ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
74010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์
19
217
11
2
74010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนทกานติ ล้วนประเสริฐ
7
62
7
3
74010003
ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร อินรักษ์
6
0
0
4
74010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศิริ คีมทอง
54
1,057
33
5
74010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา
32
502
23
6
74010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประการณ์ จันพุฒ
25
501
16
7
74010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร บุตรเมือง
9
82
9
8
74010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เลิศชีวะ
8
103
8
9
74010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ์ เสือภูมี
16
374
16
10
74010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน
10
116
9
11
74010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง สุภาสัย
14
120
8
12
74010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
10
145
8
13
74010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว
13
112
8
14
74010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
178
8
15
74010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ
21
291
13
16
74010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี บุญเกิด
14
140
8
17
74010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเชษฐ์ มีรักษา
31
636
21
18
74010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพิศ กอบจิตติ
16
344
14
19
74010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ จันทร์เสม
58
890
28
20
74010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ทวีชาติ
9
47
8
21
74010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ ศรีสุข
22
253
11
22
74010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวเดช ชาติรัมย์
9
44
9
23
74010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง
36
534
23
24
74010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัติยา กาหลง
21
432
15
25
74010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา จาดี
12
159
8
26
74010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา อ่อนส้มกิจ
10
113
9
27
74010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล
9
48
9
28
74010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ม่วงใหม่
15
156
9
29
74010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา จาดี
11
56
9
30
74010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญ์ณิชา ทองงาม
18
321
13
31
74010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ
11
121
8
32
74010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญานิศ ณพธนบดี
10
108
8
33
74010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชสร ทับทิมทอง
7
71
8
34
74010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ
27
444
16
35
74010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล
13
146
8
36
74010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร
42
752
23
37
74010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
37
725
25
38
74010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายรุ่ง พุทธา
27
420
19
39
74010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง
33
556
24
40
74010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ ทรงประโคน
25
334
14
41
74010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาภรณ์ ดันงา
15
125
9
42
74010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒ บุญภมร
37
793
26
43
74010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงใจ โกสินทร์
31
428
14
44
74010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ชร
14
139
8
45
74010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
13
162
9
46
74010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
47
74010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
41
677
26
48
74010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ
15
214
8
49
74010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย พุ่มพันธุ์
11
127
8
50
74010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตชัย บุบผาดี
18
121
11
51
74010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา นาวิก
14
195
8
52
74010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เณรรักษา
19
280
10
53
74010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกานต์ แสงงาม
10
242
9
54
74010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิ คงสกุล
89
1,858
46
55
74010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กานดา
66
1,190
34
56
74010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
94
2,139
59
57
74010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร
32
498
16
58
74010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต โชคชัย
59
1,035
32
59
74010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มเพชร ศรีชนะ
34
601
20
60
74010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร มึชูพร
22
369
17
61
74010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม เสือสีนวล
40
901
28
62
74010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล เปลี่ยนขำ
67
1,394
39
63
74010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
76
1,323
51
64
74010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ แสบงบาล
7
56
8
65
74010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท
15
235
9
66
74010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์
34
465
22
67
74010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน เพลาด
17
129
8
68
74010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ลิ้มวิไล
15
142
8
69
74010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิทธรา จ้อยชะรัด
10
81
8
70
74010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ
70
1,303
39
71
74010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีพร บุญศักดิ์
24
345
14
72
74010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
13
256
9
73
74010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน ขวัญสวัสดิ์
6
52
8
74
74010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณกร ทวีแก้ว
36
594
20
75
74010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
72
1,438
44
76
74010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกไกร เต็มมูล
20
245
11
77
74010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษฎาพร วีระกุล
15
210
8
78
74010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุล
10
69
8
79
74010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
419
16
80
74010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ละม้ายสกุล
17
252
11
81
74010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต กรเพชร
12
115
8
82
74010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์
24
576
23
83
74010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง
9
80
8
84
74010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์
11
121
8
85
74010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี
20
270
11
86
74010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ทองสาสุข
10
153
8
87
74010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
128
11
88
74010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
18
162
11
89
74010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตรีพิธพรรณ บุญสุวรรณ
6
89
9
90
74010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พลนิกาย
6
62
9
91
74010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล พิลาวร
14
126
8
92
74010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
13
122
11
93
74010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
18
168
11
94
74010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด
20
165
11
95
74010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ชุนถนอม
14
180
8
96
74010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ
12
161
9
97
74010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์
46
956
30
98
74010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา
15
112
8
99
74010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แซ่ตั้ง
19
203
12
100
74010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
8
58
9
101
74010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกษิดิ์เดช พรมทอง
21
333
11
102
74010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวกลีบ
10
101
9
103
74010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรณรา เนตรศิริ
13
171
9
รวม
2,367
37,478
1,523

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน