ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
73010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ป้อมน้อย
30
473
16
2
73010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
7
83
8
3
73010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
25
445
18
4
73010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมภัทร แก้วสุจริต
12
106
9
5
73010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิ่ง ลิ้มประสาท
43
794
25
6
73010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวริศา บุญรอด
23
402
14
7
73010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย งามยิ่งยศ
14
243
9
8
73010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฤดี โกยกอบเกียรติ
8
136
8
9
73010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภา เกิดลาภ
12
102
8
10
73010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
67
8
11
73010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัย ทองนวล
39
735
24
12
73010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
122
9
13
73010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ
14
93
8
14
73010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์
14
255
10
15
73010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
16
73010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ บุญยง
14
184
9
17
73010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
19
324
13
18
73010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
122
9
19
73010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น ล่ำสัน
10
81
9
20
73010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี
17
259
12
21
73010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง
6
36
8
22
73010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
108
2,326
54
23
73010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
130
2,822
82
24
73010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ ลิ้มประสาท
41
868
28
25
73010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
18
162
12
26
73010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สง่าแสง
28
569
16
27
73010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต อกตัน
19
316
12
28
73010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์
7
138
9
29
73010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
13
215
8
30
73010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เกิดพันธุ์
12
121
9
31
73010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
81
9
32
73010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ โคเลิศ
24
382
16
33
73010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
5
75
8
34
73010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภา ใจทัน
11
124
9
35
73010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระพีร์ ขำสาคร
6
51
8
36
73010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
104
9
37
73010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัส ทองนวล
18
266
11
38
73010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
9
39
73010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง
9
82
9
40
73010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวภัทร สุพลจิตร
13
135
9
41
73010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์
23
416
16
42
73010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ก้อนในเมือง
12
192
9
43
73010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
467
19
44
73010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
45
73010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ
12
112
9
46
73010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิวัฒน์ มากมี
25
377
16
47
73010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
96
9
48
73010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวีวรรณ ศรีคต
7
52
8
49
73010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค
14
177
8
50
73010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสืบพงษ์ คนหลัก
12
147
9
51
73010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีนาฎ จันทวาท
26
460
16
52
73010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันธร สิริอาภรณ์
70
1,462
44
53
73010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล
64
1,576
47
54
73010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงกรานต์ เพชรเสนา
5
46
8
55
73010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม
20
297
12
56
73010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ รอดแผ้วพาล
9
164
9
57
73010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
70
8
58
73010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ไกรงาม
12
121
8
59
73010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุญเปรี้ยว
16
261
9
60
73010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดำรงค์ทรัพย์
7
57
8
61
73010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย จักขุจันทร์
15
277
10
62
73010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ บุญธรรม
24
441
18
63
73010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งยินดี สมบูรณ์
15
102
12
64
73010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรพบท สุขเนียม
20
210
12
65
73010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
15
203
9
66
73010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรภา เจริญผล
9
62
9
67
73010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์
19
263
11
68
73010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ ทั่งปราณี
12
126
9
69
73010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทนา รองาม
12
109
8
70
73010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
63
9
71
73010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
333
12
72
73010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักราพัฒน์ อริยมรรคปัญญา
13
88
8
73
73010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉันทนา ภุมมา
17
462
17
74
73010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภัฏ ศรีสำราญ
13
103
9
75
73010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์
14
136
9
76
73010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศศิริ แสนกันคำ
8
43
9
77
73010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยม
13
142
9
78
73010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย
14
186
8
79
73010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ การดำริห์
8
27
8
80
73010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย เทียมเมือง
7
57
9
81
73010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
14
138
9
82
73010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง
9
81
8
83
73010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
126
9
84
73010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์ น้ำใจดี
7
63
8
85
73010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยงค์ แก่นสำราญ
35
546
23
86
73010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ
12
211
8
87
73010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอธิกานต์ สักคุณา
28
524
23
88
73010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา
12
125
8
89
73010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัด นงค์นุ่ม
12
135
8
90
73010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร
8
154
9
91
73010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุติสรา หาดแมน
12
169
8
92
73010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนสณฑ์ ยรรยง
13
102
8
93
73010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมศ กุลศิลา
11
112
8
94
73010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย
12
105
9
95
73010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา ชัยหา
7
81
8
96
73010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
12
150
8
97
73010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ร้ายไพรี
16
162
9
98
73010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย ถิ่นน้อย
14
179
9
99
73010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญา ชินนอก
13
112
9
100
73010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะพงษ์ สาระ
24
281
12
101
73010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์
14
149
9
102
73010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
103
73010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวริศา มีศรี
12
127
8
104
73010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
125
8
105
73010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
22
376
16
106
73010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์
9
94
8
107
73010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชรกมล สุศรี
10
73
9
108
73010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ กรองมะเริง
10
84
9
109
73010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก อัคคีเดช
18
193
11
110
73010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
15
141
9
111
73010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย ธนสมบูรณ์พันธุ์
10
66
8
112
73010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ ชาญช่าง
7
63
9
113
73010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัศราห์ อริยมรรคปัญญา
10
142
9
114
73010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิ สถาพร
14
135
12
115
73010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอศรา แสนกันคำ
68
1,441
44
116
73010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์
7
55
8
117
73010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งฤทัย ศุภธนพัฒน์
15
214
11
118
73010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย
8
87
8
119
73010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ไทรไกรกระ
11
133
8
120
73010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ค้าผล
15
172
8
121
73010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
92
8
122
73010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รุ่งเรือง
10
82
8
รวม
2,074
31,656
1,483

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน