ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1073180147
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รัตนอารี
-
2
1073180152
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ
3
1073180153
73020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร จำรัสพงษ์
4
1073180138
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
5
1073180134
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
1073180150
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
7
1073180151
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
8
1073180149
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
-
9
1073180155
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
-
10
1073180148
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญ
11
1073180145
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
12
1073180146
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ
13
1073180133
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุไร ชมมะลิ
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
14
1073180137
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ห้วยพลู
15
1073180154
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์
สพป นฐ2
16
1073180156
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
1073180136
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
สพป.นฐ.2
18
1073180139
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
19
1073180142
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
20
1073180157
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
-
21
1073180158
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
22
1073180159
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
-
23
1073180135
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
กลุ่มห้วยพลู
24
1073180164
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์
สพป.นฐ เขต 2
25
1073180143
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมลพร อมรศิลป์
26
1073180144
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
27
1073180141
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
-
28
1073180140
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
29
1073180132
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
30
1073180163
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จารุกาญจน์
สพฐ
31
1073180160
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
สพป
32
1073180161
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร เสนาะคำ
-
33
1073180162
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
34
1073180184
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
โรงเรียนดีศรีตำบล
35
1073180202
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางภาษี
36
1073180168
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
37
1073180192
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ เกษมจิต
สพฐ.
38
1073180193
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
39
1073180173
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
40
1073180204
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ทองงาม
41
1073180205
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรบัวงาม
42
1073180206
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENet
43
1073180203
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
บางเลนใต้
44
1073180186
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
45
1073180187
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
46
1073180185
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
47
1073180212
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
9
48
1073180213
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
กลุ่มเพชรบัวงาม
49
1073180211
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชนบ้านหนองปรง
50
1073180209
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
51
1073180210
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
samart
52
1073180208
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
-
53
1073180171
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนากุล อมตวนิช
54
1073180172
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์
การจัดการศึกษา
55
1073180189
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
กลุ่มบางเลน
56
1073180190
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
บางเลน
57
1073180191
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
58
1073180196
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
59
1073180197
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี อาภารัตน์
MOENET
60
1073180198
73020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
61
1073180199
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียน
62
1073180200
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางภาษี
63
1073180201
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
-
64
1073180182
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์
65
1073180188
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ดุจดาว โตบางป่า
66
1073180195
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1073180194
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
68
1073180167
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บางเลน
69
1073180165
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกังวาล นาคศรีสังข์
อนุบาลนครปฐม
70
1073180166
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
71
1073180174
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
72
1073180175
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
73
1073180176
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
74
1073180177
73020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENet
75
1073180207
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางหลวง
76
1073180169
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
77
1073180170
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัตร แก้วคำหา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
78
1073180181
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
79
1073180183
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
อปท.ลำพญา
80
1073180180
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
81
1073180179
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เลิศลบ
82
1073180226
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
สภานักเรียน
83
1073180227
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอณิวัชร์ นวมเจริญ
สพป.นฐ.2
84
1073180214
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
-
85
1073180215
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
86
1073180216
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
กลุ่มเพชรจินดา
87
1073180217
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงนุช บุญญยุวะ
88
1073180235
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
89
1073180232
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเพชรจินดา
90
1073180234
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
91
1073180249
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
-
92
1073180221
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
Monet
93
1073180219
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
94
1073180220
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี โสภา
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
95
1073180218
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
96
1073180247
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ
97
1073180241
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
internet adsl
98
1073180245
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
-
99
1073180223
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ไร่ขิงพัฒนา
100
1073180224
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงสุดา เหมันต์
101
1073180230
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
102
1073180240
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
103
1073180233
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
ท่าจีนก้าวหน้า
104
1073180231
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย บุญทวี
กล่มท่าจีนก้าวหน้า
105
1073180228
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
วัดทรงคนอง
106
1073180238
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
-
107
1073180243
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
108
1073180244
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
109
1073180248
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
110
1073180222
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูพงษ์ กำลังงาม
กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
111
1073180242
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
ท่าจีนก้าวหน้า
112
1073180246
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
-
113
1073180225
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
114
1073180237
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้
115
1073180254
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี
uninet
116
1073180255
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
117
1073180256
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจำเริญ สีมารัตน์
สพป.นฐ.2
118
1073180253
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
119
1073180251
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ รัศมี
-
120
1073180252
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
121
1073180250
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
122
1073180257
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทัดมาลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]