ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
77020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
9
2
77020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์
13
206
9
3
77020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมสกุล สีสันต์
46
919
41
4
77020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง
10
104
9
5
77020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรนิพัฒน์ เผือกประคอง
8
80
9
6
77020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
14
145
9
7
77020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ งามขำ
7
46
9
8
77020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ สืบสุทธา
13
158
9
9
77020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร รัชตวิมล
11
103
9
10
77020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
10
120
8
11
77020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์
15
123
11
12
77020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
13
77020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนัย น้อยเมือง
11
148
8
14
77020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
9
15
77020017
ประถมศึกษา
นายปฐม หิรัญ
11
343
9
16
77020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
58
9
17
77020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษบา มณีวงศ์
17
150
12
18
77020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา
7
104
9
19
77020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน คชกฤษ
12
170
8
20
77020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกร บุญเที่ยง
13
140
8
21
77020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ คีรีนิล
19
223
12
22
77020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน ปะติเพนัง
11
140
9
23
77020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริมา ทองใบ
7
82
9
24
77020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
135
9
25
77020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คงถอด
16
218
9
26
77020028
ประถมศึกษา
-
2
14
6
27
77020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
20
409
13
28
77020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัด จอสูงเนิน
8
85
8
29
77020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย สังข์ลาโพธิ์
15
155
9
30
77020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
41
783
24
31
77020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อากาศเหลือง
23
417
16
32
77020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนิดา ยอดสาลี
11
194
8
33
77020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิรินดา กรรมาชีพ
14
147
8
34
77020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเอมอร ลำภา
18
340
11
35
77020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เหิมขุนทด
8
89
8
36
77020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร หน่วงเหนี่ยว
7
78
9
37
77020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปวีณ์ เกาะแก้ว
11
104
9
38
77020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
77
9
39
77020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประยูร เอี่ยมอำนวย
21
354
15
40
77020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
13
206
8
41
77020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก มะสิน
21
335
11
42
77020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาสกร พรหมวิหาร
9
90
8
43
77020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขวังไทร
7
96
8
44
77020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภรดา ผ่องฉวี
18
385
12
45
77020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
13
154
8
46
77020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
24
409
15
47
77020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรเยาว์ อาจหาญ
19
308
14
48
77020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
49
77020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุ
11
135
11
50
77020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
10
185
8
51
77020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
14
154
9
52
77020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
37
716
21
53
77020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนันต์ทยา ตะเภาทอง
7
67
9
54
77020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
140
9
55
77020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง มัททวีวงศ์
12
135
8
56
77020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
9
57
77020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ
32
576
21
58
77020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม
7
126
8
59
77020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
กุดบง
9
96
8
60
77020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร นาคประสบสุข
22
545
17
61
77020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา ชัยนา
12
92
8
62
77020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารียา ขวกเขียว
12
136
8
63
77020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ครุฑกาศ
24
404
12
64
77020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ปพล ชวนวัน
12
114
9
65
77020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
25
450
19
66
77020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา ถาวงษ์กลาง
11
124
8
67
77020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
11
78
12
68
77020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
12
152
8
69
77020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล วิจิตร
7
62
9
70
77020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
6
37
9
71
77020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
59
9
72
77020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร อรชร
10
162
9
73
77020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
17
241
12
74
77020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสกนก กาญจนทอง
8
63
8
75
77020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
11
84
8
76
77020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
23
357
12
77
77020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
14
157
12
78
77020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล ปานมัจฉา
16
192
11
79
77020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมธร เทพทิตย์
9
109
9
80
77020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวริยดา พูลเทอร์
20
176
12
81
77020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์
6
74
9
82
77020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
10
118
9
83
77020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
10
101
9
84
77020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
9
85
77020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิลก ยี่รงค์
21
261
12
86
77020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เซี่ยงฝอง
7
56
8
87
77020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ พรหมม่วง
8
82
9
88
77020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
113
9
89
77023001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
10
137
9
รวม
1,167
16,545
930

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน