ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
72010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
18
253
11
2
72010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
92
8
3
72010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ดวงจินดา
11
177
8
4
72010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
16
149
11
5
72010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา มูลละออง
9
44
8
6
72010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พลายจั่น
กลุ่มขุนช้าง ขุนแผน
11
122
8
7
72010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัฐราษฎร์พัฒนา
3
31
8
8
72010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลชนก หนูรอด
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
13
142
8
9
72010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
-
16
141
11
10
72010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
2
35
8
11
72010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติธนา อ่ำอิ่ม
กลุ่มขุนช้างขุนแผน
7
96
8
12
72010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
-
7
50
8
13
72010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ล้อมวงษ์
17
303
11
14
72010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
119
8
15
72010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มตลิ่งชันสนามคลี
5
75
8
16
72010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก
สพป.สพ.เขต 1
7
58
8
17
72010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ชูเชื้อ
-
10
48
8
18
72010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ มีสวัสดิ์
27
418
15
19
72010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
สพป.สพ. 1
9
133
8
20
72010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง
-
16
176
11
21
72010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ไพศาล โกพัฒน์ตา
10
161
11
22
72010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ดาบสมุทร
91
2,220
54
23
72010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไทยทวี
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎ์พัฒนา
89
2,177
54
24
72010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ มาตรวิจิตร
-
7
87
8
25
72010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
สพป.สพ1
5
53
8
26
72010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
-
12
168
8
27
72010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงศ์ พรรณโรจน์
กลุ่มโพธิ์แก้ว
7
37
8
28
72010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
3
70
8
29
72010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศจี วงศ์ศรีเผือก
บ้านโพธิ์
8
67
7
30
72010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภัศ สามทอง
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้วพัฒนา
6
55
7
31
72010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
22
7
32
72010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์
-
5
49
8
33
72010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง คำด้วง
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
81
8
34
72010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ทิวาวงษ์
สพฐ.
10
141
8
35
72010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี
6
49
8
36
72010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร สุดมุข
กลุ่มโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
6
117
8
37
72010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรี
23
298
16
38
72010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
20
313
13
39
72010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
39
8
40
72010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ไม่มี
32
581
17
41
72010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร บรรจง
ที่ 5
15
162
11
42
72010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
23
309
13
43
72010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สวนแตง
8
111
8
44
72010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
9
128
8
45
72010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ โพรามาต
5
55
9
46
72010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก
9
154
8
47
72010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ปิ่นทศิริ
-
11
120
8
48
72010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวิตรี แสงสุก
17
303
11
49
72010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม นามเสือ
โพธิ์พระยา
4
37
8
50
72010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ศรีมาตร
30
478
17
51
72010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัค ชินบุตร
ไม่มี
12
201
8
52
72010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก
กลุ่มโพธิ์แก้ว
9
125
8
53
72010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ บัญญัติ
9
138
8
54
72010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
6
39
8
55
72010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ
กลุ่มโรงเรียนสวนแตงเมืองสุพรรณบุรี
6
51
8
56
72010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์
-
5
25
8
57
72010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัณยกร อัครรัตนากร
33
578
19
58
72010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ฉวีวรรณ เฟื่องทอง
ไม่มี
23
267
11
59
72010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
กลุ่มจตุรมิตรท่าจีน
12
161
11
60
72010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย โสภณ
-
3
65
8
61
72010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
9
112
8
62
72010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวัฒน์ เขจรแข
กลุ่มไตรมิตรบางปลาม้า
6
39
8
63
72010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
สพป.สพ.1
8
104
8
64
72010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บริบูรณ์บันเทิง
-
8
98
8
65
72010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
15
174
11
66
72010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โสมรักษ์
กลุ่มจตุรมิตรท่าจีน
4
55
8
67
72010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร สอิ้งทอง
กลุ่มจตุรมิตรท่าจีน
5
48
8
68
72010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม ทองสัมฤทธิ์
11
112
8
69
72010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มไตรมิตร
7
70
8
70
72010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ
7
70
9
71
72010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง นันตรี
0
14
273
10
72
72010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
86
8
73
72010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์
-
6
75
8
74
72010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
13
182
8
75
72010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
กลุ่มไตรมิตร
14
80
11
76
72010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง อรรถีโภค
9
160
8
77
72010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สุวรรณเวก
7
90
8
78
72010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
79
72010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ เมฆขาว
8
65
8
80
72010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด สมใจเพ็ง
จตุรมิตรท่าจีน
7
50
8
81
72010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
18
233
11
82
72010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสัย บุญประกาศิต
-
22
306
11
83
72010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สาลีผลิน
7
129
11
84
72010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ พลายยงค์
สพฐ
7
72
8
85
72010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช
-
9
126
8
86
72010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนิฏฐา บุญร่วม
10
72
8
87
72010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดวงจันทร์
กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
12
144
8
88
72010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศณิศา บุษบงค์
-
4
55
8
89
72010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ อนุมาตย์
17
157
11
90
72010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ปัญสิงห์
-
8
46
8
91
72010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
2
20
7
92
72010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
-
12
134
8
93
72010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันน์นภัส ชูศรีจันทร์
-
4
50
9
94
72010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บางสุวรรณ
กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
11
103
9
95
72010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิรัก มหาเมฆ
กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
7
47
8
96
72010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุพงศ์
5
63
8
97
72010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
5
45
8
98
72010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจติยา ดากระบุตร
เก้าสุพรรณิการ์
7
67
9
99
72010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
8
142
8
100
72010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง สังข์สุวรรณ
0
5
66
8
101
72010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
8
102
72010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
31
7
103
72010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จันทร์มณี
กลุ่มอุดมธรรมคุณ
7
118
8
104
72010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
-
15
168
11
105
72010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเมือง โอชารส
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
8
52
8
106
72010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต อาทิตย์โจ
อุดมธรรมคุณ
13
114
11
107
72010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์
สถานศึกษา
11
167
8
108
72010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
72
8
109
72010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล มาลัยทอง
9
198
8
110
72010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังน้ำซับดอนปรูปลายนา
9
111
8
111
72010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สปพ.สพ.1
3
80
8
112
72010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทะนง พุทธจำ
บ้านกร่างศรีประจันต์
15
136
11
113
72010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง- ศรีประจัต์
13
164
9
114
72010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ลิ้มลมัย
-
11
68
8
115
72010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สุภาพงษ์
กลุ่มโรงเรียนบ้่านกร่างศรีประจันต์
10
143
8
116
72010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนาปลายนา
12
139
8
117
72010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราชวงษ์
-
10
161
8
118
72010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
15
190
11
119
72010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา พุ่มพันธ์ม่วง
พัฒนาศรีประจันต์
12
95
8
120
72010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
4
62
9
121
72010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
-
4
85
8
122
72010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ้านกร่างศรีประจันต์
10
50
8
123
72010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
71
8
124
72010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑูร พลเสน
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรู
5
126
8
125
72010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนกิจ เจนไธสง
สพป.สพ.1
11
148
8
126
72010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองริด
11
156
8
127
72010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
97
8
128
72010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม
กลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
10
75
8
129
72010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
กลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
10
58
8
130
72010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
2
0
0
131
72010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
8
132
72010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
10
59
8
133
72010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สุภาพงษ์
2
40
8
134
72010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
กลุ่มบ้านกร่างศรีประจันต์
7
93
8
135
72010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพิมล เจียมจันทร์
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
4
67
8
136
72010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน พุ่มเข็ม
15
262
8
137
72010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตต์ เข็มเงิน
เครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
11
128
8
138
72010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
10
136
8
รวม
1,517
21,092
1,306

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน