ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
84020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิน รักษาคง
ไชยา 3
27
518
18
2
84020002
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
ไชยา 3
10
104
8
3
84020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยมาส เต้งชู
ไชยา 2
8
109
9
4
84020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสนธิ์ ชูทอง
ไชยา 2
20
141
11
5
84020005
ประถมศึกษา
นายบรรณจง พงประยูรณ์
ไชยา 2
8
103
6
6
84020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
ไชยา 2
4
47
8
7
84020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล มากชูทรัพย์
ไชยา 2
5
55
9
8
84020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ไชยา 2
10
103
8
9
84020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ อักษรเผือก
ไชยา 1
6
68
9
10
84020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
ไชยา 1
19
246
12
11
84020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์
ไชยา 1
25
391
14
12
84020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สูนกามรัตน์
ไชยา 1
19
198
11
13
84020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ไชยา 1
24
502
21
14
84020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
ไชยา 1
12
132
8
15
84020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ไชยา 1
7
50
8
16
84020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สีจง
ไชยา1
7
81
8
17
84020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ไชยา 1
10
86
9
18
84020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยา1
1
0
0
19
84020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
ไชยา2
7
64
9
20
84020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สมทรัพย์
ไชยา 2
24
410
18
21
84020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง
ไชยา 2
13
148
8
22
84020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยา 3
1
0
0
23
84020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
ไชยา 3
7
60
8
24
84020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา สุภาพ
ไชยา 3
19
255
11
25
84020027
ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
ไชยา3
8
35
6
26
84020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยุทธ คงอภัย
ไชยา 3
8
61
7
27
84020029
ประถมศึกษา
-
ไชยา 3
34
759
18
28
84020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ไชยวงศ์ทอน
ไชยา2
5
73
8
29
84020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ไชยสิริวนิช
ไชยา 3
9
150
8
30
84020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร วันนิยม
ไชยา 3
14
192
8
31
84020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์
ท่าชนะ1
22
259
12
32
84020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล
ท่าชนะ1
13
130
8
33
84020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสิต ปานกลาง
ท่าชนะ 1
12
82
9
34
84020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ พุทธศรี
ท่าชนะ 1
9
62
9
35
84020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วมณี
ท่าชนะ1
12
126
9
36
84020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภลักน์ งามโฉม
ท่าชนะ 1
11
152
8
37
84020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุรา คลังวัง
ท่าชนะ 1
11
104
12
38
84020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิราณี รัตนถิรกุล
ท่าชนะ1
13
184
8
39
84020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 1
11
141
8
40
84020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต ไชยเจตน์
ท่าชนะ 2
34
517
19
41
84020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
6
63
9
42
84020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
ท่าชนะ 2
12
138
8
43
84020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
2
16
8
44
84020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
4
33
8
45
84020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าชนะ 3
14
131
11
46
84020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
ท่าชนะ3
12
165
8
47
84020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าชนะ 3
9
91
12
48
84020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 3
0
0
0
49
84020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ท่าชนะ 3
14
198
9
50
84020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สัจจากุล
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)
19
180
12
51
84020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สายนุ้ย
ท่าชนะ 3
23
398
13
52
84020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เฮ่าหนู
ท่าชนะ 3
39
590
26
53
84020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
ท่าชนะ 3
10
104
9
54
84020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
7
67
8
55
84020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
ท่าชนะ 2
16
179
11
56
84020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ท่าชนะ 2
5
47
8
57
84020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
8
110
8
58
84020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง อินทร์คง
ท่าชนะ2
18
290
11
59
84020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
ท่่าชนะ2
8
61
9
60
84020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล จีระเจริญพงษ์
ท่าชนะ2
21
469
15
61
84020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
คีรีรัฐนิคม 1
5
53
9
62
84020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
คีรีรัฐนิคม 1
7
82
8
63
84020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คีรีรัฐนิคม 1
17
188
12
64
84020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ แก้วประเสริฐ
คีรีรัฐนิคม 1
15
233
8
65
84020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ออมสิน
คีรีรัฐนิคม 3
14
165
12
66
84020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 3
13
112
8
67
84020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
คีรีรัฐนิคม 3
11
136
8
68
84020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
คีรีรัฐนิคม 2
21
215
11
69
84020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทิพย์ สามหาดไทย
คีรีรัฐนิคม
6
61
8
70
84020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระสานต์ เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 2
11
124
8
71
84020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก อินทรเทพ
คีรีรัฐนิคม 1
9
51
9
72
84020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาณิศา ร่วมจิตร
คีรีรัฐนิคม 1
17
172
11
73
84020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
คีรีรัฐนิคม 1
9
81
8
74
84020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
คีรีรัฐนิคม 1
25
503
17
75
84020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัธชัย สายแก้ว
คีรีรัฐนิคม 1
14
183
8
76
84020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 2
10
147
8
77
84020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
คีรีรัฐนิคม3
14
130
8
78
84020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติชาต สันติจิตโต
คีรีรัฐนิคม 3
20
304
12
79
84020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง
คีรีรัฐนิคม 3
17
203
11
80
84020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา คะตะโต
คีรีรัฐนิคม 3
20
390
16
81
84020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภผล กุศลชู
คีรีรัฐนิคม 2
7
101
8
82
84020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม2
5
25
8
83
84020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 2
2
19
8
84
84020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศดา ยศเมฆ
คีรีรัฐนิคม 2
5
52
8
85
84020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร คงรักษา
คีรีรัฐนิคม 3
5
57
8
86
84020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
คีรีรัฐนิคม 3
10
92
8
87
84020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมารศรี ศักดา
คีรีรัฐนิคม 3
12
138
8
88
84020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 3
15
187
9
89
84020097
ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 1
0
0
0
90
84020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ
บ้านตาขุน
10
185
8
91
84020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
บ้านตาขุน
15
212
8
92
84020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
บ้านตาขุน
10
149
8
93
84020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาขุน
7
56
9
94
84020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพัฒน์ บุญมา
บ้านตาขุน
24
438
16
95
84020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงแข ยอดแสง
บ้านตาขุน
13
170
8
96
84020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร นิลสังข์
บ้านตาขุน
7
70
8
97
84020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
บ้านตาขุน
15
133
12
98
84020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทินี ลายสิงห์
บ้านตาขุน
8
115
9
99
84020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ทองปัสโนว์
บ้านตาขุน
15
181
9
100
84020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม 2
10
149
8
101
84020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ จู้มณฑา
พนม 2
15
187
9
102
84020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปณิธาน เรืองไชย
พนม2
20
313
11
103
84020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
พนม 2
14
181
8
104
84020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
พนม 1
26
601
30
105
84020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
พนม1
10
84
9
106
84020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธันปภัส ทองทะวัย
พนม1
15
176
11
107
84020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล วงเดช
พนม 1
12
134
8
108
84020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสัณห์ พาหะมาก
พนม
18
247
12
109
84020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิษา ทองแผน
พนม 1
10
91
12
110
84020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ
พนม1
17
289
10
111
84020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
พนม1
13
134
8
112
84020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี วงเดช
พนม 1
9
81
9
113
84020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
พนม 1
21
336
14
114
84020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพิน เรืองไชย
พนม2
17
204
11
115
84020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม2
4
28
8
116
84020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
พนม 2
14
180
9
117
84020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จันทร์ทอง
พนม 2
11
131
8
118
84020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม2
10
148
9
119
84020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม 2
6
57
9
120
84020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
พนม2
33
604
24
121
84020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร สาริพัฒน์
พนม 2
18
248
9
122
84020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 1
4
73
8
123
84020136
ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
ท่าฉาง 1
6
49
6
124
84020137
ประถมศึกษา
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ท่าฉาง 1
6
45
6
125
84020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 2
5
56
9
126
84020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ท่าฉาง 2
19
335
15
127
84020141
ประถมศึกษา
นายวสันไชย เครือรัตน์
ท่าฉาง 1
5
63
6
128
84020142
ประถมศึกษา
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ท่าฉาง 2
13
135
6
129
84020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวงค์ บุญทองสังข์
ท่าฉาง1
11
101
12
130
84020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
ท่าฉาง1
9
81
9
131
84020145
ประถมศึกษา
นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
ท่าฉาง 1
6
81
6
132
84020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ โกละกะ
ท่าฉาง 1
14
123
9
133
84020148
ประถมศึกษา
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ท่าฉาง 1
16
323
12
134
84020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
ท่าฉาง 1
7
82
9
135
84020150
ประถมศึกษา
นายยุทธเดช ไชยมงคล
ท่าฉาง 2
6
65
8
136
84020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จินตนพันธ์
ท่าฉาง 2
23
396
15
137
84020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง
ท่าฉาง 2
21
266
12
138
84020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ แก้วโรย
พุนพิน 2
12
103
9
139
84020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
พุนพิน 2 (ตาปี)
10
99
9
140
84020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 2 (ตาปี)
20
279
11
141
84020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ปานนุช
พุนพิน 3
20
417
16
142
84020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
พุนพิน 2
5
51
9
143
84020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงชัย ดำสุวรรณ
พุนพิน 2
6
53
9
144
84020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกฉัตร ชุมศรี
พุนพิน 2
17
156
11
145
84020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัย
พุนพิน2
20
268
12
146
84020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย จินดำ
พุนพิน 2 (ตาปี)
18
276
12
147
84020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโพช พรหมพันธ์
พุนพิน 3
11
141
8
148
84020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญญา แพเรือง
พุนพิน 3
29
515
16
149
84020170
ประถมศึกษา
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
พุนพิน 3
6
72
6
150
84020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพรัตน์ ตรียวง
พุนพิน 2 (ตาปี)
18
304
12
151
84020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ สระแก้ว
พุนพิน 2
16
190
9
152
84020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 2
3
38
9
153
84020175
ประถมศึกษา
-
พุนพิน 3
5
46
6
154
84020176
ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
พุนพิน3
5
97
8
155
84020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 3
13
225
13
156
84020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา มินทการ
พุนพิน 1
7
65
9
157
84020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ปานดี
พุนพิน 1
19
147
12
158
84020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอดิพร อินทบำรุง
พุนพิน 1
11
124
8
159
84020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล เยาว์มณี
พุนพิน 1
13
178
9
160
84020186
ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
พุนพิน 1
11
135
6
161
84020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 1
0
15
7
162
84020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ชูอินทร์
พุนพิน 1
16
301
12
163
84020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
พุนพิน 1
12
195
8
164
84020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
พุนพิน 1
13
123
8
165
84020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สังข์เรียง
พุนพิน4
5
26
6
166
84020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4
3
32
8
167
84020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิระพรรณ บุญช้าง
พุนพิน4
10
118
9
168
84020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน พงษ์ธนู
พุนพิน 4
19
270
11
169
84020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
5
92
8
170
84020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร มีเทพ
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
10
88
9
171
84020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิลอรุณ
พุนพิน4
15
201
8
172
84020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนา บ้วนเพชร
พุนพิน 4
31
392
17
173
84020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศรทอง
พุนพิน 4
11
141
8
174
84020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ชูจันทร์
พุนพิน 2
7
42
9
175
84020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
พุนพิน2(ตาปี)
8
61
9
176
84020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย บุญช้าง
พุนพิน 2
18
265
11
177
84020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
7
96
8
178
84020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงรัตน์ คงขาว
วิภาวดีสัมพันธ์
6
81
9
179
84020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโลธร สังครุธ
วิภาวดีสัมพันธ์
9
107
9
180
84020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พรหมหีต
วิภาวดีสัมพันธ์
14
140
9
181
84020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
วิภาวดีสัมพันธ์
18
311
11
182
84020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
วิภาวดี
6
103
9
183
84020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
วิภาวดี
30
521
20
184
84020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกรี จันทร์เมืองไทย
วิภาวดีสัมพันธ์1
8
77
9
185
84020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
วิภาวดี
16
290
14
186
84020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ3
14
276
9
187
84020215
ประถมศึกษา
นางกฤตินี มีวรรณะ
ท่าฉาง 2
7
87
6
รวม
2,342
31,448
1,835

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน