ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
83010001
ประถมศึกษา
นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ
11
171
7
2
83010002
ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
14
169
6
3
83010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีราษฎร์
14
216
9
4
83010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
36
709
21
5
83010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวัฒน์ ขาวดี
7
59
8
6
83010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อตระกูล พรมนุ่น
31
626
19
7
83010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิสา กลิ่นหอม
17
310
9
8
83010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ ปริญญานิยม
95
2,096
56
9
83010011
ประถมศึกษา
นายชรินทร์ ชังอินทร์
22
386
12
10
83010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
43
883
30
11
83010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพล สารคำ
31
584
16
12
83010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม
5
3
3
13
83010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
45
950
27
14
83010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ธร จันพลโท
59
931
31
15
83010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
24
413
12
16
83010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี คำโปร่ง
42
789
24
17
83010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีณา อินทรัตน์
13
155
8
18
83010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเภาพรรณ วงค์ไทย
23
475
16
19
83010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรฉัตร คงจันทร์
14
192
8
20
83010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ อินฤทธิ์พงศ์
14
201
8
21
83010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
14
178
9
22
83010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระชัย รัตนรังษี
35
567
20
23
83010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย เทศทิศ
50
935
29
24
83010032
ประถมศึกษา
นายอริยวัตณ์ จันแดง
14
273
8
25
83010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์
8
88
9
26
83010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ผิวเหลือง
15
225
8
27
83010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา อัญโย
16
249
9
28
83010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกมล แดงประดับ
10
120
8
29
83010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนิดา อุณพันธุ์
53
1,169
35
30
83010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต คลายสุวรรณ
28
550
17
31
83010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรวรรณ ชูจันทร์
13
177
8
32
83010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล โชคเกื้อ
13
165
8
33
83010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ
13
225
8
34
83010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมวุฒิ แจ่มใส
15
304
12
35
83010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สุริพล
15
223
8
36
83010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชล หวังเส้น
14
186
8
37
83010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย ชูช่วย
7
31
8
38
83010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร
16
142
8
39
83010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ คมกล้า
33
593
22
40
83010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญคณิต นาวีว่อง
18
236
10
41
83010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวดี ดำสอน
19
200
8
42
83010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง
13
132
8
43
83010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค
16
333
9
44
83010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรวย ฤกษ์ดี
37
579
21
45
83010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี
15
222
8
46
83010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัญญาภัค หินน้อย
14
284
8
47
83010055
ประถมศึกษา
-
14
255
9
48
83010056
ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์
11
100
8
49
83010057
ประถมศึกษา
-
6
11
3
รวม
1,105
19,070
664

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน