ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
71010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
20
8
2
71010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทนา สกุลวัฒนะ
18
240
11
3
71010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทินี ภุมรินทร์
7
51
8
4
71010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษกร ห้าสกุล
18
229
11
5
71010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล
8
66
9
6
71010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์
20
356
12
7
71010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา จันทร์โอ
6
31
8
8
71010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติมา เสมอตระกูล
6
31
8
9
71010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ
22
413
13
10
71010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพสิทธิ์ จงเจริญ
14
168
8
11
71010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เลิศวรายุทธ์
9
115
8
12
71010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชน ทองแย้ม
12
136
8
13
71010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ
8
64
8
14
71010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชค เอียดช่วย
26
426
18
15
71010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
13
189
9
16
71010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย
7
113
8
17
71010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ
12
135
8
18
71010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ หนูรุ่น
17
277
11
19
71010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล
7
69
9
20
71010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร
6
119
9
21
71010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
58
891
29
22
71010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ เชียงทอง
124
1,822
56
23
71010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว
13
144
8
24
71010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ไกรบำรุง
15
189
8
25
71010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ
43
881
26
26
71010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิ เกิดสุข
10
87
8
27
71010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
11
87
9
28
71010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชัย ช่วงชัย
9
78
8
29
71010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมเฉลา ศรีสนาม
11
123
9
30
71010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์
14
140
9
31
71010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐนิช ศรีลาคำ
8
96
8
32
71010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย ปานกลาง
9
72
8
33
71010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล ปานกลาง
12
170
8
34
71010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ธรรมรังษี
18
192
11
35
71010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
7
62
8
36
71010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
8
37
71010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชพร รักราษฎร์
12
141
8
38
71010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรา เกตุจันทร์
11
93
9
39
71010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์
9
41
9
40
71010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพกนก พลราชม
9
99
8
41
71010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไกรตะนะ
9
58
9
42
71010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถชัย รักราษฎร์
8
67
8
43
71010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพร ใจสงบ
21
300
11
44
71010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ชูทอง
9
80
8
45
71010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา
11
91
8
46
71010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์
12
95
8
47
71010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานนท์ เกียรติสาร
25
264
11
48
71010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปณีตา ตะพังพินิจการ
14
106
11
49
71010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา จารุจินดา
8
49
8
50
71010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัสนัย สมานบุตร
9
40
8
51
71010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์
21
276
12
52
71010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำกอง รอดดารา
9
71
8
53
71010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ แสนวัง
9
67
9
54
71010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
55
71010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก พิลา
16
200
11
56
71010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภัทรา สังข์มณี
12
124
8
57
71010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ พุ่มจันทร์
13
144
8
58
71010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
36
633
21
59
71010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา สีคุณ
12
143
8
60
71010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะวิด ผ่องกัล
17
126
8
61
71010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไล กวางคีรี
29
461
21
62
71010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
12
116
8
63
71010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจินต์ หอมเสมอ
22
382
12
64
71010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัฒ รุ่งเรือง
7
0
0
65
71010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา พรานเจริญ
9
89
8
66
71010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วรโพด
12
142
8
67
71010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
124
8
68
71010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
11
105
8
69
71010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร
6
41
7
70
71010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
15
181
8
71
71010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
19
198
11
72
71010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
11
129
9
73
71010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร
21
201
12
74
71010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำปรุง หอมเสมอ
10
75
9
75
71010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หัตถาครองหทัย
17
128
11
76
71010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปรียา พลายพงษา
22
413
16
77
71010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ
13
163
8
78
71010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
9
88
8
79
71010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา
8
79
8
80
71010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์
15
216
9
81
71010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวรรธน์ วรรณศิริ
10
108
8
82
71010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ
17
283
11
83
71010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
22
239
11
84
71010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล
17
164
11
85
71010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา คชสาร
13
108
8
86
71010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
56
8
87
71010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย กลัวผิด
23
223
11
88
71010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนอรัตน์ ชุนหวานิช
16
158
9
89
71010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์
8
32
8
90
71010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค
7
43
9
91
71010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย
16
277
11
92
71010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา
8
62
8
93
71010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระ ศรีสุขใส
19
250
12
94
71010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมตตา ชูเลิศ
17
135
11
95
71010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
96
71010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชชยา แสงสว่าง
12
120
9
97
71010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์
9
61
9
98
71010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ
14
162
8
99
71010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
16
171
11
100
71010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษดา ธรรมรังษี
13
184
8
101
71010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ
6
33
8
102
71010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย
7
49
8
103
71010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร วงษ์วิไลย
17
146
11
104
71010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภสร พุทธรักษา
11
87
8
105
71010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ ศรท้วม
8
55
8
106
71010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ แร่มี
8
92
8
107
71010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเนาว์ นาคพิรุณ
18
213
11
108
71010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
9
103
8
109
71010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญชลี รักษาสัตย์
9
95
9
110
71010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชสรา บุญเลิศ
9
65
7
111
71010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
7
47
8
112
71010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรัตน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
13
80
8
113
71010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณา เจิมจรุง
6
96
8
114
71010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียติศักดิ์ ประดับวงศ์
12
158
8
115
71010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ
19
344
16
116
71010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินพร พรศรีสกุล
15
179
8
117
71010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ
19
151
11
118
71010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร พิณพาทย์
9
90
8
119
71010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ชูศรี
16
160
9
120
71010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม
6
19
7
121
71030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว
19
304
11
122
71030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
251
11
123
71030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ทัดสวน
20
218
11
124
71030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ห้าวเจริญ
9
150
8
125
71030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
69
8
126
71030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรินทร์ เหล็กมา
8
61
8
127
71030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ ลิ้มกุล
17
182
11
128
71030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
17
305
11
129
71030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรภร บุญอุทิศ
9
81
8
130
71030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา
17
207
11
131
71030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม แสวงหา
8
84
9
132
71030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัชกร อ่อนนวล
8
51
8
133
71030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดับชาติ บุญมาก
17
246
11
134
71030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา ยั้งประยุทธ์
10
114
8
135
71030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
144
12
136
71030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต
17
255
11
137
71030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์
19
249
11
138
71030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ ศรีจันทร์
19
237
11
139
71030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยิ่งยศ พละเลิศ
16
158
11
รวม
1,976
23,492
1,382

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน