ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
84020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิน รักษาคง
ไชยา 3
26
433
14
2
84020002
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
ไชยา 3
10
101
8
3
84020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยมาส เต้งชู
ไชยา 2
9
120
9
4
84020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
ไชยา 2
17
147
11
5
84020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรณจง พงประยูรณ์
ไชยา 2
9
104
6
6
84020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
ไชยา 2
6
50
8
7
84020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล มากชูทรัพย์
ไชยา 2
6
65
9
8
84020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ไชยา 2
9
111
8
9
84020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ อักษรเผือก
ไชยา 1
6
69
9
10
84020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
ไชยา 1
17
249
12
11
84020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมช จุลเพชร
ไชยา 1
23
408
16
12
84020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สูนกามรัตน์
ไชยา 1
16
192
11
13
84020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ไชยา 1
22
446
19
14
84020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
ไชยา 1
11
131
8
15
84020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
ไชยา 1
6
58
8
16
84020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สีจง
ไชยา1
7
70
8
17
84020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ไชยา 1
10
79
9
18
84020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยา1
1
0
0
19
84020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
ไชยา2
7
63
8
20
84020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สมทรัพย์
ไชยา 2
23
389
16
21
84020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
ไชยา 2
12
165
8
22
84020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยา 3
1
0
0
23
84020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
ไชยา 3
7
50
8
24
84020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา สุภาพ
ไชยา 3
19
274
11
25
84020027
ประถมศึกษา
-
ไชยา3
5
38
6
26
84020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยุทธ คงอภัย
ไชยา 3
8
63
8
27
84020029
ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ อ่ำใหญ่
ไชยา 3
34
737
18
28
84020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยา2
4
61
8
29
84020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ไชยสิริวนิช
ไชยา 3
13
148
8
30
84020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร วันนิยม
ไชยา 3
14
188
8
31
84020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์
ท่าชนะ1
20
279
12
32
84020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล
ท่าชนะ1
13
134
8
33
84020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสิต ปานกลาง
ท่าชนะ 1
10
69
9
34
84020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ พุทธศรี
ท่าชนะ 1
8
68
9
35
84020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วมณี
ท่าชนะ1
11
111
9
36
84020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภลักน์ งามโฉม
ท่าชนะ 1
11
175
8
37
84020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุรา คลังวัง
ท่าชนะ 1
11
92
12
38
84020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิราณี รัตนถิรกุล
ท่าชนะ1
14
200
8
39
84020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 1
12
145
8
40
84020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต ไชยเจตน์
ท่าชนะ 2
33
557
19
41
84020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
5
51
8
42
84020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
ท่าชนะ 2
12
135
8
43
84020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
4
19
8
44
84020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
5
26
8
45
84020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าชนะ 3
17
140
11
46
84020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
ท่าชนะ3
12
153
8
47
84020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าชนะ 3
13
90
12
48
84020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 3
1
0
0
49
84020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ท่าชนะ 3
13
215
9
50
84020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สัจจากุล
ท่าชนะ 3 (ประสงค์)
18
175
12
51
84020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สายนุ้ย
ท่าชนะ 3
25
409
15
52
84020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เฮ่าหนู
ท่าชนะ 3
40
657
27
53
84020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
ท่าชนะ 3
10
101
9
54
84020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าชนะ 2
7
62
8
55
84020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
ท่าชนะ 2
16
185
11
56
84020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ท่าชนะ 2
7
49
8
57
84020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
ท่าชนะ 2
10
101
8
58
84020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง อินทร์คง
ท่าชนะ2
16
303
11
59
84020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
ท่่าชนะ2
7
66
9
60
84020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล จีระเจริญพงษ์
ท่าชนะ2
20
385
12
61
84020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
คีรีรัฐนิคม 1
6
42
9
62
84020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
คีรีรัฐนิคม 1
9
103
8
63
84020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมพันธ์ ทองจันทร์
คีรีรัฐนิคม 1
19
210
12
64
84020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ แก้วประเสริฐ
คีรีรัฐนิคม 1
16
235
8
65
84020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ออมสิน
คีรีรัฐนิคม 3
18
147
12
66
84020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 3
10
122
8
67
84020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
คีรีรัฐนิคม 3
11
132
8
68
84020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คีรีรัฐนิคม 2
19
235
11
69
84020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม
5
64
8
70
84020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระสานต์ เทียนไชย
คีรีรัฐนิคม 2
12
124
8
71
84020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 1
7
65
9
72
84020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาณิศา ร่วมจิตร
คีรีรัฐนิคม 1
17
183
11
73
84020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
คีรีรัฐนิคม 1
6
86
8
74
84020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
คีรีรัฐนิคม 1
25
466
18
75
84020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัธชัย สายแก้ว
คีรีรัฐนิคม 1
11
177
8
76
84020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 2
10
153
8
77
84020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
คีรีรัฐนิคม3
14
122
8
78
84020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติชาต สันติจิตโต
คีรีรัฐนิคม 3
20
305
12
79
84020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ชูอินทร์
คีรีรัฐนิคม 3
16
242
11
80
84020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา คะตะโต
คีรีรัฐนิคม 3
22
394
16
81
84020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภผล กุศลชู
คีรีรัฐนิคม 2
8
112
8
82
84020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม2
6
34
8
83
84020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 2
2
21
8
84
84020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย กลับสมบูรณ์
คีรีรัฐนิคม 2
5
48
8
85
84020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร คงรักษา
คีรีรัฐนิคม 3
7
62
8
86
84020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
คีรีรัฐนิคม 3
9
93
8
87
84020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศรทอง
คีรีรัฐนิคม 3
11
156
8
88
84020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย บุญช้าง
คีรีรัฐนิคม 3
14
193
9
89
84020097
ประถมศึกษา
-
คีรีรัฐนิคม 1
0
0
0
90
84020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาขุน
9
180
8
91
84020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
บ้านตาขุน
14
241
8
92
84020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
บ้านตาขุน
14
144
8
93
84020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาขุน
7
44
7
94
84020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริพัฒน์ บุญมา
บ้านตาขุน
28
486
16
95
84020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงแข ยอดแสง
บ้านตาขุน
14
170
8
96
84020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาขุน
8
74
8
97
84020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
บ้านตาขุน
14
130
11
98
84020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทินี ลายสิงห์
บ้านตาขุน
10
114
9
99
84020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ทองปัสโนว์
บ้านตาขุน
15
189
9
100
84020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม 2
11
166
8
101
84020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ จู้มณฑา
พนม 2
14
163
9
102
84020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปณิธาน เรืองไชย
พนม2
20
316
11
103
84020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
พนม 2
14
182
8
104
84020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระ อินทรักษ์
พนม 1
29
554
28
105
84020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
พนม1
10
88
9
106
84020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พนม1
15
180
11
107
84020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล วงเดช
พนม 1
10
136
8
108
84020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสัณห์ พาหะมาก
พนม
16
237
12
109
84020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิษา ทองแผน
พนม 1
12
100
12
110
84020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศรีเทพ
พนม1
16
276
9
111
84020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
พนม1
13
131
8
112
84020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี วงเดช
พนม 1
9
81
8
113
84020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พนม 1
17
366
13
114
84020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพิน เรืองไชย
พนม2
18
217
11
115
84020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพร พืชผล
พนม2
3
29
8
116
84020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
พนม 2
14
170
9
117
84020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จันทร์ทอง
พนม 2
10
126
8
118
84020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม2
10
145
8
119
84020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนม 2
6
48
8
120
84020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
พนม2
34
605
24
121
84020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร สาริพัฒน์
พนม 2
16
201
9
122
84020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรจิต วิมล
ท่าฉาง 1
5
64
8
123
84020136
ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 1
5
37
6
124
84020137
ประถมศึกษา
นางนฤมล เยาว์มณี
ท่าฉาง 1
9
65
6
125
84020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 2
5
53
9
126
84020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนโสภา
ท่าฉาง 2
23
311
14
127
84020141
ประถมศึกษา
นายวสันไชย เครือรัตน์
ท่าฉาง 1
5
49
8
128
84020142
ประถมศึกษา
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
ท่าฉาง 2
13
142
6
129
84020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวงค์ บุญทองสังข์
ท่าฉาง1
12
100
12
130
84020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
ท่าฉาง1
6
66
9
131
84020145
ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 1
6
81
6
132
84020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ โกละกะ
ท่าฉาง 1
12
112
9
133
84020148
ประถมศึกษา
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
ท่าฉาง 1
16
329
12
134
84020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
ท่าฉาง 1
6
83
9
135
84020150
ประถมศึกษา
นายยุทธเดช ไชยมงคล
ท่าฉาง 2
6
53
8
136
84020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จินตนพันธ์
ท่าฉาง 2
24
374
14
137
84020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง
ท่าฉาง 2
20
248
10
138
84020153
ประถมศึกษา
-
ท่าฉาง 2
0
0
0
139
84020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ แก้วโรย
พุนพิน 2
8
91
9
140
84020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
พุนพิน 2 (ตาปี)
8
102
9
141
84020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
พุนพิน 2
18
315
11
142
84020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ปานนุช
พุนพิน 3
23
439
15
143
84020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
พุนพิน 2
7
65
9
144
84020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงชัย ดำสุวรรณ
พุนพิน 2
6
63
9
145
84020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกฉัตร ชุมศรี
พุนพิน 2
16
169
11
146
84020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ชอบนิทัศน์
พุนพิน2
20
254
12
147
84020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย จินดำ
พุนพิน 2 (ตาปี)
21
278
12
148
84020164
ประถมศึกษา
-
พุนพิน3
0
0
0
149
84020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโพช พรหมพันธ์
พุนพิน 3
12
146
8
150
84020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 3
1
0
0
151
84020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญญา แพเรือง
พุนพิน 3
32
433
16
152
84020170
ประถมศึกษา
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
พุนพิน 3
5
73
6
153
84020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพรัตน์ ตรียวง
พุนพิน 2 (ตาปี)
17
306
12
154
84020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ สระแก้ว
พุนพิน 2
14
188
9
155
84020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 2
4
41
9
156
84020175
ประถมศึกษา
-
พุนพิน 3
5
45
6
157
84020176
ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
พุนพิน3
5
85
8
158
84020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 3
14
245
13
159
84020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา มินทการ
พุนพิน 1
5
63
9
160
84020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ปานดี
พุนพิน 1
17
140
12
161
84020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกา สามารถ
พุนพิน 1
11
127
8
162
84020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า มีเทพ
พุนพิน 1
14
182
9
163
84020186
ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
พุนพิน 1
13
138
6
164
84020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 1
3
24
7
165
84020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ธนศิริรักษ์
พุนพิน 1
19
316
13
166
84020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
พุนพิน 1
12
194
8
167
84020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
พุนพิน 1
11
115
8
168
84020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สังข์เรียง
พุนพิน4
5
30
6
169
84020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4
3
41
8
170
84020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิระพรรณ บุญช้าง
พุนพิน4
10
103
8
171
84020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า ขาวมะลิ
พุนพิน 4
21
260
11
172
84020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
5
95
8
173
84020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร มีเทพ
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
6
68
9
174
84020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิลอรุณ
พุนพิน4
14
189
8
175
84020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนา บ้วนเพชร
พุนพิน 4
31
409
17
176
84020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน พงษ์ธนู
พุนพิน 4
11
135
8
177
84020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ชูจันทร์
พุนพิน 2
6
41
8
178
84020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
พุนพิน2(ตาปี)
6
62
9
179
84020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทร พัฒน์ยัง
พุนพิน 2
20
262
11
180
84020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงศ์ คเชนทร์มาศ
พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
7
98
8
181
84020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงรัตน์ คงขาว
วิภาวดีสัมพันธ์
6
82
9
182
84020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโลธร สังครุธ
วิภาวดีสัมพันธ์
11
103
9
183
84020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิภาวดีสัมพันธ์
13
147
9
184
84020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
วิภาวดีสัมพันธ์
18
298
12
185
84020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
วิภาวดี
6
101
9
186
84020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
วิภาวดี
29
522
21
187
84020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิภาวดีสัมพันธ์1
9
62
9
188
84020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
วิภาวดี
18
296
14
189
84020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์
ท่าชนะ3
15
272
9
190
84020215
ประถมศึกษา
นางกฤตินี มีวรรณะ
ท่าฉาง 2
9
99
6
รวม
2,346
31,355
1,817

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน