ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
77010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
11
124
8
2
77010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร คลังชะนัง
8
82
8
3
77010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ พรมสอาด
10
158
8
4
77010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
60
8
5
77010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
8
6
77010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
8
7
77010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ รุ่งแจ้ง
21
264
11
8
77010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี อาจหาญ
11
104
9
9
77010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
6
73
8
10
77010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล พรมสอาด
6
83
9
11
77010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
21
337
11
12
77010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ อยู่หลง
22
318
12
13
77010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หอมชื่น
8
68
8
14
77010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
5
48
8
15
77010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
15
175
9
16
77010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรี วัชรวงษ์
7
58
8
17
77010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
16
123
11
18
77010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
8
60
8
19
77010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
9
20
77010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
6
76
9
21
77010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
7
22
77010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุ สีมาพานิช
20
444
13
23
77010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา พ่วงสำราญ
78
1,636
47
24
77010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิวา พันธฺ์พิริยะเจตน์
9
81
9
25
77010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทับทิม เอี่ยมแสง
9
97
9
26
77010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
16
204
11
27
77010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปภังกร เงาะลำดวน
4
50
7
28
77010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
20
210
12
29
77010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระชาติ ศรีมหันต์
9
54
9
30
77010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง
7
82
9
31
77010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติมา เย็นกาย
13
105
11
32
77010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
6
80
9
33
77010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
12
156
8
34
77010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
102
9
35
77010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร ดีหริ่ง
27
533
18
36
77010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
9
108
8
37
77010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
8
74
8
38
77010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
7
112
8
39
77010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ กรยืนยง
20
385
12
40
77010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
8
96
9
41
77010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
8
77
9
42
77010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
54
8
43
77010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
27
583
18
44
77010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาร อินไชยยา
12
125
8
45
77010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทร์ นครสุข
7
62
9
46
77010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริกร ธงสอาด
18
155
11
47
77010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
8
48
77010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ ประสพผล
13
151
8
49
77010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพรรณ จูสวย
6
77
9
50
77010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
7
73
9
51
77010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ พันธ์ุพราหมณ์
8
84
8
52
77010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
9
105
9
53
77010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิรมย์ โมรา
16
149
9
54
77010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภพ กลำพบุตร
24
407
13
55
77010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ศรีกำเหนิด
12
108
9
56
77010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชธาร แดงเหมือน
18
201
12
57
77010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
37
8
58
77010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จูสวย
11
132
8
59
77010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ รวดเร็ว
19
317
11
60
77010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
17
153
12
61
77010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
13
174
8
62
77010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ คงศรี
10
112
9
63
77010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
8
61
9
64
77010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
8
65
77010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิมลพรรณ รักทอง
18
191
11
66
77010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โตแก้ว
46
987
27
67
77010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ส่วนน้อย
7
79
8
68
77010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
119
8
69
77010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
16
269
11
70
77010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตร สุขสีดา
9
120
8
71
77010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แคลนกระโทก
20
323
11
72
77010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
13
127
8
73
77010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
8
74
77010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
9
79
8
75
77010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
9
76
77010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน
33
611
18
77
77010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
64
9
78
77010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
16
183
11
79
77010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย แสงโพลง
25
433
15
80
77010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
18
230
11
81
77010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
21
257
11
82
77010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล พื้นผา
8
86
8
83
77010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
8
84
77010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
16
290
10
85
77010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
67
8
86
77010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปิน พรหมมณี
10
172
9
87
77010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ถือพุดซา
11
122
9
88
77010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
174
12
89
77010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลยุทธ ยกย่อง
11
130
9
90
77010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
40
892
26
91
77010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ สายนาค
11
151
9
92
77010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
127
11
93
77010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
6
94
77010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรรักษ์ คำลุน
13
257
9
95
77010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรามาศ กำนิล
26
536
15
96
77010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย
72
1,342
39
97
77010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ วัตรสติ
9
127
8
98
77010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
103
8
99
77010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกอบกุล การางวัล
17
206
11
100
77010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ณ วันจันทร์
15
145
11
101
77010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล บัวทอง
18
381
12
102
77010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
18
206
12
103
77010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
13
231
8
104
77010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภาวิณี เสนาการ
27
577
19
105
77010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ช่วยชูหนู
17
323
12
106
77010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิ พวงเดช
8
87
8
107
77010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
13
160
9
108
77010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
10
107
12
109
77010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ไชยแก้ว
8
63
8
110
77010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
17
157
12
111
77010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
8
112
77010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
10
58
12
113
77010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
8
81
9
114
77010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เขียวงาม
24
485
15
115
77010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
10
80
9
116
77010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
10
116
9
117
77010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พวงเดช
42
848
25
118
77010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานน เกิดพร้อม
21
437
16
119
77010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาว์ ผาเป้า
8
61
8
120
77010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
5
35
9
รวม
1,669
24,219
1,291

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน