ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว
15
172
9
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
14
142
8
3
73020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
19
237
11
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
13
201
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
62
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
20
367
11
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
11
154
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
27
460
17
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
11
148
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูย์
8
107
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
44
937
27
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
16
331
11
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
16
199
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ
11
121
9
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์
13
135
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิสรา จันทราช
13
144
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
19
329
13
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
10
148
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
7
79
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
10
143
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
13
139
9
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
13
218
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ คงทัด
6
86
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
20
426
13
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
21
356
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
38
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรดี น้อยปุก
11
141
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
12
167
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
137
9
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
9
142
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
11
95
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
12
147
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์
7
95
8
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิรา รัตนะ
9
87
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
5
19
8
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวากร อาจหาญ
18
305
12
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณสร สุริยะศรี
14
177
9
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
70
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
6
37
8
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ปรีสำเนียง
23
348
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ นุชนาถ
5
28
8
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
64
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
113
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
79
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
32
608
21
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
รัตนวาปี
12
172
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
160
9
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล สี่สมประสงค์
3
12
7
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
13
92
9
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
13
133
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ เฉลิมพันธุ์
12
158
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
9
133
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
19
146
12
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
145
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
13
125
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
9
137
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล รินสาร
12
165
8
60
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
8
61
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
7
62
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
26
475
15
63
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ศรีสุนทร
10
95
8
64
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรชนก อยู่เย็น
14
128
11
65
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
5
33
8
66
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรากานต์ กุลทอง
10
129
8
67
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
19
283
12
68
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวิไล ทีคำ
23
517
15
69
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
70
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
37
618
24
71
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
6
76
8
72
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
5
64
8
73
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
8
106
8
74
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ โสดาดี
6
41
6
75
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เลิศลบ
16
269
11
76
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
11
114
8
77
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
13
206
8
78
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สังข์ทอง
15
202
8
79
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
80
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
54
1,233
41
81
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
13
221
8
82
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
13
255
9
83
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
6
106
8
84
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
8
85
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
14
168
11
86
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
87
8
87
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกัญญา สาระศาลิน
9
98
9
88
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
5
65
8
89
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
14
192
8
90
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
105
8
91
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
92
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
9
71
8
93
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
34
628
22
94
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
13
216
8
95
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
9
175
8
96
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิ สถาพร
14
241
10
97
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
55
1,097
38
98
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
16
361
15
99
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
7
73
8
100
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
13
139
9
101
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
14
261
9
102
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารินนา ปานเสน
8
91
8
103
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีนา แก้วอนุ
15
206
9
104
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
12
139
8
105
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
22
353
16
106
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
6
63
8
107
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
90
1,833
48
108
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
60
1,249
37
109
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
19
302
9
110
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
28
505
16
111
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
140
9
112
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
12
189
8
113
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
26
478
16
114
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณฐดนย์ เย็นใจมา
9
106
11
115
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
25
556
21
116
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
14
145
11
117
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภา หวานชะเอม
4
68
8
118
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
17
214
8
119
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
8
175
8
120
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเริญ สีมารัตน์
79
1,788
48
รวม
1,785
28,405
1,314

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน