ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
66020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ตะพานหิน 01
9
61
11
2
66020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หุ่นวัน
ตะพานหิน 01
16
184
11
3
66020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
6
98
8
4
66020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
20
6
5
66020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
23
8
6
66020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ตะพานหิน 02
18
155
12
7
66020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ตะพานหิน 01
4
50
9
8
66020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ขุนนาถ
ตะพานหิน 01
6
64
9
9
66020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตะพานหิน 01
21
346
15
10
66020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ตะพานหิน 01
6
55
8
11
66020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ตะพานหิน 01
5
36
9
12
66020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศรีบุบผา
ตะพานหิน 01
4
44
8
13
66020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เทียนปั่น
ตะพานหิน 01
17
210
12
14
66020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตะพานหิน 01
14
148
12
15
66020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ตะพานหิน 02
17
179
12
16
66020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ตะพานหิน 02
13
131
8
17
66020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ตะพานหิน 02
14
232
12
18
66020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สวยสม
ตะพานหิน 02
7
44
8
19
66020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เพ็งพัน
ตะพานหิน 01
13
228
9
20
66020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ตะพานหิน 01
5
53
8
21
66020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจน จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
6
64
8
22
66020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 02
1
15
6
23
66020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา จันทร์ทอง
ตะพานหิน 02
20
183
11
24
66020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร กรุดอินทร์
ตะพานหิน 01
8
36
8
25
66020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
3
37
8
26
66020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตะพานหิน 01
8
67
12
27
66020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เจริญภาพ
บางมูลนาก 01
12
99
9
28
66020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมปอง ม่วงกร
บางมูลนาก 01
15
158
12
29
66020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
บางมูลนาก 02
17
156
9
30
66020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมินทร์ กิ่งชัย
บางมูลนาก 02
15
186
12
31
66020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
บางมูลนาก 01
80
1,278
35
32
66020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
บางมูลนาก 01
27
630
19
33
66020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
บางมูลนาก 02
15
127
11
34
66020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
บางมูลนาก 02
7
64
9
35
66020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร กลแกม
บางมูลนาก 02
5
38
8
36
66020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
บางมูลนาก 02
11
122
8
37
66020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางมูลนาก 02
7
64
9
38
66020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
บางมูลนาก 02
5
52
9
39
66020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ บรรณาธรรม
บางมูลนาก 01
14
127
11
40
66020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวทย์ ทองแบน
บางมูลนาก 01
17
149
12
41
66020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
บางมูลนาก 02
20
209
11
42
66020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
3
21
8
43
66020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โพทะเล 03
19
226
11
44
66020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
โพทะเล 03
10
95
8
45
66020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โพทะเล 03
9
60
8
46
66020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทองอ่อน
โพทะเล 03
6
66
8
47
66020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
โพทะเล 03
4
47
8
48
66020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
โพทะเล 03
17
250
9
49
66020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ผลาผล
โพทะเล 02
10
116
9
50
66020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
3
22
8
51
66020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
โพทะเล 03
13
163
11
52
66020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
โพทะเล 02
8
102
8
53
66020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
0
10
6
54
66020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
5
31
8
55
66020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
6
84
8
56
66020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
โพทะเล 01
18
163
11
57
66020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
6
81
8
58
66020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
8
93
8
59
66020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โพทะเล 03
5
50
9
60
66020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชอบ นาคแนม
โพทะเล 03
6
47
9
61
66020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 03
8
96
9
62
66020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โพทะเล 03
13
93
12
63
66020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โพทะเล 02
20
201
11
64
66020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โพทะเล 01
5
53
9
65
66020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
โพทะเล 02
10
128
9
66
66020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โพทะเล 02
7
93
9
67
66020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรยา สายสุจริต
โพทะเล 02
13
226
11
68
66020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะภูมิ ยศแสง
โพทะเล 01
5
49
9
69
66020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
โพทะเล 01
39
872
25
70
66020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ กาญจนะ
โพทะเล 01
18
186
12
71
66020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บัวดี
โพทะเล 01
5
56
8
72
66020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 01
2
22
7
73
66020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพทะเล 02
8
80
9
74
66020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นรพงษ์
โพทะเล 02
20
257
12
75
66020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ทับคล้อ 01
14
121
11
76
66020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
6
127
9
77
66020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
4
54
8
78
66020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธัญ แก้วชื่น
ทับคล้อ 01
3
28
8
79
66020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
6
94
9
80
66020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล จันทร์ปาน
ทับคล้อ 02
16
346
16
81
66020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา วิภาตะภูติ
ทับคล้อ 02
6
90
9
82
66020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เทพศร
ทับคล้อ 02
23
334
12
83
66020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีสิน โอ่งวัน
ทับคล้อ 02
11
120
9
84
66020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ทับคล้อ 02
9
137
8
85
66020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ทับคล้อ 01
5
77
9
86
66020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
9
201
8
87
66020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริต ชื่นเรือง
ทับคล้อ 01
16
225
12
88
66020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ใจภูมิ
ทับคล้อ 01
14
130
12
89
66020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พวงทอง
ทับคล้อ 01
15
126
12
90
66020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท รอดเที่ยง
ทับคล้อ 01
14
137
12
91
66020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 01
5
61
9
92
66020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ทับคล้อ03
13
108
11
93
66020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
3
24
8
94
66020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
2
24
8
95
66020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 02
2
62
9
96
66020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ทับคล้อ 03
18
170
11
97
66020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
20
7
98
66020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
1
18
7
99
66020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทับคล้อ 03
2
22
8
100
66020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขรื่น
บึงนาราง 01
15
164
9
101
66020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ พรหมอยู่
บึงนาราง 01
16
267
9
102
66020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บึงนาราง 01
9
61
11
103
66020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
3
37
9
104
66020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียง เนื้อไม้
บึงนาราง 01
17
176
11
105
66020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง นันตรี
บึงนาราง 01
13
112
11
106
66020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงนาราง 01
5
31
9
107
66020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ แท่งทอง
บึงนาราง 02
21
254
11
108
66020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ คันธมาศน์
บึงนาราง 02
11
148
9
109
66020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อ่อนเอม
บึงนาราง 02
8
43
8
110
66020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บึงนาราง 02
17
179
11
111
66020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
บึงนาราง 02
14
90
12
112
66020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โคชะถา
บึงนาราง 02
22
366
16
113
66020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญนำ บัวทิม
บึงนาราง 02
21
262
11
114
66020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
บึงนาราง 02
27
382
24
115
66020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ดงเจริญ 01
19
321
11
116
66020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง เขียวสวาท
ดงเจริญ 01
14
149
11
117
66020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรณ อ่อนสำลี
ดงเจริญ 01
5
39
8
118
66020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญเสริม
ดงเจริญ 02
8
134
8
119
66020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ดงเจริญ 01
12
190
8
120
66020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
3
17
7
121
66020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
6
33
9
122
66020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ดงเจริญ 01
21
309
11
123
66020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 01
2
24
7
124
66020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา บุญจันทร์
ดงเจริญ 02
13
128
8
125
66020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ดงเจริญ 02
5
50
8
126
66020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเจริญ 02
6
74
8
127
66020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ดงเจริญ 02
5
43
8
128
66020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ดงเจริญ 02
14
136
11
129
66020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คำแผลง
ดงเจริญ 02
5
57
8
รวม
1,419
17,552
1,316

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน