ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รัตนอารี
-
18
181
8
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
13
145
8
3
73020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
20
271
11
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
13
189
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
-
6
53
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูพงษ์ กำลังงาม
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
23
373
12
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
9
165
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
-
24
447
17
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
11
141
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
111
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
42
838
27
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
กระทรวงศึกษาธิการ
17
295
11
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
18
235
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยพลู
11
120
9
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป นฐ2
12
130
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
141
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
สพป.นฐ.2
20
326
12
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
12
150
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
7
78
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
-
10
130
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
11
127
8
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
-
12
230
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ คงทัด
กลุ่มห้วยพลู
9
77
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
สพป.นฐ เขต 2
22
406
13
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมลพร อมรศิลป์
22
360
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
8
45
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
11
127
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
13
164
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
11
129
9
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จารุกาญจน์
สพฐ
11
147
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป
8
93
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร เสนาะคำ
-
14
157
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
107
8
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิรา รัตนะ
โรงเรียนดีศรีตำบล
9
86
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
กลุ่มบางภาษี
5
23
8
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
19
324
12
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ เกษมจิต
สพฐ.
15
161
9
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
-
8
69
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
7
40
8
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
347
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ นุชนาถ
เพชรบัวงาม
6
23
7
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
leased line
9
76
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
บางเลนใต้
9
115
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา
9
79
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
9
88
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
37
641
23
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
9
12
173
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
กลุ่มเพชรบัวงาม
14
150
9
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล สี่สมประสงค์
ชุมชนบ้านหนองปรง
3
14
7
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
samart
13
108
9
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
-
12
137
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนากุล อมตวนิช
12
149
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบางเลน
8
129
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
กลุ่มบางเลน
20
150
12
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
บางเลน
13
144
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
128
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
-
12
140
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENET
13
190
8
60
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
กลุ่มโรงเรียน
7
31
8
61
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกัญญา สาระศาลิน
บางภาษี
5
24
7
62
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
26
461
14
63
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
112
8
64
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
133
11
65
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
5
47
8
66
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
134
8
67
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บางเลน
20
305
12
68
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
อนุบาลนครปฐม
25
525
17
69
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร อาจหาญ
-
5
52
8
70
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
35
630
23
71
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
-
5
78
8
72
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
สพฐ.
5
65
8
73
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
กลุ่มบางหลวง
8
93
8
74
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ โสดาดี
6
44
6
75
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
18
253
11
76
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
-
12
128
8
77
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
อปท.ลำพญา
13
210
8
78
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
17
205
8
79
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เลิศลบ
8
66
8
80
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
สภานักเรียน
59
1,277
41
81
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
สพป.นฐ.2
16
240
8
82
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
-
14
272
10
83
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
6
76
8
84
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
กลุ่มเพชรจินดา
10
79
8
85
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
-
18
168
11
86
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สังข์ทอง
-
9
82
8
87
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
กลุ่มเพชรจินดา
11
97
9
88
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
6
59
8
89
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
-
16
220
8
90
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
Monet
8
99
8
91
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
4
2
92
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
9
71
8
93
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
39
716
22
94
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
224
8
95
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
internet adsl
11
189
8
96
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
-
16
232
10
97
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ไร่ขิงพัฒนา
54
1,201
38
98
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ ดอนงาม
19
353
16
99
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
7
71
8
100
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
13
148
9
101
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
ท่าจีนก้าวหน้า
15
274
10
102
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารินนา ปานเสน
กล่มท่าจีนก้าวหน้า
9
75
8
103
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
วัดทรงคนอง
11
231
9
104
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
-
13
147
8
105
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
23
372
16
106
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
6
53
8
107
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
90
1,832
48
108
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
55
1,212
37
109
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
ท่าจีนก้าวหน้า
18
313
9
110
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
-
35
546
18
111
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
18
140
9
112
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
12
224
8
113
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
uninet
25
469
16
114
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
118
11
115
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.นฐ.2
34
583
21
116
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
กลุ่มพุทธมณฑล
18
167
11
117
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
-
5
67
8
118
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
14
226
8
119
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
12
179
8
120
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเริญ สีมารัตน์
83
1,795
48
รวม
1,895
28,869
1,320

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน