ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
83010001
ประถมศึกษา
-
พรหมเทพ
10
154
6
2
83010002
ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
พรหมเทพ
12
160
6
3
83010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีราษฎร์
รัษฎา
16
231
10
4
83010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉวี จิตต์สำรวย
กลุ่มรัษฎา
42
692
21
5
83010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
10
61
8
6
83010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พรหมเทพ
29
628
18
7
83010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิสา กลิ่นหอม
พรหมเทพ
16
302
9
8
83010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ ปริญญานิยม
วิชิตสงคราม
100
2,235
56
9
83010011
ประถมศึกษา
นายชรินทร์ ชังอินทร์
รัษฎา
20
410
12
10
83010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
รัษฎา
45
893
29
11
83010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกาะแก้วรัษฎา
32
581
15
12
83010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม
พรหมเทพ
5
3
3
13
83010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
2456
44
909
28
14
83010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ธร จันพลโท
วิชิต
52
898
30
15
83010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
วิชิตสงคราม
24
367
11
16
83010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี คำโปร่ง
วิชิต
41
803
23
17
83010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิชิตสงคราม
11
154
8
18
83010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเภาพรรณ วงค์ไทย
กะทู้
26
483
16
19
83010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กะทู้
11
238
9
20
83010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ อินฤทธิ์พงศ์
กะทู้
13
218
9
21
83010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
กะทู้
13
193
9
22
83010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กะทู้
32
522
20
23
83010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย เทศทิศ
ศรีสุนทร
50
961
29
24
83010032
ประถมศึกษา
นายจรวย ฤกษ์ดี
ศรีสุนทร
14
236
8
25
83010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เทพกระษัตรี
12
79
9
26
83010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เทพกระษัตรี
13
234
8
27
83010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา อัญโย
เทพกระษัตรี
15
225
9
28
83010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกมล แดงประดับ
เทพกระษัตรี
12
121
8
29
83010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนิดา อุณพันธุ์
เทพกระษัตรี
56
1,177
34
30
83010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต คลายสุวรรณ
เทพกระษัตรี
26
561
19
31
83010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรวรรณ ชูจันทร์
เทพกระษัตรี
11
147
8
32
83010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าคลอก
13
170
8
33
83010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ
ป่าคลอก
12
240
8
34
83010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมวุฒิ แจ่มใส
ป่าคลอก
16
313
11
35
83010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สุริพล
ป่าคลอก
14
220
8
36
83010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าคลอก
12
188
8
37
83010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย ชูช่วย
ป่าคลอก
5
34
9
38
83010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภักดีภูธร
12
148
9
39
83010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภักดีภูธร
29
585
22
40
83010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญคณิต นาวีว่อง
กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภักดีภูธร
17
259
10
41
83010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ไชยราบ
ภักดีภูธร
17
200
8
42
83010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง
-
12
129
8
43
83010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค
ศรีสุนทร
17
338
10
44
83010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศรีสุนทร
36
555
24
45
83010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี
ศรีสุนทร
17
239
8
46
83010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธิดา ดุลชาติ
ศรีสุนทร
13
250
8
47
83010055
ประถมศึกษา
-
ภักดีภูธร
13
225
9
48
83010056
ประถมศึกษา
-
ภักดีภูธร
9
107
8
49
83010057
ประถมศึกษา
-
กลุ่มภักดีภูธร
0
0
0
รวม
1,078
19,076
664

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน