ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
92010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมน ไชยเสนีย์
กลุ่มทับเที่ยง
21
265
12
2
92010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐโชตณัฏฐ์ ขวัญเมือง
กลุ่มทับเที่ยง
13
137
8
3
92010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ มีมาก
กลุ่มวชิรมิตร
13
158
9
4
92010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาวร พราหมเภทย์
กลุ่มวชิรมิตร
8
69
8
5
92010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร ศรสงวนสกุล
กลุ่มวชิรมิตร
9
137
9
6
92010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
กลุ่มทับเที่ยง
78
1,712
48
7
92010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทยา ภักดีวานิช
กลุ่มทับเที่ยง
108
1,938
50
8
92010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก
กลุ่มทับเที่ยง
19
302
10
9
92010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ทองมีขวัญ
กลุ่มทับเที่ยง
11
106
9
10
92010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ยอดทอง
กลุ่มทับเที่ยง
18
210
11
11
92010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทับเที่ยง
5
46
9
12
92010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกตุพงษ์พันธุ์
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
13
127
8
13
92010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
20
314
12
14
92010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารัตดา บุญสุด
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
11
167
9
15
92010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
1
0
0
16
92010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรรณนิภา ไพรัตน์
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
21
313
12
17
92010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รอดคืน
กลุ่มวชิรมิตร
7
116
9
18
92010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ กังแฮ
กลุ่มวชิรมิตร
16
124
9
19
92010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ประพันธ์ เตละกุล
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
7
90
9
20
92010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล มุสิกพันธ์
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
8
91
9
21
92010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย คำนวณศิลป์
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
20
230
12
22
92010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวาลา จินดาผ่อง
กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร
12
271
14
23
92010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรมิตร
1
0
0
24
92010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ ทองประดับ
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
12
151
9
25
92010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรินทร์รัษฎ์ ทองสุข
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
12
97
9
26
92010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุญณิกา ไกรรักษ์
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
7
71
8
27
92010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงคราญ ตันธนกุล
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
14
290
11
28
92010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณศรี บัวขวัญ
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
12
166
9
29
92010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ จิตรหลัง
กลุ่มน้ำผุดโพธาราม
6
48
9
30
92010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร มุสิกพันธ์
กลุ่มน้ำผุดโพธาราม
10
59
8
31
92010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทับเที่ยง
8
87
8
32
92010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทบ ศรีเรือง
กลุ่มวชิรมิตร
8
131
9
33
92010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
11
105
9
34
92010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ อมรลักษณ์
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
9
111
9
35
92010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
0
0
0
36
92010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
กลุ่มหนองตรุด - นาท่าม
19
141
12
37
92010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬารัตน์ สุขขุม
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
5
31
9
38
92010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
6
57
9
39
92010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันดี โต๊ะดำ
กลุ่มไพรสวรรค์
11
118
9
40
92010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม เจริญลาภ
กลุ่มไพรสวรรค์
8
72
9
41
92010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
10
94
9
42
92010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ จิตบุญ
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
9
65
9
43
92010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศว
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
8
33
9
44
92010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
3
47
9
45
92010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล จงรักษ์
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
13
114
9
46
92010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉกาจ ขันชู
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
9
106
8
47
92010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ขันทกาญจน์
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
8
85
8
48
92010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
7
110
8
49
92010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
9
123
8
50
92010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชานันท์ ลันดา
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
7
63
8
51
92010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคะนึง แก้วอัมพร
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
15
165
9
52
92010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
กลุ่มทุ่งค่ายเกาะเปียะ
9
91
9
53
92010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
17
250
9
54
92010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
5
87
9
55
92010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มไพรสวรรค์
7
52
9
56
92010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร อุสหกรรม
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
17
122
12
57
92010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
11
54
9
58
92010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
10
118
9
59
92010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
19
161
12
60
92010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญญา วิเชียร
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
13
241
9
61
92010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
8
43
9
62
92010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช เกตุแทน
กลุ่มไพรสวรรค์
8
64
8
63
92010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ
กลุ่มไพรสวรรค์
8
53
8
64
92010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวพร รอดหาญ
กลุ่มไพรสวรรค์
13
128
8
65
92010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช โสธารัตน์
กลุ่มไพรสวรรค์
12
214
8
66
92010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์
กลุ่มไพรสวรรค์
8
222
8
67
92010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ลายทองสุก
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
51
982
29
68
92010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง ช่วยเรือง
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
11
101
9
69
92010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ สังขมณี
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
15
207
9
70
92010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
10
62
9
71
92010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
1
0
0
72
92010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
11
64
12
73
92010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุแสน ใจจ้อง
กลุ่มทุ่งยาว
19
178
10
74
92010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์
กลุ่มทุ่งยาว
8
74
7
75
92010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์
กลุ่มทุ่งยาว
14
141
9
76
92010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งยาว
11
90
8
77
92010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
กลุ่มทุ่งยาว
8
77
9
78
92010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพนา สมัยรัฐ
กลุ่มทุ่งยาว
11
101
9
79
92010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งยาว
8
70
8
80
92010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
กลุ่มปะเหลียน
7
45
7
81
92010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ สีนา
กลุ่มทุ่งยาว
18
410
15
82
92010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายให้ พลประสิทธิ์
กลุ่มทุ่งยาว
11
136
8
83
92010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
กลุ่มทุ่งยาว
11
124
8
84
92010108
ประถมศึกษา
นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์
กลุ่มปะเหลียน
10
99
7
85
92010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง
กลุ่มปะเหลียน
8
75
7
86
92010110
ประถมศึกษา
นายอาคม บริสุทธิ์
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
13
144
7
87
92010111
ประถมศึกษา
-
กลุ่มปะเหลียน
5
51
7
88
92010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
14
156
9
89
92010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
8
54
9
90
92010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
16
164
9
91
92010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
15
122
11
92
92010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
7
41
8
93
92010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรินทร์ เดชวรรณ
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
11
111
9
94
92010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มปะเหลียน
9
104
9
95
92010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์
กลุ่มไพรสวรรค์
6
104
9
96
92010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์ พรหมยศ
กลุ่มปะเหลียน
13
123
9
97
92010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท หูเขียว
กลุ่มปะเหลียน
29
414
18
98
92010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มปะเหลียน
17
175
12
99
92010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัสลามี หนูเบ๊ะ
กลุ่มทุ่งยาว
10
115
8
100
92010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ วรรณแรก
กลุ่มทุ่งยาว
18
195
11
101
92010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน
กลุ่มทุ่งยาว
10
80
8
102
92010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเดือนเพ็ญ อนันพัฒนกุล
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
8
29
9
103
92010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
5
31
9
104
92010130
ประถมศึกษา
-
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
5
25
8
105
92010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ พลพัง
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
9
56
9
106
92010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร โคกเขา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
9
61
9
107
92010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์
กลุ่มปะเหลียน
11
126
8
108
92010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ์ เสียมใหม
กลุ่มปะเหลียน
12
171
8
109
92010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ ฉิมเรือง
กลุ่มปะเหลียน
16
181
8
110
92010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ลักษณะพริ้ม
กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์
21
338
14
111
92010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ
กลุ่มวชิรมิตร
12
144
9
112
92010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโย ชูเดช
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
11
128
9
113
92010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
8
88
8
114
92010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชฐ นวลศรี
กลุ่มนาโยง
17
191
11
115
92010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
10
150
8
116
92010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
20
218
12
117
92010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณกมล รอดคืน
กลุ่มวชิรมิตร
16
161
9
118
92010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
25
449
18
119
92010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรักษ์ รมทอง
กลุ่มนาโยง
22
421
16
120
92010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์
กลุ่มนาโยง
15
157
9
121
92010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ รักภักดี
นาโยง
6
90
9
122
92010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
กลุ่มนาโยง
24
291
14
123
92010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาโยง
6
121
9
124
92010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ใจทน
กลุ่มนาโยง
11
121
9
125
92010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรยา ขำวิชา
กลุ่มนาโยง
5
77
9
126
92010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม ศรัทธาประยูร
กลุ่มนาโยง
12
177
9
127
92010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา สมาพงค์
กลุ่มหาดสำราญ
13
125
9
128
92010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์
กลุ่มหาดสำราญ
22
331
15
129
92010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัตน์ หูเขียว
กลุ่มหาดสำราญ
9
124
9
130
92010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหาดสำราญ
10
124
8
131
92010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ชัยมาดสิริกุล
กลุ่มหาดสำราญ
8
114
9
132
92010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหาดสำราญ
6
93
9
133
92010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหาดสำราญ
8
99
9
134
92010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เตี่ยวย่อง
กลุ่มหาดสำราญ
16
214
10
135
92010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี ฉิมเรือง
กลุ่มหาดสำราญ
12
136
9
136
92010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหาดสำราญ
11
146
9
รวม
1,738
22,260
1,341

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน