ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
80010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี จิตรัว
จุมพล
13
170
9
2
80010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ จงไกรจักร
จุมพล
6
28
8
3
80010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ปาลรัตน์
จุมพล
8
42
8
4
80010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ
จุมพล
10
83
8
5
80010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน เกิดมณี
กุดบง
147
2,652
68
6
80010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูล
7
71
9
7
80010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุธิดา อักษรกูล
9
55
9
8
80010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุชา หมั่นถนอม
จุมพล
4
14
6
9
80010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ เกษร
จุมพล
16
175
12
10
80010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยอม ศรีสมัย
10
101
9
11
80010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพล อักษรรัตน์
เซิมโพธิ์
17
308
12
12
80010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน
เซิมโพธิ์
7
50
8
13
80010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์
เซิมโพธิ์
9
104
8
14
80010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ เกษโร
12
96
9
15
80010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
7
52
8
16
80010020
ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง
ชุมช้างบ้านผือ
7
69
7
17
80010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลีพันธุ์ ภูมา
ชุมช้างบ้านผือ
8
62
8
18
80010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง
8
43
8
19
80010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์
7
68
9
20
80010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรกนก ณ นคร
6
24
9
21
80010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาษ จิตตารมย์
กุดบง
13
111
9
22
80010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษมา หอมจันทร์
กุดบง
13
155
8
23
80010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กุดบง
17
169
12
24
80010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์
8
63
9
25
80010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ไพรวัน
จุมพล
8
39
8
26
80010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
จุมพล
25
365
13
27
80010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ พรหมณา
จุมพล
29
454
17
28
80010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสรา ชูเสน
6
50
9
29
80010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บูลภิบาล
จุมพล
11
105
9
30
80010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา สงพราหมณ์
จุมพล
7
67
7
31
80010038
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฐพล เพ็งเมือง
กุดบง
111
2,316
55
32
80010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงดาว เสียมไหม
ชุมช้างบ้านผือ
7
54
8
33
80010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์
16
239
11
34
80010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา บุญมั่น
11
134
9
35
80010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพริ้มแพรว บุญถนอม
ชุมช้างบ้านผือ
18
128
12
36
80010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ทองเกียว
ชุมช้างบ้านผือ
18
339
12
37
80010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ยอสิน
กุดบง
12
149
8
38
80010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์
6
83
8
39
80010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยเนตร ศรีอุทัย
กุดบง
7
94
8
40
80010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิช บัวประหลาด
23
353
12
41
80010055
ประถมศึกษา
นางศิริพร ใจห้าว
เซิมโพธิ์
11
109
8
42
80010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมมณี เชาวลิต
เซิมโพธิ์
11
93
9
43
80010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ คงกำไร
เซิมโพธิ์
20
212
11
44
80010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงใจ จึงตระกูล
7
109
9
45
80010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
8
40
9
46
80010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ
เซิมโพธิ์
10
80
8
47
80010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต คำแหง
15
192
9
48
80010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วรรณรัตน์
เซิมโพธิ์
8
66
8
49
80010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด จันทพันธ์
เซิมโพธิ์
7
65
9
50
80010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเรณู จุลผดุง
17
226
11
51
80010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา ชาญรบ
เซิมโพธิ์
6
46
9
52
80010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
11
71
8
53
80010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เจริญวรรณ
จุมพล
75
1,513
42
54
80010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
6
45
8
55
80010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณ
6
37
8
56
80010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ ไชยณรงค์
จุมพล
21
179
11
57
80010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรีดา พ่วงกิ่ม
กุดบง
23
281
13
58
80010073
ประถมศึกษา
นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น
กุดบง
9
48
6
59
80010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล จันสว่าง
19
259
11
60
80010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
236
10
61
80010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
0
0
0
62
80010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สุขเนาว์
วัดหลวงสร้างนางขาว
16
262
11
63
80010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวยากรณ์ สบาย
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
32
9
64
80010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิรวิชญ์ ทับสุทธิ
15
147
12
65
80010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ เชาวลิต
วัดหลวงสร้างนางขาว
14
209
12
66
80010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ แก้วโสภาค
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
34
8
67
80010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนรมน แก้ววิเชียร
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
32
7
68
80010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤช กำพลวรรณ
10
74
9
69
80010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา กฐินหอม
วัดหลวงสร้างนางขาว
22
399
15
70
80010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
43
7
71
80010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมภาษณ์ ชินกลาง
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
148
11
72
80010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิณณา มาบัว
11
81
8
73
80010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนัตพร วงศ์ทิม
15
135
12
74
80010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภา แก้วประคอง
6
57
9
75
80010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารยา สกุลนุ้ย
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
69
9
76
80010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง
12
110
9
77
80010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันต์ติ เกราะแก้ว
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
127
9
78
80010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คำแก้ว
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
134
9
79
80010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว
8
74
8
80
80010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ลั้งแท้กุล
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
235
9
81
80010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูรี สุวรรณรัตน์
14
155
9
82
80010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี เฉตาไพย
13
133
9
83
80010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาย กำเนิดมณี
19
202
12
84
80010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
237
11
85
80010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ พุ่มบุญฑริก
ทุ่งหลวงต่างคำ
14
158
8
86
80010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บัวแก้ว
9
91
9
87
80010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา มีสุวรรณ์
22
342
16
88
80010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรณิชชา ชูสมจิตต์
12
128
9
89
80010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ จันสังสา
7
45
8
90
80010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชูขาว
ทุ่งหลวงต่างคำ
10
86
11
91
80010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภาส โอพริก
18
141
12
92
80010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา ธงธวัช
14
144
9
93
80010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
68
9
94
80010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุส สุวรรณจันทร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
62
9
95
80010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศพล ชาติโรจันทร์
8
65
8
96
80010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดสาคร พรมนิน
13
243
11
97
80010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ นงค์นวล
นาหนัง
6
31
8
98
80010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา วิเชียรสว่าง
นาหนัง
5
34
8
99
80010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อม
5
46
9
100
80010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลภา วิเศษวงษา
6
26
8
101
80010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยศน้ำพร ศรีวงศา
นาหนัง
4
17
6
102
80010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ชัยทอง
นาหนัง
18
161
8
103
80010121
ประถมศึกษา
นายสมพร ไชฉิม
นาหนัง
8
109
9
104
80010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริช มากพงศ์
นาหนัง
6
65
9
105
80010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีพร ทิพย์ยาน
นาหนัง
8
59
9
106
80010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
9
107
80010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์
นาหนัง
13
153
9
108
80010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว
นาหนัง
9
84
9
109
80010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เนียมเกตุ
นาหนัง
10
87
8
110
80010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย กำเหนิดเพ็ชร
นาหนัง
7
67
8
รวม
1,532
19,376
1,153

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน