ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
73020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รัตนอารี
-
18
199
8
2
73020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
14
156
8
3
73020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
19
273
11
4
73020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
13
185
8
5
73020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
44
7
6
73020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูพงษ์ กำลังงาม
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
22
384
16
7
73020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
9
157
8
8
73020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
-
24
442
17
9
73020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
-
11
150
8
10
73020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
111
8
11
73020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
38
831
28
12
73020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
กระทรวงศึกษาธิการ
18
304
11
13
73020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
18
243
11
14
73020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยพลู
9
130
9
15
73020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป นฐ2
12
134
8
16
73020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
136
8
17
73020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สีนาค
สพป.นฐ.2
20
314
11
18
73020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร นาลัย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
9
161
8
19
73020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
8
89
8
20
73020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
-
10
143
8
21
73020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
10
127
8
22
73020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
-
12
238
8
23
73020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยพลู
6
85
8
24
73020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
สพป.นฐ เขต 2
24
390
12
25
73020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมลพร อมรศิลป์
16
351
11
26
73020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
7
48
8
27
73020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
150
8
28
73020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล กิ่งนอก
10
165
8
29
73020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
7
122
9
30
73020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จารุกาญจน์
สพฐ
10
142
8
31
73020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป
7
108
8
32
73020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร เสนาะคำ
-
12
166
8
33
73020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
102
8
34
73020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิรา รัตนะ
โรงเรียนดีศรีตำบล
9
93
8
35
73020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
กลุ่มบางภาษี
5
26
8
36
73020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวิไล ทีคำ
19
344
13
37
73020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ เกษมจิต
สพฐ.
14
179
9
38
73020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
-
7
70
8
39
73020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล วาราชะนนท์
5
43
8
40
73020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ทองงาม
21
355
11
41
73020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรบัวงาม
4
28
8
42
73020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENet
6
78
8
43
73020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ โภคาพันธ์
บางเลนใต้
11
115
8
44
73020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร ยุติธรรมคุณา
10
75
8
45
73020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
8
75
8
46
73020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
34
637
22
47
73020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
9
9
154
8
48
73020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ใจทน
กลุ่มเพชรบัวงาม
11
148
9
49
73020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชนบ้านหนองปรง
2
22
8
50
73020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
16
7
51
73020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธุ์ วรรณเวช
samart
8
124
9
52
73020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บัววัจนา
-
11
142
8
53
73020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนากุล อมตวนิช
11
139
8
54
73020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การจัดการศึกษา
8
127
8
55
73020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
กลุ่มบางเลน
19
181
12
56
73020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ปรีสำเนียง
บางเลน
12
157
8
57
73020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
144
11
58
73020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
-
9
145
8
59
73020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
MOENET
11
201
8
60
73020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
61
73020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
กลุ่มโรงเรียน
5
33
8
62
73020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกัญญา สาระศาลิน
บางภาษี
4
35
8
63
73020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเดช สว่างวงษ์
กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
24
450
14
64
73020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
124
8
65
73020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
152
11
66
73020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิริยา ธุวภัทร
4
41
8
67
73020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
132
8
68
73020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บางเลน
18
326
12
69
73020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
อนุบาลนครปฐม
23
544
17
70
73020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร อาจหาญ
-
4
40
8
71
73020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ปานอุทัย
กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
36
631
22
72
73020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
-
5
80
8
73
73020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
4
63
8
74
73020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบางหลวง
4
81
8
75
73020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
45
7
76
73020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัตร แก้วคำหา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
18
250
11
77
73020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ ศิริสมพร
-
11
128
8
78
73020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
อปท.ลำพญา
13
206
8
79
73020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
17
217
8
80
73020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เลิศลบ
9
66
8
81
73020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
สภานักเรียน
55
1,256
40
82
73020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันทโคตร
สพป.นฐ.2
14
248
8
83
73020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
-
15
288
12
84
73020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
5
62
8
85
73020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
กลุ่มเพชรจินดา
6
91
8
86
73020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
-
17
204
11
87
73020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สังข์ทอง
-
6
57
8
88
73020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
กลุ่มเพชรจินดา
8
83
9
89
73020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารภ หลงสมบุญ
5
56
8
90
73020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
-
16
240
8
91
73020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
Monet
7
88
8
92
73020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
38
8
93
73020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
7
63
8
94
73020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
38
720
22
95
73020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
220
8
96
73020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา วิริยะ
internet adsl
12
200
8
97
73020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
-
13
244
10
98
73020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ไร่ขิงพัฒนา
56
1,203
38
99
73020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ ดอนงาม
18
368
16
100
73020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
4
72
8
101
73020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
9
146
9
102
73020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ วิริยะ
ท่าจีนก้าวหน้า
16
291
12
103
73020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารินนา ปานเสน
กล่มท่าจีนก้าวหน้า
5
94
8
104
73020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
วัดทรงคนอง
11
251
9
105
73020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ
-
10
157
8
106
73020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
21
377
16
107
73020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
7
51
8
108
73020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
91
1,801
48
109
73020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
54
1,189
37
110
73020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา มีจันทร์
ท่าจีนก้าวหน้า
12
345
9
111
73020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
-
34
581
19
112
73020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน เกิดโพชา
18
153
9
113
73020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
12
250
8
114
73020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
uninet
24
501
16
115
73020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
114
11
116
73020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจำเริญ สีมารัตน์
สพป.นฐ.2
37
601
22
117
73020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
มีระบบเครือข่าย LAN
17
178
11
118
73020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
-
5
71
8
119
73020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ พรหมเจริญ
14
227
8
120
73020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
11
174
8
121
73020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทัดมาลี
81
1,790
48
รวม
1,755
29,385
1,344

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน