ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1066350177
66020001
350177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
2
1066350178
66020002
350178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 01
3
1066350179
66020003
350179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หุ่นวัน
ตะพานหิน 01
4
1066350190
66020004
350190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ตะพานหิน 03
5
1066350192
66020006
350192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เนียมยิ้ม
6
1066350203
66020007
350203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
1066350204
66020008
350204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
1066350205
66020009
350205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง สุขคำมี
9
1066350189
66020010
350189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริเชษฐ สุขคำมี
10
1066350171
66020011
350171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 01
11
1066350169
66020012
350169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
1066350170
66020013
350170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ พิทักษ์
13
1066350196
66020014
350196
ประถมศึกษา
-
14
1066350187
66020015
350187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย ตั้งปัญญาวงศ์
-
15
1066350186
66020017
350186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
16
1066350172
66020018
350172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ สุขศิริ
ตะพานหิน 01
17
1066350173
66020019
350173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
1066350167
66020020
350167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ แท่งทอง
ตะพานหิน 01
19
1066350168
66020021
350168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน01
20
1066350197
66020022
350197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 04
21
1066350198
66020023
350198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาฑิต แก้ววิจิตร
22
1066350200
66020025
350200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 04
23
1066350201
66020026
350201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
1066350174
66020027
350174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
25
1066350175
66020028
350175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สิงห์สง่า
-
26
1066350176
66020029
350176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์
ตะพานหิน01
27
1066350202
66020030
350202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนา ขะมันจา
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 04
28
1066350195
66020031
350195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร กรุดอินทร์
-
29
1066350193
66020032
350193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
30
1066350194
66020033
350194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 03
31
1066350185
66020034
350185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ น้อนสอน
-
32
1066350183
66020035
350183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ปานรัตน์
ตะพานหิน 02
33
1066350184
66020036
350184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
สพป.พจ.2
34
1066350180
66020037
350180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
35
1066350181
66020038
350181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู เรืองรุ่ง
ตะพานหิน 02
36
1066350182
66020039
350182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ กลั่นเกษร
ตะพานหิน 02
37
1066350105
66020041
350105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ด้วงทอง
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 20
38
1066350107
66020043
350107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมปอง ม่วงกร
สพป.พจ2
39
1066350108
66020044
350108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ เจริญภาพ
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01
40
1066350098
66020046
350098
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ จุลพันธ์
บางมูลนาก 02
41
1066350101
66020049
350101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ภามนตรี
42
1066350102
66020050
350102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
43
1066350110
66020051
350110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง
ศูนย์ประสานงานบางมูลนาก 01
44
1066350111
66020052
350111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ศูนย์ประสานงานบางมูลนาก 01
45
1066350125
66020053
350125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด พรมจีน
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 03
46
1066350119
66020054
350119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
โรงเรียน
47
1066350122
66020057
350122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
48
1066350126
66020059
350126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก03
49
1066350127
66020060
350127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก03
50
1066350128
66020061
350128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร กลแกม
-
51
1066350130
66020062
350130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
52
1066350132
66020063
350132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 03
53
1066350123
66020064
350123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
บางมูลนาก 03
54
1066350112
66020067
350112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
สพป.พจ2
55
1066350113
66020068
350113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ บรรณาธรรม
56
1066350114
66020069
350114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
57
1066350129
66020070
350129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ จิอู๋
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 03
58
1066350103
66020071
350103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
59
1066350073
66020073
350073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียง เนื้อไม้
60
1066350064
66020074
350064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03
61
1066350065
66020075
350065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
62
1066350068
66020076
350068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ กาญจนะ
63
1066350094
66020077
350094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทองอ่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาพิขจิตร เขต 2
64
1066350095
66020078
350095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี
-
65
1066350067
66020080
350067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
-
66
1066350087
66020081
350087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1066350088
66020082
350088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.พจ.2
68
1066350096
66020083
350096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
-
69
1066350062
66020084
350062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
70
1066350082
66020085
350082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
71
1066350083
66020086
350083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ชังฆนาก
สพฐ
72
1066350075
66020087
350075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ นากรบ
73
1066350074
66020088
350074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01
74
1066350070
66020089
350070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาฯเรียนร่วม ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล01
75
1066350071
66020090
350071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชน หน่อมาก
76
1066350089
66020091
350089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน รอดส้ม
77
1066350090
66020092
350090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
ศปส.โพทะเล 03
78
1066350091
66020093
350091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ชูจิตร
79
1066350092
66020094
350092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนู
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03
80
1066350093
66020095
350093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัย
บ้านยี่มุ่ย
81
1066350077
66020096
350077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็ง
สพป พจ 2
82
1066350061
66020097
350061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
โพทะเล 01
83
1066350084
66020098
350084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนา สุวรรณหงษ์
84
1066350085
66020099
350085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ อะภัย
สพป.พิจิตร เขต 2
85
1066350086
66020100
350086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
86
1066350076
66020101
350076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
87
1066350057
66020102
350057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
-
88
1066350058
66020103
350058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ กลิ่นหอม
89
1066350059
66020104
350059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บัวดี
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
90
1066350060
66020105
350060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
91
1066350078
66020106
350078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์เวย สายทัด
92
1066350079
66020107
350079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
93
1066350273
66020110
350273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
94
1066350274
66020111
350274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
95
1066350275
66020112
350275
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
96
1066350276
66020113
350276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
97
1066350277
66020114
350277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธัญ แก้วชื่น
98
1066350278
66020115
350278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
99
1066350286
66020117
350286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
สพฐ.
100
1066350287
66020118
350287
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
-
101
1066350288
66020119
350288
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพันธ์ จันทร์กุล
-
102
1066350289
66020120
350289
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02 สพป.พจ 2
103
1066350290
66020121
350290
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 02
104
1066350291
66020122
350291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
105
1066350292
66020123
350292
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
สพฐ.
106
1066350271
66020124
350271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร รื่นราตรี
ศูนย์ประสานงานทับคล้อ 01
107
1066350272
66020125
350272
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
108
1066350267
66020126
350267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 01
109
1066350268
66020127
350268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
110
1066350269
66020128
350269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
โรงเรียนขยายโอกาส
111
1066350270
66020129
350270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ADSL
112
1066350266
66020130
350266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
-
113
1066350281
66020132
350281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย
114
1066350282
66020133
350282
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
115
1066350293
66020134
350293
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
116
1066350294
66020135
350294
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฎ์ ทาสีเพชร
0
117
1066350295
66020136
350295
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
118
1066350296
66020137
350296
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พานิช
119
1066350297
66020138
350297
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ เนตรแสง
120
1066350298
66020139
350298
นายสุทธิศักดิ์ รอดชื่น
121
1066350285
66020140
350285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
-
122
1066350283
66020141
350283
-
123
1066350337
66020143
350337
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
กระทรวงศึกษา
124
1066350338
66020144
350338
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา มณีโชติ
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบึงนาราง 01
125
1066350340
66020146
350340
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ พรหมอยู่
-
126
1066350341
66020147
350341
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ บัวทิม
-
127
1066350336
66020148
350336
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
128
1066350334
66020149
350334
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน หนูทวน
129
1066350335
66020150
350335
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
130
1066350347
66020151
350347
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ แท่งทอง
131
1066350348
66020152
350348
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
132
1066350349
66020153
350349
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
133
1066350342
66020154
350342
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
134
1066350343
66020155
350343
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง นันตรี
135
1066350346
66020156
350346
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยัณต์ กัณฑษา
บึงนาราง 02
136
1066350344
66020157
350344
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ศรีมหาโพชน์
137
1066350345
66020158
350345
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
บึงนาราง 02 สพป.พจ.2
138
1066350323
66020159
350323
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
139
1066350325
66020161
350325
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
140
1066350322
66020162
350322
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
141
1066350320
66020163
350320
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวว คำนนท์
ดงเจริญ 01
142
1066350321
66020164
350321
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
143
1066350326
66020165
350326
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แก้วประสิทธิ์
สพฐ.
144
1066350316
66020166
350316
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
145
1066350317
66020167
350317
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวิด เกิดคุ่ย
146
1066350318
66020168
350318
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
147
1066350327
66020169
350327
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปานแก้ว
148
1066350328
66020170
350328
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมปอง กรุณามิตร
ดงเจริญ 02
149
1066350329
66020171
350329
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
150
1066350330
66020172
350330
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
151
1066350319
66020173
350319
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
-
152
1066350331
66020174
350331
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันทา คันธมาศน์
ดงเจริญ 02
153
1066350333
66020175
350333
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
154
1066350405
66020176
350405
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แก้วอรสาน