ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
71020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี แซ่ลิ้ม
12
104
8
2
71020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรำลึก สนพราย
14
206
8
3
71020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ปลาบู่ทอง
10
141
8
4
71020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมภา ช้างน้ำ
6
62
9
5
71020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร เอี่ยมแสง
7
60
9
6
71020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัก ใจตรง
19
203
12
7
71020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง โซยรัมย์
20
271
12
8
71020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา ลือวันคำ
9
91
8
9
71020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี
8
62
8
10
71020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์
43
854
25
11
71020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ
11
127
8
12
71020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษมณ เฉลิมรัตน์มงคล
3
25
5
13
71020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ใยเยื่อ
16
273
8
14
71020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท กิ่งสามี
20
224
12
15
71020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพเยาว์ สาละสาลิน
6
50
9
16
71020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว
13
128
9
17
71020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา โพธิ์ทอง
20
159
9
18
71020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ประกอบ
16
145
9
19
71020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์
12
65
9
20
71020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ นาคพัฒน์
18
178
11
21
71020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธันยชนก ทรัพย์ย้อย
8
53
7
22
71020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ม่วงแก้ว
23
371
11
23
71020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์
9
50
9
24
71020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรหาร ช่างปรีชา
26
504
16
25
71020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลี เกิดผลหลาก
12
126
9
26
71020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์
20
170
11
27
71020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
9
95
8
28
71020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์
33
538
18
29
71020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพแสง ขาวสะอาด
10
73
8
30
71020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ จงอารี
21
228
11
31
71020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
193
11
32
71020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญา ยะสงคราม
11
106
8
33
71020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด
11
110
8
34
71020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย แก้วรุณคำ
6
50
8
35
71020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือนาม คิดอยู่
8
64
8
36
71020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวรัตน์ พายุหะ
22
231
11
37
71020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์
8
82
8
38
71020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ
19
340
11
39
71020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลาดิศัย โพธิจันทร์
20
350
11
40
71020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร
11
115
8
41
71020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
42
71020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
10
89
8
43
71020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย หมดทุกข์
8
56
8
44
71020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลลดา เทพเทียน
14
169
8
45
71020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมคิด สุวรรณรัฐ
8
75
8
46
71020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร เรือนรื่น
24
400
12
47
71020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย เพ็ญจู
12
113
8
48
71020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยกาญจน์ ชงกุล
6
18
7
49
71020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ช้างวงศ์
20
292
11
50
71020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด
13
133
8
51
71020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง แผนสมบูรณ์
18
313
13
52
71020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช พวกยะ
14
142
8
53
71020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์
18
163
11
54
71020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ช่างทำดี
8
51
8
55
71020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำยอง จันทร์สุข
18
254
12
56
71020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิดาภา ใจห่อ
7
108
9
57
71020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี บุญเติม
9
117
9
58
71020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เหรา
8
58
9
59
71020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน
8
78
9
60
71020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
125
9
61
71020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
24
307
11
62
71020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กวางทอง
18
126
12
63
71020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร บุญสว่าง
13
131
8
64
71020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา สุภาภา
10
84
8
65
71020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์
31
511
18
66
71020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวน โสดาภักดิ์
18
168
11
67
71020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สัสดีทอง
6
64
8
68
71020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัณฐิกา ชื่นใจ
9
103
8
69
71020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ เกิดดี
15
175
12
70
71020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน สิลาจันทร์
9
96
8
71
71020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม
13
114
9
72
71020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา ลำใยขจี
6
50
8
73
71020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส แก้วเรือง
14
202
8
74
71020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรยุภา ระดาดาษ
9
100
8
75
71020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ ขำสุนทร
12
131
8
76
71020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต สมิงไพร
19
201
11
77
71020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำเรียง
55
1,145
34
78
71020168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วรกานต์ อินทรโสภา
18
276
11
79
71020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล
31
563
21
80
71020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์
19
276
12
81
71020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตญาดา ศรีปน
8
54
8
82
71020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัสภูมิ ยะปายต๋า
11
136
9
83
71020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน
10
110
8
84
71020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ น้อยพันธุ์
15
223
9
85
71020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์กร ลับบัวงาม
8
109
8
86
71020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
10
107
8
87
71020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วิเชียรสาร
12
147
9
88
71020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐานิตา อินทรกุล
10
74
8
89
71020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ล้ำเลิศ
15
272
8
90
71020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
12
99
9
91
71020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สุทธิไส
18
214
11
92
71020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สุขเข
13
147
9
รวม
1,320
16,598
921

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน