ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
75010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนัคสวรรย์ ศรีจันทร์
ลมทวน
25
242
11
2
75010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณฑริกา นิลพัฒน์
บางขันแตก
6
54
8
3
75010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทวดี เทียนไชย
บางขันแตก
8
105
8
4
75010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร ภูผา
บางขันแตก
14
132
8
5
75010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมชาติ มีรักษา
ลาดใหญ่
16
134
11
6
75010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลาดใหญ่
7
119
8
7
75010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา ณ พัทลุง
ลาดใหญ่
26
414
17
8
75010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวรรธน์ โตเหมือน
ชายทะเล
14
245
11
9
75010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
ชายทะเล
5
65
8
10
75010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางขันแตก
5
83
8
11
75010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก
บางขันแตก
7
67
8
12
75010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม อรุณราช
บางขันแตก
14
307
16
13
75010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางขันแตก
2
25
8
14
75010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ชายทะเล
16
161
11
15
75010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คล้ำจีน
ชายทะเล
14
172
8
16
75010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริรัชต์ แก้วงาม
ชายทะเล
7
55
8
17
75010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ ขาวนวล
ลมทวน
8
107
8
18
75010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลมทวน
8
56
8
19
75010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์
ลมทวน
13
133
8
20
75010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร อ่องมะลิ
ลมทวน
5
86
8
21
75010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา บุญชิต
ลมทวน
9
109
8
22
75010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง แซมเพชร
ลมทวน
73
1,409
38
23
75010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนุนาถ ชื่นจิตร์
ชายทะเล
55
1,357
38
24
75010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิพันธ์ อมาตยคง
ลาดใหญ่
13
239
11
25
75010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา โชติวรรณะกร
ลาดใหญ่
9
78
8
26
75010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธเรศ อินนุพัฒน์
ลาดใหญ่
5
72
8
27
75010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
ลาดใหญ่
6
96
8
28
75010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลาดใหญ่
7
140
8
29
75010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร สาคลาไคล
ลาดใหญ่
8
119
8
30
75010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช
ลาดใหญ่
6
101
8
31
75010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ชายทะเล
18
236
11
32
75010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินชัย สินทนชื่น
บางคนที
11
150
8
33
75010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์
บางน้อย
12
86
8
34
75010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บางน้อย
22
263
11
35
75010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางน้อย
5
15
7
36
75010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม
บางน้อย
6
55
9
37
75010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาคร คุณชื่น
บางน้อย
18
258
11
38
75010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางน้อย
1
8
6
39
75010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ด้วงทอง
บางคนที
15
108
8
40
75010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางน้อย
6
49
8
41
75010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ จินตนภคอนันต์
บางคนที
6
80
8
42
75010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อาทยะกุล
บางคนที
12
162
8
43
75010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางคนที
7
56
8
44
75010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางคนที
5
29
8
45
75010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกิจ ยื้อเผ่าพันธ์
บางคนที
3
38
8
46
75010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร
บางคนที
9
105
8
47
75010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางน้อย
3
16
6
48
75010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภร กอบัวแก้ว
บางคนที
7
72
8
49
75010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารณี สมมาก
ประดู่แดง-แควอ้อม
4
41
8
50
75010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย นุชอุดม
อัมพวา
13
319
12
51
75010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อัมพวา
7
33
7
52
75010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมณิช เขมาเมทินี
อัมพวา
7
37
8
53
75010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ
อัมพวา
10
100
11
54
75010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตร์
อัมพวา
21
186
11
55
75010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อัมพวา
5
16
7
56
75010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์
อัมพวา
13
84
8
57
75010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ขันติกาล
ปลายคีรี
5
44
8
58
75010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนา ณ พัทลุง
ปลายคีรี
9
156
8
59
75010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ อรุณราช
ปลายคีรี
17
367
16
60
75010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งฤดี นิ่มนวล
ปลายคีรี
14
160
12
61
75010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร เทียนไชย
ประดู่แดง-แควอ้อม
17
163
11
62
75010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประดู่แดง - แควอ้อม
1
37
8
63
75010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปลายคีรี
4
13
7
64
75010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ปลายคีรี
14
130
12
65
75010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุญชู
ปลายคีรี
10
82
8
66
75010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประดู่แดง-แควอ้อม
4
6
4
67
75010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ประดู่แดง-แควอ้อม
15
141
11
68
75010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มประดู่แดงแควอ้อม
15
139
8
69
75010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อัมพวา
8
70
9
70
75010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย อุปสรรค์
อัมพวา
6
43
8
71
75010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัชพล สมมาก
ประดู่แดง - แควอ้อม
4
55
9
72
75010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ระวะใจ
ประดู่แดง-แควอ้อม
8
41
9
รวม
809
10,731
701

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน