ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
85010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี วิเศษ
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน
7
107
8
2
85010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์
เพชรอันดามัน
6
79
8
3
85010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สังข์ชุม
สพป.ระนอง
79
1,158
33
4
85010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยาพร รัตนพันธ์
การจัดการศึกษาที่ 2
21
438
17
5
85010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.
1
0
0
6
85010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.
4
48
9
7
85010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลากร ธีรกุล
2
11
106
8
8
85010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส สักขาพรม
2
6
62
8
9
85010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
การจัดการศึกษาที่ 2
8
39
8
10
85010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ จันทร์สงค์
คุุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
7
49
8
11
85010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
การจัดการศึกษาที่ 1
14
229
9
12
85010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ผยองศักดิ์
การจัดการศึกษาที่ 1
9
135
8
13
85010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จั่นสกุล
12
115
8
14
85010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
ประถมศึกษา
41
730
22
15
85010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
1
22
326
11
16
85010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิสริยา บัวดิษ
เครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
12
135
8
17
85010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สายจิตรื่น
1
3
65
8
18
85010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
1
14
127
11
19
85010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถกิงศักดิ์ จอกถม
คุณภาพที่ 2
25
492
19
20
85010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา อักษรพิบูลย์
การจัดการศึกษาที่ 3
24
432
19
21
85010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชรุณ สุนทรนนท์
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ 3
18
240
8
22
85010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
การจัดการศึกษา กลุ่ม 3
20
307
11
23
85010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา ดำจีน
การจัดการศึกษาที่3
9
70
9
24
85010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
0
0
25
85010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัญ เรืองดำ
3
17
284
9
26
85010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธาทิพย์ จูงศิริ
3
12
56
11
27
85010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
34
8
28
85010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิติพร เล่งระบำ
1
15
169
11
29
85010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศานคิประพันธ์
การจัดการศึกษาที่4
13
122
8
30
85010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ศรีสกุล
การจัดการศึกษาที่ 4
12
116
9
31
85010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
4
6
49
8
32
85010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
4
19
237
11
33
85010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเลิศ ดำรง
4
11
177
11
34
85010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
0
35
85010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินดา นามโพธิ์ชัย
17
153
11
36
85010039
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ เพิงมาก
4
15
150
9
37
85010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชณภัทร จันทาอ่อน
การจัดการศึกษาที่ 4
7
63
9
38
85010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 5 ( กะเปอร์พัฒน์ )
4
33
8
39
85010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
5
62
8
40
85010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพร พิณเเก้ว
กะเปอร์
12
93
12
41
85010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลี คธาเพ็ชร
5
13
140
9
42
85010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชาติ สุทธิศักดิ์
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์
44
763
25
43
85010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
6
78
8
44
85010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
0
0
0
45
85010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงชัย รักเจริญ
การจัดการศึกษาที่ 5
22
306
13
46
85010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยง บำรุงเพ็ชร
5
14
180
9
47
85010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เพชรสุข
เครือข่ายการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์
13
147
8
48
85010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาวดี นาควิเชียร
การจัดการศึกษาที่ 5
16
204
11
49
85010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชิระ จัตุรงค์
การจัดการศึกษาที่ 5
16
320
11
50
85010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาที่5
27
412
13
51
85010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพาส ไชยรักษา
8
22
728
22
52
85010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
0
0
0
53
85010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
7
97
8
54
85010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
16
247
11
55
85010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
2
60
9
56
85010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุศรินทร์ นาคอุบล
การจัดการศึกษาที่ 8
35
583
22
57
85010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาที่ 9
2
27
6
58
85010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี จารีมุข
7
6
81
9
59
85010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
4
58
9
60
85010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
3
81
8
61
85010064
ประถมศึกษา
นายโกมาส รสเกิด
7
22
373
15
62
85010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี แสงจันทร์
7
12
154
9
63
85010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซน7
0
0
0
64
85010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาริชาติ อังศุวิริยะ
ที่ 9 (พระขยางค์)
6
55
9
65
85010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระขยางค์
5
70
9
66
85010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุนิพนธ์ เซ่งล่าย
8
6
187
8
67
85010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
6
65
8
68
85010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
16
292
11
69
85010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 8 (ศิลาสลัก)
5
38
9
70
85010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
8
71
85010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แก้วกับทอง
7
8
63
9
72
85010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล
7
13
226
9
73
85010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายการศึกษาที่ 7
11
157
9
74
85010078
ประถมศึกษา
นางดวงพร รอดคุ้ม
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 9
10
129
8
75
85010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจพร ช่างตรึก
9
43
743
23
76
85010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสฐียร จันทะมูล
การจัดการศึกษาที่ 9
20
270
12
77
85010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจด็จ เฮ่าหนู
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
13
366
16
78
85010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร
6
7
50
8
79
85010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช
คุณภาพการศึกษาที่ 6
16
305
9
80
85010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
6
13
167
8
81
85010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
ที่ 6
14
220
9
82
85010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ
การจัดการศึกษาที่ 6
5
37
9
83
85010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภพ โพชนุกูล
พัฒนาคุณภาพที่ 6
19
296
11
84
85010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
6
18
257
9
85
85010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่
คุณภาพการจัดการศึกษาที่6 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
19
194
11
รวม
1,123
16,548
858

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน