ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
84030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกามาศ หอมกอ
โรงเรียนนาสาร
8
62
9
2
84030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาสาร
1
0
0
3
84030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
พรุพีควนศรี
8
130
9
4
84030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
พรุพีควนศรี
8
54
9
5
84030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร
พรุพีควนศรี
8
123
9
6
84030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
พรุพีควนศรี
7
80
9
7
84030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญา กำเหนิด
จัตุสัมพันธ์
12
160
8
8
84030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา โกละกะ
จัตุสัมพันธ์
9
70
9
9
84030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ
น้ำพุท่าชี
6
103
9
10
84030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนมน แก้วประเสริฐ
น้ำพุท่าชี
9
136
8
11
84030015
ประถมศึกษา
-
น้ำพุท่าชี
5
62
7
12
84030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำพุท่าชี
7
112
9
13
84030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จัตุสัมพันธ์
4
30
9
14
84030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิตร์ เพชรหับ
จัตุสัมพันธ์(ควนสุบรรณ ทุ่งเตา ลำพูน ทุ่งเตาใหม่)
5
99
9
15
84030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ศรีอุบล
จัตุสัมพันธ์(ควนสุบรรณทุ่งเตาลำพูนทุ่งเตาใหม่)
17
167
11
16
84030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย รสจันทร์
จัตุสัมพันธ์
9
53
9
17
84030021
ประถมศึกษา
นางอวยพร ซุ่นกี่
ควนสุบรรณ - ทุ่งเตา - ทุ่งเตาใหม่ - ลำพูน
5
51
6
18
84030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรัตน์ โอชา
จัตุสัมพันธ์
8
65
9
19
84030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
ควนสุบรรณ - ทุ่งเตา - ทุ่งเตาใหม่ - ลำพูน
6
35
7
20
84030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สาบุตร
จัตุสัมพันธ์
9
51
9
21
84030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพร ศฤงคาร
นาสาร
43
851
25
22
84030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
น้ำพุท่าชี
7
176
9
23
84030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำพุ ท่าชี
1
5
2
24
84030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำพุ ท่าชี
3
14
7
25
84030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
น้ำพุ-ท่าชี
13
135
12
26
84030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
พรุพี - ควนศรี
13
203
12
27
84030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมทิพย์ รัตนคม
พรุพีควนศรี
6
68
8
28
84030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ อินทสโร
พรุพี-ควนศรี
18
163
12
29
84030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาสาร
7
63
9
30
84030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
นาสาร
10
133
8
31
84030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการุณ ช่วยทอง
นาสาร
9
108
8
32
84030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ควนสุบรรณ ทุ่งเตา ลำพูน ทุ่งเตาใหม่
4
67
8
33
84030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต พุทธศรี
จัตุสัมพันธ์
7
76
8
34
84030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ บุญแก้ว
จัตุสัมพันธ์
20
254
12
35
84030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
16
138
11
36
84030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ เสี้ยนแก้ว
บ้านนา-ทรัพย์ทวี
5
81
8
37
84030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี ฐานวิเศษ
บ้านนาบวรวิทย์
13
163
8
38
84030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิโรจน์ กุลศิริ
บ้านนาบวรวิทย์
12
63
10
39
84030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา หนูคง
บ้านนาบวรวิทย์
6
67
9
40
84030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คงทอง
บวรวิทย์
18
233
12
41
84030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม นามนวล
บ้านนาบวรวิทย์
11
106
9
42
84030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา
บ้านนาบวรวิทย์
8
72
9
43
84030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านนาบวรวิทย์
7
82
9
44
84030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว
บ้านนา-ทรัพย์ทวี
10
70
9
45
84030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านนาบวรวิทย์
8
105
8
46
84030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
บ้านนา-ทรัพย์ทวี
6
58
8
47
84030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เพชรศรี
บ้านนาทรัพย์ทวี
6
98
9
48
84030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขาตอก
2
0
0
49
84030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัจจะ แสงกระจ่าง
เคียนซา-เขาตอก
10
101
9
50
84030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภศูล ตุลยกุล
เขาตอก
12
125
12
51
84030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานิตย์ พลัดเมือง
เคียนซาเขาตอก
7
62
9
52
84030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ จีนเมือง
เคียนซา - เขาตอก
10
92
9
53
84030060
ประถมศึกษา
นายสุชาติ ทองรัตน์
เคียนซา - เขาตอก
6
72
9
54
84030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
เคียนซา-เขาตอก
5
89
9
55
84030062
ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
เคียนซาเขาตอก
27
667
20
56
84030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สุทธินิยม
เคียนซา-เขาตอก
6
63
9
57
84030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ชูแก้ว
เคียนซาเขาตอก
12
181
9
58
84030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
ใต้ร่มเย็น
12
301
13
59
84030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร หยูตุ้ง
ใต้ร่มเย็น
8
64
8
60
84030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนชย์ มีดี
ใต้ร่มเย็น
21
340
12
61
84030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
ใต้ร่มเย็น
10
138
9
62
84030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ ชูศรี
ใต้ร่มเย็น
9
224
9
63
84030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แมนเมือง
ใต้ร่มเย็น
18
377
12
64
84030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐณัชญ นาคน้อย
ใต้ร่มเย็น
16
176
11
65
84030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
พ่วงอรัญฯ
15
310
10
66
84030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แก้วเรือง
พ่วง-อรัญ
6
110
9
67
84030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ทองท่าชี
พ่วงอรัญ
9
117
9
68
84030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป เพ็งศรี
พ่วงอรัญ
22
341
13
69
84030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอพงศ์ มณีฉาย
พ่วงอรัญ
10
87
9
70
84030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปวิชญา สินน้อย
พ่วง-อรัญ
14
157
12
71
84030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหมัด สวยงาม
พ่วงอรัญ
5
128
9
72
84030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีพัฒ ริยาพันธ์
พ่วง-อรัญ
11
206
9
73
84030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โมฬี
พ่วงอรัญ
11
91
8
74
84030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว
พ่วงอรัญ
15
152
12
75
84030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค แซ่บ้าง
พ่วงอรัญ
6
81
9
76
84030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
พ่วงอรัญ
16
194
11
77
84030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ประสิทธิกุล
ฉนวนนิพันธ์
5
85
8
78
84030085
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เถียรวิชิต
ฉนวนนิพันธ์
14
205
9
79
84030087
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
ฉนวนนิพันธ์
7
66
6
80
84030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฉนวน - นิพันธ์
0
0
0
81
84030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฉนวนนิพันธ์
3
31
9
82
84030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย อารีการ
ฉนวนนิพันธ์
6
59
9
83
84030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฉนวนนิพันธ์
17
341
12
84
84030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันประพาส บุญลี่
ฉนวนนิพันธ์
7
97
8
85
84030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฉนวนนิพันธ์
5
48
8
86
84030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรนุช อ่อนเกตุพล
ฉนวนนิพันธ์
7
131
9
87
84030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
ฉนวนนิพันธ์
11
123
9
88
84030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฉนวนนิพันธ์
5
38
8
89
84030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวง
5
77
8
90
84030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร์ หวานแก้ว
ทุ่งหลวง
5
26
7
91
84030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ทุ่งหลวง
12
84
11
92
84030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ กรายแก้ว
ทุ่งหลวง
10
145
9
93
84030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ แสงอุไร
เวียงหลวง
5
71
9
94
84030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจเร หนูปลื้ม
ทุ่งหลวง
23
510
18
95
84030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิชาภา พงศ์พิทยพัฒน์
บ้านส้อง
13
125
10
96
84030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
บ้านส้อง
4
40
9
97
84030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านส้อง
10
188
8
98
84030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
บ้านส้อง
5
57
9
99
84030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช หนูปลื้ม
บ้านส้อง
16
316
12
100
84030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนันยา พรหมศิริ
บ้านส้อง
10
90
8
101
84030114
ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอม
บ้านส้อง
42
1,223
32
102
84030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
บ้านส้อง
21
291
12
103
84030116
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
บ้านส้อง
19
290
11
104
84030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
เวียงสระ
54
1,265
36
105
84030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แป้นเจริญ
เวียงหลวง
15
190
12
106
84030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร นุภักดิ์
เวียงหลวง
10
93
9
107
84030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ช่วยบำรุง
เวียงสระ
8
98
9
108
84030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
เวียงสระ
7
106
9
109
84030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ น้อยพรม
ไทรขึง
7
63
8
110
84030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม มณีนวล
ไทรขึง
5
43
8
111
84030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร จันทวงศ์
ไทรขึง
13
139
9
112
84030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา เพชรอนันต์
ไทรขึง
14
226
8
113
84030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช เกิดเกลื่อน
ไทรขึง
11
126
8
114
84030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนนทกร ชุมเทพ
สหมิตร
19
216
12
115
84030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรขึง
12
222
8
116
84030134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
บางสวรรค์-ไทรโสภา
19
243
11
117
84030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
บางสวรรค์-ไทรโสภา
12
262
9
118
84030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ
บางสวรรค์-ไทรโสภา
9
103
9
119
84030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ ผะลา
บางสวรรค์ - ไทรโสภา
6
123
8
120
84030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์
บางสวรรค์-ไทรโสภา
13
235
9
121
84030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โนภาศ
บางสวรรค์-ไทรโสภา
14
209
9
122
84030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
บางสวรรค์ - ไทรโสภา
19
386
14
123
84030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
บางสวรรค์-ไทรโสภา
9
177
9
124
84030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางสวรรค์ไทรโสภา
11
124
9
125
84030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางสวรรค์-ไทรโสภา
10
188
8
126
84030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู เพ็ญ
บางสวรรค์-ไทรโสภา
9
145
9
127
84030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย สุขขัตติย์
อิปันสาคู
14
205
11
128
84030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
อิปันสาคู
9
140
9
129
84030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อิปัน สาคู
11
223
8
130
84030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
สินปุนตาปี
7
122
8
131
84030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ช้่างกลาง
สินปูนตาปี
18
201
11
132
84030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ พุทธศรี
สินปุนตาปี
27
412
15
133
84030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม
สินปุน-ตาปี
25
394
13
134
84030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์
สินปุนตาปี
8
97
8
135
84030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
สินปุนตาปี
12
137
8
136
84030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพิศ คงกุลทอง
สินปุนตาปี
11
234
8
137
84030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุเทพ บุญอบ
สินปุน-ตาปี
12
147
8
138
84030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จันทร์ปาน
สินปุนตาปี
22
312
13
139
84030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยม
สินปุนตาปี
9
78
9
140
84030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
สินปุน ตาปี
18
236
11
141
84030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัสน์ ไกรณรา
อิปัน
7
64
9
142
84030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง
อิปันอิปัน
9
101
8
143
84030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี แก้วกระจาย
อิปันสาคู
6
72
8
144
84030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ สกุลปีบ
อิปัน
8
93
8
145
84030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
อิปัน
27
488
16
146
84030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ปานวงษ์
อิปัน
9
125
8
147
84030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชัยบุรี
12
216
8
148
84030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชียบุรี
9
172
9
149
84030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ นงค์นวล
ชัยบุรี
16
199
12
150
84030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา จันทรมณี
ชัยบุรี
11
183
8
151
84030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมพร ฉิมดี
ชัยบุรี
29
496
16
152
84030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
ชัยบุรี
8
83
9
153
84030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ไชยปันดิ
ชัยบุรี
11
136
9
154
84030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
ชัยบุรี
10
203
8
155
84030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภี อักษรดำ
ชัยบุรี
13
170
9
156
84030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอม รัตนพันธ์
ชัยบุรี
24
397
16
157
84030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต แสงระวี
ชัยบุรี
48
957
28
รวม
1,830
27,173
1,549

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน