ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
71020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ โยมด้วง
11
172
9
2
71020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวริน เลิศอาวาส
12
155
9
3
71020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ คุ้มญาติ
10
136
9
4
71020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ กองสิน
11
128
9
5
71020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
8
37
8
6
71020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจามร วรรณากาญจน์
7
50
9
7
71020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง ปิ่นปฐม
64
1,361
43
8
71020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร ประเสริฐลาภ
10
94
8
9
71020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เล็กบาง
8
105
9
10
71020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา มีจำรัส
14
153
9
11
71020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเดิม มีล้อม
11
163
8
12
71020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
8
105
8
13
71020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ศรีทอง
10
74
9
14
71020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์
19
215
12
15
71020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ
9
86
9
16
71020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววารุณี ตะโกภู่
35
531
20
17
71020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท ทั่วจบ
28
470
21
18
71020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล
15
150
8
19
71020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต แก่นน้อย
34
699
26
20
71020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ
18
261
11
21
71020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา ชาวนาดอน
15
131
8
22
71020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ รักษาพงศ์
14
215
9
23
71020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรภัทร อรุณแข
13
173
9
24
71020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอานุช ศรสินชัย
10
34
8
25
71020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี ทองศรี
9
71
9
26
71020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
9
81
8
27
71020062
-
2
0
0
28
71020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์
6
51
9
29
71020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศรีนวล
33
711
22
30
71020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
13
143
9
31
71020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ลักษณุกิจ
11
140
8
32
71020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภภูมิ พรมแดน
10
111
8
33
71020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง
9
83
9
34
71020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
9
82
8
35
71020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพชร จันทะจิตต์
13
220
9
36
71020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
16
236
8
37
71020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์
9
84
8
38
71020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา
20
156
11
39
71020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร เลิศอาวาส
8
121
8
40
71020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ
9
61
8
41
71020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์
7
69
9
42
71020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สีบานเย็น
9
77
8
43
71020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
15
266
10
44
71020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี
13
125
9
45
71020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปัทมา สายสอาด
33
504
22
46
71020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชีวรัตน์ พลบำรุง
11
101
9
47
71020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุกฟ้า พวงธรรม
11
145
9
48
71020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ทองดี
13
149
8
49
71020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนู กาญจนพฤกษ์
10
101
9
50
71020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงฤดี สมจิต
20
210
11
51
71020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร อินทะนาม
8
68
9
52
71020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช กุ้ยอ่อน
17
262
11
53
71020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ เสนเข็ม
10
85
8
54
71020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข
10
77
9
55
71020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวิทย์ ใจกล้า
12
124
8
56
71020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพร เห็นประเสริฐ
18
182
11
57
71020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล
12
63
8
58
71020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย จึงประวัติ
16
226
11
59
71020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรีพร บำรุงชล
15
191
12
60
71020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์
16
153
11
61
71020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา รอดภัย
12
128
8
62
71020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา วิเศษสิงห์
11
136
8
63
71020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา จุลทรักษ์
25
410
14
64
71020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพล ปฎิทัศน์
28
349
15
65
71020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ
8
92
8
66
71020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ไล่กระโทก
10
154
8
67
71020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ศรีทอง
13
146
8
68
71020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมะ เที่ยงธรรม
26
402
20
69
71020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทรง สัปปุริสสกุล
15
118
11
70
71020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา วรรณะ
9
53
8
71
71020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
4
72
71020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกณิกา ชัยวัฒน์
8
40
8
73
71020114
นางสุดาพร ชูชื่น
7
38
9
74
71020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สีสังข์งาม
19
256
11
75
71020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ สัตยากุล
10
66
8
76
71020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัจฉรี จำนงกูล
17
134
11
77
71020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวัติชัย อินทวิชัย
8
62
8
78
71020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก พงษ์สกุล
20
278
11
79
71020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
210
11
80
71020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต ท่านำ้ตื้น
21
258
11
81
71020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
18
187
11
82
71020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล
9
77
8
83
71020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี เพิกเฉย
9
89
8
84
71020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร
12
123
11
85
71020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
9
75
8
86
71020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์
12
67
9
87
71020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น
7
61
8
88
71020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ทองรอด
11
101
9
89
71020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประทุม บุญมาเกิด
11
136
9
90
71020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์
8
54
9
91
71020197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิต โพธิ์เจริญ
19
150
12
92
71020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โคกแก้ว
7
47
8
93
71020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
39
9
94
71020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์
7
78
8
95
71020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันษ์ พยาบาล
7
49
9
96
71020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
97
71020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ จันหา
21
197
12
98
71020204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลอ ทองดีเลิศ
19
179
12
99
71020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนงค์ หอมทวนลม
19
245
11
100
71020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์
11
126
9
101
71020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์
10
79
9
รวม
1,378
16,757
1,029

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน