ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1063160024
63010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี พิชัยธรรม
-
2
1063160026
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกุล คงเฟื่อง
3
1063160027
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
4
1063160022
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะท้าน สีอ่อน
5
1063160023
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล จันทร์สายทอง
-
6
1063160042
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
0
7
1063160043
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
8
1063160006
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จะบัง
สพป ตาก 1
9
1063160007
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา วัชรกิจ
ทุ่งวังน้ำแดง
10
1063160008
63010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์
สพปตากเขต 1
11
1063160009
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
12
1063160010
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
-
13
1063160012
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
1063160020
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
MOENet
15
1063160037
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
-
16
1063160038
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุตพล ธรรมลังกา
-
17
1063160041
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
18
1063160039
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
19
1063160040
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ตาก เขต 1
20
1063160004
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
21
1063160005
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
-
22
1063160003
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิศมัย สิทธิวงษ์
-
23
1063160021
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
-
24
1063160018
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์สายทอง
กลุ่มทุ่งวังน้ำแดง
25
1063160019
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
26
1063160013
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ เกิดนวล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
27
1063160014
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณภัทร์ นุสิทธิ์
28
1063160015
63010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
29
1063160017
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
30
1063160031
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
-
31
1063160032
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีนาถ รสเครือ
สพป.ตาก เขต1
32
1063160028
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
-
33
1063160029
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
34
1063160034
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
35
1063160035
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน ผัดตุ่น
-
36
1063160036
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
อำเภอเมือง
37
1063160044
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
38
1063160045
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
39
1063160046
63010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ วงษ์ดี
40
1063160002
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
จตุรมิตร
41
1063160001
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ สืบรอด
-
42
1063160065
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร ใจปันทา
--
43
1063160066
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ปราจันทร์
44
1063160067
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
45
1063160068
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
46
1063160063
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
47
1063160064
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกอบกุล คมเฉลียว
48
1063160061
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
49
1063160062
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ดีดิษฐ์
50
1063160047
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
อาทิตย์อุทัย
51
1063160048
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธนทรัพย์ทวี
-
52
1063160049
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
53
1063160050
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
54
1063160051
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
55
1063160071
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
56
1063160072
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต แก้วคำ
57
1063160074
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช รื่นยศ
58
1063160075
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ อินทฉิม
59
1063160073
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ นัยวุฒิ
60
1063160069
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
61
1063160070
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้
62
1063160059
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
สพฐ
63
1063160060
63010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
64
1063160055
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิัชัย คงปาน
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
65
1063160056
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต บุญจินนา
-
66
1063160057
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรพรรณ ทองธิราช
-
67
1063160058
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม มาจันทร์
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
68
1063160052
63010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
69
1063160053
63010071
ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ ทำมาตา
70
1063160054
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายริน ปรมาริยะ
71
1063160078
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระโรจน์ จอกทอง
72
1063160079
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
73
1063160080
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
74
1063160081
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75
1063160089
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
สพฐ
76
1063160090
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว
77
1063160092
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลตรี จันทร์ย้ิม
78
1063160093
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการคละชั้น
79
1063160094
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
โรงเรียนในฝัน
80
1063160087
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
สายน้ำวัง
81
1063160088
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณนพ มาลีแก้ว
สายน้ำวัง
82
1063160085
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
83
1063160086
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
84
1063160083
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์วงศ์
โรงเรียนดี ศรีตำบล
85
1063160084
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
สพป.ตาก 1
86
1063160082
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุตรนุช
กลุ่มสายน้ำวัง
87
1063160077
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
-
88
1063160076
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ทะตา
กระทรวงศึกษาธิการ
89
1063160095
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ปาแดง
กระทรวงศึกษาธิการ
90
1063160096
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว
91
1063160097
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
92
1063160098
63010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
ไม่มี
93
1063160099
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร ปงกา
94
1063160100
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา สุขมณี
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
95
1063160222
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
96
1063160223
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
97
1063160224
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา วัชรกิจ
98
1063160225
63010101
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก บุญประสพ
-
99
1063160226
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ กาวินำ
โรงเรียนบนาดเล็ก
100
1063160227
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหัสยา คงแก้ว
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
101
1063160228
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
102
1063160232
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
103
1063160233
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ เย็นชื่น
-
104
1063160234
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
สพป.ตาก1
105
1063160235
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
ร.ร.อนุบาลต้นแบบ ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.คุณธรรม ร.ร.นำรุ่อง EBE
106
1063160230
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
107
1063160231
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
108
1063160229
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
109
1063160263
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช อยู่ชา
สพป.ตากเขต 1
110
1063160264
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
กลุ่มวังเจ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]