ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
65020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม 2
2
21
7
2
65020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
บางกระทุ่ม 2
6
113
8
3
65020003
ประถมศึกษา
นายสุนทร กลิ่นน้อย
พัฒนาบางกระทุ่ม2
3
50
9
4
65020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรินทร์ ยอดจันที
บางกระทุ่ม 1
12
157
11
5
65020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลจันทร์ จันทร์เจริญ
บางกระทุ่ม 1
10
98
8
6
65020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง ทานะขันธ์
บางกระทุ่ม 1
9
66
8
7
65020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชร พวงรุ้ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1
4
40
8
8
65020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบตรีรพีพงศ์ ขำสว่าง
บางกระทุ่ม 1
5
101
9
9
65020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ดีใจงาม
บางกระทุ่ม 1
15
225
12
10
65020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน
บางกระทุ่ม1
13
144
8
11
65020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ทาบาง
บางกระทุ่ม 1
6
61
8
12
65020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม1
6
60
8
13
65020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด หาแก้ว
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
24
348
12
14
65020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิริยาพร วัชรวดี
บางกระทุ่ม 1
6
56
9
15
65020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม 1
2
13
6
16
65020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
17
65020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม 1
4
57
9
18
65020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลาลี
บางกระทุ่ม 1
8
88
8
19
65020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม2
4
160
8
20
65020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ มากเมือง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 2
28
497
16
21
65020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร ใจเร็ว
พัฒนาคุณภาพบางกระทุ่ม 2
4
73
8
22
65020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล นาคมั่น
บางกระทุ่ม 2
4
22
7
23
65020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป ธรรมานุวัติ
บางกระทุ่ม 2
5
67
6
24
65020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ แสงโรจน์
บางกระทุ่ม 2
7
88
8
25
65020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
บางกระทุ่ม 2
5
42
8
26
65020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย อภิชาติธำรง
บางกระทุ่ม 2
3
54
8
27
65020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์
บางกระทุ่ม 2
9
149
8
28
65020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน
บางกระทุ่ม 1
8
46
8
29
65020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม 1
4
33
8
30
65020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม มหามาตย์
บางกระทุ่ม 1
14
180
11
31
65020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพชร สินพูล
บางกระทุ่ม2
13
108
11
32
65020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกระทุ่ม 2
6
63
8
33
65020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย แสงสุข
วังทอง2
13
149
12
34
65020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
วังทอง2
12
142
9
35
65020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฆิณวุธ สิทธิยศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2
20
304
11
36
65020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์
วังทอง 2
15
135
11
37
65020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย พฤกษะวัน
วังทอง 2
17
222
11
38
65020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1
2
35
7
39
65020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์
วังทอง2
20
233
11
40
65020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนธี ฉิมฉวี
วังทอง2
11
78
11
41
65020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรณพงศ์ ใยดี
วังทอง 3
14
125
11
42
65020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
วังทอง 3
20
381
15
43
65020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ จันทราสา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง4
5
62
9
44
65020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่น คำหมู่
วังทอง 4
7
95
9
45
65020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระ เฉลิมสถาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
16
233
11
46
65020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง ทองทา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
13
226
9
47
65020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปนัดดา ทับทิมทอง
ประสิทธิภาพวังทอง 4
17
343
12
48
65020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา นาคอ่อง
วังทอง 4
6
29
7
49
65020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพันธ์ พลายสังข์
วังทอง1
20
245
11
50
65020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี จันประตูมอญ
คุณภาพการศึกษาวังทอง1
19
253
12
51
65020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
วังทอง1
18
171
11
52
65020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ชูรา
วังทอง 1
17
190
11
53
65020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง 1
5
68
9
54
65020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริน สงศิลาวัต
วังทอง 1
7
81
8
55
65020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย โตใหญ่
วังทอง 1
19
387
15
56
65020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง1
8
185
8
57
65020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พูลนุช
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1
3
66
9
58
65020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ บริวาร
วังทอง 1
3
66
8
59
65020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
วังทอง 1
21
395
11
60
65020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง4
2
0
0
61
65020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร อัตตโน
วังทอง 4
11
106
12
62
65020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา พฤกษะวัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
7
101
9
63
65020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง บุญผ่อง
วังทอง 4
17
261
11
64
65020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
วังทอง 4
7
110
8
65
65020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ใจกล้า
วังทอง4
10
95
8
66
65020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
4
98
8
67
65020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อินทโชติ
วังทอง 4
5
44
9
68
65020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช โพธิเกิด
วังทอง 5
17
147
12
69
65020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมลศักดิ์ รัตนไพบูลย์
วังทอง 5
2
19
7
70
65020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมถวิล คำหมู่
วังทอง 5
20
273
12
71
65020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 5
17
280
12
72
65020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง นันตะนะ
วังทอง 5
5
77
8
73
65020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง 5
6
66
9
74
65020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง3
3
59
9
75
65020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ประจวบ จันทร
วังทอง 3
15
153
11
76
65020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ป้อมส่าหร่าย
-
20
328
11
77
65020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลธี แก้วป้องปก
วังทอง 3
12
101
11
78
65020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย สุขชัย
วังทอง 3
8
118
9
79
65020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พานซ้าย
วังทอง 3
81
1,614
44
80
65020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผจงเกียรติ จีนสลุต
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2
17
154
11
81
65020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรียาวดี บัวแก้ว
วังทอง 2
15
212
11
82
65020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2
17
140
12
83
65020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ชัยชราแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง2
5
60
8
84
65020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ เลิศแตง
วังทอง2
4
48
8
85
65020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง2
2
21
8
86
65020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ มาลี
วังทอง 2
16
149
11
87
65020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ มีผึ้ง
วังทอง 2
12
220
11
88
65020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
วังทอง 2
16
128
12
89
65020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์
วังทอง 2
18
151
11
90
65020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร วัฒนพรเดชา
วังทอง2
9
109
9
91
65020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง 2
5
44
8
92
65020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังทอง 5
1
8
4
93
65020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันวารี บัวทอง
วังทอง5
10
137
8
94
65020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายรุ้ง คำพุฒ
วังทอง 5
9
103
8
95
65020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ อินปัญญา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง5
9
92
8
96
65020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร นาคผู้
วังทอง 5
14
206
9
97
65020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพร วรศรีหิรัญ
วังทอง 5
7
81
8
98
65020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ สุขขำ
วังทอง5
14
169
12
99
65020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์ เกตุจันทร์
เนินมะปราง 1
19
234
11
100
65020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป จันทร์รักษ์
19
288
11
101
65020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
เนินมะปราง 1
14
134
11
102
65020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย สิริศิโรรัตน์
กลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง1
8
165
8
103
65020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ สมจิต
-
18
235
11
104
65020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วแสง
เนินมะปราง 2
17
208
12
105
65020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
เนินมะปราง 2
8
106
8
106
65020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิ เชยล้อมขำ
เนินมะปราง2
13
156
11
107
65020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 2
8
92
8
108
65020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 2
5
60
8
109
65020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 2
7
56
8
110
65020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล สุมาลา
เนินมะปราง 2
84
1,632
46
111
65020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
เนินมะปราง2
8
87
9
112
65020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู ดวงมณี
เนินมะปราง 2
12
208
9
113
65020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
ประสิทธิภาพเนินมะปราง 2
4
40
9
114
65020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 2
3
40
9
115
65020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา
เนินมะปราง 2
16
169
12
116
65020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม
เนินมะปราง 2
14
129
11
117
65020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิต ศรีคำ
เนินมะปราง 2
22
296
13
118
65020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 1
11
126
11
119
65020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
เนินมะปราง1
5
52
8
120
65020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์
เนินมะปราง 1
10
126
8
121
65020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 1
4
48
8
122
65020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้
ประสิทธิภาพเนินมะปราง 1
18
209
11
123
65020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง 1
12
210
8
124
65020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เนินมะปราง1
16
138
11
125
65020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เนินมะปราง1
6
37
8
126
65020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุญใจ
เนินมะปราง 1
7
73
9
127
65020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฏชนก แสงสุข
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 1
5
67
8
128
65020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาลี่ ศรีชู
เนินมะปราง1
6
75
8
129
65020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ กมลรัตน์
เนินมะปราง 1
18
217
11
130
65020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ สุเมรุไหว
เนินมะปราง1
15
136
11
รวม
1,510
20,333
1,300

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน