ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
77010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
11
112
8
2
77010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร คลังชะนัง
8
87
8
3
77010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ พรมสอาด
10
154
8
4
77010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
5
77010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
6
77010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
7
77010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ รุ่งแจ้ง
21
259
12
8
77010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี อาจหาญ
13
102
9
9
77010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
6
76
8
10
77010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล พรมสอาด
7
83
9
11
77010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
21
329
11
12
77010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ อยู่หลง
21
313
12
13
77010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หอมชื่น
8
62
8
14
77010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
6
39
8
15
77010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
13
170
9
16
77010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรี วัชรวงษ์
7
52
8
17
77010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
16
127
11
18
77010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
8
79
9
19
77010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
9
20
77010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
6
64
9
21
77010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
26
5
22
77010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุ สีมาพานิช
19
413
12
23
77010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา พ่วงสำราญ
68
1,675
47
24
77010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิวา พันธฺ์พิริยะเจตน์
9
82
9
25
77010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทับทิม เอี่ยมแสง
9
88
9
26
77010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
18
204
11
27
77010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปภังกร เงาะลำดวน
8
64
8
28
77010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
20
205
12
29
77010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระชาติ ศรีมหันต์
9
50
9
30
77010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง
6
84
9
31
77010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติมา เย็นกาย
12
122
11
32
77010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
5
73
9
33
77010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
13
155
8
34
77010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
105
9
35
77010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร ดีหริ่ง
26
529
18
36
77010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
10
113
8
37
77010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
10
67
8
38
77010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
7
108
8
39
77010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
375
14
40
77010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
8
92
9
41
77010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
8
104
9
42
77010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
43
77010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
25
586
17
44
77010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาร อินไชยยา
13
117
8
45
77010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทร์ นครสุข
7
69
9
46
77010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริกร ธงสอาด
16
146
11
47
77010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
48
77010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ ประสพผล
13
138
8
49
77010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพรรณ จูสวย
7
76
9
50
77010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
11
85
9
51
77010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ พันธ์ุพราหมณ์
8
83
8
52
77010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
8
99
9
53
77010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
149
9
54
77010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภพ กลำพบุตร
20
393
13
55
77010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ศรีกำเหนิด
12
107
9
56
77010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชธาร แดงเหมือน
19
218
12
57
77010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
7
58
77010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จูสวย
14
123
8
59
77010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ รวดเร็ว
18
313
11
60
77010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
16
158
12
61
77010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
13
158
8
62
77010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ คงศรี
9
110
9
63
77010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
8
64
9
64
77010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
65
77010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิมลพรรณ รักทอง
17
184
11
66
77010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โตแก้ว
40
1,013
29
67
77010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ส่วนน้อย
7
77
8
68
77010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
108
8
69
77010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
18
252
11
70
77010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตร สุขสีดา
12
135
8
71
77010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แคลนกระโทก
20
335
11
72
77010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
13
145
8
73
77010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
74
77010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
11
85
8
75
77010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
113
9
76
77010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน
31
599
18
77
77010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
9
78
77010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
14
208
11
79
77010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย แสงโพลง
27
409
13
80
77010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
17
224
11
81
77010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
18
254
11
82
77010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
78
8
83
77010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
84
77010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
15
272
10
85
77010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
72
8
86
77010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปิน พรหมมณี
12
141
9
87
77010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ถือพุดซา
11
96
9
88
77010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
163
12
89
77010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลยุทธ ยกย่อง
12
132
9
90
77010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
41
862
27
91
77010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
176
9
92
77010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
129
12
93
77010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
94
77010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรรักษ์ คำลุน
14
231
9
95
77010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรามาศ กำนิล
24
513
17
96
77010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
69
1,291
40
97
77010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ วัตรสติ
11
126
8
98
77010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
99
77010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกอบกุล การางวัล
16
192
11
100
77010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ณ วันจันทร์
17
129
11
101
77010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล บัวทอง
20
390
13
102
77010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
18
206
11
103
77010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
13
235
8
104
77010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภาวิณี เสนาการ
27
545
19
105
77010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
309
12
106
77010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิ พวงเดช
8
76
8
107
77010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
13
167
9
108
77010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
10
86
11
109
77010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ไชยแก้ว
9
71
8
110
77010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
21
166
12
111
77010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
112
77010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
11
72
12
113
77010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
9
81
9
114
77010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
27
441
14
115
77010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
10
95
9
116
77010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
11
114
9
117
77010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พวงเดช
46
861
25
118
77010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานน เกิดพร้อม
22
424
15
119
77010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
120
77010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
6
31
9
รวม
1,672
23,868
1,278

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน