ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
80020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
3
0
0
2
80020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
6
0
0
3
80020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
17
0
0
4
80020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
19
0
0
5
80020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
15
0
0
6
80020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
15
0
0
7
80020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพร วิรัตน์
การศึกษาที่ 6 (ฉวาง 1)
10
0
0
8
80020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
7
0
0
9
80020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ดำประสงค์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
16
0
0
10
80020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
1
0
0
11
80020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
13
0
0
12
80020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
22
0
0
13
80020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
1
0
0
14
80020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเนพร จันทวงศ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
7
0
0
15
80020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
13
0
0
16
80020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
9
0
0
17
80020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ สุมล
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
18
0
0
18
80020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ
การศึกษาที่ 6 (ฉวาง 1)
13
0
0
19
80020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
12
0
0
20
80020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
3
0
0
21
80020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
0
0
0
22
80020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ชนะราวี
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
11
0
0
23
80020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
0
0
0
24
80020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
20
0
0
25
80020031
ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปานอินทร์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
8
0
0
26
80020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
11
0
0
27
80020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ คงเสน
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
22
0
0
28
80020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
10
0
0
29
80020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณู รักษายศ
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
8
0
0
30
80020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
26
0
0
31
80020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
0
0
0
32
80020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สวัสดิ์
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
6
0
0
33
80020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ริยาพันธ์
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
10
0
0
34
80020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
19
0
0
35
80020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล พุทธา
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
19
0
0
36
80020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
6
0
0
37
80020044
ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
9
0
0
38
80020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
34
0
0
39
80020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล ละม้าย
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
27
0
0
40
80020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
2
0
0
41
80020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
2
0
0
42
80020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสารภี ศรีราม
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
16
0
0
43
80020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
0
0
44
80020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
0
0
45
80020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
19
0
0
46
80020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ริยาพันธ์
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
10
0
0
47
80020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรชยา สุโพธิ์
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
10
0
0
48
80020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
0
0
49
80020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ ธงทอง
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
14
0
0
50
80020057
ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
8
0
0
51
80020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
29
0
0
52
80020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปการ เพียรดี
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
11
0
0
53
80020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนึง นกแก้ว
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
18
0
0
54
80020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
13
0
0
55
80020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
25
0
0
56
80020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
13
0
0
57
80020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงศักดิ์ มาตา
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
21
0
0
58
80020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
19
0
0
59
80020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฏ ไชยเจริญ
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
12
0
0
60
80020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
10
0
0
61
80020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เกตุแก้ว
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
13
0
0
62
80020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตาวัน รักชุมพล
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
20
0
0
63
80020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กลับผดุง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
8
0
0
64
80020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
15
0
0
65
80020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
1
0
0
66
80020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนมณี
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
13
0
0
67
80020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ยวงนาค
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
16
0
0
68
80020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
19
0
0
69
80020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองคงใหม่
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
42
0
0
70
80020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทรงทอง
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
14
0
0
71
80020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
12
0
0
72
80020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
11
0
0
73
80020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
10
0
0
74
80020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
17
0
0
75
80020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน หนูในน้ำ
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
7
0
0
76
80020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ แผนทอง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
24
0
0
77
80020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
14
0
0
78
80020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมเกตุ
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
24
0
0
79
80020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
14
0
0
80
80020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
18
0
0
81
80020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ อ่อนคง
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
5
0
0
82
80020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมราช วงศ์ผะดาย
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
20
0
0
83
80020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
9
0
0
84
80020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา โนนเสนา
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
20
0
0
85
80020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน แป้นแก้ว
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
10
0
0
86
80020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรัติสินี กุลเทศ
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
12
0
0
87
80020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี สมจิตต์
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
12
0
0
88
80020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ช่องลมกรด
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
8
0
0
89
80020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพล ศรีสุขใส
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
19
0
0
90
80020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
15
0
0
91
80020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
12
0
0
92
80020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร สมุทรจินดา
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
9
0
0
93
80020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
6
0
0
94
80020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
11
0
0
95
80020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสายชล หนูนิล
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
9
0
0
96
80020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
10
0
0
97
80020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจรียงพร เขียวน้อย
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
9
0
0
98
80020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
9
0
0
99
80020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
16
0
0
100
80020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
9
0
0
101
80020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สุขกลับ
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
12
0
0
102
80020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
0
0
103
80020113
ประถมศึกษา
นายวัชระ อธิคมานนท์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
0
0
104
80020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ชูกรณ์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
0
0
105
80020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตพงศ์ คงหอม
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
19
0
0
106
80020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
0
0
107
80020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
8
0
0
108
80020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเมียด คำแหง
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
15
0
0
109
80020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สวัสดี
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
18
0
0
110
80020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
7
0
0
111
80020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎารณี ส่งทวี
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
17
0
0
112
80020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ รักษาชล
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
7
0
0
113
80020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ มีแก้ว
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
12
0
0
114
80020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนห์ ต่างสี
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
18
0
0
115
80020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย พูลสุข
การศึกษาที่ 4 (เขานางนอน)
20
0
0
116
80020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ปลอดเทพ
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
18
0
0
117
80020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
10
0
0
118
80020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
12
0
0
119
80020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน บุษบา
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
10
0
0
120
80020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ชูรอด
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
12
0
0
121
80020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
2
0
0
122
80020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
10
0
0
123
80020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ พารเพิง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
0
0
124
80020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล บุญญานุกูลกิจ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
12
0
0
125
80020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
11
0
0
126
80020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จินาวงศ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
31
0
0
127
80020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ พรสัจจา
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
0
0
128
80020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัช วัฒนสงค์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
45
0
0
129
80020143
ประถมศึกษา
นายสมชาย อักษรพันธ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
11
0
0
130
80020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงลัดดา อินทรทัต
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
6
0
0
131
80020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
17
0
0
132
80020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
0
0
133
80020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
1
0
0
134
80020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ เพชรอาวุธ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
8
0
0
135
80020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ สารักษ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
0
0
136
80020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมาศ โปณะทอง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
0
0
137
80020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
12
0
0
138
80020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
17
0
0
139
80020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
8
0
0
140
80020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
11
0
0
141
80020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
8
0
0
142
80020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
21
0
0
143
80020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
32
0
0
144
80020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
8
0
0
145
80020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
9
0
0
146
80020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา สังขะเลขา
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
22
0
0
147
80020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ถาวราวงศากร
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
17
0
0
148
80020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร มีแต้ม
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
12
0
0
149
80020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
11
0
0
150
80020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
9
0
0
151
80020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ศรีชาย
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
5
0
0
152
80020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
9
0
0
153
80020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา นาเคณ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
44
0
0
154
80020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อักษรนำ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
17
0
0
155
80020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จินเจือ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
23
0
0
156
80020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
12
0
0
157
80020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
27
0
0
158
80020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
6
0
0
159
80020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
13
0
0
160
80020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
15
0
0
161
80020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัตน์วดี บัวเพชร
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
14
0
0
162
80020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
7
0
0
163
80020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ ขวดแก้ว
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
14
0
0
164
80020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุดถนอม
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
30
0
0
165
80020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
16
0
0
166
80020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
19
0
0
167
80020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา อัยราคม
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
9
0
0
168
80020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี นิยมรส
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
0
0
169
80020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ นามสนธิ์
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
25
0
0
170
80020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หนูอุไร
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
0
0
171
80020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ชุมภักดี
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
16
0
0
172
80020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ดำประสงค์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
27
0
0
173
80020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จันเอียด
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
6
0
0
174
80020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไกรนรา
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
7
0
0
175
80020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
9
0
0
176
80020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
18
0
0
177
80020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
11
0
0
178
80020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรีฑา เครือหงส์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
17
0
0
179
80020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ วรรโณ
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
6
0
0
180
80020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
13
0
0
181
80020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรา ช่วยชู
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
11
0
0
182
80020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
15
0
0
183
80020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาคม สุขกลับ
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
15
0
0
184
80020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พังยาง
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
9
0
0
185
80020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ คงแก้ว
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
21
0
0
186
80020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ศรีอักษร
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
14
0
0
187
80020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
1
0
0
188
80020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
12
0
0
189
80020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
6
0
0
190
80020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ธวัชกาญจน์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
10
0
0
191
80020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมพงค์ จินา
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
42
0
0
192
80020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
8
0
0
193
80020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วรรณเริก
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
7
0
0
194
80020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คชไกร
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
6
0
0
195
80020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง อ้นทอง
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
12
0
0
196
80020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
0
0
0
197
80020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
62
0
0
198
80020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
12
0
0
199
80020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
4
0
0
200
80020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
7
0
0
201
80020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
13
0
0
202
80020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัสยา ชัยรักษา
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
12
0
0
รวม
2,693
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน