ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1066350177
66020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
2
1066350178
66020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
3
1066350179
66020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หุ่นวัน
ตะพานหิน 01
4
1066350190
66020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ตะพานหิน 02
5
1066350192
66020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 03
6
1066350203
66020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 04
7
1066350204
66020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 04
8
1066350205
66020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ตะพานหิน 04
9
1066350189
66020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ตะพานหิน 02
10
1066350171
66020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
11
1066350169
66020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโยชน์ ฟักคง
ตะพานหิน 01
12
1066350170
66020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ พิทักษ์
ตะพานหิน 01
13
1066350196
66020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 03
14
1066350187
66020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 01
15
1066350186
66020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
16
1066350172
66020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ สุขศิริ
ตะพานหิน 01
17
1066350173
66020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
18
1066350167
66020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ แท่งทอง
ตะพานหิน 01
19
1066350168
66020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน 01
20
1066350197
66020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ตะพานหิน 02
21
1066350198
66020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาฑิต แก้ววิจิตร
ตะพานหิน 04
22
1066350200
66020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 02
23
1066350201
66020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา จันทร์ทอง
ตะพานหิน 04
24
1066350174
66020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
ตะพานหิน 01
25
1066350175
66020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ตะพานหิน 01
26
1066350176
66020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์
ตะพานหิน 01
27
1066350202
66020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 04
28
1066350195
66020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 03
29
1066350193
66020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 02
30
1066350194
66020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตะพานหิน 03
31
1066350185
66020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ น้อยสอน
ตะพานหิน 01
32
1066350183
66020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร กรุดอินทร์
ตะพานหิน 01
33
1066350184
66020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ตะพานหิน 01
34
1066350180
66020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เผื่อนประเสริฐ
ตะพานหิน 01
35
1066350181
66020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
36
1066350182
66020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ กลั่นเกษร
ตะพานหิน 01
37
1066350105
66020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ด้วงทอง
บางมูลนาก 02
38
1066350107
66020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
39
1066350108
66020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ เจริญภาพ
บางมูลนาก 01
40
1066350098
66020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ จุลพันธ์
บางมูลนาก 02
41
1066350101
66020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ภามนตรี
บางมูลนาก 02
42
1066350102
66020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
บางมูลนาก 02
43
1066350110
66020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง
บางมูลนาก 01
44
1066350111
66020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
บางมูลนาก 01
45
1066350125
66020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 03
46
1066350119
66020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
บางมูลนาก 02
47
1066350122
66020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
บางมูลนาก 02
48
1066350126
66020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 03
49
1066350127
66020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
50
1066350128
66020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร กลแกม
บางมูลนาก 02
51
1066350130
66020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
บางมูลนาก 02
52
1066350132
66020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 03
53
1066350123
66020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 03
54
1066350112
66020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
บางมูลนาก 01
55
1066350113
66020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ บรรณาธรรม
บางมูลนาก 01
56
1066350114
66020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
บางมูลนาก 01
57
1066350129
66020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ จิอู๋
บางมูลนาก 02
58
1066350103
66020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
59
1066350073
66020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
60
1066350064
66020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โพทะเล 03
61
1066350065
66020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
โพทะเล 03
62
1066350068
66020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โพทะเล 03
63
1066350094
66020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวโรจน์ พนินทร์วัฒน์
โพทะเล 03
64
1066350095
66020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
โพทะเล 03
65
1066350067
66020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
โพทะเล 03
66
1066350087
66020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ผลาผล
โพทะเล 02
67
1066350088
66020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โพทะเล 02
68
1066350096
66020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
โพทะเล 02
69
1066350062
66020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
70
1066350082
66020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
71
1066350083
66020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
72
1066350075
66020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ นากรบ
โพทะเล 01
73
1066350074
66020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โพทะเล 01
74
1066350070
66020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
โพทะเล 01
75
1066350071
66020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชน หน่อมาก
โพทะเล 02
76
1066350089
66020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน รอดส้ม
โพทะเล 03
77
1066350090
66020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โพทะเล 03
78
1066350091
66020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
79
1066350092
66020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนู
โพทะเล 03
80
1066350093
66020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัย
โพทะเล 03
81
1066350077
66020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็ง
โพทะเล 02
82
1066350061
66020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญเรือน เทียมมณี
โพทะเล 01
83
1066350084
66020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนา สุวรรณหงษ์
โพทะเล 02
84
1066350085
66020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เผ่าสวัสดิ์
โพทะเล 02
85
1066350086
66020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
โพทะเล 02
86
1066350076
66020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตฒิกาญจน์ ชมชาติ
โพทะเล 01
87
1066350057
66020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
โพทะเล 01
88
1066350058
66020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ กาญจนะ
โพทะเล 01
89
1066350059
66020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บัวดี
โพทะเล 01
90
1066350060
66020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
91
1066350078
66020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์เวย สายทัด
โพทะเล 02
92
1066350079
66020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
โพทะเล 02
93
1066350273
66020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
94
1066350274
66020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ทับคล้อ 01
95
1066350275
66020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
96
1066350276
66020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
97
1066350277
66020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธัญ แก้วชื่น
ทับคล้อ 01
98
1066350278
66020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์
ทับคล้อ 01
99
1066350286
66020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
100
1066350287
66020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
ทับคล้อ 02
101
1066350288
66020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพันธ์ จันทร์กุล
ทับคล้อ 02
102
1066350289
66020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02
103
1066350290
66020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
ทับคล้อ 02
104
1066350291
66020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
ทับคล้อ 02
105
1066350292
66020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ทับคล้อ 02
106
1066350271
66020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ทับคล้อ 01
107
1066350272
66020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฎ์ ทาสีเพชร
ทับคล้อ 01
108
1066350267
66020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ทับคล้อ 01
109
1066350268
66020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
110
1066350269
66020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
111
1066350270
66020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ทับคล้อ 01
112
1066350266
66020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ทับคล้อ 01
113
1066350281
66020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย
ทับคล้อ03
114
1066350282
66020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
115
1066350293
66020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
116
1066350294
66020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
117
1066350295
66020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
118
1066350296
66020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
119
1066350297
66020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ทับคล้อ 03
120
1066350298
66020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
121
1066350285
66020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
ทับคล้อ 03
122
1066350283
66020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
123
1066350337
66020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
บึงนาราง 01
124
1066350338
66020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา มณีโชติ
บึงนาราง 01
125
1066350340
66020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ พรหมอยู่
บึงนาราง 01
126
1066350341
66020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ บัวทิม
บึงนาราง 01
127
1066350336
66020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียง เนื้อไม้
บึงนาราง 01
128
1066350334
66020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง นันตรี
บึงนาราง 01
129
1066350335
66020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
130
1066350347
66020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ แท่งทอง
บึงนาราง 02
131
1066350348
66020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
บึงนาราง 02
132
1066350349
66020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 02
133
1066350342
66020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
บึงนาราง 02
134
1066350343
66020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
บึงนาราง 02
135
1066350346
66020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
136
1066350344
66020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ศรีมหาโพชน์
บึงนาราง 02
137
1066350345
66020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
บึงนาราง 02
138
1066350323
66020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ดงเจริญ 01
139
1066350325
66020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
140
1066350322
66020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
141
1066350320
66020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
ดงเจริญ 01
142
1066350321
66020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
143
1066350326
66020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
144
1066350316
66020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา บุญจันทร์
ดงเจริญ 01
145
1066350317
66020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวิด เกิดคุ่ย
ดงเจริญ 01
146
1066350318
66020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
147
1066350327
66020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปานแก้ว
ดงเจริญ 02
148
1066350328
66020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
149
1066350329
66020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
150
1066350330
66020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ดงเจริญ 02
151
1066350319
66020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
152
1066350331
66020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ดงเจริญ 02
153
1066350333
66020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ดงเจริญ 02
154
1066350405
66020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สังข์เมือง
โพทะเล 03

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]