ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
60020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกรัตน์ อนุพันธ์
6
64
8
2
60020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เกตุนวม
12
171
8
3
60020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล องอาจ
10
83
9
4
60020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพันธุ์ โอภาษี
10
85
8
5
60020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลชัย ฉัตรรักษา
9
123
8
6
60020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครา สีพูแพน
9
102
9
7
60020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพ ศิริยา
18
254
12
8
60020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก ธิการ
6
35
9
9
60020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนึง เกตุปาน
15
145
12
10
60020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชนาฏ โกดี
10
74
9
11
60020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ ไวทยกุล
7
30
8
12
60020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งรดิศ พระอัมพร
4
16
5
13
60020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัลลภ สุ่มสกุล
6
52
8
14
60020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช
12
122
12
15
60020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
30
8
16
60020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
21
8
17
60020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตฤณ ชัยประสิทธิ์
13
111
12
18
60020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ แจ้งเปีย
12
160
9
19
60020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาริน เงินบำรุง
9
75
8
20
60020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา แจ้งอยู่
8
61
9
21
60020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
13
138
8
22
60020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เขตการ
10
129
8
23
60020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล
25
503
17
24
60020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์
16
123
11
25
60020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ มนัสตรง
10
86
11
26
60020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารมณ์ องอาจ
9
78
8
27
60020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายชล ทิพรังศรี
19
244
11
28
60020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา ทองนุช
17
238
11
29
60020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภัทร์ มีมุข
12
126
12
30
60020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ มูลจรัส
4
30
8
31
60020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ผาสุข
8
111
9
32
60020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
15
205
9
33
60020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ
10
75
9
34
60020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพัชร์ เลิศจำนงจิตร์
8
66
8
35
60020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ บุญงาม
15
173
8
36
60020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุวัชร์ พรพนม
15
211
9
37
60020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ บุญเจด
15
126
9
38
60020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางษมาวดี สังข์เปีย
11
101
8
39
60020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยรัตน์ พันธ์มา
11
225
9
40
60020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา วงษ์จันทร์
5
54
9
41
60020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เอกปัชชา
32
451
23
42
60020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงศ์ พิฤกษ์
5
17
7
43
60020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ โพทอง
16
133
11
44
60020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวุฒิ สังข์ขาว
11
65
9
45
60020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิตา ขจรกลิ่น
13
156
9
46
60020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคินัย ชัยดี
8
89
9
47
60020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา อินทร์อภัย
7
68
8
48
60020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ สะอาดละออ
3
38
8
49
60020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง นาคจรุง
17
163
11
50
60020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ จันทะรังศรี
6
45
8
51
60020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ
17
244
11
52
60020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี ศรีพยัคฆ์
5
66
8
53
60020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร นิยมวงษ์
9
99
8
54
60020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
14
124
8
55
60020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกยุทธสารท บุญเกิด
7
45
8
56
60020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งจิต ทองอินทร์
7
68
9
57
60020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
17
250
11
58
60020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมปอง ระจิตร์
19
161
12
59
60020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณพร ไสยาวัน
23
362
13
60
60020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา บูระพันธ์
9
55
9
61
60020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกานต์สิรี ภาโรจนวิเชียร
18
169
12
62
60020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณรัตน์ รุ่งแสง
8
67
9
63
60020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม
9
85
9
64
60020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรดล ภาวะโคตร
7
59
9
65
60020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม มิภัยทูล
8
120
8
66
60020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์
10
90
11
67
60020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
8
53
9
68
60020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหรียญราชา
4
49
8
69
60020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ ดีเอี่ยม
9
43
8
70
60020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเจน ชาญธัญกรณ์
64
1,418
37
71
60020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมบัติ ตระกูลมาภรณ์
6
61
9
72
60020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ทับทวี
12
89
8
73
60020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ สุคง
15
138
12
74
60020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประทิน ชันธ์บุญ
10
94
8
75
60020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีนวล ภักดีตุระ
10
93
9
76
60020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ขวัญตา
12
163
8
77
60020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
30
465
16
78
60020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์
7
49
8
79
60020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย นาคลออ
7
94
9
80
60020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต การะภักดี
18
129
11
81
60020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ พรมศักดิ์
17
250
11
82
60020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์
10
97
8
83
60020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่าย
13
110
8
84
60020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา ยาสุทธิ
13
133
9
85
60020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์
10
94
11
86
60020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชาภา กรวิภาญาณิน
9
130
8
87
60020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ นิเทศธัญกิจ
8
98
9
88
60020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี ปั้นนาค
7
68
8
89
60020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรัณย์รัชต์ หงษ์ไทย
8
49
9
90
60020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย วัดเย็น
7
36
8
91
60020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชพร แถมพยัคฆ์
4
62
9
92
60020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรวดี สีขำ
7
42
9
93
60020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลฉัตร ผดุงกรรณ์
3
33
8
94
60020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม จันทะรังศรี
21
175
11
95
60020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง
17
163
11
96
60020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
135
9
97
60020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย มานิ่ม
7
80
8
98
60020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายสมร ส่งศรี
11
106
9
99
60020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมพร กุมภา
17
207
8
100
60020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมลตรี คำแผลง
21
301
11
101
60020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชญาภา หวลหอม
27
481
20
102
60020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์
3
35
8
103
60020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
7
104
8
104
60020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายชน ลิลา
26
506
19
105
60020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปุณยวีร์ โพธิ
19
210
11
106
60020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ศรีชมภู
34
499
19
107
60020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
18
228
11
108
60020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรัติศรัย ธรรมศร
17
179
11
109
60020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ
18
143
12
110
60020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อนจันทร์ เรือนทิพย์
11
117
8
111
60020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพชัย เสงี่ยมแก้ว
8
68
8
112
60020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ
8
83
8
113
60020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววงเดือน จันทร์เทศ
9
99
8
114
60020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ
13
117
11
115
60020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวัต เกิดจันทร์
6
64
9
116
60020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะพิศ ผิวทน
9
140
8
117
60020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูไท สุวรรณเพชร
6
60
8
118
60020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย
14
247
10
119
60020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
95
8
120
60020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา
4
39
8
121
60020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิต ศรีเขตการณ์
16
288
11
122
60020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุวรรณ์
16
202
11
123
60020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภา เสรีพงษ์
13
133
8
124
60020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันทน์ พันธ์เลิศ
6
40
9
125
60020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริกุล ศรีคำขลิบ
12
155
8
126
60020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
127
60020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตร ชังชั่ว
6
52
8
128
60020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพงศ์ เลิศวิกรานต์
47
797
27
129
60020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเนียง ฤทธิ์บำรุง
25
417
17
130
60020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ สยาม
16
189
11
131
60020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิรัตติกาล ส่งศรี
35
529
22
132
60020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤต ขำหลุ่น
17
276
11
133
60020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรสิทธิ์ วงษา
7
64
9
134
60020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ รามชุม
11
146
8
135
60020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์
12
279
9
136
60020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์
26
507
20
137
60020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์
13
140
9
138
60020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ศรีเดช
9
83
8
139
60020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง ษมากมลเงิน
10
120
8
140
60020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงทอง ภูศรี
18
285
11
141
60020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรี เมืองสอง
16
225
11
142
60020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
100
8
143
60020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
105
9
144
60020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
7
145
60020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
รวม
1,796
22,233
1,461

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน