ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
86010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐจิรา วีรเสนีย์
13
94
8
2
86010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิจ ยศแก้ว
20
178
11
3
86010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงรัตน์ ยังผ่อง
8
59
8
4
86010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เพชรศรี
16
144
11
5
86010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
150
2,092
56
6
86010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
16
190
11
7
86010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง โลกมิตร
43
709
25
8
86010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์
7
65
8
9
86010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ น้อยมุข
11
126
8
10
86010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ มาทมาร
9
67
8
11
86010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก รสอุทิศ
12
78
9
12
86010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
116
8
13
86010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐวดี กรแก้ว
18
162
12
14
86010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชิราณี สุวพิศ
15
110
9
15
86010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสรรสิริ สุวพิศ
7
74
9
16
86010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ ขวัญพุฒ
109
1,848
57
17
86010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ คุ้มครอง
12
132
9
18
86010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉริยา สุจริต
9
91
9
19
86010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล อินทรัตน์
20
206
12
20
86010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
14
161
8
21
86010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
58
8
22
86010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชณภา มหาแก้ว
7
65
8
23
86010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณทัพบวร พัดชา
9
43
8
24
86010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์
8
79
9
25
86010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
21
218
11
26
86010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ศรีไสยเพชร
11
72
8
27
86010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยืนยงค์ ดีสมุทร
18
208
12
28
86010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล อ่อนสูง
9
112
8
29
86010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีรัก มากภิรมย์
20
197
11
30
86010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์
18
157
12
31
86010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ขันบุตร
24
506
16
32
86010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินทวีป สายัณห์
18
162
12
33
86010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
9
78
8
34
86010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเนือง เพชรเล็ก
36
504
24
35
86010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ
22
199
11
36
86010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ผลพฤกษา
8
28
7
37
86010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรยุสิทธิ์ ด่อนศรี
16
170
11
38
86010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ์ จัตุธรรม
22
331
12
39
86010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรจนา เยี่ยมไธสง
20
134
11
40
86010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโน บำรุง
21
265
11
41
86010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ
10
100
9
42
86010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เกิดเสวียด
19
159
11
43
86010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์มงคล
18
145
11
44
86010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย
17
320
12
45
86010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ สังข์สิงห์
13
117
8
46
86010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแวน วิรุฬห์เลิศ
16
133
11
47
86010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัล เพชรดี
16
153
11
48
86010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ คนึงคิด
9
63
8
49
86010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา อยู่เปี่ยม
19
218
11
50
86010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
14
207
9
51
86010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์
20
207
12
52
86010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมะโน จินาทิตย์
13
111
8
53
86010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร
8
78
9
54
86010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์
6
38
9
55
86010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร คุณวุฒิ
14
237
8
56
86010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
7
37
8
57
86010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤสรณ์ ปราบจินดา
11
150
8
58
86010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี สำราญอินทร์
30
547
17
59
86010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร
25
376
14
60
86010083
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล ธรมีฤทธิ์
51
999
31
61
86010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
6
62
86010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
63
86010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
64
86010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอฮนา แก้วสุข
9
61
9
65
86010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา ชลชลา
14
212
9
66
86010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตพงศ์ สีบัว
8
30
9
67
86010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวม นครพรัด
22
277
11
68
86010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกันยมาส ชูจีน
57
1,220
33
69
86010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา นาคมณี
12
88
8
70
86010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี พรหมฤทธิ์
26
400
16
71
86010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพเราะ ต่างประเทศ
21
405
14
72
86010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข
7
29
9
73
86010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรัก รอดภัย
13
166
8
74
86010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนี นาคภู่
14
156
9
75
86010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระวุฒิ บุญหนา
18
211
12
76
86010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
9
72
9
77
86010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
38
589
22
78
86010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ แก้วสุวรรณ
21
292
12
79
86010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสิน มณีแดง
23
351
13
80
86010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา สถานสถิตย์
12
129
9
81
86010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
14
161
9
82
86010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี
11
98
9
83
86010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
24
400
19
84
86010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
9
94
9
85
86010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพชัย สานุสันต์
16
83
11
86
86010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
13
137
8
87
86010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์
13
165
9
88
86010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะธิดา คชรินทร์
8
64
8
89
86010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดใจ ดำคำ
21
285
11
90
86010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
2
91
86010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มานพ
8
81
8
92
86010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมศรี รอดทอง
13
204
9
93
86010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ
9
83
9
94
86010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสารภี นาพิรุณ
18
192
12
95
86010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมมรกต สุขเจริญ
8
83
9
96
86010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง
8
46
9
97
86010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
6
98
86010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ
7
44
8
99
86010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช จิตภักดี
9
56
9
100
86010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
55
1,216
39
101
86010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช ศรีวลี
11
84
8
102
86010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
14
155
9
103
86010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
273
11
104
86010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวัลย์ สังฆะสา
7
67
8
105
86010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
29
563
19
106
86010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ
12
133
8
107
86010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย
7
46
8
108
86010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรพร บุญหนา
11
59
8
109
86010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศักย์ รัศมีพงศ์
14
188
8
110
86010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย จันทร์มี
19
221
11
111
86010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ตัสโต
19
298
11
112
86010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
9
121
8
113
86010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวีณ วีรเสนีย์
18
267
11
รวม
1,978
25,362
1,298

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน