ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
80020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
3
2
2
2
80020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ บุญสุข
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
5
27
8
3
80020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงค์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
18
156
12
4
80020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
18
217
12
5
80020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติก้อง บุญยารุณ
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
15
166
9
6
80020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
14
151
9
7
80020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพร วิรัตน์
การศึกษาที่ 6 (ฉวาง 1)
8
91
9
8
80020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
5
64
9
9
80020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ดำประสงค์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
15
314
13
10
80020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
2
4
2
11
80020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
15
207
8
12
80020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
20
221
12
13
80020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
1
0
0
14
80020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเนพร จันทวงศ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
9
111
9
15
80020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
13
129
8
16
80020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
8
50
9
17
80020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ สุมล
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
13
298
13
18
80020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ
การศึกษาที่ 6 (ฉวาง 1)
14
147
9
19
80020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
8
82
9
20
80020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
4
72
8
21
80020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
0
3
2
22
80020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ชนะราวี
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
14
172
8
23
80020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
0
0
0
24
80020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
17
176
11
25
80020031
ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปานอินทร์
การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
5
47
6
26
80020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
10
83
9
27
80020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ คงเสน
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
22
279
12
28
80020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
3
59
8
29
80020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
6
33
8
30
80020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
21
454
14
31
80020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
1
1
1
32
80020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
4
16
6
33
80020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ริยาพันธ์
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
10
203
9
34
80020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
13
187
11
35
80020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล พุทธา
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
20
129
12
36
80020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
63
7
37
80020044
ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
8
121
6
38
80020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
32
700
22
39
80020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล ละม้าย
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
29
377
13
40
80020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
2
0
0
41
80020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
2
0
0
42
80020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล ลำทุมลักษณ์
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
14
133
11
43
80020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสารภี ศรีราม
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
50
8
44
80020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
41
6
45
80020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
19
278
12
46
80020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ริยาพันธ์
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
9
210
8
47
80020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรชยา สุโพธิ์
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
9
101
9
48
80020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
5
30
8
49
80020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ ธงทอง
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
6
132
8
50
80020057
ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
7
112
6
51
80020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
28
459
17
52
80020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปการ เพียรดี
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
13
126
9
53
80020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนึง นกแก้ว
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
19
231
12
54
80020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
13
126
9
55
80020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
26
521
17
56
80020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
10
145
8
57
80020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงศักดิ์ มาตา
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
16
345
12
58
80020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
15
199
11
59
80020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
5
93
9
60
80020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
4
75
8
61
80020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เกตุแก้ว
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
12
160
9
62
80020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตาวัน รักชุมพล
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
19
280
11
63
80020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
8
70
9
64
80020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
13
180
8
65
80020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
1
0
0
66
80020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนมณี
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
15
280
14
67
80020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ยวงนาค
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
15
227
9
68
80020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
16
153
11
69
80020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองคงใหม่
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
42
968
27
70
80020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทรงทอง
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
11
131
8
71
80020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
11
146
8
72
80020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
11
210
8
73
80020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
10
117
8
74
80020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
15
218
12
75
80020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
3
21
5
76
80020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ แผนทอง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
20
359
14
77
80020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
15
265
11
78
80020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมเกตุ
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
24
410
16
79
80020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
17
294
12
80
80020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
19
318
13
81
80020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ อ่อนคง
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
7
120
9
82
80020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมราช วงศ์ผะดาย
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
18
307
11
83
80020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ รอดสีเสน
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
9
131
8
84
80020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา โนนเสนา
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
19
145
11
85
80020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน แป้นแก้ว
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
9
129
8
86
80020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
14
198
9
87
80020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สมจิตต์
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
9
72
12
88
80020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ช่องลมกรด
การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
8
63
8
89
80020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพล ศรีสุขใส
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
17
233
15
90
80020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
15
201
9
91
80020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
7
110
8
92
80020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร สมุทรจินดา
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
9
76
8
93
80020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
5
96
9
94
80020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เป็ดทอง
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
11
91
11
95
80020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
6
62
9
96
80020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
8
149
8
97
80020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจรียงพร เขียวน้อย
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
10
85
8
98
80020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
10
143
8
99
80020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
14
255
9
100
80020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
7
69
8
101
80020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สุขกลับ
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
9
128
9
102
80020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
9
92
8
103
80020113
ประถมศึกษา
นายวัชระ อธิคมานนท์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
151
6
104
80020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ส่งทวี
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
11
145
8
105
80020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตพงศ์ คงหอม
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
17
197
12
106
80020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
10
95
8
107
80020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
7
62
9
108
80020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเมียด คำแหง
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
14
143
9
109
80020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สวัสดี
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
18
162
12
110
80020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
6
64
9
111
80020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎารณี ส่งทวี
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
17
261
10
112
80020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ รักษาชล
การศึกษาที่ 11 เสมานาบอน
9
119
9
113
80020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ มีแก้ว
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
12
227
9
114
80020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนห์ ต่างสี
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
16
150
11
115
80020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย พูลสุข
การศึกษาที่ 4 (เขานางนอน)
21
350
17
116
80020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ปลอดเทพ
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
17
267
12
117
80020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ชูรอด
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
6
84
9
118
80020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
13
113
9
119
80020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน บุษบา
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
12
306
12
120
80020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธารักษ์ แสงศรี
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
12
193
8
121
80020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
2
0
0
122
80020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
9
82
8
123
80020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ พารเพิง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
137
8
124
80020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล บุญญานุกูลกิจ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
137
9
125
80020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา อาวุธเพชร
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
111
9
126
80020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จินาวงศ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
32
507
20
127
80020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ พรสัจจา
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
102
9
128
80020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัช วัฒนสงค์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
43
745
26
129
80020143
ประถมศึกษา
นายสมชาย อักษรพันธ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
102
9
130
80020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงลัดดา อินทรทัต
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
6
72
9
131
80020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุภาพร เจริญรูป
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
16
124
12
132
80020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
75
9
133
80020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
2
6
3
134
80020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ เพชรอาวุธ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
75
9
135
80020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
6
85
8
136
80020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมาศ โปณะทอง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
111
9
137
80020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
10
171
8
138
80020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุขบรรจง
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
19
233
11
139
80020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
7
89
9
140
80020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
9
190
9
141
80020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
3
45
9
142
80020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
24
402
13
143
80020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
30
512
22
144
80020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
8
144
8
145
80020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
7
86
9
146
80020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา สังขะเลขา
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
22
376
13
147
80020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ถาวราวงศากร
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
18
190
12
148
80020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ สงกรด
การศึกษาที่ 4 เขานางนอน
9
137
8
149
80020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
10
117
9
150
80020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
7
73
9
151
80020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ศรีชาย
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
7
50
8
152
80020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร มีแต้ม
การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
7
102
8
153
80020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา นาเคณ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
41
893
27
154
80020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อักษรนำ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
17
290
10
155
80020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จินเจือ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
22
274
13
156
80020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
109
9
157
80020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
25
507
21
158
80020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
7
116
8
159
80020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
215
8
160
80020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
15
192
11
161
80020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
109
11
162
80020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
7
61
9
163
80020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ ขวดแก้ว
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
15
170
9
164
80020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุดถนอม
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
31
833
28
165
80020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
16
227
8
166
80020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
15
316
16
167
80020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
5
81
8
168
80020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี นิยมรส
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
141
8
169
80020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ นามสนธิ์
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
18
461
16
170
80020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หนูอุไร
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
11
69
10
171
80020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
15
155
11
172
80020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ดำประสงค์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
25
431
14
173
80020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
5
37
8
174
80020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไกรนรา
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
5
49
8
175
80020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
9
96
9
176
80020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
18
201
11
177
80020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
10
111
8
178
80020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรีฑา เครือหงส์
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
16
142
11
179
80020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ วรรโณ
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
4
64
8
180
80020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
11
143
8
181
80020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรา ช่วยชู
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
11
131
8
182
80020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 12 ถ้ำทองพรรณรา
16
227
8
183
80020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาคม สุขกลับ
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
15
200
12
184
80020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ คชไกร
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
8
124
9
185
80020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ คงแก้ว
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
19
263
12
186
80020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ศรีอักษร
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
13
187
8
187
80020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
1
0
0
188
80020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
8
102
9
189
80020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
8
83
9
190
80020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ธวัชกาญจน์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
7
108
9
191
80020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมพงค์ จินา
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
42
802
29
192
80020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
8
72
12
193
80020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วรรณเริก
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
6
53
9
194
80020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คชไกร
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
7
71
9
195
80020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง อ้นทอง
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
11
223
8
196
80020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
0
0
0
197
80020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
66
1,134
34
198
80020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
12
79
11
199
80020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
2
29
9
200
80020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
6
58
9
201
80020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
103
8
202
80020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัสยา ชัยรักษา
การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
7
82
8
รวม
2,501
35,882
1,996

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน