ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
65020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
19
7
2
65020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
6
125
8
3
65020003
ประถมศึกษา
นายสุนทร กลิ่นน้อย
6
45
9
4
65020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเนตร ใจเร็ว
17
165
11
5
65020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ รัตนประภา
12
106
8
6
65020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง ทานะขันธ์
11
63
8
7
65020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชร พวงรุ้ง
5
41
8
8
65020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง
10
104
9
9
65020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ดีใจงาม
19
212
11
10
65020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน
13
139
8
11
65020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
63
8
12
65020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา นิลมะณี
8
61
9
13
65020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด หาแก้ว
27
359
12
14
65020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
9
15
65020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
16
65020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ
6
51
9
17
65020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชู แก้วลบ
10
71
8
18
65020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์
10
161
8
19
65020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ มากเมือง
28
498
16
20
65020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร ใจเร็ว
6
68
8
21
65020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล นาคมั่น
2
14
6
22
65020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาดา โพธิ์ดง
8
68
7
23
65020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ แสงโรจน์
8
103
8
24
65020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
6
43
8
25
65020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย อภิชาติธำรง
5
56
8
26
65020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์
11
146
8
27
65020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน
7
46
8
28
65020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
29
65020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม มหามาตย์
17
179
11
30
65020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพชร สินพูล
14
100
11
31
65020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พูลแสง
8
57
8
32
65020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย แสงสุข
18
150
12
33
65020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
12
123
9
34
65020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฆิณวุธ สิทธิยศ
19
297
11
35
65020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์
18
133
11
36
65020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนธี ฉิมฉวี
19
212
11
37
65020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ กราบกราน
5
37
8
38
65020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์
19
239
11
39
65020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
78
10
40
65020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรณพงศ์ ใยดี
14
119
11
41
65020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
20
391
15
42
65020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ จันทราสา
8
51
9
43
65020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่น คำหมู่
10
87
9
44
65020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระ เฉลิมสถาน
18
224
11
45
65020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
216
9
46
65020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปนัดดา ทับทิมทอง
20
341
12
47
65020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
19
6
48
65020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพันธ์ พลายสังข์
20
243
11
49
65020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ
19
229
11
50
65020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
166
11
51
65020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ชูรา
17
184
11
52
65020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก น้อยพานิช
7
87
9
53
65020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริน สงศิลาวัต
9
73
8
54
65020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย โตใหญ่
19
343
14
55
65020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษณอนงค์ ชูรา
14
180
8
56
65020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พูลนุช
8
57
9
57
65020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา ศรีเนตร
8
62
8
58
65020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
24
381
14
59
65020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร อัตตโน
13
112
12
60
65020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
102
9
61
65020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง บุญผ่อง
18
235
11
62
65020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
8
118
8
63
65020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ใจกล้า
7
83
8
64
65020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฑรัช วงษ์ยอด
7
102
8
65
65020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อินทโชติ
7
51
9
66
65020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช โพธิเกิด
16
139
12
67
65020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมลศักดิ์ รัตนไพบูลย์
1
20
8
68
65020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมถวิล คำหมู่
22
269
12
69
65020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
18
273
12
70
65020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง นันตะนะ
4
60
8
71
65020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา แสงจันทร์
7
54
9
72
65020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา นาคอ่อง
8
59
9
73
65020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
135
11
74
65020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ป้อมส่าหร่าย
21
335
11
75
65020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลธี แก้วป้องปก
11
83
11
76
65020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย สุขชัย
9
119
9
77
65020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พานซ้าย
86
1,598
45
78
65020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผจงเกียรติ จีนสลุต
17
149
11
79
65020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรียาวดี บัวแก้ว
17
199
11
80
65020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่
19
140
12
81
65020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ชัยชราแสง
5
55
8
82
65020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ เลิศแตง
10
50
8
83
65020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
17
6
84
65020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ กันมา
17
152
11
85
65020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ มีผึ้ง
17
212
11
86
65020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
19
145
12
87
65020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
16
157
11
88
65020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร วัฒนพรเดชา
11
94
9
89
65020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดรุณ มินาคูณ
6
52
8
90
65020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันวารี บัวทอง
13
142
8
91
65020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายรุ้ง คำพุฒ
9
103
8
92
65020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ อินปัญญา
8
88
8
93
65020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร นาคผู้
14
205
9
94
65020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพร วรศรีหิรัญ
6
64
8
95
65020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ สุขขำ
20
158
12
96
65020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์ เกตุจันทร์
18
219
11
97
65020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป จันทร์รักษ์
22
272
11
98
65020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
16
121
11
99
65020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย สิริศิโรรัตน์
9
184
8
100
65020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ สมจิต
19
228
11
101
65020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วแสง
18
204
12
102
65020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
10
107
8
103
65020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิ เชยล้อมขำ
16
150
11
104
65020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น
9
85
8
105
65020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์
5
47
8
106
65020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม
9
48
8
107
65020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
82
1,656
50
108
65020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
7
81
8
109
65020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู ดวงมณี
14
198
9
110
65020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
6
35
9
111
65020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร
5
45
9
112
65020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา
19
170
12
113
65020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม
18
131
11
114
65020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิต ศรีคำ
18
277
12
115
65020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช
15
123
11
116
65020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
5
54
8
117
65020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์
11
121
8
118
65020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช วงศ์ใหญ่
7
48
8
119
65020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้
17
199
11
120
65020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ แสงสุข
15
198
8
121
65020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ คำแหง
17
131
11
122
65020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร
7
36
8
123
65020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
82
9
124
65020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฏชนก แสงสุข
7
66
8
125
65020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาลี่ ศรีชู
8
70
8
126
65020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ กมลรัตน์
19
209
11
127
65020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ สุเมรุไหว
15
137
11
รวม
1,670
19,856
1,292

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน