ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
71020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ โยมด้วง
12
178
9
2
71020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวริน เลิศอาวาส
12
146
9
3
71020037
นายอำนาจ คุ้มญาติ
12
128
9
4
71020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ กองสิน
11
132
9
5
71020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
9
6
71020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ
พงตึก
5
47
9
7
71020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง ปิ่นปฐม
สพฐ.
60
1,343
42
8
71020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร ประเสริฐลาภ
10
105
8
9
71020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สนามแย้
9
116
9
10
71020044
นางทิพรัตน์ จันทนา
14
152
9
11
71020045
นายวิโรจน์ ศิริรัตน์
11
167
8
12
71020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุณี ตะโกภู่
9
108
8
13
71020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ศรีทอง
0
9
81
9
14
71020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์
ท่าเรือ - ตะคร้ำเอน
18
219
12
15
71020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
9
16
71020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร มากมีทรัพย์
0
36
542
20
17
71020051
นายโกวิท ทั่วจบ
28
512
20
18
71020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล
-
14
159
8
19
71020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต แก่นน้อย
Uninet
18
702
26
20
71020055
นางสุจิตรา มีจำรัส
18
329
12
21
71020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหวายเหนียว
13
153
9
22
71020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ รักษาพงศ์
กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน
17
254
9
23
71020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภรภัทร อรุณแข
14
180
9
24
71020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอานุช ศรสินชัย
3
42
9
25
71020060
นางสาวราตรี ทองศรี
5
70
9
26
71020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
7
87
8
27
71020062
-
2
0
0
28
71020063
-
5
52
9
29
71020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศรีนวล
31
676
24
30
71020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
0
13
149
9
31
71020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ลักษณุกิจ
12
137
8
32
71020067
นายนภภูมิ พรมแดน
8
117
8
33
71020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ใจแก้ว
6
74
9
34
71020069
นายสมเพชร จันทะจิตต์
9
84
8
35
71020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท สิงเสวก
กลุ่มโรงเรียนสนามแย้
9
208
9
36
71020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
โรงเรียนสนามแย้
15
242
8
37
71020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์
กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว ท่ามะกา
10
94
8
38
71020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา
กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว
18
160
11
39
71020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร เลิศอาวาส
8
128
8
40
71020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหวายเหนียว
7
69
8
41
71020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนู กาญจนพฤกษ์
พระแท่น
9
84
9
42
71020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สีบานเย็น
8
86
9
43
71020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
-
15
262
10
44
71020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี
11
136
9
45
71020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปัทมา สายสอาด
29
520
19
46
71020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
97
9
47
71020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุกฟ้า พวงธรรม
11
140
9
48
71020083
-
2
0
0
49
71020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ทองดี
-
13
149
8
50
71020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
103
9
51
71020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมรักษ์ อาจปักษา
-
18
202
11
52
71020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
70
9
53
71020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช กุ้ยอ่อน
19
267
11
54
71020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ เสนเข็ม
กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน
9
86
8
55
71020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
68
9
56
71020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวิทย์ ใจกล้า
กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน
12
132
8
57
71020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพร เห็นประเสริฐ
ห้วยสะพาน
19
186
11
58
71020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล
7
61
8
59
71020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย จึงประวัติ
17
252
11
60
71020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรีพร บำรุงชล
14
186
12
61
71020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์
กลุ่มโรงเรียนพังตรุ
16
165
11
62
71020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา รอดภัย
12
124
8
63
71020102
นายฐวรรษ รักกาญจนันท์
11
139
8
64
71020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา จุลทรักษ์
27
392
14
65
71020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพล ปฎิทัศน์
-
29
369
19
66
71020105
นางดวงฤดี สมจิต
8
85
8
67
71020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ไล่กระโทก
13
157
8
68
71020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
148
8
69
71020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมะ เที่ยงธรรม
มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย -อเมริกา
28
478
20
70
71020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทรง สัปปุริสสกุล
ห้วยสะพาน
14
111
11
71
71020110
นางสาวรจนา วรรณะ
8
52
8
72
71020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรรมการสถานศึกษา
3
9
5
73
71020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกณิกา ชัยวัฒน์
8
45
9
74
71020114
-
5
53
9
75
71020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สีสังข์งาม
สพป.กาญจนบุรี เขต2
20
252
11
76
71020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ สัตยากุล
8
66
9
77
71020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัจฉรี จำนงกูล
16
146
11
78
71020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
62
8
79
71020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก พงษ์สกุล
17
282
11
80
71020185
-
15
207
11
81
71020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต ท่านำ้ตื้น
กลุ่มดอนแสลบ
21
279
11
82
71020187
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
18
201
11
83
71020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ศรีทอง
9
81
8
84
71020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ นิยมกาล
8
97
8
85
71020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร หอมทวนลม
14
124
11
86
71020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
-
7
90
8
87
71020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์
ห้วยกระเจา-วังไผ่
10
81
9
88
71020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา
-
7
62
8
89
71020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ทองรอด
-
9
108
9
90
71020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
136
9
91
71020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยันต์ มาเพชร
6
52
9
92
71020197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิต โพธิ์เจริญ
ตำบลสระลงเรือ
19
151
12
93
71020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โคกแก้ว
ais
5
45
8
94
71020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
42
9
95
71020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์
-
7
97
9
96
71020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันษ์ พยาบาล
5
55
9
97
71020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รักราษฎร์
-
6
36
9
98
71020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ จันหา
กลุ่มห้วยกระเจา-วังไผ่
19
203
12
99
71020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ทองดีเลิศ
18
171
12
100
71020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนงค์ หอมทวนลม
16
259
11
101
71020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์
10
122
9
102
71020207
-
7
91
9
รวม
1,283
17,276
1,040

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน