ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
67030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม
ประถมศึกษา
11
226
9
2
67030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลออ เกตุขุนทด
6
78
11
3
67030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาทวีย์ บัวทอง
5
60
8
4
67030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
51
9
5
67030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ อินทรสุข
5
35
9
6
67030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
ซับสมบูรณ์-ซับน้อย
16
203
12
7
67030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรเอก มิ่งศรี
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
9
97
8
8
67030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
TOT
21
301
11
9
67030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ นาลา
6
46
9
10
67030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
โรงเรียนประชารัฐ
18
124
12
11
67030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
8
71
9
12
67030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ใบภักดี
4
62
9
13
67030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุตินันท์ พกานวน
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
7
72
8
14
67030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
6
51
9
15
67030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ
ศูนยพัฒนาวิชาการท่าโรง-โคกปรง
18
125
12
16
67030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี ปานเงิน
แม่ข่ายโรงเรียนอนุบาล, แม่ข่ายปฐมวัยต้นแบบ, แม่ข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ, แม่ข่ายประกันคุณภาพภายใน, แม่ข่าย บ้าน วัด โรงเรียน, เครือข่ายผู้ปกครอง
31
530
18
17
67030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ภูแข่งหมอก
-
13
105
11
18
67030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ก้านสันเทียะ
8
123
8
19
67030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
6
74
8
20
67030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ
17
269
11
21
67030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ชูสงค์
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน-ยางสาว
8
85
8
22
67030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
6
41
8
23
67030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล สลับแก้ว
7
53
8
24
67030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
12
153
8
25
67030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
-
15
212
11
26
67030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพร ซาทอง
17
112
12
27
67030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจุลภาสน์ พุทธชาติ
17
172
11
28
67030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
-
17
157
11
29
67030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
อบต.
18
237
11
30
67030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
บ่อรัง
15
169
11
31
67030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
-
25
235
14
32
67030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
16
130
11
33
67030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม ยศสูงเนิน
17
159
11
34
67030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
-
15
192
11
35
67030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
10
222
8
36
67030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
-
7
99
8
37
67030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
62
8
38
67030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
-
5
76
9
39
67030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
กระทรวงศึกษาธิการ
37
831
26
40
67030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี นากแก้ว
พุเตย - พุขาม
19
186
12
41
67030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ บรรยง
8
84
8
42
67030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา คำหมู่
-
5
40
8
43
67030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย แพงวาปี
วังใหญ่ภูน้ำหยด
18
204
11
44
67030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังใหญ่-ภูน้ำหยด
1
0
0
45
67030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ สิงห์คำ
8
61
8
46
67030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด จันทร์เพชร
สพฐ.
4
66
8
47
67030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ศูนย์พัฒนาวิชาการ น้ำร้อน - ยางสาว
9
87
9
48
67030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
17
154
11
49
67030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
13
202
8
50
67030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต โพธิปิ่น
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน -ยางสาว
7
110
9
51
67030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
ร.ร.บ้านซับตะแบก,ร.ร.บ้านน้ำอ้อม
8
82
8
52
67030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
2
41
9
53
67030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ติดประมาณ
4
73
9
54
67030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
10
221
8
55
67030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัชญา สนธิญาติ
วังใหญ่-ภูน้าหยด
6
42
8
56
67030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ศรีบรรเทา
7
73
9
57
67030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
4
52
8
58
67030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
17
129
12
59
67030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณ์ ทำคาม
สพป.พช3
18
159
12
60
67030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
-
7
26
8
61
67030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
-
17
186
12
62
67030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนกร บัวทอง
สระประดู่
16
179
11
63
67030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา แก่นสารี
-
6
43
8
64
67030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร พรมวัง
10
100
8
65
67030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ วิเศษดี
12
91
11
66
67030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภณ กรพรม
8
70
8
67
67030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย สนประเสริฐ
คลองกระจัง
18
201
11
68
67030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
186
11
69
67030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ศูนย์วิชการคลองกระจัง
16
137
11
70
67030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ตรีภาค
-
21
356
11
71
67030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
5
115
8
72
67030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี บุญมี
21
235
11
73
67030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
26
8
74
67030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
6
49
8
75
67030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัตทยา ทองงาม
-
7
102
8
76
67030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์
22
288
11
77
67030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
7
118
8
78
67030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี สุขพ่อค้า
17
268
11
79
67030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล หลงใจคอย
9
113
8
80
67030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
8
103
8
81
67030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศมากร เกดา
-
8
92
8
82
67030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9
64
8
83
67030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วต่างสิน
7
45
8
84
67030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด สอนสาย
11
86
8
85
67030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ
-
4
68
8
86
67030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิจชัย บุญแจ้ง
ศรีเทพ
14
213
9
87
67030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานัท หงษ์โม่
-
5
68
9
88
67030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ศรีเทพ
13
176
9
89
67030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช
-
17
232
11
90
67030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษ งามเลิศ
-
14
114
11
91
67030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษรา เรืองซ้อน
5
45
8
92
67030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
สระกรวด-ประดู่งาม
15
155
11
93
67030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา กระต่ายเผือก
-
4
41
8
94
67030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน คุ้มทรัพย์
27
563
17
95
67030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี
10
136
9
96
67030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ แสงภูพาท
ศพว.โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
8
95
8
97
67030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสวงสุดา แก้วแพง
ศพว.ศรีเทพ-หนองย่างทอย
7
85
8
98
67030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์
20
350
11
99
67030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอักษร ปลื้มชัย
ศรีเทพ หนองย่างทอย
20
381
15
100
67030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
สพป.พช. 3
8
82
8
101
67030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ขันธะรี
กลุ่มพัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
6
58
8
102
67030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี พรมคำ
6
31
8
103
67030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
16
179
11
104
67030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
-
6
65
8
105
67030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา อยู่เพชร
-
18
287
11
106
67030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงภัค สงนุ้ย
สพป พช3
7
44
9
107
67030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
6
80
8
108
67030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย บรรพลา
-
12
118
8
109
67030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
6
31
8
110
67030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
ท่าแดง-วังท่าดี
11
197
8
111
67030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พิมาน
6
65
9
112
67030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลภา อินทรชาติ
7
86
8
113
67030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีพ แก้วสุกใส
ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
19
269
11
114
67030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
-
17
315
13
115
67030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สุนทรวัตร
โรงเรียนบ้านท่าแดง
5
46
9
116
67030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรับพรดี วัดมณี
6
104
9
117
67030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สีไพร
21
422
14
118
67030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
-
6
58
9
119
67030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวัติ นามปัญญา
29
438
15
120
67030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเพชร ชัยพิเดช
11
181
9
121
67030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย จันทาทับ
วังโบสถ์-บ่อไทย
7
73
8
122
67030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
21
208
12
123
67030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพนธ์ บุญลือ
7
60
9
124
67030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์
8
65
8
125
67030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เนาว์แก้ว
บัววัฒนา
6
58
9
126
67030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทิรา ประสานทอง
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
18
194
12
127
67030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายคัมฎีศ์ อภิสิทธิ์ยศกุล
ตำบลบัววัฒนา
7
67
9
128
67030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
6
53
9
129
67030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
6
40
8
130
67030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
63
9
131
67030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา เกษาอาจ
บ้านโภชน์บัววัฒนา
18
229
11
132
67030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
14
149
9
133
67030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชา เขียวมณี
5
80
8
134
67030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณปภา สายคำทอน
7
77
8
135
67030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
-
8
50
9
136
67030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิติยา เขียวสา
7
42
8
137
67030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
-
14
236
10
138
67030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก นิพนธ์
-
16
234
8
139
67030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ถาวรผล
กองทูลเพชรละคร
5
67
9
140
67030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ จงใจมั่น
กองทูลเพชรละคร
9
91
9
141
67030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
14
142
9
142
67030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายบัว สอาดพรม
18
204
11
143
67030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
-
5
50
9
144
67030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
13
135
11
145
67030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
24
370
14
146
67030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
-
12
147
8
147
67030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มณีรัตน์
15
231
11
148
67030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ คำนนสิงห์
9
94
9
149
67030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ พรมเทศ
สพป.พช.3
8
81
9
150
67030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
-
6
63
8
151
67030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
5
70
9
152
67030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ศรีเลย
ตำบลวังโบสถ์
9
121
9
153
67030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก บุญทั่ง
-
11
127
9
154
67030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
-
20
383
13
155
67030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรือน สิงห์โสภา
-
48
1,012
29
156
67030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
-
12
107
9
157
67030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
9
158
67030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
20
390
16
159
67030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สิงห์ทอง
ไม่มี
7
66
9
160
67030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชระ เทพวาที
7
64
9
161
67030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
20
237
12
162
67030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฑ สาฆ้อง
7
65
9
163
67030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
-
10
120
9
164
67030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
8
67
8
165
67030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล มากแก้ว
-
11
93
11
166
67030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
-
5
50
9
167
67030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน มั่นฟัก
-
19
270
11
168
67030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก พันธุ์วงศ์
31
538
23
169
67030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
9
170
67030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาณิฏ ทองปอ
15
88
11
171
67030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา กลมเกลา
-
10
85
12
172
67030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลำจวน ขันทอง
19
297
11
173
67030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
15
7
174
67030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
5
73
8
175
67030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว ซาทรง
20
236
12
176
67030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ พิลา
9
66
8
177
67030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เรื่องน้อย
6
39
9
178
67030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
45
782
27
179
67030211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
วังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
19
253
11
180
67030212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง
-
16
121
11
181
67030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ ขันธะสุโข
ศูนย์วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
13
181
9
182
67030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ขานทอง
สพป.พช.เขต3
7
55
8
183
67030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชาติ ลอเจริญ
สพป.พช.เขต 3
4
18
8
184
67030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัน อินพร
16
179
12
185
67030220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดีแป้น
กันจุ-สระแก้ว
4
27
7
186
67030221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
สพป.พช3
9
97
11
187
67030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทองเย้า
-
8
74
9
188
67030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกตุ ศรีพลัง
-
14
110
12
189
67030225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
-
19
135
11
190
67030226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักรภพ นิพนธ์
-
18
149
12
รวม
2,228
27,920
1,894

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน