ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
84010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
37
492
21
2
84010002
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
13
253
8
3
84010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ทองสีทอง
14
141
9
4
84010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
4
5
84010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
7
62
9
6
84010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
7
38
8
7
84010012
ประถมศึกษา
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
5
20
6
8
84010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
12
96
11
9
84010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
36
576
22
10
84010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ลิมสกุล
13
219
8
11
84010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
32
517
21
12
84010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
13
141
9
13
84010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
14
84010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร บัวผุด
8
82
9
15
84010020
ประถมศึกษา
นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
5
21
6
16
84010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจงกล มะอนันต์
19
287
11
17
84010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
95
8
18
84010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
22
304
11
19
84010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
25
313
12
20
84010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
14
182
8
21
84010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เวชกุล
75
1,744
52
22
84010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ บุญสินธุ์
12
112
8
23
84010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต สร้างสกุล
28
548
21
24
84010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
10
97
9
25
84010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา รอดดำ
19
294
11
26
84010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เมืองเสน
15
182
9
27
84010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
10
108
8
28
84010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
74
9
29
84010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
31
541
21
30
84010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ นวลขาว
31
415
18
31
84010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนสุข เผือกเดช
11
95
9
32
84010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
12
88
9
33
84010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
8
34
84010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล พรหมมณี
18
252
10
35
84010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ดุษฎี
10
126
9
36
84010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุริยา เครือรัตน์
12
167
8
37
84010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
16
166
12
38
84010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
8
39
84010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ ณ นคร
16
156
9
40
84010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
17
162
9
41
84010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
26
508
18
42
84010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
9
102
9
43
84010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
13
138
8
44
84010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกิดพัฒน์
12
176
9
45
84010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนา เทพทอง
17
160
11
46
84010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรี วิชิตแย้ม
12
148
8
47
84010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลีลาวดี ศรีเผือก
8
67
9
48
84010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ สิกขวัฒน์
20
261
12
49
84010059
ประถมศึกษา
นางสาวศลัณยพร ทองถึง
5
42
6
50
84010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
8
87
8
51
84010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บัวแก้ว
11
228
8
52
84010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงแก้ว
36
761
25
53
84010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
44
909
27
54
84010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก เอียดนิมิตร
19
183
11
55
84010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
19
146
12
56
84010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
9
72
8
57
84010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมโร รักช่วย
8
66
8
58
84010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
7
84
9
59
84010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา จันทร์สงค์
22
431
13
60
84010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
6
96
8
61
84010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
62
84010072
ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
7
61
6
63
84010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
64
84010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอวยพร ซุ่นกี่
12
143
8
65
84010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
67
9
66
84010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
11
125
8
67
84010077
ประถมศึกษา
-
4
18
6
68
84010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุติยะ ชูหนู
26
412
16
69
84010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิตา คงวิจิตร
13
157
9
70
84010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤนาท สงพรหม
10
81
8
71
84010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
5
47
8
72
84010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
7
73
84010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
13
164
8
74
84010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
7
58
9
75
84010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจาริณี บุญร่ม
12
103
8
76
84010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
9
6
77
84010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
9
94
8
78
84010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นาฏ ทองยวน
11
132
8
79
84010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ประยูรบุตร
18
187
9
80
84010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย ไชยโย
12
122
8
81
84010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ปานสังข์
30
618
22
82
84010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย นาคพันธุ์
12
170
8
83
84010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
6
41
8
84
84010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
8
130
8
85
84010098
ประถมศึกษา
นางสาวอารี มลไชย
5
9
6
86
84010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
143
11
87
84010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
8
88
84010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง คงสุข
17
231
11
89
84010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
163
8
90
84010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
7
50
8
91
84010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
20
254
12
92
84010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร สงฤทธิ์
12
109
8
93
84010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
14
250
9
94
84010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
10
78
8
95
84010113
ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
9
68
6
96
84010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
55
895
36
97
84010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมนัส ศรีขวัญ
24
484
15
98
84010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
20
385
12
99
84010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
34
626
18
100
84010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
17
306
9
101
84010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดา อักษรชื่น
27
521
17
102
84010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล สมคะเน
19
228
11
103
84010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
43
807
25
104
84010123
ประถมศึกษา
นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
16
299
9
105
84010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสาร บุญลี่
13
197
9
106
84010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
14
134
8
107
84010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
21
404
13
108
84010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
18
211
9
109
84010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพูน วันนา
17
182
8
110
84010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จินา
26
463
17
111
84010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
12
53
11
112
84010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ พูลผล
29
434
16
113
84010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ ทองถึง
27
396
18
114
84010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิภาพร บินสัน
18
171
11
115
84010135
ประถมศึกษา
นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
16
174
9
116
84010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
11
127
8
117
84010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ขาวเรือง
11
129
8
118
84010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัช เพียรเกษตร
18
369
12
119
84010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล ลีแสน
7
85
8
120
84010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
13
121
9
121
84010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
12
179
8
รวม
1,877
26,680
1,317

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน