ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
72020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์
56
1,404
37
2
72020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
17
193
11
3
72020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต ทองเพ็ชร์
9
84
8
4
72020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์
6
81
9
5
72020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง สุภาภา
10
99
8
6
72020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มณีวงษ์
13
116
8
7
72020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์
10
102
8
8
72020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง
13
110
9
9
72020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ สังขวรรณ
6
64
9
10
72020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีวกานต์ สายนุช
18
135
11
11
72020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
12
72020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พชรสกุล
13
93
8
13
72020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เกสรสุคนธ์
22
152
11
14
72020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลป
8
72
8
15
72020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง
20
207
11
16
72020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล
6
75
9
17
72020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ พลายละหาร
14
221
11
18
72020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
7
88
9
19
72020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ทิพย์อุทัย
7
40
6
20
72020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง แก้วเขียว
17
158
12
21
72020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัด พลเสน
8
59
9
22
72020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา
8
35
8
23
72020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเยียน สุนทรวิภาต
9
83
8
24
72020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
8
65
9
25
72020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา แช่มช้อย
16
208
11
26
72020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์
9
61
8
27
72020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
13
121
8
28
72020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล รัมมิตร
14
157
8
29
72020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
12
151
8
30
72020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ พจน์สุนทร
7
77
8
31
72020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร แสงแก้ว
7
43
8
32
72020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร เมฆฉาย
6
30
9
33
72020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
34
72020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี พวงวรินทร์
32
720
26
35
72020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
12
136
8
36
72020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ ขำดี
12
141
8
37
72020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน สุวรรณโท
6
92
8
38
72020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พุทธทัน
10
126
9
39
72020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ตันไชยยะ
11
129
8
40
72020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี มิสุนา
22
341
12
41
72020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เหมฬา
9
90
9
42
72020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ
13
127
8
43
72020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร หอมกุล
27
369
21
44
72020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
13
147
8
45
72020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
24
274
12
46
72020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรดาพัชร ไทยทวี
8
102
8
47
72020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
16
235
8
48
72020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย หลิมทิพย์
9
161
8
49
72020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
9
50
72020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย
7
72
8
51
72020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
9
52
72020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
13
121
8
53
72020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ น้อยอุทัย
12
95
9
54
72020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ชนะวงศ์
11
171
8
55
72020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร
10
89
8
56
72020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บุญชอบ
34
771
29
57
72020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร
14
170
8
58
72020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย พระสุทา
8
38
8
59
72020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร รุ่งแสง
11
144
8
60
72020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ
19
304
11
61
72020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง
14
110
8
62
72020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทยา ใจตรง
16
178
11
63
72020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
10
105
8
64
72020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์
13
96
9
65
72020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
11
91
8
66
72020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์
5
45
8
67
72020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
13
149
8
68
72020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ศรีกงพาน
18
184
11
69
72020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต
9
105
8
70
72020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์
11
187
8
71
72020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
109
8
72
72020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน ทาหนองบัว
9
110
8
73
72020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ ไทยทวี
13
165
9
74
72020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
17
177
11
75
72020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ
12
114
12
76
72020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรดาพัชร ไทยทวี
17
176
12
77
72020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัญภร ขยันคิด
6
39
8
78
72020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ พละเลิศ
10
134
8
79
72020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต ปานมุณี
11
109
9
80
72020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ
42
781
23
81
72020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิศ ทนุการ
18
281
11
82
72020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีวัลย์ จำปานิล
10
152
8
83
72020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร
8
62
8
84
72020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ กาบแก้ว
21
129
12
85
72020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร มากระจัน
15
250
10
86
72020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
11
159
8
87
72020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชาต ธนวีรเทศ
9
79
8
88
72020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชำนาญอักษร
7
41
9
89
72020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อ่อนอินทร์
13
100
9
90
72020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ดีขำ
15
140
9
91
72020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ พิมพ์ชัย
12
191
8
92
72020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง ตาลเพชร
18
327
16
93
72020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
21
331
16
94
72020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงใจ บัวงาม
15
319
12
95
72020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
5
52
9
96
72020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
5
58
8
97
72020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชฎา พงษ์ประยูร
24
390
19
98
72020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งดาว นาคเอก
16
232
11
99
72020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำศักดิ์ หอมชื่น
9
103
8
100
72020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ พิมพวง
8
92
9
101
72020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
10
64
9
102
72020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทฤษฎี มเหษี
18
180
12
103
72020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
8
41
7
104
72020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐรดา ไกรเพชร
10
62
8
105
72020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
15
129
11
106
72020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมาตร ทองพิลา
17
229
11
107
72020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินันท์ เสนแก้ว
5
72
9
108
72020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
12
144
9
109
72020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
18
222
13
110
72020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์
22
305
12
111
72020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร แสงภู่
7
74
9
112
72020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร จงสมจิตต์
11
110
8
113
72020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
6
36
9
114
72020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเทพ ศรีสุข
15
205
11
115
72020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริศนา ปัญสิงห์
8
93
9
116
72020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณหา คำหอมกุล
9
90
8
117
72020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภาพร ผิวงาม
7
44
7
118
72020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์
4
31
8
119
72020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุขศรีดา
15
159
8
120
72020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
52
9
121
72020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
11
125
8
122
72020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุฒิณี หอมสุวรรณ
12
99
9
123
72020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวย เสนแก้ว
9
79
8
124
72020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น
10
86
9
125
72020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ หงษาวดี
5
56
8
126
72020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น
8
34
8
127
72020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เหมลี
4
30
8
128
72020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
10
106
9
129
72020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน
7
34
9
130
72020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ รักอู่
18
271
13
131
72020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
11
143
8
132
72020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ คงใจดี
12
224
9
133
72020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
6
41
8
134
72020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง
45
1,159
38
รวม
1,688
21,369
1,339

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน