ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
67030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม
ประถมศึกษา
14
241
11
2
67030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลออ เกตุขุนทด
5
74
9
3
67030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ยอดแสง
6
68
8
4
67030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
9
5
67030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ อินทรสุข
5
32
9
6
67030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
ซับสมบูรณ์-ซับน้อย
16
183
12
7
67030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรเอก มิ่งศรี
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
10
89
8
8
67030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
TOT
20
311
11
9
67030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อเกียรติ นาลา
6
49
9
10
67030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนประชารัฐ
16
121
12
11
67030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
9
74
9
12
67030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ใบภักดี
6
60
9
13
67030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
6
85
9
14
67030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
5
45
9
15
67030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ
ศูนยพัฒนาวิชาการท่าโรง-โคกปรง
18
141
12
16
67030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี ปานเงิน
แม่ข่ายโรงเรียนอนุบาล, แม่ข่ายปฐมวัยต้นแบบ, แม่ข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ, แม่ข่ายประกันคุณภาพภายใน, แม่ข่าย บ้าน วัด โรงเรียน, เครือข่ายผู้ปกครอง
30
522
20
17
67030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
13
119
12
18
67030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
123
8
19
67030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
6
69
8
20
67030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ
17
321
11
21
67030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ชูสงค์
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน-ยางสาว
6
81
8
22
67030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
4
44
8
23
67030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล สลับแก้ว
6
56
8
24
67030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
13
158
8
25
67030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
-
14
213
11
26
67030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพร ซาทอง
13
126
12
27
67030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจุลภาสน์ พุทธชาติ
19
183
11
28
67030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
-
17
146
11
29
67030037
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
อบต.
18
222
11
30
67030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
บ่อรัง
15
180
11
31
67030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
-
25
259
14
32
67030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
16
127
11
33
67030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ยศสูงเนิน
13
170
11
34
67030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
-
16
201
11
35
67030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
13
203
9
36
67030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภณ กรพรม
-
7
94
8
37
67030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
73
8
38
67030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
-
5
68
9
39
67030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
กระทรวงศึกษาธิการ
30
876
26
40
67030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี นากแก้ว
พุเตย - พุขาม
18
191
12
41
67030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ บรรยง
6
92
8
42
67030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชริก สง่าทอง
-
3
45
8
43
67030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย แพงวาปี
วังใหญ่ภูน้ำหยด
17
218
11
44
67030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังใหญ่-ภูน้ำหยด
2
14
6
45
67030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ สิงห์คำ
5
55
8
46
67030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด จันทร์เพชร
สพฐ.
3
66
8
47
67030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการ น้ำร้อน - ยางสาว
6
95
9
48
67030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
โรงเรียนดีศรีตำบล
16
167
11
49
67030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
13
209
8
50
67030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต โพธิปิ่น
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน -ยางสาว
7
109
9
51
67030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
ร.ร.บ้านซับตะแบก,ร.ร.บ้านน้ำอ้อม
3
83
8
52
67030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
3
39
9
53
67030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ติดประมาณ
6
76
9
54
67030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
8
208
8
55
67030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัชญา สนธิญาติ
วังใหญ่-ภูน้าหยด
4
47
8
56
67030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ศรีบรรเทา
5
62
9
57
67030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
4
47
8
58
67030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
17
131
12
59
67030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณ์ ทำคาม
สพป.พช3
16
158
12
60
67030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
-
4
32
8
61
67030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
-
15
197
12
62
67030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนกร บัวทอง
สระประดู่
16
181
11
63
67030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
47
9
64
67030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร พรมวัง
5
111
8
65
67030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ วิเศษดี
14
109
11
66
67030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสณี น้อมสมบัติ
6
71
8
67
67030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย สนประเสริฐ
คลองกระจัง
17
199
11
68
67030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
191
11
69
67030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ศูนย์วิชการคลองกระจัง
18
153
11
70
67030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ตรีภาค
-
18
371
11
71
67030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต ช่วยบุญ
6
96
8
72
67030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี บุญมี
19
250
11
73
67030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
31
8
74
67030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
6
46
8
75
67030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัตทยา ทองงาม
-
7
89
8
76
67030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์
21
332
11
77
67030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
6
113
8
78
67030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี สุขพ่อค้า
15
260
11
79
67030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล หลงใจคอย
9
103
8
80
67030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
7
105
8
81
67030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศมากร เกดา
-
9
84
8
82
67030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7
59
8
83
67030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วต่างสิน
4
34
7
84
67030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด สอนสาย
12
92
8
85
67030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ
-
4
82
9
86
67030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิจชัย บุญแจ้ง
ศรีเทพ
13
214
9
87
67030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานัท หงษ์โม่
-
6
65
9
88
67030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเทพ
10
185
9
89
67030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช
-
17
230
11
90
67030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
12
127
11
91
67030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษรา เรืองซ้อน
4
51
8
92
67030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
สระกรวด-ประดู่งาม
15
164
11
93
67030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา กระต่ายเผือก
-
4
43
8
94
67030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน คุ้มทรัพย์
24
557
17
95
67030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ตรีภาค
11
135
9
96
67030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศพว.โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
8
98
8
97
67030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสวงสุดา แก้วแพง
ศพว.ศรีเทพ-หนองย่างทอย
7
89
8
98
67030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสกุลศักดิ์ กุลวงษ์
15
362
12
99
67030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอักษร ปลื้มชัย
ศรีเทพ หนองย่างทอย
21
411
15
100
67030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
สพป.พช. 3
6
89
8
101
67030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ขันธะรี
กลุ่มพัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
6
58
8
102
67030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี พรมคำ
4
36
8
103
67030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
16
186
11
104
67030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
-
8
68
8
105
67030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา อยู่เพชร
-
17
311
11
106
67030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย
สพป พช3
6
44
9
107
67030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พุ่มชะเอม
6
97
8
108
67030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย บรรพลา
-
10
125
8
109
67030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
5
34
8
110
67030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
ท่าแดง-วังท่าดี
12
211
8
111
67030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
69
9
112
67030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
100
8
113
67030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีพ แก้วสุกใส
ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
19
259
11
114
67030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
-
19
323
14
115
67030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านท่าแดง
5
39
9
116
67030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรับพรดี วัดมณี
8
100
9
117
67030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สีไพร
19
411
14
118
67030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
59
9
119
67030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวัติ นามปัญญา
23
461
15
120
67030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเพชร ชัยพิเดช
10
179
9
121
67030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย จันทาทับ
วังโบสถ์-บ่อไทย
6
70
8
122
67030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
17
222
12
123
67030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพนธ์ บุญลือ
6
57
9
124
67030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์
4
62
9
125
67030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เนาว์แก้ว
บัววัฒนา
5
57
9
126
67030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทิรา ประสานทอง
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
18
212
12
127
67030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบัววัฒนา
5
69
9
128
67030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
8
60
9
129
67030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
5
42
8
130
67030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
70
9
131
67030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา เกษาอาจ
บ้านโภชน์บัววัฒนา
20
253
12
132
67030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
11
140
9
133
67030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชา เขียวมณี
6
89
8
134
67030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณปภา สายคำทอน
7
83
8
135
67030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
-
5
54
9
136
67030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิติยา เขียวสา
6
38
8
137
67030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
-
14
242
10
138
67030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก นิพนธ์
-
13
232
8
139
67030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองทูลเพชรละคร
4
70
9
140
67030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ จงใจมั่น
กองทูลเพชรละคร
8
95
9
141
67030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
13
145
9
142
67030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายบัว สอาดพรม
16
195
11
143
67030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
52
9
144
67030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
14
130
11
145
67030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
25
380
13
146
67030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
-
14
165
8
147
67030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มณีรัตน์
16
241
11
148
67030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ คำนนสิงห์
6
108
9
149
67030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ พรมเทศ
สพป.พช.3
6
74
9
150
67030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
-
6
83
9
151
67030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
5
77
9
152
67030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ศรีเลย
ตำบลวังโบสถ์
8
123
9
153
67030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก บุญทั่ง
-
10
126
9
154
67030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
-
21
356
13
155
67030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรือน สิงห์โสภา
-
50
1,058
33
156
67030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
-
13
115
9
157
67030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
52
9
158
67030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
18
404
15
159
67030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สิงห์ทอง
ไม่มี
7
67
9
160
67030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชระ เทพวาที
6
64
9
161
67030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
21
251
12
162
67030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
9
163
67030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
-
10
106
9
164
67030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
8
94
8
165
67030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล มากแก้ว
-
12
94
11
166
67030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
-
6
51
9
167
67030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน มั่นฟัก
-
19
222
11
168
67030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.พช3
3
25
8
169
67030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก พันธุ์วงศ์
32
549
23
170
67030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
9
171
67030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน มั่นฟัก
5
21
8
172
67030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาณิฏ ทองปอ
13
93
12
173
67030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา กลมเกลา
-
9
85
12
174
67030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลำจวน ขันทอง
19
306
11
175
67030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
20
7
176
67030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
5
67
8
177
67030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว ซาทรง
15
243
12
178
67030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
179
67030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต3
3
9
5
180
67030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
9
181
67030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
33
811
27
182
67030211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
วังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
19
254
11
183
67030212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง
-
17
122
11
184
67030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ ขันธะสุโข
ศูนย์วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
12
188
9
185
67030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.พช.เขต3
7
57
8
186
67030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชาติ ลอเจริญ
สพป.พช.เขต 3
4
20
7
187
67030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัน อินพร
15
190
12
188
67030220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดีแป้น
กันจุ-สระแก้ว
4
27
7
189
67030221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
สพป.พช3
13
104
11
190
67030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม น้อยศรี
-
5
81
9
191
67030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกตุ ศรีพลัง
-
12
125
12
192
67030225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
-
16
153
11
193
67030226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักรภพ นิพนธ์
-
17
142
12
รวม
2,096
28,747
1,934

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน