ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
66020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
8
79
12
2
66020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
16
196
11
3
66020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรัญญา นรมัตถ์
ตะพานหิน 02
7
93
8
4
66020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
0
21
6
5
66020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
0
21
8
6
66020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ตะพานหิน 02
16
154
12
7
66020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
4
46
9
8
66020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ขุนนาถ
ตะพานหิน 01
6
65
9
9
66020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตะพานหิน 01
22
355
14
10
66020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 01
6
43
8
11
66020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ตะพานหิน 01
5
32
9
12
66020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศรีบุบผา
ตะพานหิน 01
4
46
8
13
66020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน 01
17
211
12
14
66020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
15
161
12
15
66020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ตะพานหิน 02
17
168
12
16
66020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ตะพานหิน 02
13
119
8
17
66020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 02
14
243
12
18
66020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สวยสม
ตะพานหิน 02
7
43
8
19
66020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
ตะพานหิน 01
13
214
9
20
66020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ตะพานหิน 01
5
60
8
21
66020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจน จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
6
63
8
22
66020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
3
2
23
66020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
20
207
11
24
66020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
7
60
8
25
66020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
3
36
8
26
66020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
7
89
12
27
66020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
บางมูลนาก 01
13
92
9
28
66020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
18
173
12
29
66020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
บางมูลนาก 02
17
162
9
30
66020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
บางมูลนาก 02
15
172
12
31
66020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
บางมูลนาก 01
76
1,245
35
32
66020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
บางมูลนาก 01
24
634
19
33
66020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
บางมูลนาก 02
15
123
11
34
66020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
บางมูลนาก 02
5
66
9
35
66020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
2
39
8
36
66020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
5
111
8
37
66020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
7
52
9
38
66020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
บางมูลนาก 02
5
57
9
39
66020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ บรรณาธรรม
บางมูลนาก 01
13
122
11
40
66020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
บางมูลนาก 01
18
155
12
41
66020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 02
20
211
11
42
66020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
2
12
6
43
66020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โพทะเล 03
19
237
11
44
66020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ โกวิทย์
โพทะเล 03
9
100
8
45
66020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โพทะเล 03
9
52
8
46
66020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทองอ่อน
โพทะเล 03
6
65
8
47
66020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
3
48
8
48
66020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
โพทะเล 03
17
255
10
49
66020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ผลาผล
โพทะเล 02
12
113
9
50
66020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
3
18
8
51
66020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
โพทะเล 03
16
153
11
52
66020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
โพทะเล 02
8
103
8
53
66020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
0
0
0
54
66020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
5
29
7
55
66020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
6
80
8
56
66020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
โพทะเล 01
19
152
11
57
66020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
6
72
8
58
66020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยลัดดา แก้วสว่าง
โพทะเล 03
9
81
7
59
66020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โพทะเล 03
5
42
9
60
66020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชอบ นาคแนม
โพทะเล 03
6
38
9
61
66020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
8
90
9
62
66020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โพทะเล 03
14
95
12
63
66020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โพทะเล 02
19
202
11
64
66020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โพทะเล 01
5
49
9
65
66020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
โพทะเล 02
9
119
9
66
66020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โพทะเล 02
7
90
9
67
66020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
โพทะเล 02
14
204
11
68
66020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะภูมิ ยศแสง
โพทะเล 01
5
46
9
69
66020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
โพทะเล 01
39
889
25
70
66020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ กาญจนะ
โพทะเล 01
18
187
12
71
66020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บัวดี
โพทะเล 01
5
54
8
72
66020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
2
16
6
73
66020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
5
82
9
74
66020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
โพทะเล 02
20
244
11
75
66020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ทับคล้อ 01
13
122
11
76
66020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
7
128
9
77
66020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์
ทับคล้อ 01
5
61
8
78
66020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
2
28
8
79
66020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
ทับคล้อ 01
10
91
9
80
66020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
ทับคล้อ 02
12
326
16
81
66020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
ทับคล้อ 02
5
92
9
82
66020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02
21
336
12
83
66020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
ทับคล้อ 02
11
120
9
84
66020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ทับคล้อ 02
9
130
8
85
66020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ทับคล้อ 01
7
93
9
86
66020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
9
198
8
87
66020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ทับคล้อ 01
18
221
12
88
66020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
16
122
12
89
66020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
16
122
14
90
66020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ทับคล้อ 01
14
127
12
91
66020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
4
54
9
92
66020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ทับคล้อ03
14
116
11
93
66020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
3
24
8
94
66020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
2
24
8
95
66020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ทับคล้อ 02
6
62
9
96
66020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ทับคล้อ 03
17
180
11
97
66020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
20
7
98
66020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
23
8
99
66020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
2
16
8
100
66020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
บึงนาราง 01
15
165
9
101
66020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ พรหมอยู่
บึงนาราง 01
14
254
9
102
66020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บึงนาราง 01
12
68
11
103
66020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
3
33
9
104
66020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียง เนื้อไม้
บึงนาราง 01
14
163
11
105
66020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย ทับทอง
บึงนาราง 01
11
94
11
106
66020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
5
34
9
107
66020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ แท่งทอง
บึงนาราง 02
21
259
11
108
66020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
บึงนาราง 02
10
156
9
109
66020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อ่อนเอม
บึงนาราง 02
8
45
8
110
66020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
บึงนาราง 02
17
192
12
111
66020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บึงนาราง 02
10
85
12
112
66020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
21
331
15
113
66020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญนำ บัวทิม
บึงนาราง 02
21
264
11
114
66020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
บึงนาราง 02
22
380
20
115
66020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ดงเจริญ 01
16
336
11
116
66020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
16
144
11
117
66020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ อ่อนสำลี
ดงเจริญ 01
5
33
8
118
66020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
ดงเจริญ 02
8
130
8
119
66020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
12
178
8
120
66020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
3
12
5
121
66020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
6
34
9
122
66020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ดงเจริญ 01
20
331
11
123
66020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
2
21
7
124
66020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา บุญจันทร์
ดงเจริญ 02
12
123
8
125
66020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ดงเจริญ 02
5
51
8
126
66020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
4
70
8
127
66020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ดงเจริญ 02
4
41
8
128
66020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ดงเจริญ 02
14
136
11
129
66020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คำแผลง
ดงเจริญ 02
5
48
8
รวม
1,388
17,306
1,273

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน