ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
62020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
7
33
8
2
62020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล จันทราศรี
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
12
135
8
3
62020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
3
43
9
4
62020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราวรรณ ปานทอง
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
20
235
14
5
62020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา ทัศนภาค
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
10
88
9
6
62020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
25
623
24
7
62020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
18
185
11
8
62020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
6
45
9
9
62020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
9
122
8
10
62020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ศรีหินกอง
กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล
17
155
12
11
62020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา จาดดำ
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
14
157
8
12
62020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีศักดิ์ เสนาหมื่น
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
18
189
11
13
62020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ เสวกวรรณ์
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
16
208
11
14
62020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด อนันต์
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
6
58
8
15
62020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชม ติ๊บบุ่ง
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
9
123
8
16
62020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ทองหาญ
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
33
748
24
17
62020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง คงใหญ่
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
17
214
11
18
62020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หาระโคตร
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
11
188
8
19
62020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ วิกรานต์นนท์
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
17
225
11
20
62020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อุทัย พินิจทะ
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
14
140
8
21
62020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ วันแจ้ง
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
19
277
11
22
62020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ นาก้อนทอง
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
10
87
8
23
62020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤดล เทศประสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
7
42
7
24
62020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
6
45
8
25
62020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
16
152
11
26
62020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
8
122
8
27
62020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
11
197
8
28
62020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
7
89
8
29
62020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
10
114
8
30
62020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายว่าง แซ่ม้า
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
20
198
11
31
62020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
9
85
8
32
62020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ทันจันทร์
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
17
190
11
33
62020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ปานทอง
กลุ่มคลองสวนหมาก
15
171
11
34
62020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์
กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก
7
54
9
35
62020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษ์
8
73
8
36
62020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษณ์
8
56
9
37
62020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง นันทะนะ
กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
10
124
8
38
62020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์
กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
11
150
9
39
62020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ธานัง
กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
7
76
8
40
62020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุดไทย
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
8
63
9
41
62020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
10
74
9
42
62020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ฉิมพุฒ
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
6
108
9
43
62020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทร ชาญเชี่ยว
กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
18
181
11
44
62020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยนุช แสงเดช
กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
6
70
9
45
62020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปรักมานนท์
กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
9
74
9
46
62020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต แช่มชื่น
กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร
16
178
9
47
62020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ร่วมรักษ์
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
11
123
9
48
62020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมร ดวงรัตน์
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
9
93
9
49
62020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ปราณี
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
12
132
9
50
62020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ชูประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
6
79
9
51
62020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งทอง ใจแสน
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
8
89
9
52
62020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ จันทอง
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
10
221
9
53
62020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผะเด็จ ว่องธัญญการ
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
17
264
13
54
62020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
16
300
12
55
62020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ แสนงาม
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
11
109
8
56
62020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
5
53
9
57
62020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต สุริสาร
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
9
121
9
58
62020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เมืองสุข
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
18
245
12
59
62020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปางมะค่า
3
43
9
60
62020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ทองมี
ปางมะค่า
13
157
12
61
62020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
2
16
7
62
62020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภัทร ตุงคำ
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
20
284
12
63
62020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ บุญกำเนิด
กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
5
62
8
64
62020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเภฆิณฑ์ ยุทธนะพลากูร
-
7
41
9
65
62020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์
กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
10
126
9
66
62020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
8
101
9
67
62020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ บุญเกตุ
15
132
11
68
62020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส มีมุข
กลุ่มวชิรราษฎร์
6
55
9
69
62020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ สุขเกษม
กลุ่มวชิรราษฎร์
7
63
8
70
62020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู น้ำนุช
วชิรราษฎร์
13
132
8
71
62020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวดี เชื้อบุญมี
กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์
11
141
9
72
62020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีรัช เทพศิริ
12
161
9
73
62020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ
วชิรราษฎร์
10
151
9
74
62020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรวัตร ทวยจันทร์
บ้านไร่ดอนแตง
20
272
12
75
62020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทะพร ทวยจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
8
86
9
76
62020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ศรีเดช
บ้านไร่ดอนแตง
18
242
12
77
62020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุภาบุตร
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
10
81
9
78
62020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
7
55
8
79
62020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
3
15
7
80
62020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย หงษ์ชุมแพ
กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
8
70
9
81
62020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล แก้วประสิทธิ์
บ้านไร่ดอนแตง
19
198
11
82
62020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ชนะภัย
สพป.กพ 2
9
93
9
83
62020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
5
82
9
84
62020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
4
23
8
85
62020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โค้งไผ่วังหามแห
3
23
8
86
62020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
87
62020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร แสงสาย
โค้งไผ่วังหามแห
7
91
8
88
62020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียุทธชัย วงเวียน
7
67
9
89
62020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยัคฆ์ศักดิ์ ไชยศรีย์
กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห
16
168
12
90
62020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ปัญญาสุ
16
121
12
91
62020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เขม้นกิจ
7
48
8
92
62020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ คุ้มชาติ
สลกบาตร
12
138
9
93
62020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิปไตย ชัยหัง
11
124
9
94
62020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์พร จำนองกาญจนะ
7
59
9
95
62020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสุพีร โสทะ
ขาณุวรลักษณ์
6
47
9
96
62020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จำนองกาญจนะ
กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษณ์
10
125
8
97
62020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี นาคบัณฑิตย์
กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง
17
360
11
98
62020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เหล่าทอง
กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง
13
102
9
99
62020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ คนสูงดี
คลองขลุง
11
123
8
100
62020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินทร์ด้า นันตา
กัลยาณมิตร
9
69
8
101
62020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัณณ์ชิตา จันทราภิรมย์
กัลยาณมิตร
9
96
8
102
62020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐริณีย์ ศรีสถาพร
กัลยาณมิตร
11
68
10
103
62020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น
กัลยาณมิตร
9
80
9
104
62020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ แสงแก้ว
16
227
11
105
62020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพา
กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม
11
121
9
106
62020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ วัชรภัทร
วชิรธรรม
3
58
8
107
62020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศานติ์ เย็นอ่อน
8
61
9
108
62020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ ทองก้อน
วชิรธรรม
16
257
11
109
62020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ เงินเมือง
อบต.
9
65
8
110
62020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชาภรณ์ ดวงสาร
วชิรธรรม
9
68
8
111
62020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ชูปัน
ขยายโอกาส
20
299
13
112
62020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรธรรม
11
137
8
113
62020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คลองขลุง
7
42
8
114
62020126
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ เงินเมือง
17
231
12
115
62020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง
7
57
9
116
62020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
59
8
117
62020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูล
7
58
8
118
62020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ จันทร์ผง
2498
18
164
12
119
62020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ศุภนคร
วังแขมวังยาง
6
68
9
120
62020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เลิศหงิม
วังแขมวังยาง
14
198
9
121
62020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง
8
98
9
122
62020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมาศ อยู่สุ่ม
กลุ่มวังแขมวังยาง
5
45
9
123
62020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ
8
53
8
124
62020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย กมขุนทด
12
233
8
125
62020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังไทร
11
135
8
126
62020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังไทร
7
83
9
127
62020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ร่มโพธิ์
วังไทร
9
81
9
128
62020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ศิริโสภณ
กลุ่มโรงเรียนวังไทร
10
124
8
129
62020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธีร์ วิชาพร
12
121
12
130
62020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนวังไทร
18
164
11
131
62020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังแขมวังยาง
4
60
9
132
62020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์
กลุ่มโรงเรียนวังแขม วังยาง
12
88
9
133
62020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ บุญเกิด
วังแขม-วังยาง
9
81
8
134
62020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองภพ วรรธนากมล
วังแขม-วังยาง
8
60
9
135
62020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลำเพย แก้วเกตุ
วังแขมวังยาง
7
76
9
136
62020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
94
9
137
62020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา หงสไกร
กัลยาณมิตร
20
125
12
138
62020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ
กัลยาณมิตร
6
78
8
139
62020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพ์รภัส ขันตยานุกูลกิจ
กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
14
144
11
140
62020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสุวัฒน์ สืบพันธุ์ดี
ทรายทองวัฒนา
17
240
11
141
62020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา ไชยธงรัตน์
อนุบาลทรายทองวัฒนา
11
79
8
142
62020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตร
ทรายทองวัฒนา
6
39
8
143
62020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พินิจชัย
-
12
238
12
144
62020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทรายทองวัฒนา
10
125
8
145
62020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล วิวะโค
กลุ่มทรายทองวัฒนา
13
127
8
146
62020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล โอภาโส
โรงเรียนปกติ
12
160
8
147
62020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ้มทรายทองวัฒนา
8
121
8
148
62020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทกา วารินิน
ทรายทองวัฒนา
17
220
11
149
62020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวัตถ์ คงใหม่
กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
16
253
11
150
62020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชน
8
110
9
151
62020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร กลิ่นอาจ
อบต.
16
232
11
152
62020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร มั่นอ่ำ
0
12
127
8
153
62020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ เชื้อแถว
กลุ่มปางศิลา
8
48
9
154
62020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภสินธุ์ เจริญเชื่อมสกุล
กลุ่มโรงเรียนปางศิลา
17
205
11
155
62020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
กลุ่มปางศิลาทอง
8
78
9
156
62020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ลัดดาพันธ์
ปางศิลา
15
182
11
157
62020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แสนเตปิน
-
6
79
8
158
62020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอาน จ่าทอง
โรงเรียนขยายโอกาส
15
237
12
159
62020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรา อุทกัง
-
8
64
9
160
62020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายไหม ทองนวล
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา
6
54
9
161
62020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทร์ฉาย ตั้งโต
-
16
285
15
162
62020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหัส แก้วยัง
สพป.กพ.2
22
346
14
163
62020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนปางศิลา
9
87
9
164
62020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปางศิลา
7
92
8
165
62020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภา บานเย็น
13
167
11
166
62020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
49
8
167
62020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติสุดา จันทัน
ปางศิลา
9
105
8
168
62020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล สิงหราช
ปางศิลา
17
184
11
169
62020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชตร์ บัวเถื่อน
กลุ่มโรงเรียนปางศิลา
7
56
8
170
62020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กันมา
ระหานเทพนิมิต
6
30
9
171
62020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนต์ รุกขชาติ
5
45
9
172
62020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรไกร ภูมิไสว
ชุมชนหมู่บ้าน
6
70
9
173
62020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางครองชนก วงษ์สารักษ์
ระหานเทพนิมิต
7
73
8
174
62020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ ศรีระวัตร
ระหานเทพนิมิต
13
134
9
175
62020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บึงสามัคคี
17
147
12
176
62020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี
5
58
9
177
62020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
11
158
8
178
62020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุเวช ทองนวม
ระหานเทพนิมิต
12
79
8
179
62020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี
บึงสามัคคี
13
106
8
180
62020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำพล นิลรัตน์
-
19
224
11
181
62020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์
บึงสามัคคี
14
195
11
182
62020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปลว ชาหว้า
7
74
8
183
62020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวิณี ลุสมบัติ
บึงสามัคคี
4
60
9
184
62020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ทนทาน
10
82
9
185
62020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เล็กกระจ่าง
18
283
11
รวม
2,018
23,933
1,758

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน