ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
77010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
10
125
8
2
77010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราพร แสงสว่าง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
6
86
8
3
77010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล หิรัญวงศ์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
12
177
8
4
77010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวัตถ์ คุรุเดโช
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
6
60
8
5
77010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
7
46
8
6
77010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมธร เทพทิตย์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
5
47
8
7
77010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
19
298
12
8
77010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
10
115
9
9
77010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
6
72
8
10
77010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล พรมสอาด
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
7
84
9
11
77010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ รุ่งแจ้ง
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
19
323
11
12
77010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ศรเพชร
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
17
265
11
13
77010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หอมชื่น
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
7
62
8
14
77010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
ศูนย์ฯ บ่อนอก
6
72
8
15
77010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
ศูนย์ฯ บ่อนอก
13
172
9
16
77010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรี วัชรวงษ์
ศูนย์ฯ บ่อนอก
6
65
8
17
77010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ศูนย์ฯ บ่อนอก
15
123
11
18
77010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ บ่อนอก
5
72
8
19
77010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุ
ศูนย์ฯ บ่อนอก
4
44
9
20
77010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ บ่อนอก
7
87
9
21
77010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ หวานสนิท
ศุนย์ฯ บ่อนอก
6
39
8
22
77010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุ สีมาพานิช
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
21
432
13
23
77010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต เกษแก้ว
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
66
1,667
46
24
77010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
7
91
8
25
77010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
10
124
9
26
77010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
16
186
11
27
77010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
4
44
7
28
77010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
12
181
12
29
77010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
0
11
6
30
77010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
7
68
9
31
77010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี อาจหาญ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
8
72
9
32
77010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติมา เย็นกาย
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
14
124
11
33
77010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
6
84
9
34
77010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ สบายใจ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
14
170
8
35
77010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ทศเจริญ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
6
106
9
36
77010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร ดีหริ่ง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
17
516
18
37
77010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
7
97
8
38
77010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
7
89
8
39
77010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
7
127
8
40
77010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ กรยืนยง
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
23
427
13
41
77010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
8
105
9
42
77010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
6
54
8
43
77010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
11
73
8
44
77010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
25
568
18
45
77010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาร อินไชยยา
ศูนย์ฯ ทับสะแก-นาหูกวาง
8
101
8
46
77010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
ศูนย์ฯ อ่างทอง
7
74
9
47
77010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
16
183
11
48
77010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ พรมสอาด
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
5
69
8
49
77010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ ประสพผล
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
11
166
8
50
77010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพรรณ จูสวย
ศูนย์ฯ อ่างทอง
7
46
8
51
77010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
9
77
9
52
77010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกร ธงสอาด
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
7
98
9
53
77010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
7
98
9
54
77010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิรมย์ โมรา
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
14
154
9
55
77010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภพ กลำพบุตร
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
23
432
13
56
77010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ศรีกำเหนิด
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
10
112
9
57
77010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทองสมุทร
ศูนย์ฯ อ่างทอง
18
231
12
58
77010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
ศูนย์ฯ อ่างทอง
4
35
8
59
77010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จูสวย
ศูนย์ฯ อ่างทอง
12
135
8
60
77010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ รวดเร็ว
ศูนย์ฯ อ่างทอง
21
305
11
61
77010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนะสิน ชูจันทร์
ศูนย์ฯ อ่างทอง
17
164
12
62
77010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัคพงศ์ วรวงษ์
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
12
198
8
63
77010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
10
87
9
64
77010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
5
57
8
65
77010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชตินนท์ แย้มวจี
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
8
64
8
66
77010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
17
195
11
67
77010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โตแก้ว
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
40
1,004
30
68
77010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ส่วนน้อย
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
7
88
8
69
77010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
11
106
8
70
77010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ แดงโร่
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
20
361
12
71
77010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตร สุขสีดา
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
9
106
8
72
77010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แคลนกระโทก
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
20
312
11
73
77010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
11
145
8
74
77010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร หาภา
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
6
78
8
75
77010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
6
82
8
76
77010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
9
76
9
77
77010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
32
628
19
78
77010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ ครุฑไชยันต์
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
6
44
8
79
77010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
15
178
11
80
77010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย แสงโพลง
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
27
479
15
81
77010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศักดิ์ พัฒราช
ศูนย์ฯ ธงชัย
18
256
11
82
77010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
ศูนย์ฯ ธงชัย
21
294
11
83
77010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล พื้นผา
ศูนย์ฯ ธงชัย
8
96
8
84
77010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ธงชัย
5
33
8
85
77010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
ศูนย์ฯ ธงชัย
16
258
8
86
77010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
ศูนย์ฯ ธงชัย
6
54
8
87
77010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา รักษ์เพชร
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
11
149
9
88
77010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล การางวัล
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
11
121
9
89
77010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ มากมา
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
15
151
12
90
77010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลยุทธ ยกย่อง
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
10
88
9
91
77010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
36
853
26
92
77010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ สายนาค
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
12
164
9
93
77010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ อยู่หลง
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
12
122
11
94
77010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
4
45
7
95
77010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรรักษ์ คำลุน
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
13
221
8
96
77010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรามาศ กำนิล
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
27
535
17
97
77010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
72
1,350
40
98
77010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ วัตรสติ
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
8
122
8
99
77010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ คงศรี
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
10
127
8
100
77010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
16
241
11
101
77010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ณ วันจันทร์
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
15
182
11
102
77010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
20
390
12
103
77010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
18
220
12
104
77010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวิณี เสนาการ
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
13
254
8
105
77010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา พ่วงสำราญ
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
37
637
20
106
77010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ช่วยชูหนู
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
18
285
12
107
77010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิ พวงเดช
ศูนย์ฯ ทรายทอง
13
84
8
108
77010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
ศูนย์ฯ ทรายทอง
13
147
8
109
77010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
ศูนย์ฯ ทรายทอง
18
129
12
110
77010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาว์ ผาเป้า
ศูนย์ฯ ทรายทอง
8
83
8
111
77010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
ศูนย์ฯ ทรายทอง
18
166
12
112
77010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ถือพุดซา
ศูนย์ฯ ทรายทอง
7
59
8
113
77010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ศูนย์ฯ บางสะพาน
9
54
12
114
77010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
ศูนย์ฯ บางสะพาน
7
83
9
115
77010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์
ศูนย์ฯ บางสะพาน
27
495
15
116
77010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
ศูนย์ฯ บางสะพาน
8
67
9
117
77010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เขียวงาม
ศูนย์ฯ บางสะพาน
12
133
9
118
77010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พวงเดช
ศูนย์ฯ ปากแพรก
45
802
25
119
77010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานน เกิดพร้อม
ศูนย์ฯ ปากแพรก
23
437
14
120
77010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร วสุนธรารัตน์
ศูนย์ฯ ปากแพรก
6
55
8
121
77010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ปากแพรก
4
35
9
รวม
1,636
24,695
1,298

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน