ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
67030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลออ เกตุขุนทด
11
226
9
2
67030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
78
11
3
67030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาทวีย์ บัวทอง
6
60
8
4
67030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์
6
51
9
5
67030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ อินทรสุข
4
35
9
6
67030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
17
203
12
7
67030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรเอก มิ่งศรี
9
97
8
8
67030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
20
301
11
9
67030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
9
10
67030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก่อเกียรติ นาลา
18
124
12
11
67030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
8
71
9
12
67030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
62
9
13
67030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุตินันท์ พกานวน
7
72
8
14
67030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
9
15
67030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย ขันธะรี
18
125
12
16
67030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี ปานเงิน
32
530
18
17
67030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ภูแข่งหมอก
12
105
11
18
67030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ก้านสันเทียะ
7
123
8
19
67030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
6
74
8
20
67030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
17
269
11
21
67030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ชูสงค์
8
85
8
22
67030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
8
23
67030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล สลับแก้ว
7
53
8
24
67030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
11
153
8
25
67030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
15
212
11
26
67030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพร ซาทอง
16
112
12
27
67030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
172
11
28
67030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
17
157
11
29
67030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
17
237
11
30
67030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
15
169
11
31
67030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
25
235
14
32
67030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
15
130
11
33
67030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
159
11
34
67030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
18
192
11
35
67030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
11
222
8
36
67030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
7
99
8
37
67030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล นนท์ขุนทด
5
62
8
38
67030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
6
76
9
39
67030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
37
831
26
40
67030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี นากแก้ว
17
186
12
41
67030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ บรรยง
7
84
8
42
67030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา คำหมู่
5
40
8
43
67030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย แพงวาปี
18
204
11
44
67030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
45
67030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ สิงห์คำ
7
61
8
46
67030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
66
8
47
67030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
8
87
9
48
67030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
16
154
11
49
67030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
12
202
8
50
67030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต โพธิปิ่น
8
110
9
51
67030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
8
82
8
52
67030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
6
41
9
53
67030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ติดประมาณ
7
73
9
54
67030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
11
221
8
55
67030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัชญา สนธิญาติ
6
42
8
56
67030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
9
57
67030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
7
52
8
58
67030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
129
12
59
67030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณ์ ทำคาม
18
159
12
60
67030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
6
26
8
61
67030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
15
186
12
62
67030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
15
179
11
63
67030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา แก่นสารี
6
43
8
64
67030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร พรมวัง
10
100
8
65
67030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ วิเศษดี
12
91
11
66
67030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
67
67030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
17
201
11
68
67030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
16
186
11
69
67030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
137
11
70
67030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ตรีภาค
20
356
11
71
67030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
6
115
8
72
67030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี บุญมี
20
235
11
73
67030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
8
74
67030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
8
75
67030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัตทยา ทองงาม
7
102
8
76
67030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์
21
288
11
77
67030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
7
118
8
78
67030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี สุขพ่อค้า
17
268
11
79
67030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล หลงใจคอย
9
113
8
80
67030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
9
103
8
81
67030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศมากร เกดา
9
92
8
82
67030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
9
64
8
83
67030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วต่างสิน
7
45
8
84
67030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด สอนสาย
11
86
8
85
67030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
68
8
86
67030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
213
9
87
67030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานัท หงษ์โม่
6
68
9
88
67030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
12
176
9
89
67030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
16
232
11
90
67030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษ งามเลิศ
14
114
11
91
67030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษรา เรืองซ้อน
4
45
8
92
67030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
12
155
11
93
67030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
41
8
94
67030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน คุ้มทรัพย์
25
563
17
95
67030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี
10
136
9
96
67030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ แสงภูพาท
7
95
8
97
67030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
85
8
98
67030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
350
11
99
67030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
381
15
100
67030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
101
67030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
58
8
102
67030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี พรมคำ
6
31
8
103
67030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
14
179
11
104
67030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
4
65
8
105
67030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา อยู่เพชร
17
287
11
106
67030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงภัค สงนุ้ย
7
44
9
107
67030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
5
80
8
108
67030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย บรรพลา
11
118
8
109
67030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
6
31
8
110
67030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
11
197
8
111
67030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พิมาน
7
65
9
112
67030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลภา อินทรชาติ
10
86
8
113
67030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีพ แก้วสุกใส
16
269
11
114
67030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
18
315
13
115
67030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สุนทรวัตร
5
46
9
116
67030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรับพรดี วัดมณี
6
104
9
117
67030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สีไพร
21
422
14
118
67030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
5
58
9
119
67030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล มากแก้ว
29
438
15
120
67030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเพชร ชัยพิเดช
12
181
9
121
67030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย จันทาทับ
7
73
8
122
67030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
21
208
12
123
67030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพนธ์ บุญลือ
7
60
9
124
67030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์
8
65
8
125
67030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เนาว์แก้ว
5
58
9
126
67030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทิรา ประสานทอง
18
194
12
127
67030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
6
67
9
128
67030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
5
53
9
129
67030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
6
40
8
130
67030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
7
63
9
131
67030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา เกษาอาจ
18
229
11
132
67030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
14
149
9
133
67030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชา เขียวมณี
5
80
8
134
67030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณปภา สายคำทอน
7
77
8
135
67030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
8
50
9
136
67030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิติยา เขียวสา
7
42
8
137
67030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
14
236
10
138
67030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก นิพนธ์
14
234
8
139
67030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ถาวรผล
5
67
9
140
67030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ จงใจมั่น
9
91
9
141
67030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
14
142
9
142
67030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายบัว สอาดพรม
18
204
11
143
67030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
5
50
9
144
67030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
13
135
11
145
67030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
20
370
14
146
67030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
10
147
8
147
67030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มณีรัตน์
16
231
11
148
67030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ คำนนสิงห์
9
94
9
149
67030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ พรมเทศ
8
81
9
150
67030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
5
63
8
151
67030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
5
70
9
152
67030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ศรีเลย
8
121
9
153
67030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก บุญทั่ง
11
127
9
154
67030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
19
383
13
155
67030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรือน สิงห์โสภา
42
1,012
29
156
67030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
12
107
9
157
67030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
9
158
67030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
20
390
16
159
67030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สิงห์ทอง
7
66
9
160
67030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชระ เทพวาที
6
64
9
161
67030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
19
237
12
162
67030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฑ สาฆ้อง
7
65
9
163
67030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
10
120
9
164
67030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
8
67
8
165
67030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
93
11
166
67030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
6
50
9
167
67030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
17
270
11
168
67030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
28
538
23
169
67030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา สืบสุยะ
5
40
9
170
67030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
88
11
171
67030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา กลมเกลา
10
85
12
172
67030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
19
297
11
173
67030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
15
7
174
67030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
175
67030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว ซาทรง
20
236
12
176
67030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ พิลา
8
66
8
177
67030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เรื่องน้อย
6
39
9
178
67030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
45
782
27
179
67030211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
20
253
11
180
67030212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง
16
121
11
181
67030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ ขันธะสุโข
13
181
9
182
67030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ขานทอง
7
55
8
183
67030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชาติ ลอเจริญ
4
18
8
184
67030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัน อินพร
17
179
12
185
67030220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดีแป้น
5
27
7
186
67030221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
9
97
11
187
67030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทองเย้า
8
74
9
188
67030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกตุ ศรีพลัง
13
110
12
189
67030225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
19
135
11
190
67030226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักรภพ นิพนธ์
18
149
12
รวม
2,155
27,920
1,894

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน