ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว
14
181
8
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
14
145
8
3
73020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
19
271
11
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
12
189
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
6
53
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูพงษ์ กำลังงาม
21
373
12
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
9
165
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
26
447
17
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
10
141
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูย์
8
111
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
42
838
27
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
14
295
11
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
17
235
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
120
9
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์
14
130
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิสรา จันทราช
11
141
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
21
326
12
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
11
150
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
7
78
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
11
130
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
11
127
8
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
12
230
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ คงทัด
9
77
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
22
406
13
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
22
360
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
45
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรดี น้อยปุก
12
127
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
12
164
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
129
9
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
11
147
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
8
93
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
14
157
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์
8
107
8
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิรา รัตนะ
9
86
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
5
23
8
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
18
324
12
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณสร สุริยะศรี
14
161
9
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
8
69
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
6
40
8
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
347
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ นุชนาถ
5
23
7
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
9
76
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
9
115
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
32
641
23
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
รัตนวาปี
12
173
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
14
150
9
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล สี่สมประสงค์
3
14
7
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
13
108
9
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
10
137
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
149
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
9
129
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
20
150
12
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
13
144
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
12
128
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
11
140
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
190
8
60
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
7
31
8
61
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกัญญา สาระศาลิน
5
24
7
62
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
26
461
14
63
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
112
8
64
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรชนก อยู่เย็น
15
133
11
65
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
5
47
8
66
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
134
8
67
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
18
305
12
68
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
27
525
17
69
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร อาจหาญ
5
52
8
70
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
36
630
23
71
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
6
78
8
72
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
5
65
8
73
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
8
93
8
74
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ โสดาดี
6
44
6
75
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เลิศลบ
19
253
11
76
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
12
128
8
77
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
13
210
8
78
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
18
205
8
79
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
80
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
60
1,277
41
81
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
16
240
8
82
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
13
272
10
83
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
6
76
8
84
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
8
85
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
17
168
11
86
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สังข์ทอง
9
82
8
87
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
97
9
88
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
7
59
8
89
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
14
220
8
90
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
8
99
8
91
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
92
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
9
71
8
93
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
36
716
22
94
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
15
224
8
95
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
12
189
8
96
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
16
232
10
97
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
54
1,201
38
98
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
353
16
99
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
7
71
8
100
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
14
148
9
101
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
15
274
10
102
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารินนา ปานเสน
9
75
8
103
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีนา แก้วอนุ
16
231
9
104
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
11
147
8
105
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
23
372
16
106
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
4
53
8
107
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
90
1,832
48
108
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
55
1,212
37
109
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
19
313
9
110
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
29
546
18
111
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
17
140
9
112
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
12
224
8
113
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
26
469
16
114
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณฐดนย์ เย็นใจมา
9
118
11
115
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
27
583
21
116
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
17
167
11
117
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
5
67
8
118
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
18
226
8
119
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
10
179
8
120
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเริญ สีมารัตน์
81
1,795
48
รวม
1,851
28,869
1,320

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน