ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
65010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
1
16
5
2
65010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี ไวกสิกรณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
14
194
11
3
65010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว
บ้านกร่าง
3
27
8
4
65010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดพงษ์ มีช้าง
6
63
9
5
65010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรพิรุณ คุณประทุม
3
36
8
6
65010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย บัวทอง
-
8
119
8
7
65010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กุลคง
23
264
11
8
65010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
กลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ
3
62
9
9
65010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
ที่ 2 จ่าการบุญ
4
52
9
10
65010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
2
12
119
9
11
65010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
9
131
9
12
65010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ พุ่มมาลา
5
90
8
13
65010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง คำดี
สถานศึกษาพอเพียง
13
136
9
14
65010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
กลุ่มนเรศวร
6
153
9
15
65010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตร
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
12
165
11
16
65010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
11
141
8
17
65010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงศกร บุญคง
นเรศวร
23
328
12
18
65010022
ประถมศึกษา
นายศิลา รินศิริ
78
1,781
42
19
65010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
14
142
11
20
65010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ปัญญาบุญ
-
19
268
12
21
65010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สมศรี
-
36
793
25
22
65010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
21
418
15
23
65010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศภมาศ ช่างมี
2
15
6
24
65010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
-
3
52
8
25
65010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล มนตรีวิวัฒน์
-
17
388
13
26
65010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พุ่มไม้
สพป.พล.1
10
121
8
27
65010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย เถื่อนชนะ
15
156
11
28
65010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไทยกรรณ์
-
27
321
12
29
65010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร
22
288
11
30
65010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองหล้า
2
9
66
9
31
65010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปรียา โปร่งนุข
-
15
149
11
32
65010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ สร้อยมี
กลุ่มศรีวิสุทธิ์
21
430
12
33
65010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
-
7
84
9
34
65010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เจริญภัทราวุฒิ
4
61
8
35
65010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
4
62
8
36
65010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ชูเวช
15
221
11
37
65010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
วิถีพุทธ
18
201
11
38
65010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา ตรีสงค์
10
62
9
39
65010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ไกรเกรียงศรี
0
12
138
11
40
65010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
14
163
11
41
65010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์
ชุมชน
9
75
9
42
65010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
-
11
215
8
43
65010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฎารัตน์ โมสกุล
กลุุ่ม 5 สองฝั่งน่าน
23
375
13
44
65010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลมัย ทองสัมฤทธิ์
1
0
0
45
65010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ
5
35
8
46
65010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร โพธิ์ทอง
โรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
22
308
11
47
65010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ ฉิมศรี
0
7
114
9
48
65010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร มะลิพรม
สพป.พล.1
5
66
8
49
65010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจิต สุระจิตร์
5
51
9
50
65010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
85
2,143
49
51
65010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ชัยกิจ
ราชพฤกษ์
8
46
8
52
65010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ยุรมาส
22
533
22
53
65010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
กลุ่มราชพฤกษ์
18
244
11
54
65010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ บุญสืบ
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
18
259
11
55
65010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดลนภา ท้วมยัง
ที่ 3 ศรีวิสุทธิ์
32
471
18
56
65010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ วงส์วันนา
-
6
65
8
57
65010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
2
81
9
58
65010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ บัวแย้ม
10
135
8
59
65010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
-
18
281
11
60
65010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
29
9
61
65010075
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
5
56
9
62
65010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
35
8
63
65010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ข่มอาวุธ
กลุ่มที่ 9 ไตรมิตร
16
134
12
64
65010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ อินทุภูติ
-
7
74
8
65
65010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธกร วัฒนาจรัสแสง
-
6
78
9
66
65010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา ทองแกมนาก
-
7
44
8
67
65010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ทับทอง
-
9
88
8
68
65010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เขียวแต้ม
7
88
8
69
65010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอบ สุคำหล้า
-
15
185
11
70
65010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภู่เทศ
ต้านยาเสพติด
6
64
9
71
65010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท
วิถีพุทธ
6
61
9
72
65010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล อยู่หลาย
วิถีพุทธ
5
74
9
73
65010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บัวกลอย
กลุ่ม 7
12
182
11
74
65010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
24
8
75
65010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาณิช คล้ายผา
โรงเรียนวิถีพุทธ
5
34
9
76
65010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ หนันตา
โรงเรียนวิถีพุทธ
4
29
9
77
65010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
กลุ่ม 9 ไตรมิตร
5
84
9
78
65010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผา ทองน้อย
โรงเรียนวิถีพุทธ
7
48
8
79
65010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กองเสียงสังข์
โรงเรียนในฝัน
21
298
11
80
65010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
-
4
48
9
81
65010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทน ละม่อม
18
256
12
82
65010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
8
83
65010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิภาพ จันทร์แดง
-
18
213
12
84
65010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา บงเจริญ
6
89
8
85
65010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
91
9
86
65010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ป้อมบุญมี
5
112
8
87
65010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อ้นชาวนา
โรงเรียนวิถีพุทธ
18
159
11
88
65010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุลทอง อ้นชาวนา
โรงเรียนวิถีพุทธ
5
71
9
89
65010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ สายทอง
8
83
11
90
65010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
36
967
29
91
65010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม7 บางระกำ - ท่านางงาม
9
58
8
92
65010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ตันติอำนวย
19
314
11
93
65010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
ที่ 7
18
110
11
94
65010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1
0
0
95
65010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนพัฒน์ เห็มทอง
ต่อต้านยาเสพติด
8
92
8
96
65010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภาคี 4 ภาค
4
74
8
97
65010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ หาแก้ว
วิถีพุทธ
10
83
8
98
65010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรินทร์ สิงหะ
โรงเรียนวิถีพุทธ
15
139
11
99
65010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่ม 10 บึงกอก-หนองกุลา
13
146
11
100
65010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย สุโกมลนันท์
สพป.พล.1
16
130
11
101
65010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราธร พิริยะสุทธิ์
6
69
8
102
65010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ จาดเปรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
30
403
17
103
65010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤษภา แก้วภู่
4
101
9
104
65010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง มาดิษฐ์
7
114
8
105
65010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
110
9
106
65010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชน กันจู
ขยายโอหาส
16
166
11
107
65010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
125
8
108
65010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
57
8
109
65010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แก่นจรรยา
-
9
114
9
110
65010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
กลุ่ม 8 จตุบูรพา
13
128
12
111
65010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
7
70
8
112
65010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
42
8
113
65010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
8
114
65010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล เอี่ยมสะอาด
ประชารัฐ
21
275
12
115
65010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
87
8
116
65010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
2
49
8
117
65010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง
-
30
552
20
118
65010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อ ไกรดี
บึงกอก-หนองกุลา
8
75
9
119
65010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดือน คำสีสังข์
โรงเรียน
16
230
9
120
65010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ สมาธิมงคล
-
8
86
9
121
65010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
51
8
122
65010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สมบูรณ์
โรงเรียนสาขา
5
119
8
รวม
1,476
22,011
1,276

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน