ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
86010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
สถานศึกษาเมืองชุมพร 5
11
101
8
2
86010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิจ ยศแก้ว
เมือง 2
22
200
11
3
86010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 2
6
66
9
4
86010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เพชรศรี
เมือง 5
15
130
11
5
86010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
เมือง 1
149
2,201
56
6
86010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
เมือง 4
16
212
11
7
86010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง โลกมิตร
เมือง 4
42
740
25
8
86010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์
เมืองชุมพร 4
9
60
8
9
86010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ น้อยมุข
เมืองชุมพร 4
9
113
8
10
86010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ มาทมาร
เมืองชุมพร 4
9
80
8
11
86010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก รสอุทิศ
ชุมพรเมือง 5
12
80
9
12
86010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 5
11
121
8
13
86010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐวดี กรแก้ว
เมือง 5
18
167
12
14
86010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชิราณี สุวพิศ
เมือง 5
11
122
9
15
86010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสรรสิริ สุวพิศ
เมืองชุมพร 5
7
72
9
16
86010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ ขวัญพุฒ
เมือง 2
101
1,939
59
17
86010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ คุ้มครอง
เมือง 3
11
131
9
18
86010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3
7
91
9
19
86010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล อินทรัตน์
เมือง 3
21
220
12
20
86010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
เมือง 2
16
171
8
21
86010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทวีรัตน์ ชอุ่มภักดิ์
เมือง 3
10
71
8
22
86010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชณภา มหาแก้ว
เมือง 3
7
81
8
23
86010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณทัพบวร พัดชา
เมือง 3
7
47
7
24
86010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์
เมือง 2
9
81
9
25
86010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
เมือง 2
23
208
12
26
86010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ศรีไสยเพชร
เมือง 2
10
66
8
27
86010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยืนยงค์ ดีสมุทร
เมือง 2
18
239
12
28
86010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล อ่อนสูง
เมือง 1
10
119
8
29
86010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีรัก มากภิรมย์
เมือง 1
16
199
12
30
86010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์
เมือง 4
15
161
12
31
86010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ขันบุตร
เมือง 4
22
532
16
32
86010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินทวีป สายัณห์
เมือง 4
17
178
12
33
86010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร หัตถา
เมือง 4
12
84
8
34
86010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเนือง เพชรเล็ก
เมือง 1
39
468
22
35
86010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ
เมือง 1
22
226
11
36
86010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ผลพฤกษา
เมือง 1
5
40
8
37
86010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 1
19
176
11
38
86010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ์ จัตุธรรม
เมือง 1
20
334
14
39
86010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรจนา เยี่ยมไธสง
เมือง 1
20
149
12
40
86010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโน บำรุง
เมือง 1
21
272
11
41
86010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ
เมือง 5
10
103
9
42
86010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เกิดเสวียด
สถานศึกษาเมือง 5
19
166
12
43
86010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์มงคล
เมือง 5
15
147
11
44
86010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย
เมือง 5
18
292
12
45
86010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ สังข์สิงห์
เมือง 4
10
133
9
46
86010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแวน วิรุฬห์เลิศ
เมือง 4
17
145
11
47
86010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัล เพชรดี
เมือง 3
16
175
11
48
86010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ คนึงคิด
ท่าแซะ 2
9
65
8
49
86010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา อยู่เปี่ยม
ท่าแซะ 2
17
258
11
50
86010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
ท่าแซะ 2
14
203
9
51
86010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์
ท่าแซะ 1
20
214
12
52
86010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมะโน จินาทิตย์
ท่าแซะ 1
7
111
9
53
86010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร
ท่าแซะ 3
11
99
9
54
86010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 3
2
0
0
55
86010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
ท่าแซะ 3
4
26
8
56
86010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร คุณวุฒิ
ท่าแซะ 3
15
227
8
57
86010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 3
5
36
8
58
86010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤสรณ์ ปราบจินดา
ท่าแซะ 3
13
155
8
59
86010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี สำราญอินทร์
ท่าแซะ 2
30
598
19
60
86010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าแซะ 2
25
397
16
61
86010083
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล ธรมีฤทธิ์
ท่าแซะ 2
51
1,010
31
62
86010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 2
2
10
7
63
86010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 2
3
3
2
64
86010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 2
1
3
3
65
86010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอฮนา แก้วสุข
ท่าแซะ 2
8
65
9
66
86010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา ชลชลา
ท่าแซะ 3
14
211
9
67
86010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตพงศ์ สีบัว
ท่าแซะ 3
6
38
9
68
86010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวม นครพรัด
ท่าแซะ 3
23
280
11
69
86010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกันยมาส ชูจีน
ท่าแซะ 3
56
1,175
32
70
86010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 1
11
127
9
71
86010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี พรหมฤทธิ์
ท่าแซะ 1
26
418
19
72
86010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพเราะ ต่างประเทศ
ท่าแซะ 1
23
409
14
73
86010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข
ท่าแซะ 1
8
36
8
74
86010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรัก รอดภัย
ท่าแซะ 1
13
162
8
75
86010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนี นาคภู่
ท่าแซะ 1
11
128
9
76
86010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระวุฒิ บุญหนา
ท่าแซะ 1
18
218
12
77
86010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
ท่าแซะ 1
7
81
9
78
86010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
ท่าแซะ 1
36
591
23
79
86010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ แก้วสุวรรณ
ท่าแซะ 1
22
325
12
80
86010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสิน มณีแดง
ท่าแซะ 1
23
366
17
81
86010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา สถานสถิตย์
ท่าแซะ 1
12
138
9
82
86010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
ท่่าแซะ 1
13
175
9
83
86010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี
ท่าแซะ 1
11
101
9
84
86010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
ท่าแซะ 1
25
430
18
85
86010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าแซะ 1
9
95
9
86
86010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ท่าแซะ 3
14
87
11
87
86010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ นารัตฐา
ท่าแซะ 3
15
148
8
88
86010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์
ท่าแซะ 3
13
174
9
89
86010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปะทิว 2
5
62
8
90
86010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดใจ ดำคำ
ปะทิว 2
22
319
15
91
86010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปะทิว 2
2
5
2
92
86010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มานพ
ปะทิว 2
5
70
8
93
86010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมศรี รอดทอง
ปะทิว 1
13
197
9
94
86010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ
ปะทิว 1
4
82
9
95
86010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสารภี นาพิรุณ
ปะทิว 1
14
185
12
96
86010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมมรกต สุขเจริญ
ปะทิว 1
7
84
9
97
86010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง
ปะทิว 1
6
53
9
98
86010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปะทิว 1
3
16
8
99
86010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ
ปะทิว 1
6
56
9
100
86010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช จิตภักดี
ปะทิว2
8
66
9
101
86010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
ปะทิว 2
50
1,245
39
102
86010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช ศรีวลี
ปะทิว 2
8
81
9
103
86010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
ปะทิว 2
16
156
9
104
86010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา คุณวุฒิ
ปะทิว 1
19
262
11
105
86010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ปะทิว 1
6
63
8
106
86010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ปะทิว 1
29
584
19
107
86010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ
ปะทิว 1
13
142
9
108
86010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโนวรรณ สุทธิโยค
ปะทิว 2
7
43
9
109
86010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรพร บุญหนา
ปะทิว 2
9
82
8
110
86010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศักย์ รัศมีพงศ์
ปะทิว 2
14
233
9
111
86010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย จันทร์มี
ปะทิว 2
21
216
11
112
86010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ตัสโต
ปะทิว 1
18
301
11
113
86010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
ปะทิว 1
7
99
8
114
86010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวีณ วีรเสนีย์
ปะทิว 1
18
262
11
รวม
1,916
26,266
1,333

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน