ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
63010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี พิชัยธรรม
-
15
224
11
2
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกุล คงเฟื่อง
5
90
8
3
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
2
0
0
4
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะท้าน สีอ่อน
5
22
7
5
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
-
20
315
11
6
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
0
12
130
8
7
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
0
8
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
สพป ตาก 1
15
182
11
9
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งวังน้ำแดง
5
65
8
10
63010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์
สพปตากเขต 1
15
256
11
11
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
18
270
12
12
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
90
8
13
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
43
8
14
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
MOENet
17
149
11
15
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
-
24
427
18
16
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
-
10
82
8
17
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
11
114
8
18
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
2
13
7
19
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ตาก เขต 1
3
11
5
20
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
22
7
21
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
-
10
87
8
22
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิศมัย สิทธิวงษ์
-
5
27
7
23
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
-
20
319
11
24
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์สายทอง
กลุ่มทุ่งวังน้ำแดง
8
82
9
25
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
177
8
26
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
9
105
9
27
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณภัทร์ นุสิทธิ์
19
178
11
28
63010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพิศ เกิดนวล
15
271
11
29
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
10
142
8
30
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
-
9
62
8
31
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีนาถ รสเครือ
สพป.ตาก เขต1
6
45
9
32
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
-
4
17
7
33
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
8
75
8
34
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
22
7
35
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน ผัดตุ่น
-
13
109
8
36
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเมือง
3
54
8
37
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา หาบุญพาท
กระทรวงศึกษาธิการ
7
17
7
38
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
4
51
8
39
63010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
57
12
40
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก บุญประสพ
จตุรมิตร
72
1,585
56
41
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ สืบรอด
-
67
1,471
45
42
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร ใจปันทา
--
11
112
8
43
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
136
9
44
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
15
113
12
45
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรพา กองพร
7
77
8
46
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
7
129
9
47
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรชร ปราจันทร์
28
491
20
48
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
1
3
3
49
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ดีดิษฐ์
5
30
9
50
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
อาทิตย์อุทัย
13
269
8
51
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุตรนุช
-
8
135
9
52
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
2
18
8
53
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
5
85
9
54
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
67
8
55
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ รักสีขาว
6
44
8
56
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต แก้วคำ
17
216
11
57
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
1
58
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ อินทฉิม
32
571
17
59
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
81
8
60
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ
3
69
8
61
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
111
8
62
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
สพฐ
18
198
11
63
63010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
15
138
11
64
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
9
88
9
65
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต บุญจินนา
-
7
127
8
66
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
12
5
67
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
9
112
8
68
63010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
6
69
63010071
ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ ทำมาตา
5
30
6
70
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายริน ปรมาริยะ
17
163
11
71
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
72
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
5
38
8
73
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สวยสม
-
7
45
8
74
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20
143
11
75
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
สพฐ
14
133
8
76
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
148
8
77
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลตรี จันทร์ย้ิม
9
88
8
78
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการคละชั้น
5
55
8
79
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
โรงเรียนในฝัน
15
159
11
80
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
สายน้ำวัง
18
158
11
81
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณนพ มาลีแก้ว
สายน้ำวัง
11
106
11
82
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
17
146
11
83
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
6
72
8
84
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์วงศ์
โรงเรียนดี ศรีตำบล
18
146
11
85
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
สพป.ตาก 1
10
63
11
86
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุช ขอสุข
กลุ่มสายน้ำวัง
9
112
9
87
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
210
9
88
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
กระทรวงศึกษาธิการ
21
379
17
89
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
กระทรวงศึกษาธิการ
12
124
8
90
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว
5
84
8
91
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
กระทรวงศึกษาธิการ
7
48
8
92
63010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ปาแดง
ไม่มี
15
140
11
93
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
94
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
2
18
8
95
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
4
19
8
96
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
โรงเรียนบ้านสบยมน้อมมิตรอนุกูล
13
147
9
97
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา วัชรกิจ
22
347
12
98
63010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ กาวินำ
-
18
222
11
99
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงศ์ โพธาชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
73
8
100
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหัสยา คงแก้ว
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
6
65
8
101
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
27
505
19
102
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
23
8
103
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ เย็นชื่น
-
4
54
8
104
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
สพป.ตาก1
12
179
9
105
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
ร.ร.อนุบาลต้นแบบ ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.คุณธรรม ร.ร.นำรุ่อง EBE ร.ร.สุจริต ร.ร.นำร่องการงานอาชีพ
19
230
11
106
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
107
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
2
108
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
81
8
109
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
สพป.ตากเขต 1
12
199
8
110
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
กลุ่มวังเจ้า
14
138
8
รวม
1,215
16,098
1,075

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน