ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
70020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ครุฑใจกล้า
ดำเนินสะดวกที่ 2
5
60
8
2
70020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ดำเนินสะดวกที่ 1
20
401
17
3
70020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายดำเนินสะดวกที่ 1
10
99
9
4
70020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำเนินฯ 1
5
32
7
5
70020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
ดำเนินสะดวกที่ 1
16
275
12
6
70020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
ดำเนินสะดวกที่ 3
15
199
11
7
70020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
ดำเนินสะดวกที่ 3
10
108
9
8
70020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรฌิษา บุญรอด
ดำเนินสะดวกที่ 2
6
51
8
9
70020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำเนินสะดวก 2
5
47
8
10
70020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ธรรมกิจวัฒน์
ดำเนินสะดวกที่ 2
8
86
11
11
70020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ดำเนิน 2
10
114
11
12
70020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องภพ ยี่หร่า
ดำเนินสะดวกที่ 2
37
917
27
13
70020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
ดำเนินสะดวกที่ 3
15
174
12
14
70020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวดี ท่าใหญ่
ดำเนินสะดวก 3
7
132
8
15
70020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
ดำเนินสะดวก1
17
405
14
16
70020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศูจน์ มีไปล่
ดำเนินสะดวกที่ 1
32
597
21
17
70020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ เถามานกูล
ดำเนินสะดวกที่ 3
26
689
24
18
70020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
ดำเนินสะดวก 1
15
207
11
19
70020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
ดำเนินสะดวกที่ 1
4
57
8
20
70020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดำเนินสะดวกที่ 1
9
130
9
21
70020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
ดำเนินสะดวกที่ 1
8
122
8
22
70020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเขมพัต แสงทอง
ดำเนินสะดวก 2
19
357
13
23
70020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองคำ
ดำเนินสะดวก2
7
128
8
24
70020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญนาค จันทร์เพชร
ดำเนินสะดวกที่ 2
2
50
8
25
70020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยา แสงเขียว
ดำเนินสะดวกที่ 2
9
62
8
26
70020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีราภรณ์ แสงประทุม
บ้านโป่ง 4
13
161
9
27
70020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่4
5
130
9
28
70020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิน ประจวบวัน
บ้านโป่งที่ 4
14
276
8
29
70020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตรกร จิตมณี
25
550
23
30
70020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พรชัย
บ้านโป่ง 4
10
88
9
31
70020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่4
6
103
9
32
70020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ บุญอาจ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 1
19
252
11
33
70020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา ขำเจริญ
15
154
11
34
70020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระ ศรีสุขใส
บ้านโป่งที่ 1
11
107
9
35
70020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ศรีสันต์
สพป.รบ.2
4
40
9
36
70020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์
บ้านโป่ง 1
7
153
8
37
70020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ พันธุ์แดง
บ้านโป่ง 1
4
56
9
38
70020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี ยวนจิตปิยะ
6
62
9
39
70020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ
บ้านโป่งที่ 1
9
138
9
40
70020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
บ้านโป่งที่ 1
8
121
9
41
70020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่ 2
2
14
6
42
70020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
บ้านโป่งที่ 2
15
138
11
43
70020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุณี สงวนพงษ์
บ้านนโป่งที่ 2
6
31
6
44
70020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
บ้านโป่งที่ 3
12
187
8
45
70020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา
บ้านโป่งที่ 4
5
61
9
46
70020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิวพร โรจน์เจริญชัย
บ้านโป่ง 4
17
130
11
47
70020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค
บ้านโป่งที่ 4
15
238
11
48
70020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ศีลานันท์
บ้านโป่งที่ 4
5
57
8
49
70020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐญา เครือเช้า
บ้านโป่ง4
17
254
11
50
70020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนี ขันติยานันท์
บ้านโป่ง 2
1
0
0
51
70020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง2
2
10
10
52
70020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่ง 2
5
32
8
53
70020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย แสนสม
บ้านโป่ง2
10
127
9
54
70020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
บ้านโป่ง 2
8
66
8
55
70020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวีรวรรณ เข็มทอง
บ้านโป่ง 2
13
154
11
56
70020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวรุต เกิดกัณฑ์
บ้านโป่งที่ 2
11
127
8
57
70020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวัช ศรีบานเย็น
บ้านโป่ง 2
23
486
20
58
70020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมไชย จำปาศรี
บ้านโป่งที่ 3
12
132
8
59
70020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณปภัช โล่ห์จินดา
บ้านโป่งที่ 3
18
279
11
60
70020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอารมณ์ศรี เทียนทอง
บ้านโป่ง 2
13
102
12
61
70020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เสมอดี
บ้านโป่ง 3
5
19
7
62
70020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
บ้านโป่งที่3
6
130
8
63
70020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพร สังข์พระกร
บ้านโป่งที่ 3
20
420
13
64
70020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี พุทธะ
บ้านโป่ง 3
4
51
8
65
70020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์
บ้านโป่งที่3
7
162
8
66
70020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมต กุยรัมย์
บ้านโป่ง 1
6
47
9
67
70020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโป่งที่ 1
4
77
8
68
70020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คูเจริญทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนบ้านโป่ง 1
10
174
8
69
70020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
บ้านโป่ง 1
8
119
8
70
70020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
บ้านโป่ง 3
35
603
23
71
70020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
บ้านโป่งที่ 3
15
313
12
72
70020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มทอง พันท่อน
บ้านโป่ง 3
7
51
9
73
70020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงศ์ ชารี
บ้านโป่งที่ 3
6
56
8
74
70020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
บางแพ 1
10
122
8
75
70020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ปานพรหม
บางแพที่ 1
5
73
8
76
70020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เหรียญทอง
บางแพที่ 1
2
34
8
77
70020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
บางแพ 2
4
70
8
78
70020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อาจมังกร
บางแพ 2
8
84
8
79
70020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติ
บางแพที่ 2
5
46
8
80
70020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์
บางแพที่ 1
5
47
8
81
70020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวญ นาควิมล
บางแพ 2
20
390
16
82
70020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์
บางแพ ที่ 2
5
72
8
83
70020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา ปานณรงค์
5
107
9
84
70020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
บางแพที่ 2
6
51
8
85
70020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางแพ 2
1
19
6
86
70020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชิมา อินทรโคราช
บางแพที่ 1
8
106
8
87
70020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณฑล อินทรสันติ
บางแพที่ 1
26
593
16
88
70020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิช จำปาศรี
บางแพที่ 2
10
90
8
89
70020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ แก้ววงษา
บางแพ2
4
50
9
90
70020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย
บางแพ 2
11
84
8
91
70020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว
บางแพ 2
6
72
8
92
70020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์
บางแพที่ 2
6
72
8
93
70020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์
โรงเรียนในฝัน
13
187
11
94
70020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มีไปล่
บางแพ 1
12
125
8
95
70020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
96
70020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกุณต์ญา อนันตโชต
บางแพ ที่ 1
15
231
11
97
70020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส กุลัพบุรี
บางแพที่ 1
5
56
8
98
70020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์
โพธารามที่ 5
6
63
8
99
70020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
โพธารามที่ 5
9
139
8
100
70020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง เกาสังข์
โพธารามที่ 5
17
323
11
101
70020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
โพธารามที่ 5
6
94
8
102
70020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช สุขเสริม
โพธารามที่ 5
8
81
8
103
70020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว
โพธาราม5
8
121
8
104
70020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 3
1
39
9
105
70020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายพิน แก้วงามประเสริฐ
โพธารามที่ 3
11
63
11
106
70020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธร พุทธชัยยงค์
โพธารามที่ 3
5
50
9
107
70020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล
โพธาราม 3
9
166
8
108
70020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค
โพธาราม 3
14
97
11
109
70020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธาราม3
2
24
9
110
70020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม รุ่งเรือง
โพธารามที่ 3
7
98
8
111
70020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีกิจ
โพธาราม 3
8
134
9
112
70020119
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
โพธาราม3
7
129
6
113
70020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ คงคาใส
โพธารามที่ 4
10
136
8
114
70020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
โพธารามที่ 4
11
191
8
115
70020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ วารีนิล
โพธารามที่ 2
10
205
8
116
70020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
โพธารามที่ 1
12
289
9
117
70020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์
โพธารามที่ 1
12
236
9
118
70020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่1
9
158
9
119
70020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
โพธารามที่ 5
11
252
9
120
70020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิตา พิลาไชย
โพธาราที่ 4
13
122
9
121
70020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภา เกาสังข์
โพธารามที่ 5
9
143
8
122
70020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร แสงมณีเดช
โพธารามที่ 4
9
188
9
123
70020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 4
4
75
8
124
70020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล
โพธาราม 4
5
48
9
125
70020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 5
9
140
8
126
70020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 5
10
128
8
127
70020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
โพธารามที่5
15
196
11
128
70020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
โพธารามที่ 4
27
500
21
129
70020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
โพธาราม 4
14
143
11
130
70020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
โพธาราม ที่ 4
9
80
9
131
70020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 1
4
52
8
132
70020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร
โพธารามที่ 1
9
142
9
133
70020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โพธารามที่1
4
91
12
134
70020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
โพธารามที่ 2
13
124
11
135
70020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธารามที่ 2
8
128
8
136
70020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
โพธารามที่ 2
13
132
8
137
70020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ โคตวงษ์
โพธารามที่2
11
106
8
138
70020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
โพธารามที่ 1
8
135
8
139
70020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มังน้อย
โพธารามที่ 1
7
168
8
140
70020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ผ่องดี
โพธารามที่ 1
36
648
22
141
70020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
โพธารามที่ 1
6
132
8
142
70020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลนภา คำกลิ่น
โพธาราม ที่ 2
18
375
15
143
70020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โพธาราม 4
8
79
12
144
70020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ตันตระกูล
โพธารามที่ 4
9
106
9
145
70020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดช นาคาธร
โพธารามที่ 5
14
173
11
146
70020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
โพธารามที่ 5
16
167
11
147
70020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
98
8
148
70020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญรัตน์ อินทบวร
โพธาราม 2
4
103
8
รวม
1,527
23,382
1,456

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน