ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
72020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์
เจดีย์ยุทธหัตถี
56
1,404
37
2
72020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
เจดีย์ยุทธหัตถี
18
193
11
3
72020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต ทองเพ็ชร์
เจดีย์ยุทธหัตถี
9
84
8
4
72020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์
เจดีย์ยุทธหัตถี
6
81
9
5
72020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง สุภาภา
เจดีย์ยุทธหัตถี
11
99
8
6
72020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มณีวงษ์
นเรศวร
14
116
8
7
72020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์
นเรศวร ดอนเจดีย์
11
102
8
8
72020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง
13
110
9
9
72020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ สังขวรรณ
นเรศวร
7
64
9
10
72020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีวกานต์ สายนุช
นเรศวร ดอนเจดีย์
18
135
11
11
72020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นเรศวร
0
0
0
12
72020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พชรสกุล
-
14
93
8
13
72020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เกสรสุคนธ์
นเรศวร
22
152
11
14
72020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลป
นเรศวร
8
72
8
15
72020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง
นเรศวรดอนเจดีย์
20
207
11
16
72020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล
นเรศวร
7
75
9
17
72020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ พลายละหาร
นเรศวร
13
221
11
18
72020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
นเรศวร
7
88
9
19
72020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ทิพย์อุทัย
นเรศวร ดอนเจดีย์
7
40
6
20
72020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง แก้วเขียว
กลุ่มโรงเรียนนเรศวร
17
158
12
21
72020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัด พลเสน
นเรศวร
8
59
9
22
72020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา
นเรศวร
8
35
8
23
72020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเยียน สุนทรวิภาต
เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์
9
83
8
24
72020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
-
8
65
9
25
72020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา แช่มช้อย
เจดีย์ยุทธหัตถี
16
208
11
26
72020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์
กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี
9
61
8
27
72020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
เจดีย์ยุทธหัตถี
12
121
8
28
72020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล รัมมิตร
สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง
14
157
8
29
72020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
สพฐ.
13
151
8
30
72020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ พจน์สุนทร
8
77
8
31
72020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร แสงแก้ว
กลุ่มทศมิตร
7
43
8
32
72020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร เมฆฉาย
สพป.สพ.2 (กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ)
6
30
9
33
72020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ ไทยทวี
กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ
6
52
8
34
72020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี พวงวรินทร์
ศูนย์เครอข่ายสุวรรณสาธุกิจX
33
720
26
35
72020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
สุวรรณสาธุกิจ
12
136
8
36
72020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ ขำดี
สุวรรณสาธุกิจ
12
141
8
37
72020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งคอก
6
92
8
38
72020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พุทธทัน
กลุ่มโรงเรียนทศมิตร สองพี่น้อง
10
126
9
39
72020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ตันไชยยะ
กลุ่มทศมิตร
11
129
8
40
72020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี มิสุนา
กลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
22
341
12
41
72020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เหมฬา
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
10
90
9
42
72020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
13
127
8
43
72020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร หอมกุล
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
27
369
21
44
72020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
13
147
8
45
72020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
กลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
19
274
12
46
72020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรดาพัชร ไทยทวี
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
9
102
8
47
72020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐดล โกมลสิงห์
บ่อสุพรรณ - หน่องบ่อ
15
235
8
48
72020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย หลิมทิพย์
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง
9
161
8
49
72020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร กิ่งมณี
ดาวเทียม
8
49
9
50
72020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
กลุ่มท่าจีน
7
72
8
51
72020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมาตร กลิ่นเกษร
กลุ่มท่าจีน สองพี่น้อง
7
38
9
52
72020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
กลุ่มท่าจีน
13
121
8
53
72020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ น้อยอุทัย
ท่าจีน สองพี่น้อง
11
95
9
54
72020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ชนะวงศ์
ท่าจีน สองพี่น้อง
12
171
8
55
72020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร
กลุ่มท่าจีน
10
89
8
56
72020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บุญชอบ
-กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง
34
771
29
57
72020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร
นพมิตร
13
170
8
58
72020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย พระสุทา
กลุ่มทศมิตรสองพี่น้อง
8
38
8
59
72020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร รุ่งแสง
นพมิตร
11
144
8
60
72020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ
ทศมิตร
19
304
11
61
72020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี โพธิกุล
กลุ่มท่าจีน
13
110
8
62
72020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทยา ใจตรง
กลุ่มท่าจีน
14
178
11
63
72020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
ท่าจีน
12
105
8
64
72020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์
กลุ่มท่าจีนสองพี่น้อง
13
96
9
65
72020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
-ท่าจีน
11
91
8
66
72020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์
ไม่มี
5
45
8
67
72020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง
14
149
8
68
72020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ศรีกงพาน
กลุ่มหัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
17
184
11
69
72020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต
หัวโพธิ์ศรีสำราญ
9
105
8
70
72020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์
-
11
187
8
71
72020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง
9
109
8
72
72020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน ทาหนองบัว
กลุ่มหัวโพธฺ์ ศรีสำราญ
9
110
8
73
72020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย บัวงาม
บ่อสุพรรณ - หนองบ่อ
13
165
9
74
72020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
สพป.สพ.2
17
177
11
75
72020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
12
114
12
76
72020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
17
176
12
77
72020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัญภร ขยันคิด
หัวโพธิ์ ศรีสำราญ
6
39
8
78
72020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิมนิสัย
หัวโพธิ์-ศรีสำราญ
10
134
8
79
72020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต ปานมุณี
หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
12
109
9
80
72020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ
หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
41
781
23
81
72020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิศ ทนุการ
หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
18
281
11
82
72020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีวัลย์ จำปานิล
พระยาจักร
10
152
8
83
72020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร
พระยาจักร
9
62
8
84
72020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ กาบแก้ว
พระยาจักร
21
129
12
85
72020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร มากระจัน
กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
12
250
10
86
72020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
11
159
8
87
72020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชาติ ธนวีรเทศ
-
11
79
8
88
72020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชำนาญอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
7
41
9
89
72020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อ่อนอินทร์
กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง
13
100
9
90
72020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ดีขำ
ถ้ำเสือ อู่ทอง
15
140
9
91
72020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ พิมพ์ชัย
12
191
8
92
72020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง ตาลเพชร
18
327
16
93
72020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง
22
331
16
94
72020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงใจ บัวงาม
สพป.สพ.2
17
319
12
95
72020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
รอยพระพุทธบาท อู่ทอง
7
52
9
96
72020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
รอยพระพุทธบาทอู่ทอง
5
58
8
97
72020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชฎา พงษ์ประยูร
-
27
390
19
98
72020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง
16
232
11
99
72020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำศักดิ์ หอมชื่น
-
11
103
8
100
72020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ พิมพวง
-
8
92
9
101
72020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งดาว นาคเอก
กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท
10
64
9
102
72020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทฤษฎี มเหษี
กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท
19
180
12
103
72020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง
8
41
7
104
72020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐรดา ไกรเพชร
ถ้ำเสือ อู่ทอง
9
62
8
105
72020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
กลุ่มถ้ำเสือ
18
129
11
106
72020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมาตร ทองพิลา
กลุ่มถ้ำเสืออู่ทอง
17
229
11
107
72020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินันท์ เสนแก้ว
-
5
72
9
108
72020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
-
12
144
9
109
72020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
18
222
13
110
72020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์
โภคาราม
21
305
12
111
72020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร แสงภู่
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
7
74
9
112
72020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร จงสมจิตต์
กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
11
110
8
113
72020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
กลุ่มถ้ำเสือ
6
36
9
114
72020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
กลุ่มสระยายโสม
15
205
11
115
72020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริศนา ปัญสิงห์
สระยายโสม
11
93
9
116
72020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณหา คำหอมกุล
สระยายโสม
9
90
8
117
72020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภาพร ผิวงาม
สระยายโสม
6
44
7
118
72020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์
4
31
8
119
72020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุขศรีดา
กลุ่มโรงเรียน
15
159
8
120
72020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ พละเลิศ
สระยายโสม
8
52
9
121
72020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
กลุ่มสระยายโสม อู่ทอง
13
125
8
122
72020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุฒิณี หอมสุวรรณ
11
99
9
123
72020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวย เสนแก้ว
9
79
8
124
72020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
10
86
9
125
72020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ หงษาวดี
5
56
8
126
72020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น
โภคาราม
8
34
8
127
72020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เหมลี
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
4
30
8
128
72020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
-
10
106
9
129
72020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน
-
8
34
9
130
72020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ รักอู่
กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร
18
271
13
131
72020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง แผนสมบูรณ์
พระยาจักร
12
143
8
132
72020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ คงใจดี
กลุ่มท่าพระยาจักร
12
224
9
133
72020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
พระยาจักร
6
41
8
134
72020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง
วิทยาเขตสหมงคล
46
1,159
38
รวม
1,714
21,369
1,339

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน