ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
85010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี วิเศษ
6
107
8
2
85010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
91
8
3
85010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สังข์ชุม
79
1,248
38
4
85010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยาพร รัตนพันธ์
22
347
14
5
85010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แป้นปรุง
4
62
9
6
85010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลากร ธีรกุล
จุมพล
10
89
8
7
85010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส สักขาพรม
จุมพล
7
49
8
8
85010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สายจิตรื่น
6
155
9
9
85010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัดชา ช่วยปลอด
8
103
8
10
85010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ จันทร์สงค์
15
223
8
11
85010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ผยองศักดิ์
9
157
8
12
85010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
142
8
13
85010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
39
716
23
14
85010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กุดบง
17
338
11
15
85010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรษา กรอกสำโรง
11
141
8
16
85010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพย์ เมฆกกตาล
กุดบง
5
62
8
17
85010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์
กุดบง
16
146
11
18
85010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถกิงศักดิ์ จอกถม
23
498
19
19
85010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา อักษรพิบูลย์
22
415
19
20
85010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์
14
224
8
21
85010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอิสริยา ปาระวาสะ
20
306
11
22
85010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา ดำจีน
6
45
8
23
85010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัญ เรืองดำ
ชุมช้างบ้านผือ
16
222
8
24
85010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธาทิพย์ จูงศิริ
10
57
11
25
85010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
3
27
8
26
85010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิติพร เล่งระบำ
กุดบง
16
141
11
27
85010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศานคิประพันธ์
9
132
8
28
85010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
9
29
85010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
6
38
8
30
85010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์
เซิมโพธิ์
19
247
11
31
85010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินดา นามโพธิ์ชัย
16
162
11
32
85010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ ศรีสกุล
16
159
11
33
85010039
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ทองแท่ง
11
158
9
34
85010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชณภัทร จันทาอ่อน
8
63
9
35
85010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์
4
22
7
36
85010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย เจ้ยทอง
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
66
8
37
85010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพร พิณเเก้ว
12
58
11
38
85010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี แสงจันทร์
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
138
9
39
85010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลี คธาเพ็ชร
45
797
24
40
85010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ไชยชำนาญ
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
68
8
41
85010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา สังข์สี
21
332
15
42
85010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยง บำรุงเพ็ชร
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
153
9
43
85010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เพชรสุข
12
138
8
44
85010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
17
201
11
45
85010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช
16
333
12
46
85010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่
23
387
13
47
85010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพาส ไชยรักษา
เปงจานนคร
38
718
23
48
85010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนก สมใจ
8
84
8
49
85010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เปงจานนคร
18
224
11
50
85010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
3
48
9
51
85010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชนก สมใจ
32
567
20
52
85010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
3
53
85010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี จารีมุข
นาหนัง
6
69
70
54
85010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติชญา คันธะเนตร
รัตนวาปี
4
61
9
55
85010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา เกตุแก้ว
รัตนวาปี
7
91
8
56
85010064
ประถมศึกษา
นายโกมาส รสเกิด
20
289
12
57
85010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง
นาหนัง
11
195
9
58
85010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
48
8
59
85010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ พลเพ็ง
8
73
9
60
85010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุนิพนธ์ เซ่งล่าย
เปงจานนคร
15
161
7
61
85010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สัจจา
เปงจานนคร
8
62
8
62
85010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณหทัย ขุนแผ้ว
เปงจานนคร
16
252
11
63
85010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แก้วกับทอง
6
53
9
64
85010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
26
8
65
85010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
9
66
85010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
นาหนัง
11
264
9
67
85010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภณิชชา สุวราช
10
153
9
68
85010078
ประถมศึกษา
นางดวงพร รอดคุ้ม
8
146
8
69
85010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจพร ช่างตรึก
38
627
21
70
85010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสฐียร จันทะมูล
20
237
13
71
85010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจด็จ เฮ่าหนู
14
300
10
72
85010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
37
7
73
85010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร
13
287
10
74
85010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
14
146
8
75
85010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
11
203
8
76
85010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ
6
38
9
77
85010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภพ โพชนุกูล
21
299
11
78
85010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
ทุ่งหลวงต่างคำ
14
234
9
79
85010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง
14
207
11
รวม
1,102
16,120
903

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน