ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
70020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ครุฑใจกล้า
7
66
8
2
70020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
25
412
16
3
70020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเกิด
11
102
9
4
70020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
7
5
70020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
16
254
11
6
70020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
15
187
11
7
70020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
12
100
9
8
70020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรฌิษา บุญรอด
8
44
8
9
70020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง
6
56
8
10
70020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์
7
82
11
11
70020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ้งราวรรณ ด่านนอก
10
111
11
12
70020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องภพ ยี่หร่า
43
918
27
13
70020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
18
169
12
14
70020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวดี ท่าใหญ่
9
132
8
15
70020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
24
391
15
16
70020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
27
576
22
17
70020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ เถามานกูล
27
676
22
18
70020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
18
174
11
19
70020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
6
56
8
20
70020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี
10
107
9
21
70020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
10
107
8
22
70020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเขมพัต แสงทอง
19
347
13
23
70020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองคำ
9
127
8
24
70020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
8
25
70020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยา แสงเขียว
8
52
8
26
70020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีราภรณ์ แสงประทุม
13
153
9
27
70020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู
10
129
9
28
70020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิน ประจวบวัน
16
296
8
29
70020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตรกร จิตมณี
31
513
23
30
70020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พรชัย
11
81
9
31
70020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทพร สีนิล
9
101
9
32
70020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ บุญอาจ
19
233
11
33
70020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
139
11
34
70020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระ ศรีสุขใส
9
105
9
35
70020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
9
36
70020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล นาคาธร
11
156
8
37
70020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
60
9
38
70020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
9
39
70020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
7
142
9
40
70020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี พุทธะ
11
121
9
41
70020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
6
42
70020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
15
137
11
43
70020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุณี สงวนพงษ์
6
26
6
44
70020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร
12
174
8
45
70020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา
6
56
9
46
70020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิวพร โรจน์เจริญชัย
16
134
11
47
70020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี ศีลานันท์
18
233
11
48
70020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
57
8
49
70020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐญา เครือเช้า
18
260
11
50
70020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
9
5
51
70020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
52
70020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย แสนสม
10
104
9
53
70020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
8
64
8
54
70020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวีรวรรณ เข็มทอง
13
150
11
55
70020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวรุต เกิดกัณฑ์
9
115
8
56
70020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวัช ศรีบานเย็น
22
468
20
57
70020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
132
8
58
70020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
19
277
11
59
70020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
91
12
60
70020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
8
61
70020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
6
106
8
62
70020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพร สังข์พระกร
23
413
12
63
70020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
37
8
64
70020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์
7
155
8
65
70020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
9
66
70020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย
8
60
8
67
70020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คูเจริญทรัพย์
8
159
8
68
70020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
12
126
8
69
70020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
33
551
22
70
70020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
17
317
11
71
70020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มทอง พันท่อน
6
65
9
72
70020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงศ์ ชารี
5
56
8
73
70020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
9
134
8
74
70020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ปานพรหม
5
65
8
75
70020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา พุทธจำ
5
32
8
76
70020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
10
76
8
77
70020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อาจมังกร
6
81
8
78
70020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติ
7
43
8
79
70020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์
5
34
8
80
70020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวญ นาควิมล
18
382
16
81
70020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
69
8
82
70020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา ปานณรงค์
6
92
9
83
70020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
6
48
8
84
70020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
3
85
70020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชิมา อินทรโคราช
7
94
8
86
70020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณฑล อินทรสันติ
28
587
16
87
70020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิช จำปาศรี
11
92
8
88
70020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
52
9
89
70020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
90
8
90
70020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว
9
67
8
91
70020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์
7
60
8
92
70020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
184
11
93
70020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มีไปล่
9
113
8
94
70020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล
4
59
8
95
70020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
20
235
11
96
70020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส กุลัพบุรี
6
52
8
97
70020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์
8
45
8
98
70020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
11
129
8
99
70020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง เกาสังข์
21
336
11
100
70020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
5
95
8
101
70020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ เหลาผา
9
75
8
102
70020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว
7
113
8
103
70020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
9
104
70020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายพิน แก้วงามประเสริฐ
12
69
11
105
70020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธร พุทธชัยยงค์
7
50
9
106
70020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ พันธุ์แดง
10
148
8
107
70020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค
13
114
11
108
70020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
7
109
70020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม รุ่งเรือง
6
79
8
110
70020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีกิจ
8
142
9
111
70020119
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
7
126
6
112
70020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ คงคาใส
11
130
8
113
70020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
13
187
8
114
70020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ วารีนิล
13
206
8
115
70020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
16
331
10
116
70020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
225
9
117
70020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
11
145
9
118
70020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
13
253
9
119
70020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิตา พิลาไชย
9
102
9
120
70020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภา เกาสังข์
10
139
8
121
70020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร แสงมณีเดช
13
200
9
122
70020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไปรมา ธรรมากิจวัฒน์
7
68
8
123
70020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล
5
45
9
124
70020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไพรศิลป์
10
133
8
125
70020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนุช นาคน้อย
11
125
8
126
70020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
18
196
11
127
70020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
28
475
19
128
70020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
13
130
11
129
70020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
10
76
9
130
70020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา จิตต์อักษร
6
52
8
131
70020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง
8
127
9
132
70020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์
7
118
12
133
70020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
14
125
11
134
70020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำฝน คิดในทางดี
11
124
8
135
70020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
11
130
8
136
70020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ โคตวงษ์
13
100
8
137
70020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
11
124
8
138
70020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มังน้อย
14
156
8
139
70020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ผ่องดี
35
640
22
140
70020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
15
135
8
141
70020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลนภา คำกลิ่น
18
353
14
142
70020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ แก้วจีน
8
53
12
143
70020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติ
10
92
9
144
70020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดช นาคาธร
15
147
11
145
70020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
19
181
11
146
70020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
7
101
8
147
70020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญรัตน์ อินทบวร
5
95
8
รวม
1,662
22,612
1,440

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน