ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
65010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
2
22
6
2
65010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี ไวกสิกรณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
16
187
11
3
65010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกร่าง
2
26
8
4
65010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดพงษ์ มีช้าง
6
66
8
5
65010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรพิรุณ คุณประทุม
5
36
8
6
65010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย บัวทอง
-
9
137
8
7
65010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กุลคง
24
269
11
8
65010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
4
62
8
9
65010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
ที่ 2 จ่าการบุญ
3
51
8
10
65010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
2
11
115
8
11
65010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
8
140
8
12
65010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ พุ่มมาลา
8
104
8
13
65010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง คำดี
สถานศึกษาพอเพียง
15
126
8
14
65010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
กลุ่มนเรศวร
11
141
8
15
65010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตร
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
17
169
11
16
65010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
8
131
8
17
65010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงศกร บุญคง
16
297
11
18
65010022
ประถมศึกษา
นายศิลา รินศิริ
78
1,787
42
19
65010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
16
155
11
20
65010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ปัญญาบุญ
-
15
289
12
21
65010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สมศรี
-
31
815
24
22
65010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป โพธิ์ดง
26
400
15
23
65010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศภมาศ ช่างมี
2
18
7
24
65010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
-
4
55
8
25
65010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล มนตรีวิวัฒน์
-
17
368
13
26
65010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พุ่มไม้
สพป.พล.1
10
128
8
27
65010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย เถื่อนชนะ
17
153
11
28
65010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร บุตรโพธิ์
-
17
322
12
29
65010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น ยุรมาส
19
266
11
30
65010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร
4
63
8
31
65010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
-
15
146
11
32
65010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป สมบูรณ์
19
395
11
33
65010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
-
5
71
8
34
65010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เจริญภัทราวุฒิ
4
62
8
35
65010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
4
65
8
36
65010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
15
213
11
37
65010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงการณ์ อุ่นใจดี
วิถีพุทธ
18
197
11
38
65010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา ตรีสงค์
8
45
8
39
65010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ไกรเกรียงศรี
0
11
141
11
40
65010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
15
161
11
41
65010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชน
4
72
8
42
65010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
-
8
210
8
43
65010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฎารัตน์ โมสกุล
กลุุ่ม 5 สองฝั่งน่าน
19
401
16
44
65010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลมัย ทองสัมฤทธิ์
2
18
6
45
65010058
นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ
3
39
8
46
65010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร โพธิ์ทอง
โรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
22
288
11
47
65010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ ฉิมศรี
0
7
110
8
48
65010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร มะลิพรม
สพป.พล.1
5
81
8
49
65010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
8
57
8
50
65010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
104
2,123
49
51
65010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ชัยกิจ
ราชพฤกษ์
8
47
8
52
65010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เพ็ชรบัว
23
529
21
53
65010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
20
241
11
54
65010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ บุญสืบ
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
16
251
11
55
65010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดลนภา ท้วมยัง
ที่ 3 ศรีวิสุทธิ์
18
442
16
56
65010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ วงส์วันนา
-
5
63
8
57
65010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
2
73
8
58
65010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ บัวแย้ม
10
143
8
59
65010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
-
20
279
11
60
65010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
25
8
61
65010075
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
6
54
8
62
65010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
33
8
63
65010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ข่มอาวุธ
18
148
11
64
65010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ อินทุภูติ
-
9
70
8
65
65010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
76
8
66
65010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา ทองแกมนาก
-
4
49
8
67
65010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ทับทอง
-
6
89
8
68
65010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เขียวแต้ม
6
90
8
69
65010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอบ สุคำหล้า
-
14
181
11
70
65010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภู่เทศ
ต้านยาเสพติด
4
55
8
71
65010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท
วิถีพุทธ
7
61
8
72
65010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล อยู่หลาย
วิถีพุทธ
4
55
8
73
65010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บัวกลอย
กลุ่ม 7
14
175
11
74
65010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
1
23
7
75
65010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาณิช คล้ายผา
โรงเรียนวิถีพุทธ
3
37
7
76
65010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ หนันตา
โรงเรียนวิถีพุทธ
4
34
8
77
65010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
กลุ่ม 9 ไตรมิตร
7
92
8
78
65010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผา ทองน้อย
โรงเรียนวิถีพุทธ
7
55
8
79
65010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กองเสียงสังข์
โรงเรียนในฝัน
13
295
11
80
65010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
81
65010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทน ละม่อม
13
245
11
82
65010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
83
65010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิภาพ จันทร์แดง
-
17
209
11
84
65010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา บงเจริญ
7
106
8
85
65010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
83
8
86
65010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ป้อมบุญมี
4
113
8
87
65010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อ้นชาวนา
โรงเรียนวิถีพุทธ
17
155
11
88
65010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิกุลทอง อ้นชาวนา
โรงเรียนวิถีพุทธ
4
70
8
89
65010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ สายทอง
11
89
11
90
65010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์
25
909
27
91
65010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ รักดี
10
68
8
92
65010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นณรงค์ ใจแน่
23
331
12
93
65010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ เทพภักดี
ที่ 7
8
104
11
94
65010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3
6
4
95
65010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนพัฒน์ เห็มทอง
ต่อต้านยาเสพติด
6
89
8
96
65010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองหล้า
ภาคี 4 ภาค
6
77
8
97
65010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ หาแก้ว
วิถีพุทธ
7
86
8
98
65010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ จาดเปรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
15
149
11
99
65010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ตันติอำนวย
โรงเรียนขยายโอกาส
16
159
11
100
65010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย สุโกมลนันท์
สพป.พล.1
14
137
11
101
65010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
72
8
102
65010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส อินหอม
โรงเรียนวิถีพุทธ
33
492
20
103
65010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤษภา แก้วภู่
4
73
8
104
65010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง มาดิษฐ์
8
129
8
105
65010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง
4
105
8
106
65010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชน กันจู
ขยายโอหาส
18
179
11
107
65010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรียา โปร่งนุข
7
126
8
108
65010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
58
8
109
65010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แก่นจรรยา
-
9
120
8
110
65010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
0
15
131
11
111
65010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
8
66
8
112
65010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
8
113
65010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
114
65010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล เอี่ยมสะอาด
ประชารัฐ
20
263
11
115
65010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรินทร์ สิงหะ
-
6
97
8
116
65010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
2
45
8
117
65010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พานซ้าย
-
30
563
22
118
65010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อ ไกรดี
บึงกอก-หนองกุลา
8
76
8
119
65010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดือน คำสีสังข์
โรงเรียน
11
204
8
120
65010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ สมาธิมงคล
-
8
80
8
121
65010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
61
8
122
65010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สมบูรณ์
โรงเรียนสาขา
6
123
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]