ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รัตนอารี
-
18
225
8
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
15
163
8
3
73020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร จำรัสพงษ์
21
309
13
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
14
197
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
34
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
26
395
15
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
11
180
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
-
22
388
16
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
-
10
144
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญ
10
106
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
37
700
23
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ
17
304
10
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุไร ชมมะลิ
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
18
288
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ห้วยพลู
11
123
8
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์
สพป นฐ2
12
145
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
145
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
สพป.นฐ.2
17
283
9
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
10
135
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
8
94
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
-
11
132
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
12
124
8
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
-
16
238
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
กลุ่มห้วยพลู
8
83
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์
สพป.นฐ เขต 2
24
414
11
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมลพร อมรศิลป์
17
338
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
7
46
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
-
11
170
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
11
193
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
6
55
8
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จารุกาญจน์
สพฐ
10
134
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
สพป
8
118
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร เสนาะคำ
-
11
181
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
6
96
8
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
92
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางภาษี
4
25
7
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
20
318
12
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ เกษมจิต
สพฐ.
10
171
8
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
82
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
5
55
8
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ทองงาม
20
344
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรบัวงาม
3
34
8
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช
MOENet
8
103
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
บางเลนใต้
10
109
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
86
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
36
561
19
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
9
10
164
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
กลุ่มเพชรบัวงาม
9
122
8
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชนบ้านหนองปรง
2
26
8
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
23
8
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
samart
10
133
8
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
-
10
146
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนากุล อมตวนิช
14
139
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์
การจัดการศึกษา
10
148
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
กลุ่มบางเลน
20
184
11
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
บางเลน
12
167
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ
15
128
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
-
10
138
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี อาภารัตน์
MOENET
13
218
8
60
73020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
61
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียน
4
28
8
62
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางภาษี
4
32
8
63
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
-
21
376
16
64
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์
12
156
8
65
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ดุจดาว โตบางป่า
18
143
11
66
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
5
42
8
67
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
128
8
68
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บางเลน
18
353
11
69
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกังวาล นาคศรีสังข์
อนุบาลนครปฐม
28
487
17
70
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
36
8
71
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
36
613
20
72
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
97
8
73
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
4
65
8
74
73020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENet
1
0
0
75
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางหลวง
3
34
8
76
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
7
77
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัตร แก้วคำหา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
19
276
11
78
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
-
12
135
8
79
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
อปท.ลำพญา
11
178
8
80
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
17
220
8
81
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เลิศลบ
9
58
8
82
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
สภานักเรียน
58
1,299
41
83
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอณิวัชร์ นวมเจริญ
สพป.นฐ.2
13
259
8
84
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
-
16
280
10
85
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
8
69
8
86
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
กลุ่มเพชรจินดา
5
66
8
87
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงนุช บุญญยุวะ
-
16
255
11
88
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
37
8
89
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
กลุ่มเพชรจินดา
8
70
8
90
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
7
60
8
91
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
-
13
284
10
92
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
Monet
6
99
8
93
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
33
8
94
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี โสภา
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
7
65
8
95
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
38
789
27
96
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ
8
200
8
97
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
internet adsl
15
226
8
98
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
-
11
240
10
99
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ไร่ขิงพัฒนา
64
1,210
46
100
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงสุดา เหมันต์
17
397
16
101
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
4
60
8
102
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
8
143
8
103
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
ท่าจีนก้าวหน้า
15
350
15
104
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย บุญทวี
กล่มท่าจีนก้าวหน้า
5
86
8
105
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
วัดทรงคนอง
10
227
8
106
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
-
9
161
8
107
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
23
376
16
108
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
7
65
8
109
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
87
1,850
48
110
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูพงษ์ กำลังงาม
กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
54
1,168
41
111
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
ท่าจีนก้าวหน้า
16
306
9
112
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
-
30
571
18
113
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
6
108
8
114
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้
12
272
8
115
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี
uninet
27
503
16
116
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
14
105
11
117
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจำเริญ สีมารัตน์
สพป.นฐ.2
28
594
21
118
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
20
219
11
119
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ รัศมี
-
5
80
8
120
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
11
236
8
121
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
10
192
8
122
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทัดมาลี
58
1,796
48

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]