ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
61010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
15
228
8
2
61010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
3
3
61010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ บุญหนุน
19
141
11
4
61010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์
8
73
8
5
61010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
18
163
11
6
61010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
10
102
8
7
61010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะมิตร สุริยกานต์
20
328
15
8
61010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยววิทย์ ชูเกตุ
11
83
11
9
61010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
9
10
61010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรชา อภิชาติ
7
29
8
11
61010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยพล สอนซิว
14
109
12
12
61010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
8
57
8
13
61010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เภตรา
6
26
8
14
61010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ฉิมพลี
10
90
8
15
61010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนา ทนะแสง
6
36
8
16
61010116
ประถมศึกษา
นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
10
37
7
17
61010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ โอสถิกานนท์
7
87
9
18
61010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
85
12
19
61010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติคุณ เส็งจีน
9
69
8
20
61010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี ดิษประภัส
4
43
8
21
61010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิร ภุมมา
10
78
9
22
61010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า
10
69
8
23
61010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรินทร์ ดำสนิท
20
204
11
24
61010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินันท์ ภุมมา
5
57
9
25
61010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร ยอดดำเนิน
6
26
8
26
61010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เสมากูล
109
2,514
65
27
61010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
7
28
61010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐาณัชชา ขัดสี
7
32
8
29
61010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
6
60
9
30
61010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
31
61010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา ประสิทธิ์
17
258
8
32
61010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
18
170
11
33
61010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ เตชะนา
18
161
11
34
61010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณณงค์ศักดิ์ บัวกลับ
5
57
8
35
61010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร
16
254
11
36
61010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เสาวภาคสุข
21
266
11
37
61010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรพร กสิกรณ์
7
55
8
38
61010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชาวป่า
7
76
8
39
61010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
42
8
40
61010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ คูสุวรรณ
5
24
8
41
61010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
11
177
8
42
61010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์
11
107
8
43
61010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส จันทร์ศรี
34
590
22
44
61010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ กันแคล้ว
13
155
8
45
61010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ทองบุญ
6
39
7
46
61010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐนิตย์ ดอกจันทร์
7
71
8
47
61010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คลังสิน
9
58
8
48
61010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พันธ์ผา
8
91
8
49
61010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
50
61010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนเดช บุตรน้ำเพชร
7
35
9
51
61010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
36
628
25
52
61010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปีเพชร คณนานนทธรรม
7
47
8
53
61010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกร ทุคหิต
8
69
8
54
61010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ วิเศษ
12
61
11
55
61010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรินทร แสงสุริยา
6
47
8
56
61010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
9
57
61010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันท์นภัส ด้วงทัย
8
61
11
58
61010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ คุ้มพงษ์
13
119
11
59
61010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
7
81
8
60
61010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต วิเชียรรัตน์
2
41
8
61
61010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พฤษสุภี
30
505
16
62
61010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คงเฉลิม
6
21
8
63
61010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ รักศรี
3
23
8
64
61010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
4
34
9
65
61010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
7
54
8
66
61010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย ธนูวงศ์
11
149
9
67
61010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เสลา
13
81
11
68
61010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
17
197
9
69
61010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง รอดจาก
9
101
8
70
61010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย มีผิว
11
101
8
71
61010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ เกษศิลป์
8
72
8
72
61010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์
6
91
8
73
61010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ บุญศรี
7
45
8
74
61010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ อินทมาตร์
11
64
10
75
61010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร วงษ์อนุ
8
68
8
76
61010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ใจแสน
12
122
8
77
61010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ จันทหอม
18
147
11
78
61010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณา เครือษา
8
38
8
79
61010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ รังษิมาศ
17
149
12
80
61010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ แดงสกุล
22
381
13
81
61010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทั่งรื่น
9
86
9
82
61010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร
7
75
8
83
61010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา บุญมี
2
50
8
84
61010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สายจีน
9
86
8
85
61010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล
4
62
8
86
61010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ นัยวิริยะ
17
196
11
87
61010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรานันท์ แก่นแก้ว
7
97
8
88
61010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มาแก้ว
20
324
11
89
61010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพวัฒ นามวงศ์
6
36
9
90
61010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ รัตนสูตร
5
43
8
91
61010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำไพ ปานกล่ำ
18
133
11
92
61010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตตินันท์ เนพิพัฒน์ติกุล
6
69
8
93
61010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ สืบสาย
6
18
7
94
61010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ แป้นน้อย
8
104
8
95
61010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ว่องวิกย์การ
18
230
11
96
61010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ลำดวน
9
126
8
97
61010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา ขุนพานิช
11
81
8
98
61010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
159
11
99
61010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญมี
11
183
8
100
61010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซาโก้ วราหะ
20
245
11
101
61010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มุธิตา
11
137
8
102
61010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
11
269
8
103
61010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธารณา เที่ยงพนม
21
422
14
104
61010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี นารั้ง
21
322
12
105
61010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาร มูลเดช
16
155
11
106
61010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา มุ่งการนา
32
538
21
107
61010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุญเจริญ
12
141
8
108
61010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด เวรุ
9
83
8
109
61010238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานันท์ เสาวมาลย์
18
189
11
110
61010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา คำสอนจิก
16
234
8
111
61010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรัก อัมภา
7
77
8
112
61010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาท เหลือน้อย
40
869
31
113
61010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ
8
57
8
114
61010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
210
8
115
61010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ แกมเงิน
11
119
8
116
61010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่ง สุริยกานต์
16
151
11
117
61010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ แสงอ่อน
7
51
8
118
61010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู คุ้มแก้ว
9
75
8
119
61010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง เถื่อนใหญ่
7
71
9
120
61010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญานัธร์ รอดพงษ์
18
148
11
121
61010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
14
187
10
122
61010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
53
8
123
61010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
58
8
124
61010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย บารมี
13
200
8
125
61010256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ฉ่ำแสง
16
189
11
รวม
1,501
18,681
1,255

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน