ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
63010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี พิชัยธรรม
-
16
221
11
2
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกุล คงเฟื่อง
5
64
8
3
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
3
16
6
4
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะท้าน สีอ่อน
5
32
7
5
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล จันทร์สายทอง
-
17
306
11
6
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
0
11
95
8
7
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
5
2
8
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จะบัง
สพป ตาก 1
16
165
11
9
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา วัชรกิจ
ทุ่งวังน้ำแดง
7
71
8
10
63010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์
สพปตากเขต 1
18
291
11
11
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
17
251
11
12
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
-
7
110
8
13
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
39
8
14
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
MOENet
16
148
11
15
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
-
25
435
17
16
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุตพล ธรรมลังกา
-
9
102
8
17
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
11
117
8
18
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
2
25
7
19
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ตาก เขต 1
3
14
6
20
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
25
7
21
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
-
10
68
8
22
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิศมัย สิทธิวงษ์
-
5
25
8
23
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
-
20
326
11
24
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์สายทอง
กลุ่มทุ่งวังน้ำแดง
9
86
8
25
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
12
182
8
26
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
8
98
8
27
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณภัทร์ นุสิทธิ์
18
190
11
28
63010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
328
12
29
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
12
134
8
30
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
-
7
54
8
31
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีนาถ รสเครือ
สพป.ตาก เขต1
4
41
8
32
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
-
4
27
6
33
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
10
91
8
34
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
26
7
35
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน ผัดตุ่น
-
11
113
8
36
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
อำเภอเมือง
5
56
8
37
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
4
21
7
38
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
5
56
8
39
63010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรวุฒิ วงษ์ดี
8
66
11
40
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก บุญประสพ
จตุรมิตร
80
1,804
59
41
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ สืบรอด
-
60
1,314
40
42
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร ใจปันทา
--
11
98
8
43
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ปราจันทร์
8
125
8
44
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
17
96
11
45
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรพา กองพร
9
72
8
46
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
6
103
8
47
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกอบกุล คมเฉลียว
32
543
20
48
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
1
4
3
49
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ดีดิษฐ์
4
34
8
50
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
อาทิตย์อุทัย
14
285
8
51
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธนทรัพย์ทวี
-
11
135
8
52
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
2
35
7
53
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
11
81
8
54
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
50
8
55
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ รักสีขาว
7
52
8
56
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต แก้วคำ
19
231
12
57
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช รื่นยศ
3
5
3
58
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ อินทฉิม
32
567
28
59
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ นัยวุฒิ
8
73
8
60
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ
5
72
8
61
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
114
8
62
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
สพฐ
17
181
11
63
63010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
17
147
11
64
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
9
83
8
65
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต บุญจินนา
-
12
131
8
66
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรพรรณ ทองธิราช
-
6
23
7
67
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม มาจันทร์
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
10
120
8
68
63010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
69
63010071
ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ ทำมาตา
6
23
5
70
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายริน ปรมาริยะ
16
181
11
71
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระโรจน์ จอกทอง
5
28
8
72
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
5
37
8
73
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สวยสม
-
9
51
14
74
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21
126
11
75
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
สพฐ
13
121
8
76
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
150
8
77
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลตรี จันทร์ย้ิม
9
101
8
78
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการคละชั้น
7
64
8
79
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
โรงเรียนในฝัน
17
179
11
80
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
สายน้ำวัง
17
156
11
81
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณนพ มาลีแก้ว
สายน้ำวัง
12
111
11
82
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
17
131
11
83
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
4
63
8
84
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์วงศ์
โรงเรียนดี ศรีตำบล
17
146
11
85
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
สพป.ตาก 1
12
51
10
86
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุช ขอสุข
กลุ่มสายน้ำวัง
11
103
8
87
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
-
10
176
8
88
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ทะตา
กระทรวงศึกษาธิการ
19
377
16
89
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ปาแดง
กระทรวงศึกษาธิการ
15
142
8
90
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร ปงกา
กลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว
9
91
8
91
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
กระทรวงศึกษาธิการ
12
53
8
92
63010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
ไม่มี
17
156
11
93
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
94
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา สุขมณี
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
4
23
8
95
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
4
15
7
96
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
โรงเรียนบ้านสบยมน้อมมิตรอนุกูล
14
149
8
97
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา วัชรกิจ
24
350
13
98
63010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ กาวินำ
-
21
256
11
99
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงศ์ โพธาชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
77
8
100
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหัสยา คงแก้ว
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
5
44
8
101
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
29
492
19
102
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
27
8
103
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ เย็นชื่น
-
5
63
8
104
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
สพป.ตาก1
13
197
10
105
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
ร.ร.อนุบาลต้นแบบ ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.คุณธรรม ร.ร.นำรุ่อง EBE ร.ร.สุจริต ร.ร.นำร่องการงานอาชีพ
19
246
11
106
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
107
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
2
108
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
9
85
8
109
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
สพป.ตากเขต 1
12
204
8
110
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
กลุ่มวังเจ้า
13
126
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]