ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
66020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
12
72
11
2
66020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
16
188
11
3
66020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรัญญา นรมัตถ์
ตะพานหิน 02
7
95
8
4
66020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
0
21
7
5
66020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
0
22
8
6
66020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ตะพานหิน 02
17
151
12
7
66020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ขุนไชย
ตะพานหิน 01
7
46
9
8
66020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ขุนนาถ
ตะพานหิน 01
9
62
9
9
66020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตะพานหิน 01
24
321
13
10
66020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 01
7
37
8
11
66020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ตะพานหิน 01
6
31
9
12
66020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศรีบุบผา
ตะพานหิน 01
7
45
8
13
66020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน 01
21
209
12
14
66020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
17
157
12
15
66020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02
18
171
12
16
66020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ตะพานหิน 02
10
109
8
17
66020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 02
17
226
11
18
66020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สวยสม
ตะพานหิน 02
8
43
8
19
66020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
ตะพานหิน 01
13
201
8
20
66020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ตะพานหิน 01
8
75
9
21
66020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจน จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
5
50
8
22
66020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
21
214
11
23
66020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
ตะพานหิน 01
10
60
8
24
66020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
5
27
8
25
66020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุชาดา สนธิรอด
ตะพานหิน 01
10
122
12
26
66020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
บางมูลนาก 01
12
95
9
27
66020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
21
181
12
28
66020046
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บางมูลนาก 02
17
157
9
29
66020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
บางมูลนาก 02
17
163
11
30
66020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
บางมูลนาก 01
80
1,221
35
31
66020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
บางมูลนาก 01
29
575
18
32
66020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
บางมูลนาก 02
18
111
11
33
66020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
บางมูลนาก 02
9
64
9
34
66020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
7
46
8
35
66020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
บางมูลนาก 02
10
104
8
36
66020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุณณวิช รอดอ่วม
บางมูลนาก 02
9
55
9
37
66020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
บางมูลนาก 02
8
54
8
38
66020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ บรรณาธรรม
บางมูลนาก 01
13
115
11
39
66020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
บางมูลนาก 01
18
155
12
40
66020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 02
17
202
11
41
66020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
3
11
4
42
66020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โพทะเล 03
19
210
11
43
66020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ โกวิทย์
โพทะเล 03
10
88
8
44
66020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โพทะเล 03
7
58
8
45
66020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทองอ่อน
โพทะเล 03
10
71
7
46
66020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพวรรณ ตันยี่
โพทะเล 03
7
44
8
47
66020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรินทร์ นาคดี
โพทะเล 03
15
230
8
48
66020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ผลาผล
โพทะเล 02
10
98
8
49
66020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
4
17
9
50
66020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
โพทะเล 03
17
143
11
51
66020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
โพทะเล 02
12
90
8
52
66020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
5
32
8
53
66020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทร์วิเชียร
โพทะเล 01
7
86
8
54
66020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา บัวดี
โพทะเล 01
18
147
11
55
66020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริญญาพร สีบุ
โพทะเล 01
8
73
8
56
66020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยลัดดา แก้วสว่าง
โพทะเล 03
9
76
8
57
66020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โพทะเล 03
7
35
8
58
66020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชอบ นาคแนม
โพทะเล 03
7
39
9
59
66020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
โพทะเล 03
9
91
9
60
66020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิมิตร พรหมอยู่
โพทะเล 03
12
84
12
61
66020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โพทะเล 02
20
184
11
62
66020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โพทะเล 01
6
40
8
63
66020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
โพทะเล 02
11
106
9
64
66020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โพทะเล 02
10
90
9
65
66020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
โพทะเล 02
18
198
11
66
66020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะภูมิ ยศแสง
โพทะเล 01
9
33
8
67
66020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
โพทะเล 01
37
910
26
68
66020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ กาญจนะ
โพทะเล 01
21
181
12
69
66020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวสาย คำแผลง
โพทะเล 01
8
53
7
70
66020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
0
10
5
71
66020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิศานาถ ขุนนาถ
โพทะเล 02
12
88
9
72
66020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
โพทะเล 02
21
237
11
73
66020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ทับคล้อ 01
14
110
11
74
66020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
9
127
9
75
66020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์
ทับคล้อ 01
7
56
8
76
66020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ แสนประสิทธิ์
ทับคล้อ 01
3
33
9
77
66020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
ทับคล้อ 01
10
85
9
78
66020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
ทับคล้อ 02
13
311
16
79
66020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
ทับคล้อ 02
7
93
9
80
66020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02
18
309
11
81
66020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
ทับคล้อ 02
11
120
9
82
66020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ทับคล้อ 02
15
147
8
83
66020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ทับคล้อ 01
10
97
9
84
66020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตเมธ รุ่งรัตน๋
ทับคล้อ 01
13
199
8
85
66020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ทับคล้อ 01
21
227
12
86
66020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
16
123
12
87
66020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
17
125
12
88
66020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ทับคล้อ 01
17
107
12
89
66020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ
ทับคล้อ 01
10
51
9
90
66020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ทับคล้อ02
15
130
11
91
66020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
3
23
7
92
66020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
2
24
8
93
66020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ทับคล้อ 02
9
61
9
94
66020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ทับคล้อ 02
17
188
11
95
66020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
2
17
7
96
66020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
2
17
8
97
66020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
บึงนาราง 01
14
138
8
98
66020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ พรหมอยู่
บึงนาราง 01
16
243
9
99
66020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุติมา บุตรชม
บึงนาราง 01
12
75
11
100
66020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
5
17
7
101
66020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียง เนื้อไม้
บึงนาราง 01
15
155
11
102
66020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย ทับทอง
บึงนาราง 01
12
85
11
103
66020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
6
40
8
104
66020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ แท่งทอง
บึงนาราง 02
22
213
11
105
66020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
บึงนาราง 02
13
147
9
106
66020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อ่อนเอม
บึงนาราง 02
9
54
8
107
66020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
บึงนาราง 02
19
220
12
108
66020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรศิริ ทองแจ่ม
บึงนาราง 02
10
76
12
109
66020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
19
316
14
110
66020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญนำ บัวทิม
บึงนาราง 02
22
263
11
111
66020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
บึงนาราง 02
27
360
19
112
66020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ดงเจริญ 01
17
340
11
113
66020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
17
132
11
114
66020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ อ่อนสำลี
ดงเจริญ 01
6
24
7
115
66020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
ดงเจริญ 02
13
141
8
116
66020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
11
173
8
117
66020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
7
29
9
118
66020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ดงเจริญ 01
21
316
11
119
66020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
4
19
7
120
66020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา บุญจันทร์
ดงเจริญ 02
12
112
8
121
66020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ดงเจริญ 02
7
41
8
122
66020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ อินทนิล
ดงเจริญ 02
9
71
8
123
66020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ดงเจริญ 02
7
44
8
124
66020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ดงเจริญ 02
17
130
11
125
66020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คำแผลง
ดงเจริญ 02
5
39
8
รวม
1,569
16,699
1,236

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน