ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
62020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยุง เงินเมือง
7
27
8
2
62020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล จันทราศรี
11
125
8
3
62020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
9
4
62020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราวรรณ ปานทอง
18
196
13
5
62020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา ทัศนภาค
10
86
9
6
62020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
26
602
23
7
62020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ สมัตถะ
19
200
11
8
62020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน
6
46
9
9
62020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุรีพร ทาพวง
10
107
8
10
62020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ศรีหินกอง
18
153
12
11
62020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา จาดดำ
12
143
8
12
62020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีศักดิ์ เสนาหมื่น
19
181
11
13
62020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด อนันต์
16
210
11
14
62020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด อนันต์
6
53
8
15
62020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชม ติ๊บบุ่ง
10
109
8
16
62020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ทองหาญ
33
753
24
17
62020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง คงใหญ่
20
192
11
18
62020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หาระโคตร
12
204
8
19
62020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ วิกรานต์นนท์
18
220
11
20
62020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อุทัย พินิจทะ
13
140
8
21
62020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ วันแจ้ง
19
269
11
22
62020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ นาก้อนทอง
10
74
8
23
62020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤดล เทศประสิทธิ์
7
38
8
24
62020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
25
62020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
10
149
11
26
62020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
125
8
27
62020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
218
8
28
62020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง
8
94
9
29
62020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม
12
121
8
30
62020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายว่าง แซ่ม้า
18
196
11
31
62020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์
9
84
8
32
62020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ทันจันทร์
16
189
11
33
62020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ปานทอง
16
159
11
34
62020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์
7
41
9
35
62020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
8
71
8
36
62020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย อาลัย
9
73
9
37
62020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง นันทะนะ
10
107
8
38
62020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์
11
157
9
39
62020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ธานัง
7
77
8
40
62020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุดไทย
9
58
8
41
62020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว
10
64
9
42
62020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีย์ ฉิมพุฒ
11
95
9
43
62020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทร ชาญเชี่ยว
18
176
11
44
62020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยนุช ต่วนชะเอม
9
67
9
45
62020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปรักมานนท์
8
78
9
46
62020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต แช่มชื่น
16
165
9
47
62020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ร่วมรักษ์
13
120
9
48
62020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมร ดวงรัตน์
6
89
9
49
62020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ปราณี
13
129
9
50
62020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
78
8
51
62020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งทอง ใจแสน
9
87
9
52
62020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ จันทอง
13
202
9
53
62020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผะเด็จ ว่องธัญญการ
19
258
13
54
62020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล อินทีวงค์
18
278
11
55
62020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ แสนงาม
11
108
8
56
62020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ทรงอยู่
8
50
9
57
62020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต สุริสาร
10
102
9
58
62020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เมืองสุข
18
246
12
59
62020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
39
9
60
62020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ทองมี
15
147
12
61
62020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
7
62
62020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภัทร ตุงคำ
19
272
12
63
62020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ บุญกำเนิด
8
50
8
64
62020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเภฆิณฑ์ ยุทธนะพลากูร
5
44
9
65
62020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์
10
115
9
66
62020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
9
93
9
67
62020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ บุญเกตุ
16
131
11
68
62020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส มีมุข
6
50
9
69
62020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ สุขเกษม
6
41
8
70
62020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู น้ำนุช
13
137
8
71
62020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวดี เชื้อบุญมี
10
152
9
72
62020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีรัช เทพศิริ
12
151
9
73
62020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริ
12
138
8
74
62020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรวัตร ทวยจันทร์
21
255
12
75
62020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทะพร ทวยจันทร์
8
101
9
76
62020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ศรีเดช
19
227
12
77
62020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุภาบุตร
10
83
9
78
62020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรงค์ สุ่มสาย
6
49
8
79
62020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย หงษ์ชุมแพ
7
65
8
80
62020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล แก้วประสิทธิ์
18
186
11
81
62020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ชนะภัย
9
91
9
82
62020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร สุดใจ
7
80
9
83
62020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
7
84
62020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
8
85
62020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
9
86
62020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร แสงสาย
7
101
9
87
62020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียุทธชัย วงเวียน
7
67
9
88
62020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยัคฆ์ศักดิ์ ไชยศรีย์
14
173
12
89
62020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ปัญญาสุ
15
102
12
90
62020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เขม้นกิจ
7
53
8
91
62020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ คุ้มชาติ
12
149
9
92
62020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิปไตย ชัยหัง
9
124
8
93
62020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์พร จำนองกาญจนะ
6
60
9
94
62020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
9
95
62020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จำนองกาญจนะ
12
124
8
96
62020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี นาคบัณฑิตย์
19
342
11
97
62020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เหล่าทอง
13
101
9
98
62020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ คนสูงดี
12
123
8
99
62020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินทร์ด้า นันตา
8
63
8
100
62020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัณณ์ชิตา จันทราภิรมย์
6
82
8
101
62020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐริณีย์ ศรีสถาพร
11
74
10
102
62020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น
10
84
9
103
62020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ แสงแก้ว
16
221
11
104
62020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพา
11
116
9
105
62020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ วัชรภัทร
8
49
8
106
62020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศานติ์ เย็นอ่อน
8
63
9
107
62020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ ทองก้อน
16
269
11
108
62020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ เงินเมือง
7
62
8
109
62020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
70
8
110
62020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ชูปัน
17
303
13
111
62020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์
13
138
8
112
62020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ศักดิ์ ทองหล่อ
6
42
8
113
62020126
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ เงินเมือง
17
190
11
114
62020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์
7
53
9
115
62020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริมา เปียอยู่
7
49
8
116
62020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูล
9
60
8
117
62020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ จันทร์ผง
18
185
12
118
62020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ศุภนคร
9
64
9
119
62020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เลิศหงิม
14
204
9
120
62020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชกานต์ ทองม้วนวง
10
90
9
121
62020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมาศ อยู่สุ่ม
4
33
9
122
62020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ
7
54
8
123
62020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย กมขุนทด
12
231
8
124
62020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกสิน วิเศษ
12
122
8
125
62020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงจันทร์ เชื้อเขตกรรม
8
77
9
126
62020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ร่มโพธิ์
10
61
9
127
62020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ศิริโสภณ
10
122
8
128
62020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
115
12
129
62020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย
18
155
11
130
62020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
8
48
9
131
62020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
86
9
132
62020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ บุญเกิด
9
70
8
133
62020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
62
9
134
62020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลำเพย แก้วเกตุ
6
69
9
135
62020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิธาเมธ ฉลาดกลาง
9
85
9
136
62020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา หงสไกร
19
127
12
137
62020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ
7
72
8
138
62020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพ์รภัส ขันตยานุกูลกิจ
14
144
11
139
62020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสุวัฒน์ สืบพันธุ์ดี
13
220
11
140
62020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา ไชยธงรัตน์
10
77
8
141
62020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตร
7
42
8
142
62020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พินิจชัย
11
219
10
143
62020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรนทร์ นาคบาตร
11
118
8
144
62020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล วิวะโค
13
134
8
145
62020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ วิชาพร
11
166
8
146
62020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤษ นักพรานบุญ
12
118
8
147
62020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทกา วารินิน
17
227
11
148
62020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวัตถ์ คงใหม่
16
243
11
149
62020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัจฉา โครวัตร์
11
106
9
150
62020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร กลิ่นอาจ
17
230
11
151
62020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร มั่นอ่ำ
12
136
8
152
62020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ เชื้อแถว
8
36
8
153
62020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภสินธุ์ เจริญเชื่อมสกุล
16
209
11
154
62020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
6
72
9
155
62020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ลัดดาพันธ์
17
191
11
156
62020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แสนเตปิน
8
78
8
157
62020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอาน จ่าทอง
17
227
12
158
62020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรา อุทกัง
8
59
9
159
62020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายไหม ทองนวล
6
55
9
160
62020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทร์ฉาย ตั้งโต
17
278
15
161
62020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหัส แก้วยัง
22
341
15
162
62020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์
10
80
9
163
62020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช
11
99
8
164
62020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภา บานเย็น
13
172
11
165
62020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
51
8
166
62020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติสุดา จันทัน
8
103
8
167
62020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชตร์ บัวเถื่อน
17
203
11
168
62020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
169
62020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กันมา
6
18
7
170
62020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนต์ รุกขชาติ
6
40
9
171
62020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรไกร ภูมิไสว
8
80
9
172
62020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางครองชนก วงษ์สารักษ์
8
70
8
173
62020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ ศรีระวัตร
14
122
9
174
62020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคารมย์ แสนแก้ว
18
148
12
175
62020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แปลกไป
6
61
9
176
62020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์
12
162
8
177
62020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิวงศ์ คำกล่อม
12
84
8
178
62020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี
11
102
8
179
62020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำพล นิลรัตน์
22
216
11
180
62020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์
16
181
11
181
62020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปลว ชาหว้า
9
83
8
182
62020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวิณี ลุสมบัติ
4
59
9
183
62020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
9
184
62020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกสุพีร โสทะ
16
266
11
รวม
2,065
23,239
1,741

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน