ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
92020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอ้าน กูมุดา
กันตัง 1
4
51
8
2
92020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
2
26
7
3
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
กันตัง
18
257
11
4
92020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
4
30
8
5
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร นันตสินธุ์
กันตัง 2
5
60
8
6
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
0
27
4
7
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
11
162
8
8
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
สพป.ตง 2
23
311
12
9
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
9
92
8
10
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มอันดามัน
31
491
20
11
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทโท
บูรพาศึกษา
5
59
8
12
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
บูรพาศึกษา
17
225
11
13
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง สุนทรเต็ม
สายน้ำตรัง
10
130
8
14
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
กันตัง2
4
89
8
15
92020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
5
33
8
16
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
บูรพาศึกษา
5
40
8
17
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ดาบทอง
กันตัง 2
19
264
11
18
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเพลิน ชุมพล
กันตัง 2
6
82
8
19
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วงษ์มาก
อันดามัน
10
114
8
20
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
13
143
8
21
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามัน
18
261
11
22
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ จับปรั่ง
กันตัง2
13
336
16
23
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
6
100
8
24
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
กันตัง 1
13
138
11
25
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ วัฒนสิน
กันตัง 1
6
39
8
26
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
กังตัง ๑
13
124
8
27
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
10
114
8
28
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
118
8
29
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด จังเม่ง
กันตัง2
15
317
15
30
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจียด กิตตินนทิกร
กันตัง 1
9
122
8
31
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
กันตัง2
13
111
11
32
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลเลี่ยม คงเรือง
กันตัง 1
5
80
8
33
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญกุล
กันตัง1
5
73
8
34
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
กันตัง 2
8
49
8
35
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สายน้ำตรัง
3
37
8
36
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
กันตัง 1
9
110
8
37
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
กันตัง 1
7
94
8
38
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
2
29
8
39
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
อันดามันเจริญวิทย์
32
513
20
40
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
สิเกา
10
121
8
41
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย สุขเจริญ
อ.สิเกา
12
125
8
42
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ บรรจงการ
สิเกา
18
149
11
43
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
สิเกา
12
179
8
44
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
สิเกา
15
177
8
45
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ชูเนตร์
อันดามันเจริญวิทย์
14
181
11
46
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต ชูชาติ
สิเกา
9
81
8
47
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
สิเกา
6
82
8
48
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมาลา ทองหนู
สิเกา
10
135
8
49
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
สิเกา
11
145
8
50
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ทองย้อย
วิจิตรอันดามัน
17
231
11
51
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชูกระชั้น
วิจิตรอันดามัน
6
75
8
52
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
สิเกา
10
157
8
53
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประเสริฐกุล
สิเกา
11
182
8
54
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
สิเกา
8
182
8
55
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
สิเกา
9
158
8
56
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
สิเกา
14
123
8
57
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ดาวังปา
สิเกา
9
95
8
58
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
สิเกา
19
343
18
59
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
สิเกา
14
170
8
60
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
วิจิตรอันดามัน
9
130
8
61
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
วิจิตรอันดามัน
7
69
8
62
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
อบค.ไม้ฝาด
14
235
10
63
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา เดชทองคำ
ตรัง2
20
261
11
64
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ทะเลสองห้อง
10
64
8
65
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
ทะเลสองห้อง
14
319
14
66
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทะเลสองห้อง
5
96
8
67
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
ศรีตรัง
8
106
8
68
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิสา บรรจงการ
ห้วยยอด 2
15
157
11
69
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
อุดรวิทย์
12
144
8
70
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
สพป ตรัง เขต 2
16
205
8
71
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
ศรีตรัง
13
163
7
72
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ จันดี
เสมาสามัคคี
15
132
11
73
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร หาขุน
ห้วยยอด 1
9
122
8
74
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองสาม
เสมาสามัคคี
6
102
8
75
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนนนท์ ลดารัตน์
อุดรวิทย์
14
226
9
76
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
เครือข่ายเสมาสามัคคี
15
226
11
77
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
เสมาสามัคคี
10
237
10
78
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
เสมาสามัคคี
13
171
9
79
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ห้วยยอด 1
7
87
8
80
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ทะเลสองห้อง
12
119
8
81
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกนุช โตสุข
ห้วยยอด1
6
102
8
82
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
สถานศึกษาทะเลสองห้อง
19
312
14
83
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ทะเลสองห้อง
13
142
8
84
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
ห้วยยอด 2
10
104
8
85
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ คงวัน
ห้วยยอด2
11
110
10
86
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลัย เทวบิน
ห้วยยอด2
9
82
8
87
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด 2
6
47
8
88
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
ศรีตรัง
20
343
12
89
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
ห้วยยอด 1
6
91
8
90
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
ห้วยยอด 2
16
334
13
91
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา ดำเกาะ
ห้วยยอด 2
7
58
8
92
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม กลับขันธ์
เสมาสามัคคี
14
309
13
93
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ธานีรัตน์
ห้วยยอด2
5
49
8
94
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
เสมาสามัคคี
18
377
12
95
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เหมนแก้ว
ห้วยยอด 2
12
136
8
96
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ห้วยยอด 2
8
57
8
97
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาตา แก้วเซ่ง
ห้วยยอด 2
18
189
11
98
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
อุดรวิทย์
13
123
8
99
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ห้วยยอด 2
15
208
8
100
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
อุดรวิทย์
9
65
8
101
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นกแก้ว
สถานศึกษาอุดรวิทย์
15
308
11
102
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ห้วยยอด1
39
821
24
103
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พิรามวิทวัส
วังวิเศษ กลุ่มวิเศษวิทย์
31
557
19
104
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
วังวิเศษ
6
61
8
105
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
วังวิเศษ
11
184
8
106
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
วิเศษวิทย์
10
127
8
107
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วังวิเศษ
7
69
8
108
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
วิเศษวิทย์
22
442
16
109
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
วิเศษวิทย์
5
65
8
110
92020135
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภโชค สินกั้ง
วิเศษวิทย์
11
79
9
111
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม วัดโคก
วิเศษวิทย์
6
71
8
112
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
วังวิเศษ
10
80
8
113
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังวิเศษ
7
105
8
114
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคลือบ เผือกจีน
วังวิเศษ
20
262
11
115
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วังวิเศษ
11
128
8
116
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหิม ช่วยมี
วังวิเศษ
10
123
8
117
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
วังวิเศษ
50
1,057
32
118
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
กลุ่มโรงเรียนวังวิเศษ
21
384
15
119
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
โรงเรียนวังวิ เศษ
13
139
8
120
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส เจ้ยทองศรี
วังวิเศษ
13
206
9
121
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
วังวิเศษ
30
590
24
122
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ธุระ
รัษฎา
14
203
8
123
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
รัษฏา
10
115
8
124
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิกานต์ ส่งแสง
รัษฎาผดุงวิทย์
8
98
8
125
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สามัคคี
รัษฎา
15
184
8
126
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ กองแก้ว
รัษฎาผดุงวิทย์
14
156
11
127
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ
รัษฎาผดุงวิทย์
9
84
8
128
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
รัษฎาเรืองวิทย์
7
74
8
129
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
5
60
8
130
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย เกิดภิบาล
อำเภอรัษฎา
26
492
20
131
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แกล้วกล้า
รัษฎา
13
99
8
132
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
รัษฎา
13
105
11
133
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม วรตันติ
รัษฎาผดุงวิทย์
10
124
8
134
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
รัษฏาผดุงวิทย์
11
241
8
135
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์
Ratsada
12
159
8
136
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี สัตยากูล
รัษฎา
4
53
8
137
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
รัษฎา
9
105
8
138
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต แก้วระยับ
รัษาฎาเรืองวิทย์
33
614
26
139
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ จอมเมือง
อำเภอรัษฎา
10
139
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]