ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สตูล (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
91010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา พันกาแด
21
311
12
2
91010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอหัน ตุกังหัน
6
52
8
3
91010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล โชติพานิช
22
297
11
4
91010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดาน เบญญโซฟ
11
61
8
5
91010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีวัฒน์ สายัน
14
103
11
6
91010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรธิดา คมขำ
24
258
11
7
91010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทนา พลรักดี
7
25
8
8
91010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ แคยิหวา
8
99
8
9
91010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี สังข์แก้ว
7
51
8
10
91010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา
40
685
23
11
91010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี มากแสง
21
301
14
12
91010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ รักศิลป์
16
187
11
13
91010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
7
75
8
14
91010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์
10
73
8
15
91010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน
9
77
8
16
91010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา หาโส๊ะ
4
24
6
17
91010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย
21
275
11
18
91010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิฐ อุสัยนี
26
308
12
19
91010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาหลี ลิมานัน
26
358
17
20
91010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ขจรเจริญกุล
14
181
8
21
91010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์
10
86
8
22
91010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
8
96
9
23
91010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ
18
176
11
24
91010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุมัติ นุ่งอาหลี
12
127
8
25
91010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดีน คุณอักษร
14
196
9
26
91010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนันท์ กาบูลย์
11
110
8
27
91010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัต สวัสดี
26
245
11
28
91010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
272
11
29
91010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ประมาณ
8
89
8
30
91010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์
23
281
11
31
91010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง
11
167
8
32
91010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
196
9
33
91010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุนา ตาเดอิน
13
152
8
34
91010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก
16
120
11
35
91010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สนูบุตร
28
464
16
36
91010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.จรัญ หนูชู
10
70
8
37
91010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนิตตา ปีมะสาร
21
296
12
38
91010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิ สายสุนีย์
99
1,587
46
39
91010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถไกร จิตรหลัง
16
263
9
40
91010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมาด หลีเยาว์
12
119
8
41
91010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมอฮำหมาดมาดี หลงกาสา
14
136
8
42
91010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาสาน๊ะ ่ยีปันจอ
13
125
8
43
91010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูอาสัน หาโส๊ะ
18
194
10
44
91010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูโสบ สุมาตรา
11
127
8
45
91010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนทรี ณ นคร
8
66
8
46
91010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี ยีปันจอ
14
127
8
47
91010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ สองเมือง
19
317
12
48
91010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน บิลยะแม
15
150
8
49
91010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุไลหมาน ตาเดอิน
12
133
8
50
91010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์
19
133
11
51
91010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จรียานุวัฒน์
16
255
10
52
91010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ
8
61
8
53
91010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล ยุนุ้ย
20
236
11
54
91010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชารีฟ รอเกต
18
191
11
55
91010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ อาหลี
11
104
8
56
91010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ทองเงิน
13
153
8
57
91010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว
16
264
10
58
91010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์
9
82
8
59
91010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีนคร
12
127
8
60
91010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ
10
94
8
61
91010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรานิจ หลังแดง
8
79
8
62
91010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักชาติ ข้างแก้ว
19
280
11
63
91010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา มาราสา
11
109
8
64
91010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร คุณสนอง
13
154
8
65
91010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ แสงอุดม
16
131
8
66
91010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน
20
163
11
67
91010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทันหุ้ย
23
382
19
68
91010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริหยาม เหมนะ
11
122
8
69
91010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล มาสินธุ์
13
154
8
70
91010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์
4
49
8
71
91010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาบีบะ หลงสลำ
14
143
8
72
91010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุมัธ สวาหลัง
27
469
16
73
91010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
150
11
74
91010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจนจิรา จิตรหลัง
13
121
9
75
91010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุวัฒน์ คลังข้อง
8
70
11
76
91010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย หมาดง๊ะ
9
99
8
77
91010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน บิลละเต๊ะ
11
118
8
78
91010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ
20
228
12
79
91010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง
13
130
8
80
91010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ
8
78
8
81
91010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เตาวะโต
18
264
10
82
91010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะหมาร สันนาหู
15
225
8
83
91010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ
15
211
8
84
91010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ หวาสกุล
9
131
8
85
91010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมาด หมูดงาม
9
86
8
86
91010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไลลา บินโส๊ะ
10
91
8
87
91010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม สะหมัดหานาย
15
176
8
88
91010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ
12
123
8
89
91010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา ดำเต๊ะ
46
853
27
90
91010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
13
156
8
91
91010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์กร ชำนาญเวช
11
117
8
92
91010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
14
119
9
93
91010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีหา
9
82
8
94
91010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย กิ้มติ้น
14
180
8
95
91010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย
20
182
11
96
91010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ทีปรักษพันธ์
7
84
8
97
91010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แดวากม
8
74
8
98
91010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ทิพย์รองพล
13
101
8
99
91010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฎฐ์
15
129
8
100
91010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์
18
281
10
101
91010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
19
213
11
102
91010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ สุวรรณจ่าง
10
87
8
103
91010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี
8
66
8
104
91010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง เอียดสุย
22
309
14
105
91010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลอาซิส ยาบา
10
96
8
106
91010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ ศรียาน
13
153
8
107
91010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ
20
247
11
108
91010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวัฒน์ หลงเก็ม
16
154
8
109
91010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบีดีน องศารา
28
517
16
110
91010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัดนัน อุสมา
21
257
11
111
91010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาดา นุ้ยไฉน
10
85
8
112
91010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
8
67
8
113
91010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลุกมาน หนูยาหมาด
5
42
6
114
91010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตรกร หมีนสัน
11
116
24
115
91010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยูรีย๊ะ บิสนุม
9
89
8
116
91010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ จันมา
19
341
14
117
91010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ยังสมัน
14
145
8
118
91010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หมีนคลาน
15
139
8
119
91010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี บิสนุม
12
105
8
120
91010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริ เด็นเบ็น
16
122
8
121
91010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาแอน ใจตรง
16
110
11
122
91010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
9
61
8
123
91010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
15
168
8
124
91010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สาจิ
13
153
8
125
91010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ จิหมาด
20
236
11
126
91010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
13
165
8
127
91010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
128
91010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
8
26
9
129
91010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
19
155
11
130
91010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตอเหลบ ปอหรา
8
102
8
131
91010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย
9
51
9
132
91010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกชพงศ์ เพชรอินทร์
11
96
8
133
91010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช จิ้วจวบ
12
152
8
134
91010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ เหร็มดี
13
126
8
135
91010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ
8
43
8
136
91010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะวดี ยาวาหาบ
5
29
8
137
91010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ เมืองแก้ว
9
78
8
138
91010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า
27
424
16
139
91010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เหล่าวทัญญู
10
56
8
140
91010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง
9
97
9
141
91010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
109
8
142
91010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร พงศ์สุชาติ
12
196
8
143
91010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา มิ่งมาก
18
173
11
144
91010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ มอบพิจิต
10
62
8
145
91010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ หวันสู
11
90
8
146
91010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธาริกา กุกามา
15
171
8
147
91010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ทองนาค
12
155
8
148
91010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป
13
126
8
149
91010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน กาเจ
16
214
9
150
91010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ยืนยง
24
408
18
151
91010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่
13
172
8
152
91010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญศรี สัมพันธมิตร
19
163
11
153
91010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรนุช เสียงดัง
13
189
8
154
91010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีภูมิ ชาญเดช
21
262
11
155
91010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุไลมาน ยังปากน้ำ
6
53
9
156
91010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว อินยอด
13
142
8
157
91010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง
7
66
8
158
91010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
18
228
11
159
91010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสุดา รัตนะ
14
133
8
รวม
2,351
27,718
1,561

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน