ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
93010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
เมืองสวรรค์
11
121
9
2
93010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ขวัญสกุล
เมืองเก่า
10
205
9
3
93010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ทับชุม
เมืองเก่าพัทลุง
11
202
8
4
93010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง
เมืองเก่าพัทลุง
6
82
9
5
93010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีบุญญา ย่องบุตร
เมืองเก่าพัทลุง
5
49
9
6
93010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ นวลแก้ว
เมืองสวรรค์
84
1,610
45
7
93010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร มาตรชมภู
เมืองเก่าพัทลุง
9
65
8
8
93010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม
เมืองเก่าพัทลุง
15
142
9
9
93010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง
เมืองเก่าพัทลุง
8
71
8
10
93010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโชติ วิเวกอรุณ
เมืองเก่าพัทลุง
9
146
8
11
93010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัฒน์ ทองเกต
เมืองเก่าพัทลุง
5
60
9
12
93010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใหม่วุ่น
เมืองเก่าพัทลุง
6
57
9
13
93010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนี พลเพชร
เมืองทักษิณ
5
83
8
14
93010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อลาภ ชูสังข์เพชร
เมืองทักษิณ
6
54
8
15
93010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง
เมืองทักษิณ
8
75
9
16
93010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญกลาง
เมืองทักษิณ
13
145
8
17
93010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชื่นจิตร แก้วสุข
เมืองทักษิณ
7
48
9
18
93010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสวรรค์
5
56
9
19
93010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณี จันทร์เกื้อ
เมืองสวรรค์
6
64
9
20
93010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองทักษิณ
4
70
8
21
93010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา สารรักษ์
เมืองทักษิณ
6
61
8
22
93010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองทักษิณ
6
109
8
23
93010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพิกา อักษรสว่าง
เมืองทักษิณ
16
191
11
24
93010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยสิริ หมวกสุข
เมืองทักษิณ
9
99
9
25
93010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีชัย
เมืองทักษิณ
8
62
9
26
93010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูกิจกร เทพทวี
เมืองสวรรค์
4
11
4
27
93010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์
เมืองสวรรค์
6
86
8
28
93010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก อ่อนคง
เมืองสวรรค์
8
122
8
29
93010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี นามวงษ์
เมืองสวรรค์
7
104
8
30
93010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองคุณ สังขมณีวงศ์
เมืองสวรรค์
7
105
9
31
93010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองทักษิณ
3
29
6
32
93010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา แสงขาว
เมืองทักษิณ
9
170
9
33
93010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีสุวรรณ
เมืองเก่า
4
27
8
34
93010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี บุญปล้อง
เมืองเก่า
5
37
9
35
93010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
เมืองเก่าพัทลุง
15
124
12
36
93010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หนูอินทร์
เมืองเก่าพัทลุง
7
110
8
37
93010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา พรหมแก้ว
ควนขนุน
15
212
11
38
93010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
ควนขนุน
13
169
9
39
93010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ทองเอียด
ควนขนุน
11
229
8
40
93010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์
ควนขนุน
10
117
8
41
93010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ควนขนุน
13
120
12
42
93010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ฤทธิ์คง
จตุรมิตร
11
196
8
43
93010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
จตุรมิตร
5
52
8
44
93010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ อินทองแก้ว
จตุรมิตร
14
189
8
45
93010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ควนขนุน
7
30
8
46
93010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ บัวทองเรือง
ควนขนุน
39
965
31
47
93010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองจินดา
ควนขนุน
9
119
8
48
93010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
ไตรภาคี
19
379
11
49
93010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ชูบัว
ไตรภาคี
17
252
11
50
93010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรุณี ศรีทองช่วย
ไตรภาคี
4
42
9
51
93010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ชาญทะเล
ไตรภาคี
8
62
8
52
93010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
3
29
7
53
93010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
3
36
8
54
93010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง ทองขุนดำ
จตุรมิตร
10
244
9
55
93010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจารณ์ อนุมณี
จตุรมิตร
15
184
11
56
93010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
6
87
8
57
93010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ พงศ์วิทยารักษ์
ควนขนุน
7
89
8
58
93010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิเพ็ญ บุญช่วย
ควนขนุน
10
114
8
59
93010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนายุทธ คำเกลี้ยง
ควนขนุน
7
88
8
60
93010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ถีระวงค์
ควนขนุน
16
177
11
61
93010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกรม คงจันทร์
จตุรมิตร
4
42
8
62
93010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
7
57
8
63
93010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิน ผอมนุ่ม
จตุรมิตร
9
96
8
64
93010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย จันทรเดช
จตุรมิตร
7
78
12
65
93010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน ชูทอง
ไตรภาคี
9
85
8
66
93010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บัวศรีแก้ว
ไตรภาคี
11
273
8
67
93010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี
ไตรภาคี
13
148
12
68
93010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
2
43
9
69
93010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
7
82
8
70
93010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราพร หนูปักขิณ
จตุรมิตร
4
57
8
71
93010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
จตุรมิตร
9
132
8
72
93010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ นิ่มนวล
ไตรภาคี
5
22
7
73
93010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดยิ่ง มากแก้ว
ไตรภาคี
9
167
8
74
93010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรวย พงศ์ประยูร
ไตรภาคี
16
157
11
75
93010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล
ไตรภาคี
9
87
8
76
93010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี พงศ์จันทร์เสถียร
ไตรภาคี
6
65
9
77
93010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช รัตนพันธ์
ควนขนุน
14
234
11
78
93010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ คงนาลึก
ควนขนุน
13
112
11
79
93010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเดช สุกหอม
ศรีบรรพต
23
357
12
80
93010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบรรพต
10
135
9
81
93010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศิริชุม
ศรีบรรพต
7
113
9
82
93010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร
ศรีบรรพต
7
61
9
83
93010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมอัตต์ ทองเพชร
ศรีบรรพต
12
121
8
84
93010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งดาว หนูเซ่ง
ศรีบรรพต
7
46
9
85
93010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ หนูรุ่น
ศรีบรรพต
16
298
9
86
93010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา อินปาน
ศรีบรรพต
13
143
11
87
93010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี อินปาน
ศรีบรรพต
10
231
8
88
93010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัญช์วภพ ในเรือน
ศรีบรรพต
13
126
12
89
93010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ขำเกื้อ
ศรีบรรพต
4
75
8
90
93010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ สงสุข
ป่าพะยอม
13
187
8
91
93010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ชูเพชร
ป่าพะยอม
20
313
12
92
93010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
ป่าพะยอม
5
58
9
93
93010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณีต รามหนู
ป่าพะยอม
19
244
11
94
93010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา ไชยหล่อ
ป่าพะยอม
5
73
8
95
93010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สินน้อย
ป่าพะยอม
8
108
8
96
93010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ นนทะเสน
ป่าพะยอม
6
21
7
97
93010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรียญ ชูทอง
ป่าพะยอม
9
133
9
98
93010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววีระวรรณ ทองปันแต
ป่าพะยอม
16
257
11
99
93010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ชูดำ
ป่าพะยอม
12
206
8
100
93010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี จำนงค์
ป่าพะยอม
28
628
19
101
93010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู สุคนธมัท
ป่าพะยอม
17
157
11
102
93010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ป่าพะยอม
14
229
8
103
93010242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ขาวสง
ป่าพะยอม
18
249
11
104
93010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าพะยอม
12
233
9
105
93010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
ป่าพะยอม
7
108
8
106
93010246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอวยพร สุธีบุตร
ศรีนครินทร์
20
197
11
107
93010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง อนุศิริ
ศรีนครินทร์
9
64
9
108
93010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรลดา ทองคำ
ศรีนครินทร์
9
210
8
109
93010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวณี ฤทธิสุนทร
ศรีนครินทร์
4
60
8
110
93010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ แก้วทิพย์
ศรีนครินทร์
17
298
11
111
93010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีนครินทร์
3
86
8
112
93010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ
ศรีนครินทร์
11
133
8
113
93010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญทรงธรรม
เครือข่ายศรีนครินทร์
8
130
8
114
93010254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
ศรีนครินทร์
13
119
10
115
93010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย หนูรัตน์
ศรีนครินทร์
6
81
9
116
93010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิต ทองเกตุ
ศรีนครินทร์
6
94
9
117
93010257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มณีรัตน์
ศรีนครินทร์
18
184
11
รวม
1,237
17,536
1,111

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน