ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
72010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
18
224
11
2
72010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดุษฎี เนาวรัตน์
10
90
8
3
72010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ดวงจินดา
12
172
8
4
72010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
19
150
11
5
72010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา มูลละออง
7
49
8
6
72010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พลายจั่น
12
130
8
7
72010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นาคเขียว
6
35
8
8
72010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลชนก หนูรอด
11
151
8
9
72010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
16
123
11
10
72010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติธนา อ่ำอิ่ม
10
99
8
11
72010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
8
59
8
12
72010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ล้อมวงษ์
19
298
11
13
72010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล ลิ้มลมัย
11
110
8
14
72010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา บัวศรี
9
66
8
15
72010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก
8
50
8
16
72010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ชูเชื้อ
10
42
8
17
72010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ มีสวัสดิ์
24
409
15
18
72010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
12
131
8
19
72010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง
17
171
11
20
72010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ไพศาล โกพัฒน์ตา
14
151
11
21
72010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ดาบสมุทร
119
2,252
54
22
72010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไทยทวี
112
2,079
54
23
72010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ มาตรวิจิตร
10
81
8
24
72010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
7
57
8
25
72010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
13
188
9
26
72010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์
5
40
8
27
72010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
4
74
8
28
72010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศจี วงศ์ศรีเผือก
9
61
8
29
72010032
ประถมศึกษา
นายประภัศ สามทอง
7
47
6
30
72010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ ขาววงษ์
5
20
6
31
72010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์
10
50
8
32
72010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง คำด้วง
11
76
8
33
72010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ทิวาวงษ์
13
137
8
34
72010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี
8
47
8
35
72010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร สุดมุข
9
110
8
36
72010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์
23
308
14
37
72010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
20
320
12
38
72010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ
6
40
8
39
72010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
31
563
16
40
72010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร บรรจง
16
157
11
41
72010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
23
274
12
42
72010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร สุวรรณประทีป
10
115
8
43
72010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
11
127
8
44
72010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ โพรามาต
7
47
9
45
72010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก
11
147
8
46
72010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ปิ่นทศิริ
13
121
8
47
72010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวิตรี แสงสุก
21
286
11
48
72010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม นามเสือ
5
35
8
49
72010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ศรีมาตร
29
468
17
50
72010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัค ชินบุตร
15
192
8
51
72010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก
13
120
8
52
72010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์ บัญญัติ
9
129
8
53
72010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิฤดา สังข์สุวรรณ
7
41
8
54
72010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ
8
37
8
55
72010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์
5
21
8
56
72010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัณยกร อัครรัตนากร
30
575
18
57
72010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง
23
245
11
58
72010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
14
141
11
59
72010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย โสภณ
5
69
8
60
72010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
11
117
8
61
72010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวัฒน์ เขจรแข
6
35
8
62
72010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
12
102
8
63
72010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บริบูรณ์บันเทิง
8
99
8
64
72010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
14
165
11
65
72010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายว่าที่ร้อยตรีวีระพล ใยขาว
7
45
8
66
72010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร สอิ้งทอง
5
52
8
67
72010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ทองสัมฤทธิ์
12
112
8
68
72010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ โพธิ์ประดิษฐ์
10
56
8
69
72010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์
10
65
9
70
72010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง นันตรี
15
261
10
71
72010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ์ไกรวิชญ์ ผิวเกลี้ยง
6
79
8
72
72010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
76
8
73
72010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
12
189
8
74
72010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
13
64
11
75
72010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง อรรถีโภค
11
164
8
76
72010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สุวรรณเวก
10
89
8
77
72010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ แดงเสน
9
70
8
78
72010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ เมฆขาว
9
57
8
79
72010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด สมใจเพ็ง
6
54
8
80
72010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
22
240
11
81
72010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสัย บุญประกาศิต
22
296
11
82
72010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สาลีผลิน
13
133
11
83
72010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ พลายยงค์
8
61
8
84
72010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช
12
128
8
85
72010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนิฏฐา บุญร่วม
11
65
8
86
72010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดวงจันทร์
13
139
8
87
72010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศณิศา บุษบงค์
5
58
8
88
72010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ อนุมาตย์
18
151
11
89
72010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ปัญสิงห์
9
48
8
90
72010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
91
72010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
14
149
8
92
72010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันท์นภัส ชูศรีจันทร์
7
48
9
93
72010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บางสุวรรณ
10
102
9
94
72010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิรัก มหาเมฆ
8
49
8
95
72010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุพงศ์
8
59
8
96
72010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวดี เกาะสมบัติ
6
53
8
97
72010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจติยา ดากระบุตร
10
68
9
98
72010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
13
136
8
99
72010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง สังข์สุวรรณ
10
60
8
100
72010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ ดีสุบิน
6
30
8
101
72010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี เมฆขจร
5
31
8
102
72010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตตติพงศ์ เชื้อเล็ก
7
120
8
103
72010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
17
152
11
104
72010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเมือง โอชารส
9
45
8
105
72010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต อาทิตย์โจ
12
101
11
106
72010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์
12
150
8
107
72010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ
8
60
8
108
72010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล มาลัยทอง
13
189
8
109
72010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิวากร ดวงแก้ว
11
113
8
110
72010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
75
8
111
72010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทะนง พุทธจำ
17
122
11
112
72010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
12
175
9
113
72010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ลิ้มลมัย
10
68
8
114
72010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สุภาพงษ์
10
128
8
115
72010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
14
136
8
116
72010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราชวงษ์
10
150
8
117
72010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถาปนิก ศิริทรัพย์
19
191
11
118
72010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา พุ่มพันธ์ม่วง
10
93
8
119
72010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช บัวเขียว
10
60
8
120
72010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
11
85
8
121
72010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิม ขำอรุณรตภัทร
8
43
8
122
72010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี
10
70
8
123
72010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑูร พลเสน
10
105
8
124
72010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนกิจ เจนไธสง
10
143
8
125
72010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองริด
11
150
8
126
72010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุณิสา เกียวกุล
13
86
8
127
72010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม
10
67
8
128
72010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
11
50
8
129
72010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
130
72010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนงค์ โพธิ์ไพจิตร
11
96
8
131
72010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
9
54
8
132
72010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็ก
9
33
8
133
72010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
11
81
8
134
72010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพิมล เจียมจันทร์
10
62
8
135
72010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน พุ่มเข็ม
16
250
8
136
72010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตต์ เข็มเงิน
13
123
8
137
72010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
14
122
8
รวม
1,785
20,410
1,285

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน