ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
75010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนัคสวรรย์ ศรีจันทร์
23
244
11
2
75010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
3
75010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทวดี เทียนไชย
10
100
8
4
75010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
133
8
5
75010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมชาติ มีรักษา
12
130
12
6
75010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ
9
125
8
7
75010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา ณ พัทลุง
26
391
15
8
75010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวรรธน์ โตเหมือน
18
247
11
9
75010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
3
62
8
10
75010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ดวงแย้ม
10
78
8
11
75010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก
9
68
8
12
75010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม อรุณราช
13
289
16
13
75010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
8
14
75010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
157
11
15
75010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คล้ำจีน
14
171
8
16
75010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริรัชต์ แก้วงาม
9
53
8
17
75010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ ขาวนวล
13
110
8
18
75010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
58
8
19
75010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์
13
126
8
20
75010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร อ่องมะลิ
12
82
8
21
75010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา บุญชิต
11
107
8
22
75010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินชัย สินทนชื่น
66
1,401
38
23
75010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนุนาถ ชื่นจิตร์
62
1,313
38
24
75010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิพันธ์ อมาตยคง
17
219
11
25
75010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา โชติวรรณะกร
11
63
8
26
75010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธเรศ อินนุพัฒน์
5
61
8
27
75010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
9
82
8
28
75010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา คล้ำจีน
13
129
8
29
75010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร สาคลาไคล
10
130
8
30
75010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช
5
89
8
31
75010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
211
11
32
75010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชิษณุชา จอมผา
12
142
8
33
75010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์
11
86
8
34
75010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ
18
199
11
35
75010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางส.พันธุ์ศิวลี สุขวรรณะ
4
18
8
36
75010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม
7
50
9
37
75010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาคร คุณชื่น
21
234
11
38
75010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
5
39
75010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ ด้วงทอง
13
106
8
40
75010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา การมาสม
9
52
8
41
75010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
42
75010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อาทยะกุล
15
151
8
43
75010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณธิษา นวลเอียด
6
55
8
44
75010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวะกร แสงกระจ่าง
7
32
8
45
75010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกิจ ยื้อเผ่าพันธ์
4
47
8
46
75010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร
10
98
8
47
75010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
48
75010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าอากาศตรีวิรัช สวัสดิ์รักษา
10
66
8
49
75010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารณี สมมาก
10
44
8
50
75010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
328
13
51
75010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอม
7
27
8
52
75010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมณิช เขมาเมทินี
8
38
8
53
75010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์
12
82
11
54
75010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภาพร ภูผา
20
166
11
55
75010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
9
5
56
75010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
78
8
57
75010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ขันติกาล
4
50
8
58
75010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนา ณ พัทลุง
11
154
8
59
75010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ อรุณราช
21
371
16
60
75010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งฤดี นิ่มนวล
14
142
12
61
75010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร เทียนไชย
14
157
11
62
75010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สวนสำราญ
8
49
8
63
75010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
9
6
64
75010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
115
11
65
75010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุญชู
7
83
8
66
75010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
3
67
75010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
121
11
68
75010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์
18
142
8
69
75010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์
9
63
8
70
75010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย อุปสรรค์
7
45
8
71
75010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
72
75010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
9
รวม
874
10,284
690

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน