ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
71020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี แซ่ลิ้ม
ช่องด่าน
12
126
8
2
71020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรำลึก สนพราย
ช่องด่าน
13
208
8
3
71020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ปลาบู่ทอง
กลุ่มช่องด่าน
12
145
8
4
71020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมภา ช้างน้ำ
กลุ่มโรงเรียนช่องด่าน
8
56
9
5
71020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์
บ้านช่องด่าน
6
64
9
6
71020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัก ใจตรง
กลุ่มช่องด่าน
16
211
12
7
71020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง โซยรัมย์
บ่อพลอย
19
250
11
8
71020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ่อพลอย
9
98
8
9
71020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ่อพลอย
8
83
8
10
71020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัติ ปานธรรม
บ่อพลอย
48
874
25
11
71020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อพลอย
11
128
8
12
71020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษมณ เฉลิมรัตน์มงคล
บ่อพลอย
5
32
6
13
71020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ใยเยื่อ
หนองรี-หนองกร่าง
17
279
9
14
71020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท กิ่งสามี
หนองรี-หนองกร่าง
21
232
12
15
71020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองรี-หนองกร่าง
3
42
9
16
71020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว
หนองกุ่ม
13
130
9
17
71020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา โพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม
21
194
12
18
71020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกุ่ม
11
155
9
19
71020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์
หนองกุ่ม
9
61
9
20
71020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ นาคพัฒน์
หนองกุ่ม
18
175
11
21
71020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ ศิริปอง
กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม
6
54
8
22
71020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ม่วงแก้ว
กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม
22
357
12
23
71020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์
กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม
8
54
9
24
71020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรหาร ช่างปรีชา
หนองรี -หนองกร่าง
27
500
17
25
71020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลี เกิดผลหลาก
กลุ่มโรงเรียนหนองรี-หนองกร่าง
11
135
9
26
71020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์
หนองรี-หนองกร่าง
17
202
12
27
71020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองรี-หนองกร่าง
9
111
9
28
71020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์
กลุ่มหลุมรัง
36
525
17
29
71020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพแสง ขาวสะอาด
หลุมรัง
8
82
8
30
71020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ จงอารี
กลุ่มโรงเรียนหลุมรัง
21
232
11
31
71020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล
หลุมรัง
16
208
11
32
71020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย เพ็ญจู
11
118
8
33
71020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
107
8
34
71020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย แก้วรุณคำ
ทุ่งกระบ่ำ
7
47
8
35
71020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระบ่ำ
6
66
8
36
71020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวรัตน์ พายุหะ
ทุ่งกระบ่ำ
19
263
12
37
71020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์
ทุ่งกระ่ำบ่ำ
8
79
8
38
71020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ
กลุ่มเลาขวัญ
18
362
11
39
71020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลาดิศัย โพธิจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
21
331
11
40
71020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร
กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
12
123
8
41
71020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
เลาขวัญ
6
51
9
42
71020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
เลาขวัญ
7
95
8
43
71020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
44
71020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลลดา เทพเทียน
ประดู่แก้ว
12
180
8
45
71020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายคุณภาพประดู่แก้ว
8
77
8
46
71020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร เรือนรื่น
กลุ่มประดู่แก้ว
24
406
12
47
71020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประดู่แก้ว
11
125
8
48
71020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยกาญจน์ ชงกุล
ประดู่แก้ว
5
21
7
49
71020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ช้างวงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประดู่แก้ว
21
289
11
50
71020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด
ประดู่แก้ว
12
135
8
51
71020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง แผนสมบูรณ์
กลุ่มประดู่แก้ว
21
308
12
52
71020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช พวกยะ
ประดู่แก้ว
15
133
8
53
71020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพประดู่แก้ว
17
166
11
54
71020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายพัฒนาประดู่แก้ว
6
58
9
55
71020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำยอง จันทร์สุข
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองปลิง
20
265
12
56
71020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิดาภา ใจห่อ
กพศ.หนองปลิง
10
107
9
57
71020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี บุญเติม
หนองปลิง
10
113
9
58
71020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เหรา
หนองปลิง
8
61
9
59
71020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน
-
8
88
9
60
71020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่
-
11
129
9
61
71020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองปลิง
23
319
11
62
71020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กวางทอง
18
136
12
63
71020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร บุญสว่าง
หนองฝ้าย
14
124
8
64
71020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา สุภาภา
เลาขวัญใต้
11
87
8
65
71020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์
32
535
18
66
71020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวน โสดาภักดิ์
18
177
11
67
71020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
8
68
71020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองฝ้าย
7
102
8
69
71020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ เกิดดี
หนองโสน
16
188
12
70
71020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน สิลาจันทร์
โรงเรียนขนาดเล็ก
9
92
8
71
71020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เลาขวัญ
12
128
9
72
71020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองโสน
5
43
8
73
71020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส แก้วเรือง
กลุ่มหนองโสน
15
178
8
74
71020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโสน
9
115
8
75
71020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ ขำสุนทร
กลุ่มสมเด็จเจริญ
11
130
8
76
71020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต สมิงไพร
สมเด็จเจริญ 2
17
179
11
77
71020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำเรียง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสมเด็จเจริญ
51
1,064
32
78
71020168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรกานต์ อินทรโสภา
-
18
286
11
79
71020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เจริญกุล
-
35
589
21
80
71020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองปรือ
19
285
12
81
71020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองปรือ
7
51
8
82
71020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัสภูมิ ยะปายต๋า
กลุ่มหนองปรือ
10
142
9
83
71020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน
หนองปรือ
11
102
8
84
71020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ น้อยพันธุ์
หนองปรือ
12
230
9
85
71020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์กร ลับบัวงาม
กลุ่มโรงเรียนหนองปรือ
9
110
8
86
71020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
-
11
115
8
87
71020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วิเชียรสาร
อนุบาลหนองปรือ
14
171
9
88
71020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐานิตา อินทรกุล
กลุ่มโรงเรียนหนองปลาไหล
9
82
8
89
71020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพงษ์ สาระ
กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
13
275
8
90
71020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
หนองปลาไหล
10
101
9
91
71020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สุทธิไส
หนองปลาไหล
17
202
11
92
71020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สุขเข
หนองปลาไหล
12
158
9
รวม
1,294
16,908
925

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน