ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
84020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิน รักษาคง
ไชยา 3
26
571
18
2
84020002
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
ไชยา 3
10
97
8
3
84020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยมาส เต้งชู
ไชยา 2
10
103
9
4
84020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสนธิ์ ชูทอง
ไชยา 2
20
141
11
5
84020005
ประถมศึกษา
นายบรรณจง พงประยูรณ์
ไชยา 2
9
107
6
6
84020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
ไชยา 2
5
44
8
7
84020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล มากชูทรัพย์
ไชยา 2
6
67
9
8
84020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ไชยา 2
10
95
8
9
84020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ อักษรเผือก
ไชยา 1
7
58
8
10
84020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
ไชยา 1
20
253
11
11
84020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์
ไชยา 1
24
406
15
12
84020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สูนกามรัตน์
ไชยา 1
19
205
11
13
84020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ไชยา 1
25
504
19
14
84020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
ไชยา 1
11
129
8
15
84020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ไชยา 1
7
55
8
16
84020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สีจง
ไชยา1
10
89
8
17
84020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ไชยา 1
10
83
9
18
84020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรุบล ทองปิด
ไชยา2
7
67
8
19
84020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สมทรัพย์
ไชยา 2
22
421
19
20
84020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง
ไชยา 2
12
136
8
21
84020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
ไชยา 3
7
71
8
22
84020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา สุภาพ
ไชยา 3
20
270
11
23
84020027
ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
ไชยา3
8
32
6
24
84020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยุทธ คงอภัย
ไชยา 3
8
64
7
25
84020029
ประถมศึกษา
นางภัทรภร พุทธรัตน์
ไชยา 3
37
729
18
26
84020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ไชยวงศ์ทอน
ไชยา3
8
82
8
27
84020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ไชยสิริวนิช
ไชยา 3
11
151
8
28
84020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร วันนิยม
ไชยา 3
14
204
8
29
84020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์
ท่าชนะ1
22
254
12
30
84020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล
ท่าชนะ1
13
125
8
31
84020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสิต ปานกลาง
ท่าชนะ 1
11
103
9
32
84020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ พุทธศรี
ท่าชนะ 1
10
62
9
33
84020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วมณี
ท่าชนะ1
13
125
9
34
84020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภลักน์ งามโฉม
ท่าชนะ 1
12
162
8
35
84020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุรา คลังวัง
ท่าชนะ 1
9
79
12
36
84020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิราณี รัตนถิรกุล
ท่าชนะ1
12
182
8
37
84020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 1
13
139
9
38
84020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต ไชยเจตน์
ท่าชนะ 2
34
440
19
39
84020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ไชยมนตรี
ท่าชนะ 2
6
53
8
40
84020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
ท่าชนะ 2
13
146
8
41
84020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
5
13
8
42
84020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
7
34
8
43
84020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าชนะ 3
16
134
11
44
84020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
ท่าชนะ3
12
187
9
45
84020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาณิสรา เภตราใหญ่
ท่าชนะ 3
11
102
12
46
84020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ท่าชนะ 3
15
177
9
47
84020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สัจจากุล
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)
18
166
12
48
84020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สายนุ้ย
ท่าชนะ 3
23
413
17
49
84020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เฮ่าหนู
ท่าชนะ 3
38
551
26
50
84020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
ท่าชนะ 3
9
95
9
51
84020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิรดี เศษธนู
ท่าชนะ 2
8
59
9
52
84020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
ท่าชนะ 2
13
166
11
53
84020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ท่าชนะ 2
7
55
8
54
84020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ท่าชนะ 2
9
113
8
55
84020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง อินทร์คง
ท่าชนะ2
18
240
11
56
84020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
ท่่าชนะ2
7
62
9
57
84020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล จีระเจริญพงษ์
ท่าชนะ2
25
506
16
58
84020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
คีรีรัฐนิคม 1
7
41
8
59
84020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
คีรีรัฐนิคม 1
8
79
7
60
84020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
คีรีรัฐนิคม 1
19
176
11
61
84020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ แก้วประเสริฐ
คีรีรัฐนิคม 1
17
243
8
62
84020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ออมสิน
คีรีรัฐนิคม 3
17
161
12
63
84020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 3
12
121
8
64
84020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
คีรีรัฐนิคม 3
13
139
8
65
84020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
คีรีรัฐนิคม 2
23
219
11
66
84020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทิพย์ สามหาดไทย
คีรีรัฐนิคม
6
64
8
67
84020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระสานต์ เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 2
10
127
8
68
84020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก อินทรเทพ
คีรีรัฐนิคม 1
9
48
8
69
84020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาณิศา ร่วมจิตร
คีรีรัฐนิคม 1
17
153
11
70
84020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
คีรีรัฐนิคม 1
9
75
8
71
84020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
คีรีรัฐนิคม 1
25
484
16
72
84020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัธชัย สายแก้ว
คีรีรัฐนิคม 1
14
176
8
73
84020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
คีรีรัฐนิคม 2
14
142
8
74
84020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
คีรีรัฐนิคม3
14
136
8
75
84020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติชาต สันติจิตโต
คีรีรัฐนิคม 3
21
297
12
76
84020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง
คีรีรัฐนิคม 3
18
185
11
77
84020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา คะตะโต
คีรีรัฐนิคม 3
20
363
16
78
84020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภผล กุศลชู
คีรีรัฐนิคม 2
9
122
8
79
84020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม2
6
23
8
80
84020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 2
4
0
0
81
84020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศดา ยศเมฆ
คีรีรัฐนิคม 2
6
48
8
82
84020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร คงรักษา
คีรีรัฐนิคม 3
6
53
8
83
84020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
คีรีรัฐนิคม 3
10
86
8
84
84020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมารศรี ศักดา
คีรีรัฐนิคม 3
12
138
8
85
84020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ คชไกร
คีรีรัฐนิคม 3
16
180
9
86
84020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ
บ้านตาขุน
11
181
8
87
84020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
บ้านตาขุน
15
200
8
88
84020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
บ้านตาขุน
11
155
8
89
84020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาขุน
7
56
9
90
84020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพัฒน์ บุญมา
บ้านตาขุน
25
378
14
91
84020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงแข ยอดแสง
บ้านตาขุน
13
156
8
92
84020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร นิลสังข์
บ้านตาขุน
10
78
8
93
84020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
บ้านตาขุน
16
143
11
94
84020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทินี ลายสิงห์
บ้านตาขุน
11
91
9
95
84020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ทองปัสโนว์
บ้านตาขุน
15
178
9
96
84020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุภาวดี กิ่งแก้ว
พนม 2
13
155
8
97
84020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ จู้มณฑา
พนม 2
15
199
9
98
84020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปณิธาน เรืองไชย
พนม2
21
289
11
99
84020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
พนม 2
14
197
8
100
84020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
พนม 1
36
566
27
101
84020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
พนม1
10
77
9
102
84020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธันปภัส ทองทะวัย
พนม1
18
160
11
103
84020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล วงเดช
พนม 1
12
135
8
104
84020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสัณห์ พาหะมาก
พนม
18
185
11
105
84020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิษา ทองแผน
พนม 1
7
89
12
106
84020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ
พนม1
17
272
10
107
84020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
พนม1
14
126
8
108
84020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี วงเดช
พนม 1
10
81
9
109
84020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
พนม 1
21
338
13
110
84020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพิน เรืองไชย
พนม2
18
202
11
111
84020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม2
4
35
8
112
84020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
พนม 2
14
166
8
113
84020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จันทร์ทอง
พนม 2
12
131
8
114
84020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ พาจันดี
พนม2
13
146
8
115
84020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม
พนม 2
7
74
9
116
84020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
พนม2
36
531
18
117
84020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร สาริพัฒน์
พนม 2
19
251
9
118
84020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร
ท่าฉาง 1
9
70
8
119
84020136
ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
ท่าฉาง 1
8
67
6
120
84020137
ประถมศึกษา
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ท่าฉาง 1
7
41
6
121
84020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 2
6
70
9
122
84020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ท่าฉาง 2
21
314
15
123
84020141
ประถมศึกษา
นายวสันไชย เครือรัตน์
ท่าฉาง 1
8
72
6
124
84020142
ประถมศึกษา
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ท่าฉาง 2
14
140
6
125
84020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวงค์ บุญทองสังข์
ท่าฉาง1
11
94
12
126
84020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
ท่าฉาง1
10
96
9
127
84020145
ประถมศึกษา
นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
ท่าฉาง 1
8
74
6
128
84020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ โกละกะ
ท่าฉาง 1
14
126
9
129
84020148
ประถมศึกษา
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ท่าฉาง 1
20
302
12
130
84020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
ท่าฉาง 1
10
92
9
131
84020150
ประถมศึกษา
นายยุทธเดช ไชยมงคล
ท่าฉาง 2
7
68
8
132
84020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จินตนพันธ์
ท่าฉาง 2
23
414
15
133
84020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง
ท่าฉาง 2
21
244
11
134
84020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ แก้วโรย
พุนพิน 2
13
95
9
135
84020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
พุนพิน 2 (ตาปี)
11
110
9
136
84020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 2 (ตาปี)
20
268
11
137
84020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ปานนุช
พุนพิน 3
24
384
15
138
84020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
พุนพิน 2
6
63
9
139
84020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงชัย ดำสุวรรณ
พุนพิน 2
8
53
8
140
84020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกฉัตร ชุมศรี
พุนพิน 2
18
167
11
141
84020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัย
พุนพิน2
21
267
12
142
84020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย จินดำ
พุนพิน 2 (ตาปี)
20
301
12
143
84020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโพช พรหมพันธ์
พุนพิน 3
12
145
8
144
84020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญญา แพเรือง
พุนพิน 3
29
536
16
145
84020170
ประถมศึกษา
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
พุนพิน 3
6
64
6
146
84020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพรัตน์ ตรียวง
พุนพิน 2 (ตาปี)
22
313
12
147
84020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ สระแก้ว
พุนพิน 2
16
188
9
148
84020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 2
6
41
8
149
84020175
ประถมศึกษา
นางสาวณิชรัตน์ รักษายศ
พุนพิน 3
7
51
6
150
84020176
ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
พุนพิน3
8
93
8
151
84020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
พุนพิน 3
14
228
8
152
84020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา มินทการ
พุนพิน 1
8
51
8
153
84020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ปานดี
พุนพิน 1
18
144
12
154
84020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอดิพร อินทบำรุง
พุนพิน 1
11
132
8
155
84020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล เยาว์มณี
พุนพิน 1
14
190
9
156
84020186
ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
พุนพิน 1
14
126
6
157
84020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ชูอินทร์
พุนพิน 1
17
303
11
158
84020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
พุนพิน 1
12
185
8
159
84020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
พุนพิน 1
12
136
8
160
84020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สังข์เรียง
พุนพิน4
5
20
5
161
84020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4
3
35
8
162
84020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิระพรรณ บุญช้าง
พุนพิน4
10
131
9
163
84020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน พงษ์ธนู
พุนพิน 4
20
252
11
164
84020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานี เหมทานนท์
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
9
96
8
165
84020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร มีเทพ
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
10
102
9
166
84020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิลอรุณ
พุนพิน4
15
223
8
167
84020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนา บ้วนเพชร
พุนพิน 4
33
385
17
168
84020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศรทอง
พุนพิน 4
11
134
8
169
84020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ชูจันทร์
พุนพิน 2
6
41
8
170
84020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
พุนพิน2(ตาปี)
8
61
9
171
84020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย บุญช้าง
พุนพิน 2
19
253
11
172
84020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
10
107
8
173
84020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงรัตน์ คงขาว
วิภาวดีสัมพันธ์
6
76
9
174
84020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโลธร สังครุธ
วิภาวดีสัมพันธ์
12
121
9
175
84020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พรหมหีต
วิภาวดีสัมพันธ์
15
130
9
176
84020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
วิภาวดีสัมพันธ์
20
292
11
177
84020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
วิภาวดี
9
93
9
178
84020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
วิภาวดี
29
510
22
179
84020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกรี จันทร์เมืองไทย
วิภาวดีสัมพันธ์1
8
83
9
180
84020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
วิภาวดี
16
305
14
181
84020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงค์ แสงอำพร
ท่าชนะ3
15
244
9
182
84020215
ประถมศึกษา
นางกฤตินี มีวรรณะ
ท่าฉาง 2
8
72
6
รวม
2,501
30,961
1,792

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน