ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
กันตัง
21
345
12
2
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 2
5
51
8
3
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
0
29
5
4
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
อันดามัน
12
122
8
5
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
สพป.ตง 2
22
300
11
6
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
อันดามัน
8
133
8
7
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มอันดามัน
33
413
22
8
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทโท
บูรพาศึกษา
6
54
9
9
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
บูรพาศึกษา
18
207
12
10
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง สุนทรเต็ม
สายน้ำตรัง
10
140
9
11
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
สายน้ำตรัง
10
76
9
12
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
บูรพาศึกษา
5
33
9
13
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ดาบทอง
กันตัง 2
23
342
13
14
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา เดชทองคำ
กันตัง 2
6
55
9
15
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วงษ์มาก
อันดามัน
10
110
9
16
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
13
137
8
17
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อันดามัน
19
213
11
18
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเพลิน ชุมพล
กันตัง2
13
309
16
19
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง2
4
101
9
20
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
กันตัง 1
17
125
12
21
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
2
39
8
22
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
กังตัง ๑
14
127
9
23
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อันดามัน
10
100
9
24
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
11
135
9
25
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด จังเม่ง
กันตัง2
16
344
15
26
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจียด กิตตินนทิกร
กันตัง 1
10
132
9
27
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
กันตัง2
12
95
12
28
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง 1
4
75
9
29
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง1
4
71
9
30
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
กันตัง 2
8
71
9
31
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
สายน้ำตรัง
4
39
9
32
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
กันตัง 1
11
127
9
33
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
กันตัง 1
9
80
9
34
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กันตัง
2
26
9
35
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
อันดามันเจริญวิทย์
33
508
19
36
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
สิเกา
10
120
9
37
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย สุขเจริญ
อ.สิเกา
12
122
9
38
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ ดาวังปา
สิเกา
17
148
12
39
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
สิเกา
11
177
8
40
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
สิเกา
14
208
9
41
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ชูเนตร์
อันดามันเจริญวิทย์
10
194
12
42
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต ชูชาติ
สิเกา
9
86
9
43
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
สิเกา
7
73
8
44
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมาลา ทองหนู
สิเกา
10
129
8
45
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
สิเกา
10
128
9
46
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา ทองย้อย
วิจิตรอันดามัน
18
328
12
47
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ชูกระชั้น
วิจิตรอันดามัน
8
75
9
48
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
สิเกา
11
164
8
49
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประเสริฐกุล
สิเกา
11
166
9
50
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
สิเกา
11
186
8
51
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
สิเกา
10
145
8
52
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
สิเกา
13
115
8
53
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิเกา
7
88
8
54
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
สิเกา
22
351
19
55
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
สิเกา
13
155
8
56
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
วิจิตรอันดามัน
11
122
9
57
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
วิจิตรอันดามัน
7
67
9
58
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
อบค.ไม้ฝาด
16
276
12
59
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตรัง2
13
262
12
60
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ทะเลสองห้อง
10
90
9
61
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
ทะเลสองห้อง
16
311
14
62
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี สัตยากูล
ทะเลสองห้อง
11
81
9
63
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
ศรีตรัง
7
124
9
64
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
ห้วยยอด 2
15
155
12
65
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรวิทย์
11
127
8
66
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
สพป ตรัง เขต 2
13
195
9
67
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
ศรีตรัง
12
193
8
68
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เสมาสามัคคี
12
127
12
69
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร หาขุน
เสมาสามัคคี
9
121
9
70
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจริต ทองสาม
เสมาสามัคคี
6
93
9
71
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนนนท์ ลดารัตน์
อุดรวิทย์
14
218
8
72
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
เครือข่ายเสมาสามัคคี
17
245
12
73
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
เสมาสามัคคี
13
190
9
74
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
เสมาสามัคคี
13
185
10
75
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ห้วยยอด 1
7
87
9
76
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ทะเลสองห้อง
14
131
9
77
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกนุช โตสุข
ห้วยยอด1
9
112
9
78
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ จันดี
สถานศึกษาทะเลสองห้อง
16
279
10
79
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ทะเลสองห้อง
13
143
9
80
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
ห้วยยอด 2
10
84
9
81
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ คงวัน
ห้วยยอด2
12
99
10
82
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลัย เทวบิน
ห้วยยอด2
8
59
8
83
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ ปานสังข์
ห้วยยอด 2
7
60
9
84
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
ศรีตรัง
21
323
13
85
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
ห้วยยอด 1
6
101
9
86
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
ห้วยยอด 2
24
419
17
87
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวนา มีมาก
ห้วยยอด 2
9
66
9
88
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม กลับขันธ์
เสมาสามัคคี
15
281
13
89
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยอด2
5
52
8
90
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
เสมาสามัคคี
18
411
15
91
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เหมนแก้ว
ห้วยยอด 2
12
145
8
92
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ห้วยยอด 2
9
66
8
93
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาตา แก้วเซ่ง
ห้วยยอด 2
16
182
11
94
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
อุดรวิทย์
15
150
9
95
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ห้วยยอด 2
13
223
9
96
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
อุดรวิทย์
10
82
9
97
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นกแก้ว
สถานศึกษาอุดรวิทย์
15
307
13
98
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ห้วยยอด1
41
871
28
99
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พิรามวิทวัส
วังวิเศษ กลุ่มวิเศษวิทย์
26
586
21
100
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
วังวิเศษ
11
81
9
101
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
วังวิเศษ
15
200
8
102
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิเศษวิทย์
8
133
9
103
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วังวิเศษ
7
50
8
104
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
วิเศษวิทย์
29
532
18
105
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
วิเศษวิทย์
5
66
9
106
92020135
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภโชค สินกั้ง
วิเศษวิทย์
10
56
9
107
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม วัดโคก
วิเศษวิทย์
7
66
9
108
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
วังวิเศษ
9
92
9
109
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สัญวงศ์
วังวิเศษ
7
92
9
110
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคลือบ เผือกจีน
วังวิเศษ
23
234
12
111
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
วังวิเศษ
10
131
8
112
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังวิเศษ
10
121
9
113
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
วังวิเศษ
55
1,116
33
114
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
กลุ่มโรงเรียนวังวิเศษ
23
395
16
115
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
โรงเรียนวังวิ เศษ
11
152
8
116
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส เจ้ยทองศรี
วังวิเศษ
14
194
9
117
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
วังวิเศษ
35
682
24
118
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แกล้วกล้า
รัษฎา
14
210
8
119
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
รัษฏา
10
138
9
120
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิกานต์ ส่งแสง
รัษฎาผดุงวิทย์
9
100
8
121
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สามัคคี
รัษฎา
16
190
9
122
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ กองแก้ว
รัษฎาผดุงวิทย์
16
139
12
123
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาผดุงวิทย์
7
77
8
124
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาเรืองวิทย์
5
73
9
125
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
รัษฎา
11
76
9
126
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย เกิดภิบาล
อำเภอรัษฎา
25
447
16
127
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
11
77
9
128
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
รัษฎา
12
104
11
129
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎาผดุงวิทย์
10
119
9
130
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
รัษฏาผดุงวิทย์
12
232
9
131
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
Ratsada
11
168
9
132
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัษฎา
4
48
9
133
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
รัษฎา
7
137
9
134
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต แก้วระยับ
รัษาฎาเรืองวิทย์
40
664
29
135
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ จอมเมือง
อำเภอรัษฎา
10
133
8
รวม
1,736
24,448
1,429

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน