ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
64010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ เจริญโห้
บ้านสวนศรีธานี
9
81
8
2
64010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น
โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
10
117
8
3
64010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านสวนศรีธานี
56
1,121
35
4
64010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสนธิ์ สวนใต้
ลุ่มน้ำยม
15
301
13
5
64010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
11
140
8
6
64010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ ส้มมี
ลุ่มน้ำยม
6
21
8
7
64010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ขำมั่น
ลุ่มน้ำยม
4
33
7
8
64010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา นิใจ
บ้านสวนศรีธานี
19
235
11
9
64010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านสวนศรีธานี
2
34
8
10
64010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ กล้าวาจา
บ้านสวนศรีธานี
5
12
4
11
64010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ป้อมแก้ว
บ้านสวนศรีธานี
8
100
9
12
64010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม
บ้านสวนศรีธานี
4
47
8
13
64010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอม ชูยิ้ม
บ้านสวนศรีธานี
16
262
11
14
64010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมศรี แป้นดี
โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
4
25
7
15
64010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ พุฒทอง
บ้านสวนศรีธานี
20
269
13
16
64010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
ลุ่มน้ำยม
6
62
8
17
64010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
94
1,958
56
18
64010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หลำพรม
ลุ่มน้ำยม
11
86
8
19
64010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ศรีสมุืทร
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
11
123
8
20
64010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย กันอ่วม
ลุ่มน้ำยม
15
228
11
21
64010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
1
0
0
22
64010026
ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
1
7
4
23
64010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์
กลุ่มลุ่มน้ำยม
3
22
8
24
64010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
1
28
6
25
64010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชัย เข็มคง
รามคำแหง
28
623
21
26
64010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รามคำแหง
4
44
8
27
64010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนรามคำแหง
4
30
7
28
64010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชูมา
โรงเรียนรามคำแหง
8
68
8
29
64010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด ทับศูนย์
โรงเรียนรามคำแหง
12
114
8
30
64010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนรามคำแหง
12
106
8
31
64010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พรถึง
โรงเรียนเมืองเก่้า
10
118
8
32
64010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ เกิดเกตุ
ลุ่มน้ำยม
8
124
8
33
64010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล คล่ำดิษฐ์
โรงเรียนรามคำแหง
18
192
11
34
64010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนรามคำแหง
1
21
8
35
64010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
รามคำแหง
9
83
8
36
64010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดศรี
รามคำแหง
6
45
8
37
64010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช เดชะศิริ
รามคำแหง
2
5
2
38
64010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรส รอดประดิษฐ์
วังเจ้าราม
24
460
19
39
64010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประณต จันทร์สมคอย
โรงเรียนวังเจ้าราม
8
93
8
40
64010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ วงค์คำ
วังเจ้าราม
6
86
8
41
64010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู คำรักษ์
วังเจ้าราม
6
89
8
42
64010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
วังเจ้าราม
31
511
21
43
64010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมมี
เมืองหน้าด่าน
11
116
8
44
64010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหน้าด่าน
10
110
8
45
64010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ใจแสน
เมืองหน้าด่าน
8
109
8
46
64010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ติดพรม
เมืองหน้าด่าน
37
952
29
47
64010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ ผิวอ่อน
เมืองหน้าด่าน
10
93
8
48
64010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
เมืองหน้าด่าน
17
141
11
49
64010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รักวุ่น
เมืองหน้าด่าน
12
143
8
50
64010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหน้าด่าน
12
152
8
51
64010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร บนขุนทด
เมืองหน้าด่าน
23
381
17
52
64010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเกิด
วังเจ้าราม
18
172
11
53
64010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองแดง ศรีคำแหง
วังเจ้าราม
26
504
20
54
64010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม
วังเจ้าราม
6
56
8
55
64010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอย น้อยผล
วังเจ้าราม
17
238
11
56
64010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน
วังเจ้าราม
4
8
5
57
64010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร ศรีศุภารักษ์
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้าราม
6
48
8
58
64010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ใจทิม
เมืองหน้าด่าน
5
69
9
59
64010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร จันทร์อินทร์
เมืองหน้าด่าน
16
134
11
60
64010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพล โพธิทา
เมืองหน้าด่าน
7
56
8
61
64010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต บุญชุ่ม
เมืองหน้าด่าน
13
138
8
62
64010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล ยืนยงค์
เพชรคีรี
5
86
8
63
64010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทม ปานนา
เพชรคีรี
12
88
8
64
64010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
เพชรคีรี
12
122
8
65
64010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง คงรอด
โรงเรียนเพชรคีรี
8
107
8
66
64010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
เพชรคีรี
11
128
8
67
64010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง
เพชรคีรี
22
233
12
68
64010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ขันอินทร์
เพชรคีรี
9
65
8
69
64010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ ทองงาม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
13
189
8
70
64010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
พระแม่ย่า
14
149
8
71
64010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ขาวป้อม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
17
229
11
72
64010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
7
70
8
73
64010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนพระแม่ย่า
2
0
0
74
64010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ หลินเจริญ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
6
67
8
75
64010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายรุ้ง
11
107
8
76
64010088
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ เคลือขอน
โรงเรียนสายรุ้ง
16
228
11
77
64010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
โรงเรียนสายรุ้ง
10
102
8
78
64010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองทศ ศรีนรา
สายรุ้ง
8
72
8
79
64010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแม่ย่า
4
70
8
80
64010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเร่ แจงป้อม
พระแม่ย่า
10
85
8
81
64010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฆัสรา เกษมสำราญ
พระแม่ย่า
9
95
8
82
64010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแม่ย่า
2
0
0
83
64010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม อบเชย
โรงเรียนพระแม่ย่า
6
91
8
84
64010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ อุ่นนังกาศ
สายรุ้ง
13
123
8
85
64010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทุม เกตุกิตติกุล
สายรุ้ง
21
190
11
86
64010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภักดี จันทรปิติกุล
เพชรคีรี
21
219
11
87
64010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวิง ขาวทุ่ง
เพชรคีรี
10
234
8
88
64010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
เพชรคีรี
19
184
11
89
64010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรคีรี
12
121
8
90
64010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
เพชรคีรี
8
79
8
91
64010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วันดี
โรงเรียนสายรุ้ง
11
145
8
92
64010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายรุ้ง
3
17
7
93
64010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยม ต้นกลั่น
สายรุ้ง
9
91
9
94
64010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ บุญมาก
กลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง
15
226
12
95
64010109
ประถมศึกษา
นายภูษิต ภูสีโสม
สายรุ้ง
7
48
8
96
64010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร พัดกลม
สายรุ้ง
18
332
12
97
64010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อินทรพุก
สิงหวัฒน์
10
111
8
98
64010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
186
11
99
64010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด พรหมฉิม
สิงหวัฒน์
11
134
8
100
64010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ใบไม้
สองฝั่งยมสามัคคี
9
85
8
101
64010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ภาคภูมิ
สองฝั่งยมสามัคคี
22
300
11
102
64010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สองฝั่งยมสามัคคี
5
60
8
103
64010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สองฝั่งยมสามัคคี
10
94
8
104
64010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล
สองฝั่งยมสามัคคี
8
76
8
105
64010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์
อรุโณทัย
7
39
8
106
64010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล เครือวัลย์
อรุโณทัย
10
77
8
107
64010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม มั่นถึง
อรุโณทัย
9
72
8
108
64010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
สิงหวัฒน์
18
162
11
109
64010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
โรงเรียนสิงหวัฒน์
6
64
8
110
64010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สุกมาก
สิงหวัฒน์
7
122
8
111
64010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
อรุโณทัย
8
69
8
112
64010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม อินทโชติ
อรุโณทัย
11
132
8
113
64010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ พุดจาด
อรุโณทัย
12
68
8
114
64010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญจพร แสงเมือง
กลุ่มอรุโณทัย
12
140
8
115
64010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เจ็กอยู่
อรุโณทัย
11
117
8
116
64010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ
อรุโณทัย
4
66
8
117
64010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อรุโณทัย
4
38
8
118
64010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองหล่อ คล้ายแท้
สิงหวัฒน์
18
202
11
119
64010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชรินยา สุขย้อย
สิงหวัฒน์
5
39
8
120
64010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ ส่งให้
โรงเรียนสิงหวัฒน์
9
91
8
121
64010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ทองแจ่ม
สิงหวัฒน์
4
32
8
122
64010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ สีนวล
สิงหวัฒน์
11
104
8
123
64010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เรือนก้อน
สองฝั่งยมสามัคคี
17
335
13
124
64010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
สองฝั่งยมสามัคคี
14
190
8
125
64010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
199
11
126
64010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
สองฝั่งยมสามัคคี
18
253
11
127
64010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ วุ่นอ่อน
สองฝั่งยมสามัคคี
4
65
8
128
64010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
สิงหวัฒน์
22
196
11
129
64010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง มั่นนุช
กลุ่มโรงเรียนสิงหวัฒน์
5
43
9
130
64010147
ประถมศึกษา
-
กลุ่มอรุโณทัย
2
9
4
131
64010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ สระชุ่ม
อรุโณทัย
7
64
8
132
64010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เดาวเรส
อรุโณทัย
16
82
10
133
64010150
ประถมศึกษา
นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์
กลุ่มอรุโณทัย
6
44
6
134
64010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเวศน์ เกตุทอง
โรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
14
284
11
135
64010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมปอง ช่วยพรม
สองฝั่งยมสามัคคี
11
171
8
รวม
1,582
20,751
1,277

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]