ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1064620015
64010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ เจริญโห้
บ้านสวนศรีธานี
2
1064620018
64010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น
โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
3
1064620032
64010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ฉันทรัตน์
บ้านสวนศรีธานี
4
1064620028
64010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสนธิ์ สวนใต้
ลุ่มน้ำยม
5
1064620029
64010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ทองธรรม
ลุ่มน้ำยม
6
1064620030
64010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ ส้มมี
ลุ่มน้ำยม
7
1064620031
64010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ขำมั่น
ลุ่มน้ำยม
8
1064620019
64010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา นิใจ
บ้านสวนศรีธานี
9
1064620010
64010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านสวนศรีธานี
10
1064620013
64010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ กล้าวาจา
บ้านสวนศรีธานี
11
1064620014
64010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ป้อมแก้ว
บ้านสวนศรีธานี
12
1064620016
64010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ เมฆเลื่อม
บ้านสวนศรีธานี
13
1064620006
64010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอม ชูยิ้ม
บ้านสวนศรีธานี
14
1064620009
64010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมศรี แป้นดี
โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
15
1064620008
64010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชิน เยโท้
บ้านสวนศรีธานี
16
1064620003
64010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
ลุ่มน้ำยม
17
1064620005
64010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัชร อินทรโชติ
ลุ่มน้ำยม
18
1064620001
64010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หลำพรม
ลุ่มน้ำยม
19
1064620002
64010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ศรีสมุืทร
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
20
1064620023
64010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย กันอ่วม
ลุ่มน้ำยม
21
1064620024
64010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
22
1064620025
64010026
ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยม
23
1064620026
64010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์
กลุ่มลุ่มน้ำยม
24
1064620027
64010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จันทขาว
ลุ่มน้ำยม
25
1064620033
64010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชัย เข็มคง
รามคำแหง
26
1064620034
64010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รามคำแหง
27
1064620035
64010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนรามคำแหง
28
1064620036
64010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชูมา
โรงเรียนรามคำแหง
29
1064620037
64010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด ทับศูนย์
โรงเรียนรามคำแหง
30
1064620038
64010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ ซับซ้อน
โรงเรียนรามคำแหง
31
1064620039
64010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พรถึง
โรงเรียนเมืองเก่้า
32
1064620022
64010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ เกิดเกตุ
ลุ่มน้ำยม
33
1064620040
64010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล คล่ำดิษฐ์
โรงเรียนรามคำแหง
34
1064620041
64010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนรามคำแหง
35
1064620043
64010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
รามคำแหง
36
1064620044
64010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดศรี
รามคำแหง
37
1064620045
64010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช เดชะศิริ
รามคำแหง
38
1064620180
64010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรส รอดประดิษฐ์
วังเจ้าราม
39
1064620181
64010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประณต จันทร์สมคอย
โรงเรียนวังเจ้าราม
40
1064620182
64010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังเจ้าราม
41
1064620183
64010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู คำรักษ์
วังเจ้าราม
42
1064620184
64010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
วังเจ้าราม
43
1064620165
64010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมมี
เมืองหน้าด่าน
44
1064620168
64010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เวทยพงษ์
เมืองหน้าด่าน
45
1064620162
64010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ใจแสน
เมืองหน้าด่าน
46
1064620158
64010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ติดพรม
เมืองหน้าด่าน
47
1064620159
64010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ ผิวอ่อน
เมืองหน้าด่าน
48
1064620160
64010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
เมืองหน้าด่าน
49
1064620161
64010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รักวุ่น
เมืองหน้าด่าน
50
1064620173
64010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ อัยยะรัชโยธิน
เมืองหน้าด่าน
51
1064620175
64010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร บนขุนทด
เมืองหน้าด่าน
52
1064620163
64010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเกิด
วังเจ้าราม
53
1064620164
64010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองแดง ศรีคำแหง
วังเจ้าราม
54
1064620170
64010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังเจ้าราม
55
1064620179
64010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอย น้อยผล
วังเจ้าราม
56
1064620185
64010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน
วังเจ้าราม
57
1064620177
64010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร ศรีศุภารักษ์
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้าราม
58
1064620178
64010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ใจทิม
เมืองหน้าด่าน
59
1064620174
64010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร จันทร์อินทร์
เมืองหน้าด่าน
60
1064620176
64010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพล โพธิทา
เมืองหน้าด่าน
61
1064620171
64010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต บุญชุ่ม
เมืองหน้าด่าน
62
1064620089
64010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล ยืนยงค์
เพชรคีรี
63
1064620090
64010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทม ปานนา
เพชรคีรี
64
1064620091
64010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
เพชรคีรี
65
1064620109
64010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง คงรอด
โรงเรียนเพชรคีรี
66
1064620112
64010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
เพชรคีรี
67
1064620113
64010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง
เพชรคีรี
68
1064620114
64010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ขันอินทร์
เพชรคีรี
69
1064620095
64010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ ทองงาม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
70
1064620101
64010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
พระแม่ย่า
71
1064620103
64010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ขาวป้อม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
72
1064620104
64010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
73
1064620105
64010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนพระแม่ย่า
74
1064620093
64010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ หลินเจริญ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
75
1064620125
64010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายรุ้ง
76
1064620126
64010088
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ เคลือขอน
โรงเรียนสายรุ้ง
77
1064620127
64010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนสายรุ้ง
78
1064620128
64010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายรุ้ง
79
1064620098
64010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น
พระแม่ย่า
80
1064620099
64010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเร่ แจงป้อม
พระแม่ย่า
81
1064620100
64010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พระแม่ย่า
82
1064620102
64010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแม่ย่า
83
1064620106
64010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม อบเชย
โรงเรียนพระแม่ย่า
84
1064620124
64010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ อุ่นนังกาศ
โรงเรียนสายรุ้ง
85
1064620092
64010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทุม เกตุกิตติกุล
สายรุ้ง
86
1064620115
64010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภักดี จันทรปิติกุล
เพชรคีรี
87
1064620116
64010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวิง ขาวทุ่ง
เพชรคีรี
88
1064620107
64010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
เพชรคีรี
89
1064620108
64010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พันธ์ุุ์วโรบล
เพชรคีรี
90
1064620111
64010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
เพชรคีรี
91
1064620123
64010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วันดี
โรงเรียนสายรุ้ง
92
1064620121
64010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายรุ้ง
93
1064620122
64010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยม ต้นกลั่น
สายรุ้ง
94
1064620117
64010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ บุญมาก
กลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง
95
1064620118
64010109
ประถมศึกษา
นายภูษิต ภูสีโสม
สายรุ้ง
96
1064620119
64010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร พัดกลม
สายรุ้ง
97
1064620054
64010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อินทรพุก
สิงหวัฒน์
98
1064620055
64010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ คงอิ่ม
99
1064620056
64010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด พรหมฉิม
สิงหวัฒน์
100
1064620052
64010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ใบไม้
สองฝั่งยมสามัคคี
101
1064620046
64010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ภาคภูมิ
สองฝั่งยมสามัคคี
102
1064620047
64010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมปอง กรุณามิตร
สองฝั่งยมสามัคคี
103
1064620050
64010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คงอิ่ม
สองฝั่งยมสามัคคี
104
1064620051
64010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล
สองฝั่งยมสามัคคี
105
1064620077
64010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์
อรุโณทัย
106
1064620078
64010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล เครือวัลย์
อรุโณทัย
107
1064620074
64010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม มั่นถึง
อรุโณทัย
108
1064620057
64010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
สิงหวัฒน์
109
1064620058
64010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
โรงเรียนสิงหวัฒน์
110
1064620059
64010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สุกมาก
สิงหวัฒน์
111
1064620068
64010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
อรุโณทัย
112
1064620063
64010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม อินทโชติ
อรุโณทัย
113
1064620064
64010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ พุดจาด
อรุโณทัย
114
1064620065
64010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญจพร แสงเมือง
กลุ่มอรุโณทัย
115
1064620066
64010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เจ็กอยู่
อรุโณทัย
116
1064620067
64010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ
อรุโณทัย
117
1064620079
64010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อรุโณทัย
118
1064620069
64010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองหล่อ คล้ายแท้
สิงหวัฒน์
119
1064620070
64010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชรินยา สุขย้อย
สิงหวัฒน์
120
1064620071
64010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ ส่งให้
โรงเรียนสิงหวัฒน์
121
1064620072
64010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ทองแจ่ม
สิงหวัฒน์
122
1064620073
64010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ สีนวล
สิงหวัฒน์
123
1064620083
64010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เรือนก้อน
สองฝั่งยมสามัคคี
124
1064620084
64010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
สองฝั่งยมสามัคคี
125
1064620085
64010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธิติภูมิ แก้วเนย
126
1064620087
64010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
สองฝั่งยมสามัคคี
127
1064620053
64010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ วุ่นอ่อน
สองฝั่งยมสามัคคี
128
1064620060
64010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
สิงหวัฒน์
129
1064620061
64010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง มั่นนุช
กลุ่มโรงเรียนสิงหวัฒน์
130
1064620062
64010147
ประถมศึกษา
-
กลุ่มอรุโณทัย
131
1064620075
64010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ สระชุ่ม
อรุโณทัย
132
1064620080
64010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เดาวเรส
อรุโณทัย
133
1064620076
64010150
ประถมศึกษา
นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์
กลุ่มอรุโณทัย
134
1064620081
64010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเวศน์ เกตุทอง
โรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี
135
1064620082
64010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมปอง ช่วยพรม
สองฝั่งยมสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]