ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
67010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ คำขาว
8
74
11
2
67010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัตร พุทธชาติ
4
40
8
3
67010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท คล้ายกัน
18
213
11
4
67010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
5
67010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ กองมนต์
25
294
11
6
67010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง บุ้งจันทร์
11
122
9
7
67010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุจิกา จักคาม
10
52
9
8
67010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ บุญธรรม
15
121
9
9
67010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ นงภา
18
168
12
10
67010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรไพบูลย์ บุญโชติ
9
124
9
11
67010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร
17
192
11
12
67010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล วันชัย
9
82
8
13
67010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร
6
64
9
14
67010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ศรีแก้ว
12
146
8
15
67010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์
8
77
9
16
67010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
17
67010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ทองลาด
13
195
8
18
67010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มาสังข์
5
43
8
19
67010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทิภา ลาดเลา
12
124
8
20
67010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวี ศรีษะใบ
17
187
11
21
67010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย วิสาระโภชน์
5
39
8
22
67010028
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป พัวพันธุ์
19
307
9
23
67010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์
9
66
8
24
67010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
165
11
25
67010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพาภรณ์ จันคณา
10
127
8
26
67010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรศักดิ์ สาระวัน
13
169
8
27
67010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัช แก้วเล็ก
8
62
9
28
67010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร สาตรจีนพงษ์
6
39
9
29
67010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
127
11
30
67010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ไปปลอด
19
158
11
31
67010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย นอนา
11
109
8
32
67010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัต ตรีจักร
6
78
8
33
67010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ กองจันทร์
8
70
8
34
67010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชริน สงค์ประเสริฐ
13
139
8
35
67010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพหลยุทธ สายปัญญา
9
97
9
36
67010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมช สนธยามาลย์
40
643
24
37
67010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์
24
185
12
38
67010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น
166
2,255
59
39
67010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย บุญมา
7
48
8
40
67010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีมานิต จังหวัดกลาง
21
161
11
41
67010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ นามไพร
10
122
8
42
67010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง
9
87
8
43
67010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต อั้งน้อย
7
57
9
44
67010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงลักษณ์ ทาสาย
18
255
12
45
67010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศทวี ศิริ
10
87
9
46
67010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์
14
135
9
47
67010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกาญ สีป้อ
5
50
8
48
67010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ โพธิ์จักร
17
155
11
49
67010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
50
67010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกพินิตย์ ก้อนแก้ว
7
67
8
51
67010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ วงศ์กาอินทร์
17
133
11
52
67010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
78
11
53
67010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธินันท์ จันทร์คำ
8
92
8
54
67010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ เมฆประยูร
20
320
11
55
67010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน
8
41
9
56
67010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุทธา จักคาม
12
258
8
57
67010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพฤฒสภา แย้มพราย
22
405
12
58
67010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมล อุฤทธิ์
18
255
12
59
67010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัน ทองไบ
7
54
8
60
67010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
8
61
67010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ คุวาจารย์
5
56
8
62
67010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ มีตาบุญ
3
26
6
63
67010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ มีตาบุญ
9
92
8
64
67010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา อิ่มสุข
20
270
12
65
67010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
66
67010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ เกียนแกล้ง
11
113
11
67
67010084
ประถมศึกษา
-
5
20
5
68
67010085
ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ รอดมา
10
103
6
69
67010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
145
9
70
67010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ อัยกูล
8
106
9
71
67010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวลี พวงคำ
16
121
11
72
67010089
ประถมศึกษา
นายสมชาย กงถัน
7
58
6
73
67010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ช้อนไชย์
4
48
8
74
67010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ
9
101
11
75
67010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประทับ งามสุพรม
7
60
8
76
67010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์
32
586
23
77
67010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญมาศ
14
138
11
78
67010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
79
67010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ
7
75
8
80
67010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ โพธิมาศ
18
155
12
81
67010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บัวกอง
19
362
15
82
67010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์
7
47
8
83
67010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ
7
47
8
84
67010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร นาควิสุทธิ์
17
190
8
85
67010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสูง วงเวียน
18
183
11
86
67010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวโรจน์ ภูมะลา
7
52
8
87
67010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
19
8
88
67010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ปัสสาวัส
5
40
8
89
67010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ธิยานันท์
4
44
8
90
67010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชยานันท์ พึ่งจินดา
10
88
11
91
67010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ตันมี
25
456
20
92
67010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ รอดชื่น
7
62
8
93
67010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
8
94
67010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
37
8
95
67010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยตรง
10
102
8
96
67010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์
5
45
8
97
67010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่ง
7
36
8
98
67010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ หารวันนนา
7
66
8
99
67010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขำ แสงจันทร์
24
417
14
100
67010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แสงนาก
2
26
8
101
67010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราเวทย์ บุญเรือง
7
73
8
102
67010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แสงนาก
13
128
8
103
67010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิวิชย์ ภูรินินนาท
19
238
11
104
67010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เหลืองทองคำ
8
58
8
105
67010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ
7
40
8
106
67010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร ดาทอง
7
56
8
107
67010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วงษ์ธัญกรรม
8
111
8
108
67010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
8
101
8
109
67010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
7
58
8
110
67010139
ประถมศึกษา
-
1
32
6
111
67010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ชินบุตร
17
187
11
112
67010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ บุญเรือง
12
142
8
113
67010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์
8
94
8
114
67010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรมงคล วานิช
4
45
8
115
67010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย กันดี
6
65
9
116
67010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม
16
193
11
117
67010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอวยพร ปิ่นสา
8
99
8
118
67010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤกษ์ชัย นุตโยธิน
6
45
8
119
67010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง
6
46
8
120
67010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพร โพชะราช
19
245
11
121
67010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แก้วอาสา
9
81
8
122
67010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี
8
68
8
123
67010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงเดช การงานดี
18
197
11
124
67010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เจริญทรัพย์
13
175
8
125
67010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์
5
39
9
126
67010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมเสน ทองนึก
12
132
8
127
67010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
128
67010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
129
67010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย นาคไทย
36
626
22
130
67010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน อุดนัน
6
57
8
131
67010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ ธรรมยา
17
178
11
132
67010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญสิตา คำเย็น
6
40
8
133
67010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุฒิ นุชสุข
17
143
11
134
67010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารีวรรณ ขุนภักดี
18
125
11
135
67010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกรด ปานไกร
5
50
8
136
67010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณคำ เนตรแสงสี
20
337
13
137
67010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล สินธุเดช
6
41
8
138
67010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ พลมาตย์
6
37
8
139
67010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
4
58
11
140
67010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย อินการทุม
15
146
11
141
67010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ สีหะวงษ์
8
59
8
รวม
1,706
19,542
1,372

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน