ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
84010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
ขุนทะเล
37
504
20
2
84010002
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
ขุนทะเล
11
219
6
3
84010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ทองสีทอง
ขุนทะเล
12
143
9
4
84010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ หนูจีนเส้ง
ขุนทะเล
5
58
8
5
84010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
บางกุ้ง
8
72
9
6
84010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
บางกุ้ง
9
61
9
7
84010012
ประถมศึกษา
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
บางกุ้ง
6
24
6
8
84010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
บางกุ้ง
13
106
11
9
84010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
บางกุ้ง
36
676
21
10
84010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ลิมสกุล
บางกุ้ง
15
225
8
11
84010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
บางกุ้ง
35
559
22
12
84010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ราชแป้น
บางกุ้ง
13
149
8
13
84010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
1
0
0
14
84010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
3
60
9
15
84010020
ประถมศึกษา
นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร
บางกุ้ง
4
27
6
16
84010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
บางกุ้ง
19
293
11
17
84010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจริยา ซึ้งสุนทร
ขุนทะเล
8
93
8
18
84010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
ขุนทะเล
23
314
11
19
84010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัย ตรียุทธ
ขุนทะเล
24
387
13
20
84010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
ขุนทะเล
11
156
8
21
84010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เวชกุล
บางกุ้ง
81
1,636
47
22
84010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ บุญสินธุ์
ขุนทะเล
9
101
8
23
84010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุราภรณ์ คงเจริญ
ขุนทะเล
31
579
21
24
84010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย ไสยรินทร์
ขุนทะเล
5
30
8
25
84010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
กรูดป่าร่อนคลองสระ
8
76
9
26
84010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา รอดดำ
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
20
303
11
27
84010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เมืองเสน
กรูด ป่าร่อน-คลองสระ
15
149
8
28
84010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
13
121
8
29
84010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย จันทร์สว่าง
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
7
73
9
30
84010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
กาญจนดิษฐ์
30
539
21
31
84010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ นวลขาว
ป่าร่อน คลองสระ
34
533
20
32
84010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนสุข เผือกเดช
คลองสระ ป่าร่อน
10
114
9
33
84010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
11
96
9
34
84010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย หิมทอง
ช้างคู่
7
49
9
35
84010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล พรหมมณี
ช้างคู่
17
276
10
36
84010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ดุษฎี
ช้างคู่
10
118
9
37
84010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุริยา เครือรัตน์
ช้างคู่
11
180
8
38
84010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ช้างคู่
19
200
12
39
84010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ หนูหลิบ
ช้างคู่
5
31
9
40
84010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ช้างคู่
12
161
9
41
84010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
ช้างคู่
14
187
9
42
84010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ช้างคู่
29
531
21
43
84010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
ช้างคู่
10
82
9
44
84010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
ช้างคู่
13
134
8
45
84010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เมฆเสน
กาญจนดิษฐ์
14
194
9
46
84010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ประเสริฐ
กาญจนดิษฐ์
17
163
11
47
84010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต จิตสงค์
กาญจนดิษฐ์
14
156
8
48
84010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า
ท่าทองอุแท
9
77
9
49
84010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต สร้างสกุล
ท่าทองอุแท
21
236
12
50
84010059
ประถมศึกษา
-
ท่าทองอุแท
2
30
6
51
84010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
ท่าทองอุแท
8
85
8
52
84010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บัวแก้ว
ท่าทองอุแท
13
214
8
53
84010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงแก้ว
กาญจนดิษฐ์
30
760
25
54
84010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กาญจนดิษฐ์
41
875
25
55
84010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก เอียดนิมิตร
ท่าทองอุแท
16
179
11
56
84010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
ท่าอุแท
19
144
12
57
84010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวนา เทพทอง
ท่าทองอุแท
8
84
8
58
84010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมโร รักช่วย
ท่าทองอุแท
9
96
8
59
84010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
ท่าทองอุแท
8
72
9
60
84010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา จันทร์สงค์
ท่าทองอุแท
22
418
12
61
84010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
ท่าทองอุแท
11
94
8
62
84010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล บุญนาค
ท่าอุแท
4
32
9
63
84010072
ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
กาญจนดิษฐ์
7
67
6
64
84010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
0
21
8
65
84010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร
กาญจนดิษฐ์
12
153
8
66
84010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ช้างคู่
6
55
9
67
84010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
ช้างคู่
10
120
8
68
84010077
ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ หีตนาคราม
ช้างคู่
4
25
6
69
84010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุติยะ ชูหนู
ป่าร่อน
21
380
15
70
84010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าร่อน-คลองสระ
8
163
9
71
84010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤนาท สงพรหม
กรูดป่าร่อนคลองสระ
8
85
8
72
84010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกิดพัฒน์
กาญจนดิษฐ์
6
59
9
73
84010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ปานแดง
กาญจนดิษฐ์
4
20
8
74
84010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
กาญจนดิษฐ์
13
143
8
75
84010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรี วิชิตแย้ม
กาญจนดิษฐ์
7
46
9
76
84010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิตร วงศ์พงษ์คำ
ปากแพรก
13
120
8
77
84010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
5
21
8
78
84010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร สงฤทธิ์
ปากแพรก
11
141
9
79
84010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นาฏ ทองยวน
ปากแพรก
12
131
8
80
84010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ประยูรบุตร
ดอนสัก
14
194
9
81
84010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ปานสังข์
ดอนสัก
11
122
8
82
84010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม
ดอนสัก
29
629
21
83
84010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มาศศรี
ดอนสัก
11
231
8
84
84010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนสัก
4
38
8
85
84010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
ดอนสัก
9
97
8
86
84010098
ประถมศึกษา
นางสาวอารี มลไชย
ดอนสัก
4
6
5
87
84010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง
ดอนสัก
14
169
11
88
84010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
5
22
9
89
84010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง คงสุข
ปากแพรก
17
258
11
90
84010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช
ปากแพรก
10
173
8
91
84010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
ปากแพรก
8
49
9
92
84010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ ทำการเหมาะ
ปากแพรก
19
272
12
93
84010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
11
134
9
94
84010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ สิกขวัฒน์
ปากแพรก
13
200
9
95
84010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
สมุย 1
9
95
8
96
84010113
ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
สมุย1
8
58
6
97
84010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
สมุย 2
42
928
33
98
84010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมนัส ศรีขวัญ
สมุย 2
27
487
14
99
84010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
สมุย2
18
280
8
100
84010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สมุย 2
26
574
17
101
84010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
สมุย 2
13
269
9
102
84010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดา อักษรชื่น
สมุย2
29
549
19
103
84010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สมุย 1
19
219
11
104
84010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
สมุย 2
35
745
23
105
84010123
ประถมศึกษา
นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
สมุย 2
14
255
7
106
84010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสาร บุญลี่
สมุย1
12
155
8
107
84010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ นาลาด
สมุย 1
13
135
8
108
84010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
สมุย 1
17
358
11
109
84010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
สมุย1
15
185
9
110
84010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพูน วันนา
สมุย 1
15
226
9
111
84010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จินา
สมุย 1
22
440
16
112
84010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
เกาะสมุย
12
59
11
113
84010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ พูลผล
สมุย 1
30
495
19
114
84010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ ทองถึง
เกาะพะงัน
20
359
14
115
84010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิภาพร บินสัน
้เกาะพะงัน
16
162
11
116
84010135
ประถมศึกษา
-
เกาะพะงัน
11
127
8
117
84010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
เกาะพะงัน
11
146
8
118
84010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา โอชม
เกาะพะงัน
11
127
8
119
84010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัช เพียรเกษตร
เกาะพะงัน
14
316
12
120
84010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล ลีแสน
เกาะพะงัน
7
67
8
121
84010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภรณ์ พาทีธรรม
เกาะพะงัน
9
103
8
122
84010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
เกาะพะงัน
8
200
8
รวม
1,796
26,797
1,322

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน