ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รัตนอารี
-
17
214
8
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
14
162
8
3
73020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร จำรัสพงษ์
19
288
14
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
14
195
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
47
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
25
390
13
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
9
166
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
-
23
414
16
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
-
10
125
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญ
10
109
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
38
732
24
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
กระทรวงศึกษาธิการ
18
303
10
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุไร ชมมะลิ
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
19
252
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ห้วยพลู
11
131
9
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป นฐ2
12
133
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
141
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
สพป.นฐ.2
17
308
10
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
10
141
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
8
98
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
-
11
133
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
11
123
8
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
-
15
236
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยพลู
7
87
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.นฐ เขต 2
23
426
12
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมลพร อมรศิลป์
15
339
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
7
49
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
-
11
167
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
9
180
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
6
101
9
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จารุกาญจน์
สพฐ
10
146
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
สพป
10
113
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร เสนาะคำ
-
10
183
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
7
109
9
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
4
97
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางภาษี
4
22
8
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
20
324
13
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ เกษมจิต
สพฐ.
9
172
8
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
-
7
81
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
5
45
9
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ทองงาม
21
349
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรบัวงาม
4
29
8
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช
MOENet
8
93
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
บางเลนใต้
10
110
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร ยุติธรรมคุณา
10
73
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
8
70
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
34
584
21
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
9
8
154
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
กลุ่มเพชรบัวงาม
10
141
9
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชนบ้านหนองปรง
2
21
8
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
27
8
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
samart
10
131
9
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
-
7
151
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนากุล อมตวนิช
13
148
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์
การจัดการศึกษา
10
134
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
กลุ่มบางเลน
18
195
12
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
บางเลน
12
155
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
14
134
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
-
10
140
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี อาภารัตน์
MOENET
12
209
8
60
73020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
61
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียน
4
31
8
62
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางภาษี
4
31
8
63
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
24
419
16
64
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์
11
144
8
65
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ดุจดาว โตบางป่า
17
138
11
66
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
5
37
9
67
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
125
8
68
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บางเลน
13
354
12
69
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกังวาล นาคศรีสังข์
อนุบาลนครปฐม
27
524
17
70
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
35
8
71
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
36
642
22
72
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
98
9
73
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
4
71
9
74
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางหลวง
3
57
8
75
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
50
8
76
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัตร แก้วคำหา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
18
253
11
77
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
-
12
132
8
78
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
อปท.ลำพญา
13
185
8
79
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
19
225
8
80
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เลิศลบ
8
60
8
81
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
สภานักเรียน
55
1,296
40
82
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
สพป.นฐ.2
14
240
8
83
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
-
16
295
11
84
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
7
67
9
85
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
กลุ่มเพชรจินดา
6
83
8
86
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
16
225
11
87
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
43
8
88
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
กลุ่มเพชรจินดา
8
85
9
89
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
7
55
9
90
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
-
16
268
10
91
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
Monet
7
101
8
92
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
43
8
93
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี โสภา
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
8
61
8
94
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
38
753
22
95
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ
11
202
8
96
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
internet adsl
13
211
8
97
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
-
11
246
10
98
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ไร่ขิงพัฒนา
61
1,144
39
99
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ ดอนงาม
17
384
16
100
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
4
77
9
101
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
7
154
9
102
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
ท่าจีนก้าวหน้า
17
320
15
103
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย บุญทวี
กล่มท่าจีนก้าวหน้า
5
118
9
104
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
วัดทรงคนอง
8
256
9
105
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
-
9
174
8
106
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
19
378
16
107
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
7
63
8
108
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
97
1,863
48
109
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูพงษ์ กำลังงาม
กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
52
1,155
38
110
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
ท่าจีนก้าวหน้า
14
327
9
111
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
-
34
594
20
112
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
4
129
9
113
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้
11
249
8
114
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
uninet
26
505
16
115
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
105
11
116
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจำเริญ สีมารัตน์
สพป.นฐ.2
36
608
20
117
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
มีระบบเครือข่าย LAN
17
207
12
118
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
69
8
119
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
13
223
8
120
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
9
182
8
121
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทัดมาลี
88
1,787
48
รวม
1,759
29,486
1,354

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน