ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
กันตัง
21
294
12
2
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 2
5
58
9
3
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
0
26
4
4
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
อันดามัน
10
152
8
5
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
สพป.ตง 2
22
325
12
6
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
อันดามัน
8
107
8
7
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มอันดามัน
34
466
22
8
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทโท
บูรพาศึกษา
6
57
9
9
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
บูรพาศึกษา
16
215
12
10
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง สุนทรเต็ม
สายน้ำตรัง
10
141
9
11
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
สายน้ำตรัง
10
93
9
12
92020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
4
25
6
13
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
บูรพาศึกษา
5
35
9
14
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ดาบทอง
กันตัง 2
19
282
12
15
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา เดชทองคำ
กันตัง 2
6
65
9
16
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วงษ์มาก
อันดามัน
10
120
8
17
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
13
132
8
18
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามัน
20
216
11
19
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ จับปรั่ง
กันตัง2
14
317
16
20
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
4
98
9
21
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
กันตัง 1
17
124
12
22
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
2
36
8
23
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
กังตัง ๑
14
131
9
24
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
9
114
9
25
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
11
140
9
26
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด จังเม่ง
กันตัง2
15
354
15
27
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจียด กิตตินนทิกร
กันตัง 1
10
130
9
28
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
กันตัง2
9
107
12
29
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
4
78
9
30
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง1
4
71
9
31
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
กันตัง 2
8
62
9
32
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
สายน้ำตรัง
4
41
9
33
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
กันตัง 1
10
133
9
34
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
กันตัง 1
9
81
9
35
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
2
28
9
36
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
อันดามันเจริญวิทย์
32
522
20
37
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
สิเกา
11
129
9
38
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย สุขเจริญ
อ.สิเกา
12
115
9
39
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ บรรจงการ
สิเกา
17
147
12
40
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
สิเกา
11
181
8
41
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
สิเกา
14
198
8
42
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ชูเนตร์
อันดามันเจริญวิทย์
10
184
11
43
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต ชูชาติ
สิเกา
9
86
9
44
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
สิเกา
7
81
8
45
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมาลา ทองหนู
สิเกา
10
134
8
46
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
สิเกา
9
137
9
47
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ทองย้อย
วิจิตรอันดามัน
18
265
12
48
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชูกระชั้น
วิจิตรอันดามัน
8
77
9
49
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
สิเกา
11
155
8
50
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประเสริฐกุล
สิเกา
11
172
9
51
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
สิเกา
10
183
8
52
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
สิเกา
10
161
8
53
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
สิเกา
13
117
8
54
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ดาวังปา
สิเกา
8
96
8
55
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
สิเกา
22
334
19
56
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
สิเกา
13
164
8
57
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
วิจิตรอันดามัน
10
129
9
58
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
วิจิตรอันดามัน
7
65
9
59
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
อบค.ไม้ฝาด
15
263
10
60
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตรัง2
13
262
13
61
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ทะเลสองห้อง
10
76
9
62
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
ทะเลสองห้อง
13
336
14
63
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทะเลสองห้อง
6
84
9
64
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
ศรีตรัง
8
112
9
65
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ห้วยยอด 2
14
163
11
66
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
อุดรวิทย์
12
140
8
67
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
สพป ตรัง เขต 2
13
222
9
68
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
ศรีตรัง
14
178
7
69
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ จันดี
เสมาสามัคคี
13
124
12
70
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร หาขุน
เสมาสามัคคี
9
122
9
71
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองสาม
เสมาสามัคคี
6
93
9
72
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนนนท์ ลดารัตน์
อุดรวิทย์
13
223
8
73
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
เครือข่ายเสมาสามัคคี
15
255
12
74
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
เสมาสามัคคี
11
209
10
75
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
เสมาสามัคคี
13
198
10
76
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ห้วยยอด 1
6
88
9
77
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ทะเลสองห้อง
14
125
9
78
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกนุช โตสุข
ห้วยยอด1
6
109
9
79
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
สถานศึกษาทะเลสองห้อง
17
302
14
80
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ทะเลสองห้อง
13
136
9
81
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
ห้วยยอด 2
10
98
9
82
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ คงวัน
ห้วยยอด2
12
89
10
83
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลัย เทวบิน
ห้วยยอด2
8
76
9
84
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 2
6
51
9
85
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
ศรีตรัง
21
333
13
86
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
ห้วยยอด 1
7
97
9
87
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
ห้วยยอด 2
24
400
15
88
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา ดำเกาะ
ห้วยยอด 2
5
74
9
89
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม กลับขันธ์
เสมาสามัคคี
15
295
13
90
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด2
5
41
8
91
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
เสมาสามัคคี
18
411
15
92
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เหมนแก้ว
ห้วยยอด 2
12
139
8
93
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ห้วยยอด 2
9
64
8
94
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาตา แก้วเซ่ง
ห้วยยอด 2
17
192
11
95
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
อุดรวิทย์
14
135
9
96
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ห้วยยอด 2
14
217
9
97
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
อุดรวิทย์
10
81
9
98
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นกแก้ว
สถานศึกษาอุดรวิทย์
15
332
14
99
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ห้วยยอด1
39
864
29
100
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พิรามวิทวัส
วังวิเศษ กลุ่มวิเศษวิทย์
26
612
20
101
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
วังวิเศษ
10
61
9
102
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
วังวิเศษ
15
191
8
103
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิเศษวิทย์
8
122
9
104
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วังวิเศษ
7
61
8
105
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
วิเศษวิทย์
28
508
18
106
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
วิเศษวิทย์
5
69
9
107
92020135
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภโชค สินกั้ง
วิเศษวิทย์
10
63
9
108
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม วัดโคก
วิเศษวิทย์
8
74
9
109
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
วังวิเศษ
9
91
9
110
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สัญวงศ์
วังวิเศษ
7
105
9
111
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคลือบ เผือกจีน
วังวิเศษ
23
244
12
112
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วังวิเศษ
10
136
8
113
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังวิเศษ
10
123
9
114
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
วังวิเศษ
53
1,110
34
115
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
กลุ่มโรงเรียนวังวิเศษ
23
399
16
116
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
โรงเรียนวังวิ เศษ
11
133
8
117
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส เจ้ยทองศรี
วังวิเศษ
13
218
10
118
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
วังวิเศษ
34
674
25
119
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แกล้วกล้า
รัษฎา
13
214
8
120
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
รัษฏา
10
128
9
121
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิกานต์ ส่งแสง
รัษฎาผดุงวิทย์
9
103
8
122
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สามัคคี
รัษฎา
16
200
9
123
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ กองแก้ว
รัษฎาผดุงวิทย์
16
152
12
124
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาผดุงวิทย์
7
84
8
125
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาเรืองวิทย์
5
75
9
126
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
รัษฎา
6
64
9
127
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย เกิดภิบาล
อำเภอรัษฎา
28
489
17
128
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
11
94
9
129
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
รัษฎา
12
104
11
130
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาผดุงวิทย์
9
125
9
131
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
รัษฏาผดุงวิทย์
11
243
9
132
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
Ratsada
11
155
9
133
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
2
51
9
134
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
รัษฎา
7
113
9
135
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต แก้วระยับ
รัษาฎาเรืองวิทย์
40
663
26
136
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ จอมเมือง
อำเภอรัษฎา
10
135
8
รวม
1,701
24,760
1,459

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน