ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
67010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ คำขาว
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
8
88
12
2
67010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัตร พุทธชาติ
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
5
38
8
3
67010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
0
0
0
4
67010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท คล้ายกัน
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
18
207
11
5
67010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ก้อนทองคำ
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
7
70
8
6
67010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ กองมนต์
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
18
271
12
7
67010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
4
17
8
8
67010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง บุ้งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
11
124
9
9
67010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุจิกา จักคาม
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
8
54
9
10
67010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ บุญธรรม
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
9
105
9
11
67010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ นงภา
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
17
171
12
12
67010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรไพบูลย์ บุญโชติ
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
11
119
9
13
67010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
17
219
11
14
67010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล วันชัย
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
8
86
8
15
67010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
5
68
9
16
67010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ศรีแก้ว
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
11
147
8
17
67010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทิภา ลาดเลา
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
6
84
9
18
67010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพงษ์ สานุสุข
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
4
68
8
19
67010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ทองลาด
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
13
185
8
20
67010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มาสังข์
กลุ่มท่าพลนางั่ว
6
50
9
21
67010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสวัฒน์ หนูพา
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
8
129
8
22
67010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวี ศรีษะใบ
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
18
205
11
23
67010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย วิสาระโภชน์
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
5
46
9
24
67010028
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป พัวพันธุ์
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
14
273
9
25
67010029
ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
4
26
5
26
67010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
5
62
8
27
67010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรณี ต๊ะอาจ
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
15
175
12
28
67010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแล จันทโชติ
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
11
130
8
29
67010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรศักดิ์ สาระวัน
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
13
173
8
30
67010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัช แก้วเล็ก
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
6
62
9
31
67010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
6
71
12
32
67010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
16
131
11
33
67010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ไปปลอด
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
14
163
11
34
67010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย นอนา
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
6
94
8
35
67010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัต ตรีจักร
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
7
96
8
36
67010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ กองจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
10
76
9
37
67010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชริน สงค์ประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
13
151
9
38
67010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพหลยุทธ สายปัญญา
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
7
102
9
39
67010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมช สนธยามาลย์
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
47
683
22
40
67010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
24
201
12
41
67010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
90
2,321
59
42
67010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย บุญมา
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
5
49
9
43
67010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีมานิต จังหวัดกลาง
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
20
175
12
44
67010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ นามไพร
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
12
123
8
45
67010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัสสร ก้อนทอง
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
12
97
9
46
67010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
2
27
8
47
67010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต อั้งน้อย
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
5
50
9
48
67010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงลักษณ์ ทาสาย
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
17
263
12
49
67010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศทวี ศิริ
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
6
78
9
50
67010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
11
129
9
51
67010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกาญ สีป้อ
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตก นายม ชอนไพร
6
44
8
52
67010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ โพธิ์จักร
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
15
170
11
53
67010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
3
24
7
54
67010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิตย์ ก้อนแก้ว
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
5
67
8
55
67010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ วงศ์กาอินทร์
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
19
143
12
56
67010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพาภรณ์ จันคณา
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
8
93
12
57
67010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
6
87
8
58
67010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ เมฆประยูร
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
20
343
12
59
67010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
7
42
9
60
67010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุทธา จักคาม
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
12
253
8
61
67010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพฤฒสภา แย้มพราย
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
22
413
12
62
67010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมล อุฤทธิ์
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
14
267
12
63
67010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัน ทองไบ
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
6
48
8
64
67010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
4
45
8
65
67010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ คุวาจารย์
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
5
56
8
66
67010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
1
23
6
67
67010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
1
13
6
68
67010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำภร เศษโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนในเมือง
3
0
0
69
67010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธินันท์ จันทร์คำ
กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง
6
36
8
70
67010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ มีตาบุญ
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
9
94
8
71
67010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา อิ่มสุข
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
21
278
12
72
67010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
2
29
8
73
67010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ เกียนแกล้ง
กลุ่มห้วยสะแก-ระวิง
11
119
11
74
67010084
ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
6
26
6
75
67010085
ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ รอดมา
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
6
112
6
76
67010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ สุจริตธรรม
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
19
152
9
77
67010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ อัยกูล
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
10
102
9
78
67010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวลี พวงคำ
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
15
121
11
79
67010089
ประถมศึกษา
นายสมชาย กงถัน
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
6
64
6
80
67010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ช้อนไชย์
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
4
27
7
81
67010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
11
106
11
82
67010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
0
0
0
83
67010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
6
64
8
84
67010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
28
580
24
85
67010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญมาศ
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
15
154
11
86
67010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
3
35
8
87
67010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี กิจพินิจ
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
5
65
9
88
67010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ โพธิมาศ
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
15
162
12
89
67010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บัวกอง
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
22
371
16
90
67010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
5
49
9
91
67010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
5
53
8
92
67010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร นาควิสุทธิ์
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
10
163
8
93
67010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสูง วงเวียน
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
17
189
11
94
67010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวโรจน์ ภูมะลา
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
6
42
7
95
67010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
2
26
9
96
67010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ปัสสาวัส
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
4
49
9
97
67010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ธิยานันท์
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
6
47
8
98
67010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชยานันท์ พึ่งจินดา
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
11
99
11
99
67010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ตันมี
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
25
469
20
100
67010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ รอดชื่น
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
5
61
8
101
67010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
0
0
0
102
67010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
2
20
8
103
67010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
3
37
8
104
67010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยตรง
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
8
113
8
105
67010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
3
46
9
106
67010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่ง
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
5
42
8
107
67010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
4
73
8
108
67010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขำ แสงจันทร์
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
21
428
16
109
67010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแหลม คล้ายใจตรง
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
3
29
8
110
67010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราเวทย์ บุญเรือง
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
9
72
8
111
67010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แสงนาก
กลุ่มโรงเรียนดงขุย
8
151
8
112
67010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิวิชย์ ภูรินินนาท ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง รักษาการในตำแหน่ง
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
20
245
11
113
67010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เหลืองทองคำ
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
3
62
8
114
67010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
6
48
8
115
67010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร ดาทอง
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
5
66
8
116
67010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วงษ์ธัญกรรม
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
8
119
8
117
67010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
7
106
9
118
67010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
4
60
8
119
67010139
ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
3
30
6
120
67010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ชินบุตร
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
16
191
11
121
67010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ บุญเรือง
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
12
134
8
122
67010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
6
88
9
123
67010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย วานิช
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
3
47
7
124
67010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย กันดี
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
6
72
9
125
67010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
15
219
11
126
67010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
6
95
8
127
67010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล วันชัย
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
5
49
9
128
67010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง
กลุ่มโรงเรียนลาดแค
5
55
9
129
67010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพร โพชะราช
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
17
254
11
130
67010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แก้วอาสา
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
9
96
9
131
67010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
6
84
8
132
67010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย นาคไทย
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
15
206
11
133
67010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
3
0
0
134
67010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เจริญทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
12
161
8
135
67010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
4
41
9
136
67010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมเสน ทองนึก
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
12
140
8
137
67010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
4
28
7
138
67010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
4
17
7
139
67010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
33
635
22
140
67010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน อุดนัน
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
7
63
8
141
67010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ ธรรมยา
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
18
184
12
142
67010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
5
46
9
143
67010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุฒิ นุชสุข
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
17
144
11
144
67010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารีวรรณ ขุนภักดี
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
16
150
12
145
67010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
2
64
8
146
67010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณคำ เนตรแสงสี
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
20
353
13
147
67010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
3
48
8
148
67010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ พลมาตย์
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
5
43
8
149
67010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ บริบูรณ์
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
8
78
12
150
67010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย อินการทุม
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
18
153
11
151
67010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ สีหะวงษ์
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
6
66
8
รวม
1,538
20,358
1,438

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน