ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
84010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
ขุนทะเล
35
498
21
2
84010002
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
ขุนทะเล
9
232
7
3
84010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ทองสีทอง
ขุนทะเล
12
141
9
4
84010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนทะเล
4
33
8
5
84010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
บางกุ้ง
7
70
9
6
84010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
6
49
9
7
84010012
ประถมศึกษา
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
บางกุ้ง
6
24
6
8
84010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
บางกุ้ง
14
98
11
9
84010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
บางกุ้ง
35
643
21
10
84010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ลิมสกุล
บางกุ้ง
14
219
8
11
84010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
บางกุ้ง
31
563
22
12
84010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
12
158
9
13
84010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
1
0
0
14
84010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
5
76
9
15
84010020
ประถมศึกษา
-
บางกุ้ง
4
21
6
16
84010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
บางกุ้ง
19
294
11
17
84010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจริยา ซึ้งสุนทร
ขุนทะเล
7
96
8
18
84010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
ขุนทะเล
21
311
11
19
84010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
ขุนทะเล
23
343
11
20
84010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
ขุนทะเล
13
159
8
21
84010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เวชกุล
บางกุ้ง
76
1,722
50
22
84010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ บุญสินธุ์
ขุนทะเล
12
109
8
23
84010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต สร้างสกุล
ขุนทะเล
29
516
21
24
84010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย ไสยรินทร์
ขุนทะเล
4
0
0
25
84010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
กรูดป่าร่อนคลองสระ
7
98
9
26
84010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา รอดดำ
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
17
299
11
27
84010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เมืองเสน
กรูด ป่าร่อน-คลองสระ
15
185
9
28
84010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
12
121
8
29
84010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย จันทร์สว่าง
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
7
64
9
30
84010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
กาญจนดิษฐ์
30
547
21
31
84010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ นวลขาว
ป่าร่อน คลองสระ
32
538
19
32
84010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนสุข เผือกเดช
คลองสระ ป่าร่อน
10
105
9
33
84010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรูด ป่าร่อน คลองสระ
12
86
9
34
84010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย หิมทอง
ช้างคู่
8
36
8
35
84010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล พรหมมณี
ช้างคู่
17
263
11
36
84010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ดุษฎี
ช้างคู่
11
110
9
37
84010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุริยา เครือรัตน์
ช้างคู่
14
184
8
38
84010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ช้างคู่
19
175
12
39
84010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ หนูหลิบ
ช้างคู่
5
32
9
40
84010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ช้างคู่
12
149
9
41
84010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
ช้างคู่
15
179
9
42
84010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ช้างคู่
28
528
18
43
84010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
ช้างคู่
9
100
9
44
84010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
ช้างคู่
12
136
8
45
84010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกิดพัฒน์
กาญจนดิษฐ์
11
184
9
46
84010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กาญจนดิษฐ์
14
149
11
47
84010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรี วิชิตแย้ม
กาญจนดิษฐ์
12
158
8
48
84010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าทองอุแท
6
74
9
49
84010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าทองอุแท
19
259
12
50
84010059
ประถมศึกษา
-
ท่าทองอุแท
4
41
6
51
84010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
ท่าทองอุแท
7
81
8
52
84010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บัวแก้ว
ท่าทองอุแท
14
230
8
53
84010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงแก้ว
กาญจนดิษฐ์
36
789
25
54
84010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูนศักดิ์ นาคครื้น
กาญจนดิษฐ์
43
931
29
55
84010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก เอียดนิมิตร
ท่าทองอุแท
18
200
11
56
84010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
ท่าอุแท
18
150
12
57
84010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวนา เทพทอง
ท่าทองอุแท
5
73
8
58
84010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมโร รักช่วย
ท่าทองอุแท
6
83
8
59
84010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
ท่าทองอุแท
8
83
9
60
84010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา จันทร์สงค์
ท่าทองอุแท
22
441
12
61
84010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
ท่าทองอุแท
9
91
8
62
84010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าอุแท
5
23
9
63
84010072
ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
กาญจนดิษฐ์
7
54
6
64
84010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
0
0
0
65
84010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
9
147
8
66
84010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ หนูจีนเส้ง
ช้างคู่
6
53
9
67
84010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ช้างคู่
6
114
8
68
84010077
ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ หีตนาคราม
ช้างคู่
4
21
6
69
84010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุติยะ ชูหนู
ป่าร่อน
23
400
16
70
84010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าร่อน-คลองสระ
10
152
9
71
84010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤนาท สงพรหม
กรูดป่าร่อนคลองสระ
7
96
8
72
84010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
4
50
8
73
84010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
5
21
8
74
84010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
กาญจนดิษฐ์
15
144
8
75
84010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กาญจนดิษฐ์
5
53
9
76
84010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
9
115
8
77
84010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
3
10
7
78
84010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
10
110
9
79
84010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นาฏ ทองยวน
ปากแพรก
10
134
8
80
84010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ประยูรบุตร
ดอนสัก
16
192
9
81
84010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนสัก
10
125
8
82
84010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ปานสังข์
ดอนสัก
26
657
22
83
84010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนสัก
13
200
8
84
84010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนสัก
5
42
8
85
84010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
ดอนสัก
7
117
8
86
84010098
ประถมศึกษา
นางสาวอารี มลไชย
ดอนสัก
5
7
5
87
84010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง
ดอนสัก
18
164
11
88
84010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากแพรก
5
22
9
89
84010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง คงสุข
ปากแพรก
18
259
11
90
84010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช
ปากแพรก
11
152
8
91
84010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
ปากแพรก
6
60
9
92
84010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ปากแพรก
19
265
12
93
84010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร สงฤทธิ์
ปากแพรก
9
124
9
94
84010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ สิกขวัฒน์
ปากแพรก
15
215
9
95
84010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
สมุย 1
9
84
8
96
84010113
ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
สมุย1
8
53
6
97
84010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
สมุย 2
39
978
35
98
84010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมนัส ศรีขวัญ
สมุย 2
26
497
15
99
84010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
สมุย2
17
372
11
100
84010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สมุย 2
26
568
17
101
84010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
สมุย 2
17
291
9
102
84010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดา อักษรชื่น
สมุย2
30
532
17
103
84010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สมุย 1
18
227
11
104
84010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
สมุย 2
38
808
24
105
84010123
ประถมศึกษา
นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
สมุย 2
14
291
8
106
84010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสาร บุญลี่
สมุย1
11
176
9
107
84010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
สมุย 1
14
138
8
108
84010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
สมุย 1
16
389
12
109
84010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
สมุย1
14
203
9
110
84010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพูน วันนา
สมุย 1
15
192
8
111
84010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จินา
สมุย 1
24
439
16
112
84010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
เกาะสมุย
12
40
11
113
84010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ พูลผล
สมุย 1
28
478
18
114
84010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ ทองถึง
เกาะพะงัน
20
362
16
115
84010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิภาพร บินสัน
้เกาะพะงัน
19
160
11
116
84010135
ประถมศึกษา
-
เกาะพะงัน
14
155
9
117
84010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
เกาะพะงัน
10
133
8
118
84010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา โอชม
เกาะพะงัน
10
125
8
119
84010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัช เพียรเกษตร
เกาะพะงัน
13
345
12
120
84010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล ลีแสน
เกาะพะงัน
7
67
8
121
84010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภรณ์ พาทีธรรม
เกาะพะงัน
10
107
8
122
84010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
เกาะพะงัน
12
184
8
รวม
1,764
27,019
1,320

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน