ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1092140074
92020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอ้าน กูมุดา
กันตัง 1
2
1092140077
92020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
3
1092140078
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
กันตัง
4
1092140079
92020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
5
1092140069
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร นันตสินธุ์
กันตัง 2
6
1092140070
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
7
1092140071
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
8
1092140065
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
สพป.ตง 2
9
1092140067
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
อันดามัน
10
1092140068
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มอันดามัน
11
1092140053
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทโท
บูรพาศึกษา
12
1092140055
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
กันตัง 1
13
1092140082
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง สุนทรเต็ม
กันตัง 2
14
1092140083
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
กันตัง2
15
1092140096
92020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
16
1092140089
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
บูรพาศึกษา
17
1092140090
92020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง1
18
1092140091
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ดาบทอง
กันตัง 2
19
1092140097
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเพลิน ชุมพล
กันตัง 2
20
1092140066
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วงษ์มาก
อันดามัน
21
1092140072
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
22
1092140064
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามัน
23
1092140085
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ จับปรั่ง
กันตัง2
24
1092140087
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
25
1092140056
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
กันตัง 1
26
1092140057
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ วัฒนสิน
กันตัง 1
27
1092140076
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
กังตัง ๑
28
1092140060
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
29
1092140063
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
30
1092140062
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด จังเม่ง
กันตัง2
31
1092140094
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจียด กิตตินนทิกร
กันตัง 1
32
1092140093
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
กันตัง2
33
1092140058
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลเลี่ยม คงเรือง
กันตัง 1
34
1092140059
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญกุล
กันตัง1
35
1092140095
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
กันตัง 2
36
1092140080
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายน้ำตรัง
37
1092140075
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
กันตัง 1
38
1092140073
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
กันตัง 1
39
1092140054
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
40
1092140198
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
อันดามันเจริญวิทย์
41
1092140199
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน โข้ยนึ่ง
สิเกา
42
1092140201
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อ.สิเกา
43
1092140202
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ บรรจงการ
สิเกา
44
1092140203
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
สิเกา
45
1092140196
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
สิเกา
46
1092140197
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามันเจริญวิทย์
47
1092140220
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต ชูชาติ
สิเกา
48
1092140194
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
สิเกา
49
1092140195
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมาลา ทองหนู
สิเกา
50
1092140205
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
สิเกา
51
1092140206
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ทองย้อย
วิจิตรอันดามัน
52
1092140207
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชูกระชั้น
วิจิตรอันดามัน
53
1092140211
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
สิเกา
54
1092140213
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประเสริฐกุล
สิเกา
55
1092140214
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
สิเกา
56
1092140215
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
สิเกา
57
1092140216
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
สิเกา
58
1092140217
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ดาวังปา
สิเกา
59
1092140219
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
สิเกา
60
1092140212
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
สิเกา
61
1092140218
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
วิจิตรอันดามัน
62
1092140209
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิจิตรอันดามัน
63
1092140210
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
อบค.ไม้ฝาด
64
1092140105
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา เดชทองคำ
ตรัง2
65
1092140106
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ทะเลสองห้อง
66
1092140116
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
ทะเลสองห้อง
67
1092140112
92020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 1
68
1092140113
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทะเลสองห้อง
69
1092140107
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
ศรีตรัง
70
1092140126
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิสา บรรจงการ
ห้วยยอด 2
71
1092140125
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
อุดรวิทย์
72
1092140123
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
สพป ตรัง เขต 2
73
1092140137
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
ห้วยยอด2
74
1092140148
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ จันดี
เสมาสามัคคี
75
1092140149
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 1
76
1092140150
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองสาม
เสมาสามัคคี
77
1092140130
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนนนท์ ลดารัตน์
อุดรวิทย์
78
1092140141
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
เครือข่ายเสมาสามัคคี
79
1092140143
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
เสมาสามัคคี
80
1092140146
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
เสมาสามัคคี
81
1092140147
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ห้วยยอด 1
82
1092140102
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ทะเลสองห้อง
83
1092140103
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกนุช โตสุข
ห้วยยอด1
84
1092140098
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
ทะเลสองห้อง
85
1092140099
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทะเลสองห้อง
86
1092140135
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
ห้วยยอด 2
87
1092140133
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ คงวัน
ห้วยยอด2
88
1092140138
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลัย เทวบิน
ห้วยยอด2
89
1092140109
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 2
90
1092140110
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
ศรีตรัง
91
1092140111
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
ห้วยยอด 1
92
1092140131
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
ห้วยยอด 2
93
1092140132
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา ดำเกาะ
ห้วยยอด 2
94
1092140142
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม กลับขันธ์
เสมาสามัคคี
95
1092140140
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ธานีรัตน์
ห้วยยอด2
96
1092140139
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
เสมาสามัคคี
97
1092140127
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เหมนแก้ว
ห้วยยอด 2
98
1092140128
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 2
99
1092140120
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาตา แก้วเซ่ง
ห้วยยอด 2
100
1092140121
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
อุดรวิทย์
101
1092140122
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ห้วยยอด 2
102
1092140118
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
อุดรวิทย์
103
1092140115
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นกแก้ว
สถานศึกษาอุดรวิทย์
104
1092140114
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ห้วยยอด1
105
1092140263
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พิรามวิทวัส
วังวิเศษ กลุ่มวิเศษวิทย์
106
1092140264
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
วังวิเศษ
107
1092140265
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
วังวิเศษ
108
1092140270
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
109
1092140271
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วังวิเศษ
110
1092140272
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
วิเศษวิทย์
111
1092140268
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
วิเศษวิทย์
112
1092140269
92020135
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภโชค สินกั้ง
วิเศษวิทย์
113
1092140266
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม วัดโคก
วิเศษวิทย์
114
1092140280
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
วังวิเศษ
115
1092140276
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังวิเศษ
116
1092140279
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคลือบ เผือกจีน
วังวิเศษ
117
1092140267
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วังวิเศษ
118
1092140273
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหิม ช่วยมี
วังวิเศษ
119
1092140275
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
วังวิเศษ
120
1092140274
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
-
121
1092140278
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
โรงเรียนวังวิ เศษ
122
1092140277
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส เจ้ยทองศรี
วังวิเศษ
123
1092140281
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
วังวิเศษ
124
1092140304
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ธุระ
รัษฎา
125
1092140312
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
รัษฏา
126
1092140318
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิกานต์ ส่งแสง
รัษฎาผดุงวิทย์
127
1092140319
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สามัคคี
รัษฎา
128
1092140306
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ กองแก้ว
รัษฎาผดุงวิทย์
129
1092140307
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ
รัษฎาผดุงวิทย์
130
1092140313
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
รัษฎาเรืองวิทย์
131
1092140305
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
132
1092140302
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย เกิดภิบาล
อำเภอรัษฎา
133
1092140303
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แกล้วกล้า
รัษฎา
134
1092140314
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
รัษฎา
135
1092140315
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม วรตันติ
รัษฎาผดุงวิทย์
136
1092140316
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
รัษฏาผดุงวิทย์
137
1092140317
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์
Ratsada
138
1092140310
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี สัตยากูล
รัษฎา
139
1092140311
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
รัษฎา
140
1092140308
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต แก้วระยับ
รัษาฎาเรืองวิทย์
141
1092140309
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ จอมเมือง
อำเภอรัษฎา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]