ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
63010000
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
0
0
0
2
63010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
215
11
3
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริกุล คงเฟื่อง
10
87
8
4
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
5
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
6
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
19
331
11
7
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
15
139
8
8
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
9
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
15
173
11
10
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
11
63010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล จันทร์สายทอง
21
268
11
12
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
17
259
12
13
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนลินี อาสารักไพร
8
82
8
14
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร คุณนาม
4
44
8
15
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
16
149
11
16
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
25
408
18
17
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
10
78
8
18
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
9
108
8
19
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติคุณ เทพคำอ้าย
3
14
8
20
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
6
21
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์
5
23
8
22
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
9
73
8
23
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เพ็งสอน
6
27
8
24
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
20
312
11
25
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทน ใจคำ
7
66
7
26
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต บุญจินนา
11
174
8
27
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
8
113
9
28
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณภัทร์ นุสิทธิ์
20
157
11
29
63010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพิศ เกิดนวล
20
250
11
30
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
12
134
8
31
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
8
59
8
32
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
9
33
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
4
15
7
34
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
7
78
8
35
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ บุญชู
7
19
6
36
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน ผัดตุ่น
12
108
8
37
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา
8
48
8
38
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา สุขหล้า
5
15
6
39
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
3
58
8
40
63010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
6
51
11
41
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
84
1,430
49
42
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1,569
47
43
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร ใจปันทา
9
87
8
44
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น
11
123
9
45
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
104
12
46
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
72
8
47
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
14
139
9
48
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
25
462
19
49
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
3
50
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ดีดิษฐ์
4
28
9
51
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
17
259
8
52
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
11
137
9
53
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงศ์ อโนทัย
6
16
8
54
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญพิชชา บุญนะ
9
72
8
55
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สาเลิศ
9
63
8
56
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ รักสีขาว
8
37
8
57
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลินี อโนทัย
20
223
11
58
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
59
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
31
532
17
60
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกิดผล แสนพรม
8
73
8
61
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ
10
69
8
62
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ธาราดรุณีกุล
9
103
8
63
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
15
190
11
64
63010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
16
140
11
65
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
10
81
9
66
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววทัญชลี สอนกอง
11
106
8
67
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
5
68
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล ปราจันทร์
8
99
8
69
63010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
6
70
63010071
ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
6
23
6
71
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา วัชรกิจ
14
159
11
72
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร
7
25
8
73
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
5
30
8
74
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเกียรติ ไก่แก้ว
9
44
5
75
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
145
11
76
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
15
126
8
77
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิติธร สืบสมุทร
14
136
8
78
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลตรี จันทร์ย้ิม
8
76
8
79
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เชียงแก้ว
7
58
8
80
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
17
154
11
81
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
17
170
11
82
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณนพ มาลีแก้ว
10
105
11
83
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
17
150
11
84
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
5
70
8
85
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์วงศ์
16
141
11
86
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
14
67
11
87
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุช ขอสุข
12
96
8
88
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ ใจแก้ว
11
215
9
89
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
24
357
17
90
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
15
120
8
91
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ รวมเจริญ
11
90
8
92
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
8
37
7
93
63010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ปาแดง
19
139
11
94
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล พรมดี
9
48
8
95
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
7
96
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
5
97
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
12
144
9
98
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
329
12
99
63010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ กาวินำ
19
188
11
100
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงศ์ โพธาชัย
9
67
8
101
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหัสยา คงแก้ว
7
61
8
102
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
27
503
20
103
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
104
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ เย็นชื่น
4
49
8
105
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
10
145
8
106
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
18
208
11
107
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภา
6
33
8
108
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
3
109
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ สืบมี
8
65
8
110
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
15
191
8
111
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
14
139
8
รวม
1,321
15,472
1,056

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน