ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
92020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอ้าน กูมุดา
กันตัง 1
4
40
8
2
92020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
1
17
7
3
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
กันตัง
17
294
12
4
92020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
3
22
8
5
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 2
5
58
9
6
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
0
26
4
7
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
11
152
8
8
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
สพป.ตง 2
22
325
12
9
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
อันดามัน
9
107
8
10
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มอันดามัน
33
466
22
11
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทโท
บูรพาศึกษา
5
57
9
12
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
บูรพาศึกษา
16
215
12
13
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง สุนทรเต็ม
สายน้ำตรัง
10
141
9
14
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
กันตัง2
5
93
9
15
92020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
4
25
6
16
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
บูรพาศึกษา
5
35
9
17
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ดาบทอง
กันตัง 2
18
282
12
18
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเพลิน ชุมพล
กันตัง 2
6
65
9
19
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วงษ์มาก
อันดามัน
9
120
8
20
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
13
132
8
21
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามัน
18
216
11
22
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ จับปรั่ง
กันตัง2
13
317
16
23
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
6
98
9
24
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
กันตัง 1
13
124
12
25
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ วัฒนสิน
กันตัง 1
6
36
8
26
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
กังตัง ๑
12
131
9
27
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
9
114
9
28
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
140
9
29
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด จังเม่ง
กันตัง2
15
354
15
30
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจียด กิตตินนทิกร
กันตัง 1
10
130
9
31
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
กันตัง2
13
107
12
32
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
4
78
9
33
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง1
4
71
9
34
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
กันตัง 2
7
62
9
35
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายน้ำตรัง
3
41
9
36
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
กันตัง 1
9
133
9
37
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
กันตัง 1
5
81
9
38
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
2
28
9
39
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
อันดามันเจริญวิทย์
32
522
20
40
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
สิเกา
11
129
9
41
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย สุขเจริญ
อ.สิเกา
12
115
9
42
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ บรรจงการ
สิเกา
17
147
12
43
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
สิเกา
12
181
8
44
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
สิเกา
14
198
8
45
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ชูเนตร์
อันดามันเจริญวิทย์
14
184
11
46
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต ชูชาติ
สิเกา
9
86
9
47
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
สิเกา
6
81
8
48
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมาลา ทองหนู
สิเกา
11
134
8
49
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
สิเกา
11
137
9
50
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ทองย้อย
วิจิตรอันดามัน
17
265
12
51
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชูกระชั้น
วิจิตรอันดามัน
7
77
9
52
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
สิเกา
11
155
8
53
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประเสริฐกุล
สิเกา
11
172
9
54
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
สิเกา
10
183
8
55
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
สิเกา
9
161
8
56
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
สิเกา
13
117
8
57
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ดาวังปา
สิเกา
8
96
8
58
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
สิเกา
19
334
19
59
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
สิเกา
13
164
8
60
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
วิจิตรอันดามัน
10
129
9
61
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
วิจิตรอันดามัน
7
65
9
62
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
อบค.ไม้ฝาด
14
263
10
63
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา เดชทองคำ
ตรัง2
20
262
13
64
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ทะเลสองห้อง
10
76
9
65
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
ทะเลสองห้อง
14
336
14
66
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทะเลสองห้อง
6
84
9
67
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
ศรีตรัง
8
112
9
68
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ห้วยยอด 2
14
163
11
69
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
อุดรวิทย์
11
140
8
70
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
สพป ตรัง เขต 2
14
222
9
71
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
ศรีตรัง
13
178
7
72
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ จันดี
เสมาสามัคคี
12
124
12
73
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร หาขุน
เสมาสามัคคี
9
122
9
74
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองสาม
เสมาสามัคคี
6
93
9
75
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนนนท์ ลดารัตน์
อุดรวิทย์
13
223
8
76
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
เครือข่ายเสมาสามัคคี
17
255
12
77
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
เสมาสามัคคี
11
209
10
78
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
เสมาสามัคคี
13
198
10
79
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ห้วยยอด 1
6
88
9
80
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ทะเลสองห้อง
14
125
9
81
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกนุช โตสุข
ห้วยยอด1
6
109
9
82
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
สถานศึกษาทะเลสองห้อง
16
302
14
83
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ทะเลสองห้อง
12
136
9
84
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
ห้วยยอด 2
10
98
9
85
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ คงวัน
ห้วยยอด2
14
89
10
86
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลัย เทวบิน
ห้วยยอด2
10
76
9
87
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 2
6
51
9
88
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
ศรีตรัง
19
333
13
89
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
ห้วยยอด 1
6
97
9
90
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
ห้วยยอด 2
15
400
15
91
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา ดำเกาะ
ห้วยยอด 2
6
74
9
92
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม กลับขันธ์
เสมาสามัคคี
15
295
13
93
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ธานีรัตน์
ห้วยยอด2
5
41
8
94
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
เสมาสามัคคี
18
411
15
95
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เหมนแก้ว
ห้วยยอด 2
12
139
8
96
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ห้วยยอด 2
9
64
8
97
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาตา แก้วเซ่ง
ห้วยยอด 2
17
192
11
98
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
อุดรวิทย์
14
135
9
99
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ห้วยยอด 2
14
217
9
100
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
อุดรวิทย์
9
81
9
101
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นกแก้ว
สถานศึกษาอุดรวิทย์
13
332
14
102
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ห้วยยอด1
38
864
29
103
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พิรามวิทวัส
วังวิเศษ กลุ่มวิเศษวิทย์
27
612
20
104
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
วังวิเศษ
5
61
9
105
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
วังวิเศษ
12
191
8
106
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
วิเศษวิทย์
10
122
9
107
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วังวิเศษ
6
61
8
108
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
วิเศษวิทย์
21
508
18
109
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
วิเศษวิทย์
5
69
9
110
92020135
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภโชค สินกั้ง
วิเศษวิทย์
11
63
9
111
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม วัดโคก
วิเศษวิทย์
6
74
9
112
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
วังวิเศษ
9
91
9
113
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สัญวงศ์
วังวิเศษ
6
105
9
114
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคลือบ เผือกจีน
วังวิเศษ
22
244
12
115
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วังวิเศษ
11
136
8
116
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหิม ช่วยมี
วังวิเศษ
10
123
9
117
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
วังวิเศษ
55
1,110
34
118
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
กลุ่มโรงเรียนวังวิเศษ
23
399
16
119
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
โรงเรียนวังวิ เศษ
11
133
8
120
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส เจ้ยทองศรี
วังวิเศษ
13
218
10
121
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
วังวิเศษ
33
674
25
122
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แกล้วกล้า
รัษฎา
13
214
8
123
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
รัษฏา
10
128
9
124
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิกานต์ ส่งแสง
รัษฎาผดุงวิทย์
9
103
8
125
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สามัคคี
รัษฎา
15
200
9
126
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ กองแก้ว
รัษฎาผดุงวิทย์
15
152
12
127
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ
รัษฎาผดุงวิทย์
9
84
8
128
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
รัษฎาเรืองวิทย์
6
75
9
129
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
รัษฎา
6
64
9
130
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย เกิดภิบาล
อำเภอรัษฎา
28
489
17
131
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ นุ่นเอียด
รัษฎา
11
94
9
132
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
รัษฎา
13
104
11
133
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาผดุงวิทย์
9
125
9
134
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
รัษฏาผดุงวิทย์
11
243
9
135
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์
Ratsada
12
155
9
136
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี สัตยากูล
รัษฎา
4
51
9
137
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
รัษฎา
7
113
9
138
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต แก้วระยับ
รัษาฎาเรืองวิทย์
37
663
26
139
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ จอมเมือง
อำเภอรัษฎา
10
135
8
รวม
1,671
24,760
1,459

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]