บุญเจด
บรรพตบูรพา
8
128
9
39
60020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางษมาวดี สังข์เปีย
บรรพตบูรพา
6
103
9
40
60020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยรัตน์ พันธ์มา
บรรพตบูรพา
12
238
9
41
60020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา วงษ์จันทร์
บรรพตบูรพา
3
61
9
42
60020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เอกปัชชา
บึงพิมพาสามัคคี
29
489
23
43
60020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงพิมพาสามัคคี
2
24
8
44
60020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ โพทอง
บึงพิมพาสามัคคี
16
143
11
45
60020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวุฒิ สังข์ขาว
บึงพิมพาสามัคคี
5
52
9
46
60020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิตา ขจรกลิ่น
แก้ววารี
12
166
9
47
60020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคินัย ชัยดี
แก้ววารี
8
81
8
48
60020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้ววารี
0
72
8
49
60020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้ววารี
2
40
8
50
60020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้ววารี
15
166
11
51
60020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ จันทะรังศรี
แก้ววารี
4
55
8
52
60020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ
บ้านไร่เนินเหล็ก
17
245
11
53
60020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี ศรีพยัคฆ์
บ้านไร่เนินเหล็ก
5
69
8
54
60020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร นิยมวงษ์
บ้านไร่เนินเหล็ก
6
93
8
55
60020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
บ้านไร่เนินเหล็ก
13
130
8
56
60020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกยุทธสารท บุญเกิด
บ้านไร่เนินเหล็ก
6
52
9
57
60020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งจิต ทองอินทร์
บ้านไร่เนินเหล็ก
7
63
9
58
60020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
บ้านไร่เนินเหล็ก
18
280
11
59
60020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมปอง ระจิตร์
บ้านไร่เนินเหล็ก
16
163
12
60
60020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณพร ไสยาวัน
บ้านไร่เนินเหล็ก
24
363
12
61
60020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา บูระพันธ์
บ้านไร่เนินเหล็ก
8
48
9
62
60020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร
บ้านไร่เนินเหล็ก
18
183
12
63
60020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณรัตน์ รุ่งแสง
บ้านไร่เนินเหล็ก
4
78
9
64
60020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
บ้านไร่ เนินเหล็ก
8
85
9
65
60020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรดล ภาวะโคตร
บ้านไร่ เนินเหล็ก
4
57
9
66
60020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม มิภัยทูล
เสมารักษ์พัฒนา
9
115
8
67
60020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์
เสมารักษ์พัฒนา
10
90
11
68
60020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
จตุรมิตรลาดยาว
9
60
9
69
60020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหรียญราชา
จตุรมิตรลาดยาว
5
48
8
70
60020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
จตุรมิตรลาดยาว
8
51
8
71
60020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเจน ชาญธัญกรณ์
จตุรมิตรลาดยาว
58
1,331
37
72
60020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมบัติ ตระกูลมาภรณ์
จตุรมิตรลาดยาว
6
63
9
73
60020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ทับทวี
ทักษิณบูรพา
12
90
8
74
60020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ สุคง
ทักษิณบูรพา
14
124
12
75
60020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประทิน ชันธ์บุญ
ทักษิณบูรพา
12
89
8
76
60020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีนวล ภักดีตุระ
กลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา
8
94
9
77
60020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณบูรพา
2
15
6
78
60020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ขวัญตา
ทักษิณบูรพา
12
161
8
79
60020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
เสมารักษ์พัฒนา
26
490
16
80
60020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมารักษ์พัฒนา
6
53
8
81
60020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย นาคลออ
เสมารักษ์พัฒนา
8
90
9
82
60020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต การะภักดี
เสมารักษ์พัฒนา
12
137
11
83
60020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ พรมศักดิ์
เสมารักษ์พัฒนา
15
256
11
84
60020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์
เสมารักษ์พัฒนา
8
95
8
85
60020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่าย
จตุรมิตรลาดยาว
7
112
8
86
60020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา ยาสุทธิ
จตุรมิตรลาดยาว
10
123
9
87
60020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์
จตุรมิตรลาดยาว
11
94
12
88
60020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชาภา กรวิภาญาณิน
จตุรมิตรลาดยาว
10
147
8
89
60020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ นิเทศธัญกิจ
จตุรมิตรลาดยาว
9
109
9
90
60020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี ปั้นนาค
จตุรมิตรลาดยาว
6
70
8
91
60020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรัณย์รัชต์ หงษ์ไทย
จตุรมิตรลาดยาว
5
53
9
92
60020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตรลาดยาว
4
35
8
93
60020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชพร แถมพยัคฆ์
ทักษิณบูรพา
4
60
8
94
60020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณบูรพา
4
43
9
95
60020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณบูรพา
4
33
8
96
60020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม จันทะรังศรี
ทักษิณบูรพา
22
184
11
97
60020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง
เสมารักษ์พัฒนา
14
168
11
98
60020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ เพียรกสิกิจ
เสมารักษ์พัฒนา
11
154
9
99
60020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมารักษ์พัฒนา
3
78
8
100
60020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมารักษ์พัฒนา
10
122
9
101
60020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่วงก์เขาชนกัน
16
206
8
102
60020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมลตรี คำแผลง
แม่วงก์เขาชนกัน
20
320
11
103
60020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชญาภา หวลหอม
แม่วงก์เขาชนกัน
28
512
22
104
60020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์
แม่วงก์เขาชนกัน
3
40
8
105
60020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
แม่วงก์เขาชนกัน
7
117
9
106
60020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายชน ลิลา
แม่เล่ย์
26
496
19
107
60020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปุณยวีร์ โพธิ
แม่เล่ย์
18
214
11
108
60020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ศรีชมภู
แม่เล่ย์
32
547
22
109
60020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
แม่เล่ย์
18
244
11
110
60020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่เล่ย์
14
183
11
111
60020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ
แม่เล่ย์
17
137
12
112
60020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อนจันทร์ เรือนทิพย์
แม่เล่ย์
12
121
8
113
60020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพชัย เสงี่ยมแก้ว
แม่เล่ย์
7
70
8
114
60020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ
แม่เล่ย์
10
84
8
115
60020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววงเดือน จันทร์เทศ
แม่เล่ย์
7
99
8
116
60020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเบญญภา ฉัตรธนะปรีชา
แม่วงก์เขาชนกัน
11
126
11
117
60020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวัต เกิดจันทร์
แม่วงก์เขาชนกัน
5
58
9
118
60020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะพิศ ผิวทน
แม่วงก์เขาชนกัน
11
149
8
119
60020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูไท สุวรรณเพชร
แม่วงก์เขาชนกัน
4
70
8
120
60020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย
แม่วงก์เขาชนกัน
13
234
10
121
60020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่วงก์เขาชนกัน
5
102
8
122
60020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา
วังซ่านพัฒนา
4
55
9
123
60020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิต ศรีเขตการณ์
วังซ่านพัฒนา
18
297
12
124
60020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุวรรณ์
วังซ่านพัฒนา
16
215
11
125
60020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภา เสรีพงษ์
วังซ่านพัฒนา
10
139
8
126
60020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังซ่านพัฒนา
3
38
9
127
60020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริกุล ศรีคำขลิบ
วังซ่านพัฒนา
12
148
8
128
60020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารี สืบสิงห์
วังซ่านพัฒนา
6
46
8
129
60020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังซ่านพัฒนา
3
49
8
130
60020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์
แม่เปิน
52
812
29
131
60020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเนียง ฤทธิ์บำรุง
แม่เปิน
26
432
18
132
60020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่เปิน
13
216
11
133
60020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิรัตติกาล ส่งศรี
แม่เปิน
33
550
22
134
60020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤต ขำหลุ่น
แม่เปิน
19
292
12
135
60020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรสิทธิ์ วงษา
แม่เปิน
5
68
9
136
60020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ รามชุม
ชุมตาบง
12
145
8
137
60020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์
ชุมตาบง
11
268
10
138
60020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์
ชุมตาบง
25
519
22
139
60020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์
ชุมตาบง
13
147
9
140
60020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมตาบง
9
93
8
141
60020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมตาบง
10
117
8
142
60020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงทอง ภูศรี
ชุมตาบง
20
289
11
143
60020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรี เมืองสอง
ชุมตาบง
16
224
11
144
60020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด สุวรรณขีน
ชุมตาบง
8
103
8
145
60020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เล่ย์
6
106
9
146
60020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังซ่านพัฒนา
2
32
7
147
60020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เล่ย์
4
50
9
รวม
1,654
22,798
1,484

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน