ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
66010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร บำรุงมา
ในเมือง
22
166
12
2
66010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ในเมือง
6
65
8
3
66010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรวิกา อ้นโต
ในเมือง
19
148
12
4
66010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ แก้วแดง
หัวดงฆะมัง
8
46
9
5
66010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ แก้วแดง
หัวดงฆะมัง
4
32
7
6
66010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวย หมอนเมือง
หลักเมือง
20
296
11
7
66010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริฉัตร หมอนทอง
หลักเมือง
9
97
8
8
66010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเสริม กองทรง
ในเมือง
11
151
8
9
66010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี
ในเมือง
6
38
8
10
66010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านท่าฬ่อ
4
20
8
11
66010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ยิ่งยง
บ้านท่าฬ่อ
13
174
10
12
66010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล สุมาลา
ในเมือง
113
2,058
57
13
66010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ทับอินทร์
ในเมือง
14
143
9
14
66010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ ศรีพิเศษ
วังกลม
12
134
8
15
66010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร อนันชัย
วังกลม
5
23
6
16
66010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรธนันทน์ ทองมา
วังกลม
5
51
8
17
66010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโยชน์ ฟักคง
วังกลม
5
92
9
18
66010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
ป่ามะคาบปากทาง
7
56
8
19
66010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ
ป่ามะคาบปากทาง
4
42
8
20
66010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ศรีระวัตร
ป่ามะคาบปากทาง
5
57
9
21
66010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ หอมโหน
ป่ามะคาบปากทาง
7
51
9
22
66010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่ามะคาบปากทาง
4
30
8
23
66010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เพ็งศิริ
ป่ามะคาบปากทาง
20
298
12
24
66010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร ครุธทิน
บ้านท่าฬ่อ
7
63
8
25
66010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ มโนวชิรสรรค์
หลักเมือง
9
67
8
26
66010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
หลักเมือง
11
65
9
27
66010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารักษ์ โพธิบัติ
หลักเมือง
4
43
9
28
66010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญารัตน์ กันน้อย
บ้านท่าฬ่อ
19
172
12
29
66010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ อ่อนโยน
บ้านท่าฬ่อ
12
103
11
30
66010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์
บ้านท่าฬ่อ
6
35
8
31
66010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สวนกุหลาบ
หลักเมือง
7
50
8
32
66010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์
หลักเมือง
5
48
8
33
66010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช เต็งสุวรรณ์
วังกลม
6
79
11
34
66010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง
วังกลม
7
63
8
35
66010051
ประถมศึกษา
นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์
หัวดงฆะมัง
4
48
6
36
66010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิช สายทอง
หัวดงฆะมัง
12
177
8
37
66010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวดงฆะมัง
3
16
6
38
66010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หัวดงฆะมัง
8
95
12
39
66010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชญ์พล ถิ่นนุช
วังปลาไหล
20
416
18
40
66010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ หอมเจริญ
วังปลาไหล
25
339
12
41
66010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรสิทธิ์ ศรีบุตร
วังปลาไหล
8
85
8
42
66010065
ประถมศึกษา
นายมงคล บุญชุม
หนองพระปล้อง
9
99
6
43
66010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองพระปล้อง
3
39
8
44
66010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังปลาไหล
4
39
7
45
66010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์
วังปลาไหล
11
70
10
46
66010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า
วังปลาไหล
6
61
9
47
66010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองพระปล้อง
7
139
8
48
66010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรูญลักษณ์ โกเศศสุขชูโชค
หนองพระปล้อง
16
159
11
49
66010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เจริญชัย
หนองพระปล้อง
11
137
8
50
66010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ
ดงเสือใหญ่
14
145
8
51
66010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเสือใหญ่
4
23
7
52
66010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
ดงเสือใหญ่
7
110
8
53
66010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา คุ้มดี
ดงเสือใหญ่
6
38
8
54
66010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต ปานเทศ
ดงเสือใหญ่
6
36
9
55
66010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาต ปานเทศ
ดงเสือใหญ่
16
160
11
56
66010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเสือใหญ่
4
22
9
57
66010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ ปานอยู่
ดงเสือใหญ่
20
354
21
58
66010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเสือใหญ่
5
31
8
59
66010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ม่วงแจ่ม
ดงเสือใหญ่
6
68
8
60
66010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ อยู่สุข
เนินสว่าง
18
257
11
61
66010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระ อ้อยแขม
เนินสว่าง
17
130
12
62
66010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีธัช นาระหัด
เนินสว่าง
19
232
11
63
66010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา จันทรมณี
เนินสว่าง
6
50
11
64
66010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโนเชาว์ สุขหนุน
เนินสว่าง
6
43
9
65
66010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ หมั่นเรียน
วังท่าช้าง
15
121
11
66
66010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร ผลประเสริฐ
วังท่าช้าง
8
59
8
67
66010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไผ่รอบ
4
26
8
68
66010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกีรติ จันทรมณี
ไผ่รอบ
17
179
11
69
66010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอารีย์ ทะจะกัน
ไผ่รอบ
20
176
14
70
66010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ เข้าเมือง
ไผ่รอบ
17
167
11
71
66010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไผ่รอบ
4
31
8
72
66010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไผ่รอบ
2
50
8
73
66010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งศรี ใจเอื้อ
วังท่าช้าง
19
293
9
74
66010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุมาพร เดชจบ
วังท่าช้าง
7
63
8
75
66010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส เชื้อมีแรง
วังท่าช้าง
8
61
8
76
66010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุมาพร เดชจบ
วังท่าช้าง
3
10
5
77
66010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา นาครัตน์
วังท่าช้าง
18
158
12
78
66010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ
กำแพงสาม
13
222
8
79
66010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา งามอยู่
กำแพงสาม
9
80
9
80
66010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบริพัฒน์ หมอกมืด
กำแพงสาม
8
69
8
81
66010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร บุญมา
รังนกเนินปอ
9
101
8
82
66010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย คุ้มวงษ์
รังนกเนินปอ
9
117
8
83
66010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิมา อังเพชร
รังนกเนินปอ
8
78
8
84
66010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานพ สมบุญยอด
รังนกเนินปอ
12
161
8
85
66010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภากร ทิพย์ทำ
รังนกเนินปอ
4
31
7
86
66010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ เครือรัตน์
รังนกเนินปอ
5
61
9
87
66010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล
รังนกเนินปอ
12
124
8
88
66010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ทิพย์ทำ
รังนกเนินปอ
7
63
8
89
66010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เมืองสอง
รังนกเนินปอ
4
61
8
90
66010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ไตรธรรม
รังนกเนินปอ
5
35
8
91
66010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กำแพงสาม
5
91
9
92
66010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนี ดวงดอกไม้
กำแพงสาม
9
130
8
93
66010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศรีทิม
กำแพงสาม
11
204
8
94
66010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัญ เมืองทอง
กำแพงสาม
4
35
8
95
66010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนากร กุชะนันท์
หนองโสน
24
384
16
96
66010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์
หนองโสน
14
122
8
97
66010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองโสน
17
168
11
98
66010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองโสน
16
133
11
99
66010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ พุฒกาง
หนองโสน
6
68
8
100
66010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี
หนองโสน
20
225
11
101
66010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าเยี่ยม
4
40
8
102
66010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสรร ก๊กพิทักษ์
ท่าเยี่ยม
17
154
12
103
66010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีไพร ศรีระวัตร
ท่าเยี่ยม
15
187
9
104
66010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ท่าเยี่ยม
17
191
11
105
66010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าเยี่ยม
14
122
11
106
66010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าเยี่ยม
2
56
8
107
66010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าเยี่ยม
7
30
8
108
66010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร แต้มครู
สากเหล็ก
6
83
9
109
66010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสานสุข เรือนมูล
สากเหล็ก
7
53
9
110
66010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ตาสี
สากเหล็ก
35
664
24
111
66010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ทองดอนพุ่ม
สากเหล็ก
5
35
7
112
66010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์
สากเหล็ก
6
63
9
113
66010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สากเหล็ก
3
10
7
114
66010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุญญเขตต์
สากเหล็ก
8
122
9
115
66010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นาบัว
5
63
8
116
66010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษร ภาษาทอง
นาบัว
10
125
9
117
66010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศศิภา หอมสะอาด
นาบัว
9
151
11
118
66010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ สมบุญยอด
นาบัว
18
278
11
119
66010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ เจริญภาพ
นาบัว
11
166
8
120
66010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางคมคาย ปานเกลียว
นาบัว
24
399
12
121
66010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเชษฐ์ คุณนิธิกร
นาบัว
13
125
8
122
66010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ศิริจันทร์
นาบัว
19
357
13
123
66010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต สัญชัยชาติ
นาบัว
6
72
8
124
66010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ตาสหรี
หนองโมกข์
9
63
8
125
66010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพสุธร รัตนวิบูลย์เลิศ
หนองโมกข์
6
41
8
126
66010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ
หนองโมกข์
5
85
8
127
66010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
หนองโมกข์
13
158
8
128
66010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ พลสมัคร
หนองโมกข์
7
117
8
129
66010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพงษ์ พลนิกร
หนองโมกข์
4
11
6
130
66010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพงษ์ พลนิกร
หนองโมกข์
7
63
8
131
66010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ
หนองโมกข์
10
114
8
132
66010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์
หนองโมกข์
4
54
8
133
66010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ศรีทิพย์
หนองโมกข์
5
63
8
134
66010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ
หนองโมกข์
5
31
8
รวม
1,432
17,177
1,279

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน