ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
61010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
-
15
219
8
2
61010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม2
2
9
4
3
61010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ บุญหนุน
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
19
145
11
4
61010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
80
8
5
61010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
17
176
11
6
61010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
8
103
8
7
61010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะมิตร สุริยกานต์
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
15
340
16
8
61010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยววิทย์ ชูเกตุ
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
10
76
11
9
61010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไชยศิลา
8
44
9
10
61010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
11
61010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยพล สอนซิว
16
105
12
12
61010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
3
64
8
13
61010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
8
14
61010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ฉิมพลี
อู่ไท
10
93
8
15
61010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
4
32
8
16
61010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
7
17
61010116
ประถมศึกษา
นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
5
50
8
18
61010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ โอสถิกานนท์
3
69
9
19
61010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวภา บัวสุวรรณ
12
102
12
20
61010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติคุณ เส็งจีน
ไม่มี
10
69
8
21
61010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี ดิษประภัส
5
48
9
22
61010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 4
6
79
9
23
61010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า
-
8
67
8
24
61010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรินทร์ ดำสนิท
-
16
195
11
25
61010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินันท์ ภุมมา
5
53
9
26
61010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.อน.2
2
13
7
27
61010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
31
8
28
61010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เสมากูล
กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 4
102
2,564
64
29
61010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
6
30
61010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
31
61010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
กลุ่มโรงเรียนหนองฉางกลุ่ม3
5
60
9
32
61010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
7
33
61010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
15
260
8
34
61010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
-
18
175
11
35
61010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ เตชะนา
0
15
155
11
36
61010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
61
8
37
61010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร
17
283
14
38
61010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เสาวภาคสุข
19
273
11
39
61010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวณี ปานแดง
สพป.อน2
5
54
8
40
61010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
6
87
8
41
61010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไซเบอร์
6
44
8
42
61010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ คูสุวรรณ
กลุ่มบ้านไร่ กลุ่มที่ 2
6
24
8
43
61010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
11
174
8
44
61010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
114
8
45
61010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส จันทร์ศรี
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
41
628
22
46
61010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ กันแคล้ว
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
13
140
8
47
61010168
ประถมศึกษา
-
-
0
11
5
48
61010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
5
53
8
49
61010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ จันทหอม
5
77
8
50
61010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คลังสิน
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
9
48
8
51
61010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
8
106
8
52
61010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านไร่กลุ่ม 5
5
43
8
53
61010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
9
54
61010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
31
635
23
55
61010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
56
61010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย ยศหนัก
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
6
72
8
57
61010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ วิเศษ
-
14
58
11
58
61010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรินทร แสงสุรียา
6
48
8
59
61010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
4
45
9
60
61010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันท์นภัส ด้วงทัย
-
13
61
11
61
61010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ คุ้มพงษ์
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 1
11
117
12
62
61010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
-
4
67
8
63
61010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต วิเชียรรัตน์
4
44
8
64
61010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พฤษสุภี
27
536
16
65
61010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
22
8
66
61010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ รักศรี
เมืองการุ้ง
3
28
9
67
61010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
-
4
32
9
68
61010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
6
57
8
69
61010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย ธนูวงศ์
-
14
146
9
70
61010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
88
11
71
61010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
15
199
9
72
61010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
109
8
73
61010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย มีผิว
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 3
11
117
8
74
61010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ เกษศิลป์
บ้านไร่ 3
7
72
8
75
61010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3
5
83
8
76
61010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ บุญศรี
สพฐ.
7
45
8
77
61010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 2
9
65
10
78
61010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร วงษ์อนุ
ไซเบอร์
8
68
8
79
61010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ใจแสน
11
129
8
80
61010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแปลง กสิกรณ์
-
17
157
11
81
61010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
40
8
82
61010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ รังษิมาศ
-
15
155
12
83
61010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ แดงสกุล
-
18
371
12
84
61010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทั่งรื่น
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 3
5
86
9
85
61010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
กลุ่มลานสัก 3
6
69
8
86
61010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา บุญมี
0
3
43
8
87
61010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
7
79
8
88
61010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุงนางาม
5
68
8
89
61010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ นัยวิริยะ
17
190
11
90
61010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรานันท์ แก่นแก้ว
วิถีพุทธ
8
116
8
91
61010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มาแก้ว
กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
19
334
11
92
61010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
34
9
93
61010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็กห้วยขาแข้ง
2
44
8
94
61010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำไพ ปานกล่ำ
ลานสักกลุ่ม 1
17
147
11
95
61010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนลานสัก 1
5
67
8
96
61010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
97
61010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ แป้นน้อย
-
11
111
8
98
61010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ว่องวิกย์การ
กลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 1
16
230
11
99
61010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ลำดวน
9
124
8
100
61010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา ขุนพานิช
สพป.อน.2
11
73
8
101
61010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ วงษ์ดรมา
-
14
160
11
102
61010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญมี
กลุ่มลานสัก 3
9
190
8
103
61010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซาโก้ วราหะ
13
251
11
104
61010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มุธิตา
10
139
8
105
61010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
12
299
8
106
61010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.อุทัยธานี เขต 2
24
427
16
107
61010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี นารั้ง
สพป.อน.2
18
327
13
108
61010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกฉิม ใจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
15
151
11
109
61010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา มุ่งการนา
ไม่มี
33
551
22
110
61010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุญเจริญ
10
141
8
111
61010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด เวรุ
สพป.อุทัยธานี เขต 2
9
90
8
112
61010238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานันท์ เสาวมาลย์
สพป.อน.2
16
199
11
113
61010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลานสัก 2
10
242
8
114
61010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรัก อัมภา
ลานสักกลุ่ม 2
6
68
8
115
61010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาท เหลือน้อย
-
36
835
28
116
61010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ
-
9
59
8
117
61010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร ธะนะแสง
-
11
209
8
118
61010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตตรวจราชการที่ 18
10
125
8
119
61010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่ง สุริยกานต์
14
158
11
120
61010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนห้วยคต 2
4
47
8
121
61010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
6
81
8
122
61010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง เถื่อนใหญ่
-
5
66
9
123
61010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญานัธร์ รอดพงษ์
15
155
11
124
61010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
14
207
10
125
61010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
55
8
126
61010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
58
8
127
61010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย บารมี
-
10
190
8
128
61010256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ฉ่ำแสง
ขยายโอาส
15
201
11
รวม
1,363
19,113
1,283

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน