ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
73010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ป้อมน้อย
30
505
18
2
73010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
8
96
8
3
73010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
25
430
17
4
73010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมภัทร แก้วสุจริต
13
109
9
5
73010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิ่ง ลิ้มประสาท
42
784
24
6
73010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวริศา บุญรอด
26
394
13
7
73010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย งามยิ่งยศ
17
272
9
8
73010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฤดี โกยกอบเกียรติ
8
126
8
9
73010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภา เกิดลาภ
12
110
8
10
73010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
62
8
11
73010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัย ทองนวล
39
765
25
12
73010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
123
9
13
73010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
86
8
14
73010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สุทธาพิทักษ์สกุล
14
254
10
15
73010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิวัฒน์ มากมี
9
83
8
16
73010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ บุญยง
14
191
9
17
73010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
20
334
11
18
73010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต อกตัน
12
123
9
19
73010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น ล่ำสัน
10
91
9
20
73010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี
16
263
12
21
73010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง
6
43
8
22
73010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
108
2,436
55
23
73010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
130
2,888
83
24
73010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ ลิ้มประสาท
41
865
27
25
73010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
18
177
12
26
73010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สง่าแสง
28
553
17
27
73010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
337
12
28
73010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์
7
95
9
29
73010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
15
227
8
30
73010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เกิดพันธุ์
12
124
9
31
73010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ มาสิกะ
8
62
9
32
73010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ โคเลิศ
26
400
16
33
73010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
6
71
8
34
73010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภา ใจทัน
10
127
9
35
73010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร รอดคุ้ม
8
54
8
36
73010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
96
9
37
73010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัส ทองนวล
13
299
12
38
73010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
9
39
73010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง
9
73
9
40
73010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวภัทร สุพลจิตร
13
138
9
41
73010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์
24
455
16
42
73010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ก้อนในเมือง
10
195
9
43
73010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล
27
477
19
44
73010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
45
73010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ
12
108
9
46
73010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ สุวรรณทอง
24
389
16
47
73010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์
9
102
9
48
73010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวีวรรณ ศรีคต
7
49
8
49
73010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค
12
182
8
50
73010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสืบพงษ์ คนหลัก
12
147
9
51
73010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสินีนาฎ จันทวาท
32
517
17
52
73010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนันธร สิริอาภรณ์
69
1,546
44
53
73010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล
67
1,598
46
54
73010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงกรานต์ เพชรเสนา
5
39
8
55
73010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม
20
296
11
56
73010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ รอดแผ้วพาล
12
158
9
57
73010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
73
8
58
73010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ไกรงาม
12
127
8
59
73010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุญเปรี้ยว
16
278
10
60
73010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดำรงค์ทรัพย์
7
57
8
61
73010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย จักขุจันทร์
12
267
10
62
73010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ บุญธรรม
24
464
17
63
73010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งยินดี สมบูรณ์
15
122
12
64
73010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรพบท สุขเนียม
19
186
12
65
73010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
19
202
9
66
73010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรภา เจริญผล
10
62
9
67
73010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์
19
263
9
68
73010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ ทั่งปราณี
12
128
9
69
73010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทนา รองาม
13
122
8
70
73010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
63
9
71
73010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอธิกานต์ สักคุณา
23
340
12
72
73010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักราพัฒน์ อริยมรรคปัญญา
13
94
8
73
73010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉันทนา ภุมมา
19
455
18
74
73010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภัฏ ศรีสำราญ
13
122
9
75
73010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์
14
148
9
76
73010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศศิริ แสนกันคำ
8
44
9
77
73010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยม
13
133
9
78
73010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย
16
194
8
79
73010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ การดำริห์
8
24
7
80
73010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย เทียมเมือง
7
63
9
81
73010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
14
138
9
82
73010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง
10
88
8
83
73010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
120
8
84
73010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์ น้ำใจดี
7
43
8
85
73010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยงค์ แก่นสำราญ
37
563
23
86
73010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ
12
205
8
87
73010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
27
523
22
88
73010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา
12
120
8
89
73010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัด นงค์นุ่ม
12
132
8
90
73010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร
8
149
9
91
73010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
174
8
92
73010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนสณฑ์ ยรรยง
13
106
8
93
73010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมศ กุลศิลา
14
120
8
94
73010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย
12
109
9
95
73010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา ชัยหา
7
69
8
96
73010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
11
160
8
97
73010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ร้ายไพรี
15
167
9
98
73010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย ถิ่นน้อย
14
169
9
99
73010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญา ชินนอก
13
121
9
100
73010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะพงษ์ สาระ
23
291
12
101
73010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์
14
154
9
102
73010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
57
8
103
73010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวริศา มีศรี
13
125
8
104
73010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
116
8
105
73010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
22
406
16
106
73010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์
9
73
8
107
73010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชรกมล สุศรี
10
65
9
108
73010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ กรองมะเริง
10
84
9
109
73010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก อัคคีเดช
18
258
11
110
73010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
15
132
9
111
73010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย ธนสมบูรณ์พันธุ์
9
59
8
112
73010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ ชาญช่าง
8
47
9
113
73010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
142
9
114
73010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิ สถาพร
14
135
12
115
73010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอศรา แสนกันคำ
67
1,417
43
116
73010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์
7
61
8
117
73010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งฤทัย ศุภธนพัฒน์
15
210
11
118
73010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย
8
88
8
119
73010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ไทรไกรกระ
11
149
8
120
73010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ค้าผล
14
177
8
121
73010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
98
8
122
73010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รุ่งเรือง
9
96
8
รวม
2,099
32,320
1,478

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน