ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
77010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
10
129
8
2
77010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร คลังชะนัง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
7
88
8
3
77010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล หิรัญวงศ์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
11
179
8
4
77010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวัตถ์ คุรุเดโช
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
6
62
8
5
77010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
7
45
8
6
77010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมธร เทพทิตย์
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
6
36
8
7
77010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
22
282
13
8
77010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี อาจหาญ
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
11
104
9
9
77010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา
ศูนย์ฯ คลองวาฬ
7
74
8
10
77010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล พรมสอาด
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
5
83
9
11
77010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ รุ่งแจ้ง
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
20
327
11
12
77010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ศรเพชร
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
19
301
12
13
77010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หอมชื่น
ศูนย์ฯ ห้วยทราย
8
72
9
14
77010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ บ่อนอก
4
60
8
15
77010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
ศูนย์ฯ บ่อนอก
12
161
9
16
77010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรี วัชรวงษ์
ศูนย์ฯ บ่อนอก
6
64
8
17
77010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ศูนย์ฯ บ่อนอก
12
122
11
18
77010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ บ่อนอก
5
56
8
19
77010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุ
ศูนย์ฯ บ่อนอก
6
45
9
20
77010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
ศูนย์ฯ บ่อนอก
8
83
9
21
77010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ หวานสนิท
ศุนย์ฯ บ่อนอก
5
41
8
22
77010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุ สีมาพานิช
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
22
465
15
23
77010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา พ่วงสำราญ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
70
1,610
45
24
77010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
6
92
9
25
77010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
8
103
9
26
77010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
16
215
11
27
77010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 3
4
48
7
28
77010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
15
203
12
29
77010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
6
70
9
30
77010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
6
84
9
31
77010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติมา เย็นกาย
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 2
19
116
12
32
77010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
5
83
9
33
77010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ สบายใจ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
10
166
8
34
77010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ทศเจริญ
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
8
107
9
35
77010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร ดีหริ่ง
ศูนย์ฯ อ่าวน้อยนิคม 1
20
534
18
36
77010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
7
111
9
37
77010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
4
83
8
38
77010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
8
132
8
39
77010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ กรยืนยง
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
24
429
14
40
77010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
9
109
9
41
77010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
ศูนย์ฯ เขาล้านพัฒนา
6
66
9
42
77010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
11
67
8
43
77010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
24
583
17
44
77010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาร อินไชยยา
ศูนย์ฯ ทับสะแก-นาหูกวาง
7
103
8
45
77010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
ศูนย์ฯ อ่างทอง
7
71
9
46
77010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริกร ธงสอาด
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
16
185
11
47
77010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ พรมสอาด
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
6
64
8
48
77010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ ประสพผล
ศูนย์ฯ นาหูกวาง
11
151
8
49
77010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพรรณ จูสวย
ศูนย์ฯ อ่างทอง
6
65
9
50
77010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
8
70
9
51
77010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
6
96
9
52
77010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
7
104
9
53
77010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิรมย์ โมรา
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
14
149
9
54
77010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภพ กลำพบุตร
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
23
414
13
55
77010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ศรีกำเหนิด
ศูนย์ฯ ห้วยยาง
11
118
9
56
77010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทองสมุทร
ศูนย์ฯ อ่างทอง
17
231
12
57
77010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
ศูนย์ฯ อ่างทอง
3
42
8
58
77010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จูสวย
ศูนย์ฯ อ่างทอง
13
138
8
59
77010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ รวดเร็ว
ศูนย์ฯ อ่างทอง
18
304
11
60
77010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนะสิน ชูจันทร์
ศูนย์ฯ อ่างทอง
17
163
12
61
77010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
11
185
8
62
77010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
8
103
9
63
77010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
5
64
9
64
77010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชตินนท์ แย้มวจี
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
7
61
8
65
77010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
16
193
11
66
77010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โตแก้ว
ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
40
1,020
29
67
77010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ส่วนน้อย
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
8
81
8
68
77010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
10
112
8
69
77010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ แดงโร่
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
21
309
11
70
77010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตร สุขสีดา
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
8
124
8
71
77010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แคลนกระโทก
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
19
311
11
72
77010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
11
140
8
73
77010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร หาภา
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
7
81
8
74
77010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
ศูนย์ฯ ชัยเกษม
5
84
8
75
77010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
9
82
9
76
77010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
32
661
20
77
77010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ ครุฑไชยันต์
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
6
57
9
78
77010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
15
165
11
79
77010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย แสงโพลง
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
28
449
15
80
77010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศักดิ์ พัฒราช
ศูนย์ฯ ธงชัย
20
251
11
81
77010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
ศูนย์ฯ ธงชัย
24
283
11
82
77010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล พื้นผา
ศูนย์ฯ ธงชัย
8
78
8
83
77010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ธงชัย
5
26
8
84
77010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
ศูนย์ฯ ธงชัย
16
292
11
85
77010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
ศูนย์ฯ ธงชัย
6
53
8
86
77010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา รักษ์เพชร
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
11
178
9
87
77010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล การางวัล
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
10
124
9
88
77010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ มากมา
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
13
164
12
89
77010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลยุทธ ยกย่อง
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
9
121
9
90
77010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
37
899
28
91
77010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ สายนาค
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
12
166
9
92
77010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ อยู่หลง
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
11
131
12
93
77010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
4
51
7
94
77010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรรักษ์ คำลุน
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
14
246
9
95
77010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรามาศ กำนิล
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
27
540
17
96
77010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
77
1,412
42
97
77010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ วัตรสติ
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
11
149
9
98
77010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ คงศรี
ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
9
121
8
99
77010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
17
231
11
100
77010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ณ วันจันทร์
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
15
168
11
101
77010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
17
385
13
102
77010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
18
216
12
103
77010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวิณี เสนาการ
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
13
242
8
104
77010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
34
624
19
105
77010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ช่วยชูหนู
ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
19
322
12
106
77010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิ พวงเดช
ศูนย์ฯ ทรายทอง
12
88
8
107
77010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
ศูนย์ฯ ทรายทอง
13
161
9
108
77010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาว์ ผาเป้า
ศูนย์ฯ ทรายทอง
15
119
12
109
77010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ทรายทอง
7
72
9
110
77010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
ศูนย์ฯ ทรายทอง
18
169
12
111
77010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ถือพุดซา
ศูนย์ฯ ทรายทอง
8
51
8
112
77010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ศูนย์ฯ บางสะพาน
11
60
12
113
77010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
ศูนย์ฯ บางสะพาน
6
80
9
114
77010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เขียวงาม
ศูนย์ฯ บางสะพาน
27
501
15
115
77010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
ศูนย์ฯ บางสะพาน
9
81
9
116
77010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
ศูนย์ฯ บางสะพาน
13
121
9
117
77010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พวงเดช
ศูนย์ฯ ปากแพรก
44
827
24
118
77010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานน เกิดพร้อม
ศูนย์ฯ ปากแพรก
22
468
16
119
77010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร วสุนธรารัตน์
ศูนย์ฯ ปากแพรก
6
53
8
120
77010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ ปากแพรก
4
38
9
รวม
1,637
25,002
1,315

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน