ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
64020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิลาศ อินดี
19
256
11
2
64020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง บุณยศิวาพงศ์
19
171
11
3
64020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์
10
76
9
4
64020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ตูมหอม
9
61
8
5
64020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
9
6
64020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรนิกา คุ้มสา
7
39
9
7
64020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรินทร์ อินทะนัก
10
65
8
8
64020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนาะ ฉลวย
22
258
11
9
64020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
42
10
64020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคะนอง ประโยชน์
13
159
8
11
64020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
3
12
64020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ หาญณรงค์
21
288
11
13
64020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ อ่วมบุตร
10
174
8
14
64020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
15
64020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
7
68
8
16
64020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
7
17
64020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชานนท์ ดนตรี
9
67
8
18
64020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ อินทรสุวรรณ
10
99
8
19
64020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวง อุปถัมภ์
7
61
8
20
64020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง ศรีสวัสดิ์
3
35
8
21
64020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม รัตนเพชร
4
41
8
22
64020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
10
91
7
23
64020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพ
3
36
8
24
64020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
25
64020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิราภรณ์ ช่างนาวา
6
39
8
26
64020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ จงอยู่เย็น
12
122
11
27
64020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ บัวบังขัง
7
36
8
28
64020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ แสงเงิน
4
41
8
29
64020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
30
64020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยศรพี เนตรดี
19
264
12
31
64020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย นมเนย
8
55
8
32
64020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
9
33
64020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช อินต๊ะสงค์
10
69
8
34
64020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม
8
76
9
35
64020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ
19
170
11
36
64020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองรัตน์
16
160
9
37
64020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ คำแสน
23
304
11
38
64020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แก้วเปี้ย
8
47
8
39
64020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
20
180
11
40
64020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชวัชร เชื้อสาวะถี
9
71
8
41
64020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
308
12
42
64020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี จุมพลศรี
25
387
13
43
64020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
17
207
12
44
64020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพันธ์ สารีบุตร
8
43
8
45
64020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ติณะคัด
5
41
8
46
64020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุธยา คงพรม
11
101
9
47
64020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ไชยกุล
11
56
9
48
64020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
48
9
49
64020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักกิต อุทรณ์
14
156
8
50
64020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประธาน หาญณรงค์
10
90
9
51
64020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเมตตา แสวงลาภ
23
419
15
52
64020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ ปริเวก
10
70
9
53
64020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาทิตยา
5
38
8
54
64020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
55
64020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำรัส วงษชิต
10
83
8
56
64020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
4
57
64020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันทร์โทน
9
70
8
58
64020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิสมัย เกิดผล
15
199
9
59
64020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อารีย์ วรรณชัย
44
758
23
60
64020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัด แต้มทอง
10
87
8
61
64020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลี การะเกษ
12
88
11
62
64020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
28
666
22
63
64020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
11
94
11
64
64020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวน บัวจันทร์
10
88
8
65
64020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช สุนันทวนิช
11
88
8
66
64020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
8
67
64020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ลวดลาย
11
188
8
68
64020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ
14
122
9
69
64020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย น้อยเขียว
13
202
8
70
64020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประเทืองพร ล้วนงาม
7
58
8
71
64020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
9
74
9
72
64020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์
5
49
9
73
64020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพล คำทอง
16
151
11
74
64020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ จับคล้าย
9
79
9
75
64020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ นวรัตนารมย์
22
237
11
76
64020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรทัศน์ เพชรไชย
9
30
8
77
64020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
37
8
78
64020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชฐ ขำพงศ์
13
203
8
79
64020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร จันทร์ตะลิ
12
144
9
80
64020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
7
81
64020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒวินัย หงษ์บุญมี
12
111
8
82
64020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์
13
69
9
83
64020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์
18
156
11
84
64020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
6
70
8
85
64020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครวีร กระแสร์
15
122
11
86
64020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
87
64020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
88
64020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุขแจ่ม
7
32
8
89
64020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
10
56
8
90
64020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงข์ จีนพงษ์
7
38
9
91
64020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภชัย ใจหาร
11
62
9
92
64020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล มั่นเหมาะ
12
109
11
93
64020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส หาญกล้า
45
1,031
30
94
64020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม คงกระพันธ์
11
110
8
95
64020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
120
8
96
64020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย หลินเจริญ
8
57
8
97
64020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข
9
60
9
98
64020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาดล อินทรสูตร
8
44
11
99
64020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี โมหะกิจ
18
121
11
100
64020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
8
43
8
101
64020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์
8
62
8
102
64020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุจน์ อรุณวิง
17
251
11
103
64020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร
10
112
8
104
64020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ เรืองเดช
10
93
9
105
64020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา แสนคำ
16
140
11
106
64020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิทยา พุ่มอิ่ม
20
261
11
107
64020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ
6
54
8
108
64020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์
4
16
8
109
64020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ หลงแย้ม
9
47
8
110
64020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณี วงค์เครือ
17
143
11
111
64020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
61
8
112
64020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
110
8
113
64020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล คัมภีรพจน์
10
82
8
114
64020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม รัตนเพชร
20
129
11
115
64020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ
6
59
8
116
64020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
3
117
64020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ ทาบัว
11
62
9
118
64020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์
5
25
9
119
64020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
4
120
64020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทยา พรมอ่อน
18
148
12
121
64020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนวรรณ มะโนรา
5
27
8
122
64020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ แสนคำ
15
244
10
123
64020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีสิน
4
49
8
124
64020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ วาลุกา
8
107
9
125
64020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยรัตน์ ชาญศรี
16
127
9
126
64020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา
6
27
7
127
64020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
4
19
8
128
64020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภมาลี มากมี
21
198
11
129
64020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
130
64020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
51
9
131
64020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สินาปัน
8
51
9
132
64020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
101
9
133
64020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรีธา บุญประดับ
8
57
8
134
64020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต มากมี
58
1,096
34
135
64020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์
7
58
9
136
64020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เพ็ญศรี
8
34
7
137
64020172
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ด่วนเดิน
17
153
9
138
64020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
209
11
139
64020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
140
64020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ลือเฟื่อง
8
66
8
141
64020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ เกื้อกูล
10
65
8
142
64020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทรพจน์ ตาคำชัย
7
38
9
143
64020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยันต์ บุตรน้อย
7
50
9
144
64020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล คำเสน
3
54
8
145
64020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า
20
209
11
146
64020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ไชยลังการ
8
46
8
147
64020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากรณ์ กสิรักษ์
14
130
8
148
64020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัชศาล คุ้มครอง
21
315
15
149
64020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ
10
76
8
150
64020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเนียน ดามัง
6
93
8
151
64020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ วันทา
16
246
11
152
64020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ ภูผา
25
466
18
153
64020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองเพียร อ่องบางน้อย
33
550
23
154
64020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ คำชู
12
127
8
155
64020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลรัตน์ สาระมนต์
6
45
8
156
64020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ปันต๊ะวงค์
5
69
8
157
64020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
17
135
11
158
64020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
9
52
8
159
64020198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
206
11
160
64020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
6
161
64020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เจื้อยแจ้ว
14
125
8
162
64020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สารใจ
14
182
8
รวม
1,862
20,231
1,550

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน