ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
66020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
9
61
11
2
66020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
2
15
6
3
66020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หุ่นวัน
ตะพานหิน 01
16
184
11
4
66020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ตะพานหิน 02
7
98
8
5
66020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
0
0
0
6
66020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
20
6
7
66020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
23
8
8
66020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ตะพานหิน 02
18
155
12
9
66020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
0
0
10
66020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
2
50
9
11
66020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ขุนนาถ
ตะพานหิน 01
5
64
9
12
66020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตะพานหิน 01
24
346
15
13
66020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ น้อยสอน
ตะพานหิน 01
6
55
8
14
66020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
0
0
0
15
66020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ตะพานหิน 01
5
36
9
16
66020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศรีบุบผา
ตะพานหิน 01
4
44
8
17
66020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ แท่งทอง
ตะพานหิน 01
16
210
12
18
66020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน 01
15
148
12
19
66020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ตะพานหิน 02
16
179
12
20
66020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
11
131
8
21
66020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 02
13
232
12
22
66020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สวยสม
ตะพานหิน 02
4
44
8
23
66020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
ตะพานหิน 01
11
228
9
24
66020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ตะพานหิน 01
4
53
8
25
66020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
1
9
3
26
66020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจน จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
6
64
8
27
66020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
3
0
0
28
66020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 02
2
15
6
29
66020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
20
183
11
30
66020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
3
10
5
31
66020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร กรุดอินทร์
ตะพานหิน 01
3
36
8
32
66020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ตะพานหิน 01
5
37
8
33
66020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เผื่อนประเสริฐ
ตะพานหิน 01
3
8
4
34
66020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
0
0
0
35
66020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ กลั่นเกษร
ตะพานหิน 01
9
67
12
36
66020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เจริญภาพ
บางมูลนาก 01
10
99
9
37
66020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
5
0
0
38
66020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
17
158
12
39
66020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
บางมูลนาก 02
18
156
9
40
66020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
บางมูลนาก 02
15
186
12
41
66020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง
บางมูลนาก 01
80
1,278
35
42
66020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
บางมูลนาก 01
27
630
19
43
66020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
1
0
0
44
66020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
บางมูลนาก 02
14
127
11
45
66020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
บางมูลนาก 02
5
64
9
46
66020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
4
0
0
47
66020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
3
0
0
48
66020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร กลแกม
บางมูลนาก 02
5
38
8
49
66020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
บางมูลนาก 02
11
122
8
50
66020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 02
6
64
9
51
66020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
บางมูลนาก 02
5
52
9
52
66020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 01
1
0
0
53
66020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ บรรณาธรรม
บางมูลนาก 01
13
127
11
54
66020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
บางมูลนาก 01
16
149
12
55
66020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ จิอู๋
บางมูลนาก 02
19
209
11
56
66020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
2
21
8
57
66020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โพทะเล 03
17
226
11
58
66020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
โพทะเล 03
11
95
8
59
66020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โพทะเล 03
9
60
8
60
66020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวโรจน์ พนินทร์วัฒน์
โพทะเล 03
7
66
8
61
66020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
โพทะเล 03
5
47
8
62
66020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
โพทะเล 03
16
250
9
63
66020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ผลาผล
โพทะเล 02
7
116
9
64
66020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
3
22
8
65
66020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
โพทะเล 03
12
163
11
66
66020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
โพทะเล 02
7
102
8
67
66020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
2
0
0
68
66020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
1
10
6
69
66020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
4
31
8
70
66020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
5
84
8
71
66020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
โพทะเล 01
18
163
11
72
66020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
5
81
8
73
66020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
10
93
8
74
66020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โพทะเล 03
6
50
9
75
66020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชอบ นาคแนม
โพทะเล 03
6
47
9
76
66020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนู
โพทะเล 03
10
96
9
77
66020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัย
โพทะเล 03
10
93
12
78
66020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โพทะเล 02
21
201
11
79
66020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โพทะเล 01
5
53
9
80
66020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนา สุวรรณหงษ์
โพทะเล 02
11
128
9
81
66020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โพทะเล 02
7
93
9
82
66020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
โพทะเล 02
13
226
11
83
66020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะภูมิ ยศแสง
โพทะเล 01
5
49
9
84
66020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
โพทะเล 01
39
872
25
85
66020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ กาญจนะ
โพทะเล 01
15
186
12
86
66020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บัวดี
โพทะเล 01
5
56
8
87
66020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
2
22
7
88
66020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์เวย สายทัด
โพทะเล 02
10
80
9
89
66020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
โพทะเล 02
20
257
12
90
66020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
4
0
0
91
66020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ทับคล้อ 01
14
121
11
92
66020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
5
127
9
93
66020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
4
54
8
94
66020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธัญ แก้วชื่น
ทับคล้อ 01
3
28
8
95
66020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์
ทับคล้อ 01
8
94
9
96
66020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
0
0
0
97
66020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
ทับคล้อ 02
15
346
16
98
66020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
ทับคล้อ 02
6
90
9
99
66020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02
21
334
12
100
66020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
0
0
0
101
66020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
ทับคล้อ 02
12
120
9
102
66020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ทับคล้อ 02
9
137
8
103
66020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ทับคล้อ 01
5
77
9
104
66020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฎ์ ทาสีเพชร
ทับคล้อ 01
10
201
8
105
66020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ทับคล้อ 01
18
225
12
106
66020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
15
130
12
107
66020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
10
126
12
108
66020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ทับคล้อ 01
14
137
12
109
66020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ทับคล้อ 01
5
61
9
110
66020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย
ทับคล้อ03
12
108
11
111
66020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
0
0
0
112
66020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
0
0
113
66020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
4
24
8
114
66020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
24
8
115
66020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
6
62
9
116
66020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ทับคล้อ 03
18
170
11
117
66020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
20
7
118
66020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
5
18
7
119
66020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
3
22
8
120
66020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
บึงนาราง 01
15
164
9
121
66020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
13
267
9
122
66020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ พรหมอยู่
บึงนาราง 01
10
61
11
123
66020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
4
37
9
124
66020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียง เนื้อไม้
บึงนาราง 01
14
176
11
125
66020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง นันตรี
บึงนาราง 01
17
112
11
126
66020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
3
31
9
127
66020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ แท่งทอง
บึงนาราง 02
20
254
11
128
66020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
บึงนาราง 02
13
148
9
129
66020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อ่อนเอม
บึงนาราง 02
7
43
8
130
66020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
บึงนาราง 02
16
179
11
131
66020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
บึงนาราง 02
13
90
12
132
66020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
25
366
16
133
66020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญนำ บัวทิม
บึงนาราง 02
21
262
11
134
66020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
บึงนาราง 02
26
382
24
135
66020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ดงเจริญ 01
19
321
11
136
66020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
14
149
11
137
66020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ อ่อนสำลี
ดงเจริญ 01
5
39
8
138
66020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
ดงเจริญ 02
6
134
8
139
66020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
14
190
8
140
66020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
3
17
7
141
66020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา บุญจันทร์
ดงเจริญ 01
7
33
9
142
66020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ดงเจริญ 01
21
309
11
143
66020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
3
24
7
144
66020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปานแก้ว
ดงเจริญ 02
13
128
8
145
66020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ดงเจริญ 02
5
50
8
146
66020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
0
0
0
147
66020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
7
74
8
148
66020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ดงเจริญ 02
5
43
8
149
66020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ดงเจริญ 02
14
136
11
150
66020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คำแผลง
ดงเจริญ 02
5
57
8
151
66020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ เยื้องประเสริฐ
โพทะเล 03
5
17
7
รวม
1,445
17,552
1,316

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]