ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
61010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
15
240
8
2
61010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
4
3
61010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ บุญหนุน
19
137
11
4
61010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์
7
88
8
5
61010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
18
154
11
6
61010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รงค์ทอง
10
112
8
7
61010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา ขุนพานิช
23
323
15
8
61010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยววิทย์ ชูเกตุ
11
75
11
9
61010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
10
61010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรชา อภิชาติ
6
31
8
11
61010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
14
107
12
12
61010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
8
60
8
13
61010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เภตรา
6
29
8
14
61010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ฉิมพลี
10
87
8
15
61010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนา ทนะแสง
6
41
8
16
61010116
ประถมศึกษา
นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
10
28
6
17
61010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ โอสถิกานนท์
7
76
9
18
61010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
82
11
19
61010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติคุณ เส็งจีน
10
56
8
20
61010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี ดิษประภัส
4
44
8
21
61010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิร ภุมมา
10
74
9
22
61010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า
10
81
8
23
61010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรินทร์ ดำสนิท
18
197
11
24
61010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินันท์ ภุมมา
5
50
9
25
61010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร ยอดดำเนิน
6
22
7
26
61010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เสมากูล
108
2,462
64
27
61010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
6
28
61010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐาณัชชา ขัดสี
7
34
8
29
61010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
9
30
61010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา ประสิทธิ์
14
267
8
31
61010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
17
169
11
32
61010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ เตชะนา
19
165
11
33
61010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณณงค์ศักดิ์ บัวกลับ
4
57
8
34
61010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร
13
238
10
35
61010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เสาวภาคสุข
20
270
11
36
61010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
7
37
61010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชาวป่า
6
76
8
38
61010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
38
7
39
61010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
8
40
61010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
12
159
8
41
61010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
10
100
8
42
61010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส จันทร์ศรี
35
540
22
43
61010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ กันแคล้ว
14
148
8
44
61010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ทองบุญ
6
27
7
45
61010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐนิตย์ ดอกจันทร์
7
71
8
46
61010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คลังสิน
10
58
8
47
61010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พันธ์ผา
10
86
8
48
61010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
49
61010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนเดช บุตรน้ำเพชร
3
31
8
50
61010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
35
605
25
51
61010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปีเพชร คณนานนทธรรม
7
54
8
52
61010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกร ทุคหิต
7
63
8
53
61010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ วิเศษ
12
51
10
54
61010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรินทร แสงสุริยา
7
47
8
55
61010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
9
56
61010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
57
11
57
61010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ คุ้มพงษ์
11
121
11
58
61010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
7
78
8
59
61010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต วิเชียรรัตน์
2
33
8
60
61010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พฤษสุภี
30
472
16
61
61010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คงเฉลิม
6
22
8
62
61010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ รักศรี
3
12
7
63
61010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
4
32
9
64
61010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
7
55
8
65
61010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย ธนูวงศ์
11
133
9
66
61010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เสลา
11
82
11
67
61010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
17
186
9
68
61010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง รอดจาก
7
97
8
69
61010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย มีผิว
11
90
8
70
61010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ เกษศิลป์
8
67
8
71
61010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
6
97
8
72
61010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ บุญศรี
7
45
8
73
61010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ อินทมาตร์
11
61
11
74
61010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร วงษ์อนุ
8
70
8
75
61010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ใจแสน
11
108
8
76
61010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ จันทหอม
18
133
11
77
61010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณา เครือษา
8
31
7
78
61010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ รังษิมาศ
17
144
12
79
61010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ แดงสกุล
21
351
13
80
61010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทั่งรื่น
10
78
9
81
61010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
6
68
8
82
61010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา บุญมี
2
54
8
83
61010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สายจีน
9
86
8
84
61010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล
4
70
8
85
61010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ นัยวิริยะ
18
187
11
86
61010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรานันท์ แก่นแก้ว
7
102
8
87
61010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มาแก้ว
20
299
11
88
61010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพวัฒ นามวงศ์
6
30
8
89
61010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ รัตนสูตร
5
47
8
90
61010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำไพ ปานกล่ำ
16
130
11
91
61010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตตินันท์ เนพิพัฒน์ติกุล
7
78
8
92
61010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ สืบสาย
6
19
7
93
61010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
90
8
94
61010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ว่องวิกย์การ
18
201
11
95
61010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ลำดวน
10
132
8
96
61010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรสิทธิ์ วงษา
10
90
8
97
61010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
159
11
98
61010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญมี
11
172
8
99
61010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซาโก้ วราหะ
20
223
11
100
61010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มุธิตา
11
134
8
101
61010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฐา ใจโพธา
9
247
8
102
61010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธารณา เที่ยงพนม
20
405
13
103
61010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี นารั้ง
21
325
12
104
61010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาร มูลเดช
16
165
11
105
61010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา มุ่งการนา
31
517
21
106
61010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุญเจริญ
12
117
8
107
61010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด เวรุ
9
75
8
108
61010238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานันท์ เสาวมาลย์
18
180
11
109
61010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา คำสอนจิก
17
233
8
110
61010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
88
8
111
61010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาท เหลือน้อย
40
906
31
112
61010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ
8
62
8
113
61010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
198
8
114
61010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ แกมเงิน
11
124
8
115
61010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่ง สุริยกานต์
16
141
11
116
61010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ แสงอ่อน
7
55
8
117
61010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู คุ้มแก้ว
9
67
8
118
61010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง เถื่อนใหญ่
7
64
9
119
61010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญานัธร์ รอดพงษ์
18
129
11
120
61010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
14
197
9
121
61010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
43
7
122
61010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
63
8
123
61010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย บารมี
14
200
8
124
61010256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ฉ่ำแสง
16
182
11
รวม
1,466
18,086
1,223

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน