ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
71010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์
เกาะสำโรง
8
26
8
2
71010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
เกาะสำโรง
19
259
11
3
71010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทินี ภุมรินทร์
เกาะสำโรง
8
51
9
4
71010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษกร ห้าสกุล
หนองบัว-แก่งเสี้ยน
21
242
11
5
71010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล
หนองบัว-แก่งเสี้ยน
6
72
9
6
71010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง ข่ายคำ
หนองบัว-แก่งเสี้ยน
20
356
11
7
71010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา จันทร์โอ
วังด้ง-ช่องสะเดา
6
35
8
8
71010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติมา เสมอตระกูล
วังด้ง - ช่องสะเดา
6
41
8
9
71010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ
วังด้ง-ช่องสะเดา
24
376
13
10
71010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพสิทธิ์ จงเจริญ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
12
171
8
11
71010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เลิศวรายุทธ์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
11
115
8
12
71010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชน ทองแย้ม
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
12
140
8
13
71010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ
บ้านเก่า
7
66
8
14
71010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชค เอียดช่วย
บ้านเก่า
28
444
17
15
71010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
บ้านเก่า
14
193
9
16
71010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย
บ้านเก่า
8
103
8
17
71010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ
บ้านเก่า
12
147
8
18
71010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ หนูรุ่น
บ้านเก่า
16
282
10
19
71010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล
บ้านเก่า
9
76
9
20
71010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร
บ้านเก่า
8
99
9
21
71010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อำนาจ สุนทรธรรม
สะพานแม่น้ำแคว
61
920
33
22
71010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ เชียงทอง
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
132
1,850
55
23
71010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
16
139
8
24
71010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ไกรบำรุง
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
16
174
8
25
71010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ
ลาดหญ้า
31
805
23
26
71010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ
ลาดหญ้า
13
114
9
27
71010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
ลาดหญ้า
10
86
9
28
71010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ชูวงษ์วิชช
ลาดหญ้า
10
98
8
29
71010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม
ลาดหญ้า
12
115
8
30
71010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลาดหญ้า
12
141
9
31
71010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์
วังด้ง - ช่องสะเดา
8
106
8
32
71010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย ปานกลาง
วังด้ง-ช่องสะเดา
8
70
8
33
71010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล ปานกลาง
วังด้ง-ช่องสะเดา
12
168
8
34
71010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ธรรมรังษี
วังด้ง - ช่องสะเดา
20
206
11
35
71010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
วังด้ง - ช่องสะเดา
7
66
8
36
71010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สวัสดิ์พานิชย์
วังด้ง - ช่องสะเดา
7
33
9
37
71010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชพร รักราษฎร์
วังด้ง - ช่องสะเดา
12
137
8
38
71010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรา เกตุจันทร์
วังเย็น
11
89
9
39
71010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์
วังเย็น
8
43
8
40
71010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพกนก พลราชม
9
98
8
41
71010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไกรตะนะ
วังเย็น
9
59
9
42
71010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถชัย รักราษฎร์
;วังเย็น
8
61
8
43
71010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพร ใจสงบ
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
21
298
12
44
71010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ชูทอง
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
9
75
8
45
71010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
10
101
8
46
71010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
11
90
8
47
71010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
22
279
12
48
71010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปณีตา ตะพังพินิจการ
เกาะสำโรง
17
118
11
49
71010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา จารุจินดา
เกาะสำโรง
10
59
8
50
71010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัสนัย สมานบุตร
เกาะสำโรง
10
41
8
51
71010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์
เกาะสำโรง
22
249
12
52
71010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำกอง รอดดารา
เกาะสำโรง
8
70
8
53
71010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ แสนวัง
เขาน้อย
10
65
8
54
71010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านใหม่
5
20
8
55
71010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก พิลา
เขาน้อย
18
205
11
56
71010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทิพพาบุญ
เขาน้อย
11
126
8
57
71010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ พุ่มจันทร์
พังตรุ
13
153
8
58
71010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
แม่กลอง
31
627
22
59
71010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา สีคุณ
แม่กลอง
15
144
8
60
71010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะวิด ผ่องกัล
หนองขาว-ท่าล้อ
15
127
8
61
71010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
หนองขาว-ท่าล้อ
28
435
17
62
71010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศกร สุรินทร์ยา
แม่กลอง
13
130
8
63
71010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
แม่กลอง
24
404
17
64
71010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัฒ รุ่งเรือง
บ้านใหม่
7
35
8
65
71010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา พรานเจริญ
บ้านใหม่
7
76
8
66
71010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วรโพด
บ้านใหม่
12
141
8
67
71010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา เก้าลิ้ม
บ้านใหม่
13
110
8
68
71010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
บ้านใหม่
11
103
8
69
71010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร
พังตรุ
7
53
8
70
71010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นนทสันต์
พังตรุ
16
194
8
71
71010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
พังตรุ
17
225
12
72
71010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
พังตรุ
12
128
9
73
71010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ
หนองตากยา
20
231
12
74
71010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำปรุง หอมเสมอ
บ้านใหม่
10
76
9
75
71010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หัตถาครองหทัย
บ้านใหม่
17
132
11
76
71010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปรียา พลายพงษา
เขาน้อย
25
422
19
77
71010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ เหล่าหมั้น
เขาน้อย
14
157
8
78
71010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
เขาน้อย
11
89
8
79
71010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา
ชาววัง
8
83
8
80
71010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์
ชาววัง
15
220
9
81
71010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวรรธน์ วรรณศิริ
ชาววัง
10
97
8
82
71010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงห์ ยิ้มแย้ม
ชาววัง
20
291
11
83
71010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
ชาววัง
22
237
11
84
71010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล
ชาววัง
20
164
11
85
71010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล กวางคีรี
ชาววัง
13
132
8
86
71010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชัย ช่วงชัย
หนองขาวท่าล้อ
10
84
9
87
71010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย กลัวผิด
หนองขาว-ท่าล้อ
22
229
12
88
71010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนอรัตน์ ชุนหวานิช
หนองขาว - ท่าล้อ
15
134
9
89
71010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์
หนองตากยา
8
45
8
90
71010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค
หนองตากยา
7
43
9
91
71010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย
หนองตากยา
17
284
12
92
71010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา
หนองตากยา
8
60
9
93
71010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินต์ หอมเสมอ
หนองตากยา
21
265
12
94
71010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมตตา ชูเลิศ
กลอนโด
16
153
11
95
71010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด
8
60
8
96
71010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชชยา แสงสว่าง
กลอนโด
10
116
9
97
71010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์
กลอนโด
9
64
9
98
71010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ
กลอนโด
14
150
8
99
71010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
จรเข้เผือก
18
182
11
100
71010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษดา ธรรมรังษี
จรเข้เผือก
13
179
8
101
71010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ
จรเข้เผือก
6
31
8
102
71010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์
จรเข้เผือก
8
50
8
103
71010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร วงษ์วิไลย
จรเข้เผือก
16
164
11
104
71010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภสร พุทธรักษา
จรเข้เผือก
10
91
9
105
71010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภัทรา สังข์มณี
จรเข้เผือก
9
67
9
106
71010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ แร่มี
จรเข้เผือก
8
94
8
107
71010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเนาว์ นาคพิรุณ
จรเข้เผือก
18
228
11
108
71010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
จรเข้เผือก
10
100
8
109
71010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา คชสาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายจรเข้เผือก
10
100
9
110
71010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชสรา บุญเลิศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน
9
63
7
111
71010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
พ่อขุนด่าน
9
51
8
112
71010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรัตน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
พ่อขุนด่าน
13
88
9
113
71010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พ่อขุนด่าน
6
82
8
114
71010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียติศักดิ์ ประดับวงศ์
พ่อขุนด่าน
14
160
8
115
71010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ
พ่อขุนด่าน
23
390
16
116
71010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินพร พรศรีสกุล
พ่อขุนด่าน
16
177
8
117
71010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ
พ่อขุนด่าน
17
163
11
118
71010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์พร น้ำทับทิมทอง
พ่อขุนด่าน
9
96
8
119
71010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ชูศรี
พ่อขุนด่าน
13
162
9
120
71010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม
หนองตากยา
6
29
8
121
71030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเนตร เจริญโห้
ศรีสวัสดิ์1
24
291
11
122
71030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
ศรีสวัสดิ์ 1
20
258
11
123
71030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญห์ สุขสำราญ
ศรีสวัสดิ์ 1
21
234
12
124
71030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ห้าวเจริญ
ศรีสวัสดิ์ 1
12
137
8
125
71030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา เอี่ยมเดชา
ศรีสวัสดิ์ 2
10
74
8
126
71030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรินทร์ เหล็กมา
ศรีสวัสดิ์ ๒
9
64
8
127
71030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ ลิ้มกุล
ศรีสวัสดิ์ 2
17
182
11
128
71030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ศรีสวัสดิ์ 2
16
301
12
129
71030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์
ศรีสวัสดิื 2
11
76
8
130
71030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
ศรีสวัสดิ์ 2
21
219
11
131
71030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม แสวงหา
ศรีสวัสดิ์ 1
9
93
9
132
71030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัชกร อ่อนนวล
ศรีสวัสดิ์ 1
8
60
8
133
71030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดับชาติ บุญมาก
ศรีสวัสดิ์ 1
16
261
11
134
71030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา ยั้งประยุทธ์
ศรีสวัสดิ์ 1
11
120
8
135
71030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์
ศรีสวัสดิ์ 1
18
164
12
136
71030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
ศรีสวัสดิ์2
20
252
11
137
71030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
ศรีสวัสดิ์2
19
232
11
138
71030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ ศรีจันทร์
ศรีสวัสดิ์ 2
21
232
11
139
71030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยิ่งยศ พละเลิศ
ศรีสวัสดิ์ 2
18
149
11
รวม
2,046
23,917
1,415

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน