ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
84030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกามาศ หอมกอ
8
68
8
2
84030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
11
134
9
3
84030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
10
57
9
4
84030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
10
122
9
5
84030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
9
85
9
6
84030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญา กำเหนิด
12
187
9
7
84030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา โกละกะ
9
58
8
8
84030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ
10
87
9
9
84030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
11
134
8
10
84030015
ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา บุญญาธิการ
9
52
7
11
84030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
10
102
8
12
84030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
7
13
84030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิตร์ เพชรหับ
5
83
8
14
84030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ศรีอุบล
14
179
12
15
84030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย รสจันทร์
9
56
9
16
84030021
ประถมศึกษา
นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท์
8
47
6
17
84030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรัตน์ โอชา
8
61
9
18
84030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ เพชรหับ
2
43
8
19
84030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สาบุตร
9
51
8
20
84030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพร ศฤงคาร
43
920
27
21
84030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
183
9
22
84030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
2
23
84030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
11
6
24
84030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
18
130
12
25
84030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
16
193
11
26
84030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมทิพย์ รัตนคม
8
56
8
27
84030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ อินทสโร
18
198
12
28
84030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชไมพร พัฒนะ
8
55
8
29
84030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
11
140
8
30
84030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการุณ ช่วยทอง
9
124
8
31
84030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจพร บุญหรอ
5
67
8
32
84030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต พุทธศรี
7
67
8
33
84030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
19
247
11
34
84030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
16
126
11
35
84030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร
6
83
8
36
84030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี ฐานวิเศษ
13
160
8
37
84030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปริภัทร์ เนื่องเยาว์
10
51
11
38
84030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา วระกาญจน์
9
45
8
39
84030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คงทอง
22
212
12
40
84030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม นามนวล
11
116
8
41
84030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา
9
77
9
42
84030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา ยกทอง
11
73
9
43
84030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว
8
69
9
44
84030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย ไสยรินทร์
11
102
8
45
84030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
7
43
8
46
84030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เพชรศรี
6
95
9
47
84030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัจจะ แสงกระจ่าง
10
97
9
48
84030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล ตุลยกุล
14
135
12
49
84030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานิตย์ พลัดเมือง
7
59
9
50
84030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ จีนเมือง
10
91
9
51
84030060
ประถมศึกษา
นายสุชาติ ทองรัตน์
8
66
9
52
84030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
6
84
9
53
84030062
ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
32
678
20
54
84030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สุทธินิยม
6
62
9
55
84030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ชูแก้ว
12
167
9
56
84030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
14
296
13
57
84030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร หยูตุ้ง
8
86
8
58
84030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนชย์ มีดี
23
334
12
59
84030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
12
124
9
60
84030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ ชูศรี
15
252
10
61
84030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แมนเมือง
24
396
12
62
84030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
17
166
11
63
84030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
16
319
13
64
84030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แก้วเรือง
9
100
9
65
84030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ทองท่าชี
9
107
9
66
84030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
22
294
12
67
84030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอพงศ์ มณีฉาย
9
76
9
68
84030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปวิชญา สินน้อย
16
167
12
69
84030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหมัด สวยงาม
9
131
9
70
84030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีพัฒ ริยาพันธ์
11
209
9
71
84030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โมฬี
10
87
8
72
84030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว
18
142
12
73
84030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค แซ่บ้าง
6
68
9
74
84030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
15
197
11
75
84030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ประสิทธิกุล
5
77
8
76
84030085
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
220
9
77
84030087
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
7
65
6
78
84030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
8
79
84030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย อารีการ
6
50
9
80
84030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู
18
327
14
81
84030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันประพาส บุญลี่
10
97
9
82
84030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
9
42
8
83
84030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรนุช อ่อนเกตุพล
7
147
9
84
84030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
11
125
9
85
84030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
51
9
86
84030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
9
76
8
87
84030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
33
7
88
84030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
8
107
12
89
84030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ กรายแก้ว
10
138
9
90
84030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ แสงอุไร
4
59
8
91
84030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจเร หนูปลื้ม
25
460
18
92
84030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
122
11
93
84030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
5
26
7
94
84030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ช่วยบำรุง
14
216
8
95
84030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
8
66
9
96
84030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช หนูปลื้ม
22
275
12
97
84030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนันยา พรหมศิริ
11
90
8
98
84030114
ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอม
36
1,225
32
99
84030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
22
319
12
100
84030116
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
19
317
11
101
84030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
64
1,337
37
102
84030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แป้นเจริญ
17
198
12
103
84030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร นุภักดิ์
10
81
8
104
84030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล อุ่นเสียม
6
107
9
105
84030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
8
90
8
106
84030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ น้อยพรม
8
54
8
107
84030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรอำภรณ์ นนทฤทธิ์
6
46
8
108
84030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร จันทวงศ์
12
133
9
109
84030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา เพชรอนันต์
14
243
8
110
84030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช เกิดเกลื่อน
13
118
8
111
84030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนนทกร ชุมเทพ
20
201
12
112
84030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนัตภูม ศิริรัตน์
13
235
8
113
84030134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
19
251
11
114
84030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
12
251
9
115
84030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ
11
124
9
116
84030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ ผะลา
13
123
8
117
84030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์
14
253
9
118
84030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โนภาศ
15
217
9
119
84030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
22
369
15
120
84030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
10
178
9
121
84030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกรินทร์ คงสกุล
12
124
9
122
84030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง วงค์นิ่ม
13
174
8
123
84030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู เพ็ญ
13
140
9
124
84030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย สุขขัตติย์
16
201
11
125
84030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
11
154
9
126
84030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
232
10
127
84030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาภา อุบล
10
116
8
128
84030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ช้่างกลาง
16
178
11
129
84030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ พุทธศรี
28
397
15
130
84030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม
23
389
13
131
84030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์
8
102
8
132
84030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
11
128
8
133
84030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
15
230
8
134
84030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุเทพ บุญอบ
12
135
8
135
84030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จันทร์ปาน
24
345
14
136
84030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยม
9
70
8
137
84030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
15
227
11
138
84030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัสน์ ไกรณรา
8
70
9
139
84030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
106
8
140
84030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี แก้วกระจาย
8
68
8
141
84030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ สกุลปีบ
8
91
8
142
84030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
29
508
16
143
84030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ ประจักษ์
12
157
8
144
84030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ หมวกทอง
8
227
8
145
84030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
10
170
9
146
84030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภี อักษรดำ
16
188
12
147
84030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา จันทรมณี
11
213
9
148
84030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมพร ฉิมดี
25
466
16
149
84030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
8
74
9
150
84030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ไชยปันดิ
12
122
9
151
84030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
13
210
9
152
84030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์
11
158
9
153
84030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอม รัตนพันธ์
23
393
16
154
84030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา บุญญานุกูล
46
1,004
27
รวม
1,969
27,199
1,550

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน