ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
93010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
14
122
9
2
93010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ขวัญสกุล
14
199
9
3
93010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ทับชุม
10
193
9
4
93010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง
8
66
9
5
93010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีบุญญา ย่องบุตร
6
43
9
6
93010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ นวลแก้ว
89
1,525
43
7
93010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร มาตรชมภู
8
49
7
8
93010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม
13
152
9
9
93010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง
6
67
8
10
93010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัฒน์ ทองเกต
12
139
8
11
93010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
71
9
12
93010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใหม่วุ่น
6
55
9
13
93010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนี พลเพชร
10
81
7
14
93010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อลาภ ชูสังข์เพชร
6
41
8
15
93010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง
7
66
9
16
93010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญกลาง
13
131
8
17
93010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชื่นจิตร แก้วสุข
5
49
8
18
93010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนีย์ รุ่งเรือง
10
57
9
19
93010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
63
9
20
93010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรฐพล สุวรรณมณี
8
66
8
21
93010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา สารรักษ์
6
63
8
22
93010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนต์ รัตนา
12
122
8
23
93010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพิกา อักษรสว่าง
18
163
11
24
93010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยสิริ หมวกสุข
9
87
8
25
93010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีชัย
7
57
9
26
93010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูกิจกร เทพทวี
5
9
4
27
93010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์
9
91
8
28
93010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก อ่อนคง
10
125
8
29
93010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี นามวงษ์
8
88
8
30
93010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองคุณ สังขมณีวงศ์
8
103
9
31
93010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
6
30
7
32
93010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา แสงขาว
10
169
8
33
93010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีสุวรรณ
6
22
7
34
93010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
6
44
9
35
93010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
19
126
11
36
93010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หนูอินทร์
10
128
8
37
93010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา พรหมแก้ว
15
219
11
38
93010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
14
147
9
39
93010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ทองเอียด
12
203
8
40
93010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์
7
99
8
41
93010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ
15
110
11
42
93010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ฤทธิ์คง
12
202
8
43
93010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
7
49
8
44
93010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสราลี แก้วพิจิตร
11
180
8
45
93010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา บุญแข
8
47
8
46
93010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ บัวทองเรือง
41
984
30
47
93010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองจินดา
9
118
8
48
93010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
18
369
11
49
93010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ชูบัว
19
239
11
50
93010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรุณี ศรีทองช่วย
5
46
9
51
93010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ชาญทะเล
7
53
8
52
93010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ นนตรี
5
30
8
53
93010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ชูทับ
7
32
7
54
93010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง ทองขุนดำ
12
230
8
55
93010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจารณ์ อนุมณี
18
182
11
56
93010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน
11
90
8
57
93010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ พงศ์วิทยารักษ์
8
81
8
58
93010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิเพ็ญ บุญช่วย
9
111
8
59
93010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนายุทธ คำเกลี้ยง
7
92
8
60
93010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ถีระวงค์
18
181
11
61
93010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกรม คงจันทร์
8
38
8
62
93010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ชูสง
6
53
8
63
93010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิน ผอมนุ่ม
11
99
8
64
93010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย จันทรเดช
10
66
12
65
93010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุฒิ อมรชาติ
9
71
8
66
93010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน ชูทอง
16
266
8
67
93010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี
16
142
12
68
93010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพลเดช มากชู
5
46
9
69
93010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ ศรีกาญจน์
9
81
8
70
93010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราพร หนูปักขิณ
6
62
8
71
93010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
12
142
8
72
93010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ รักด้วง
6
27
8
73
93010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดยิ่ง มากแก้ว
12
176
8
74
93010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรวย พงศ์ประยูร
15
140
11
75
93010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล
8
86
8
76
93010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี พงศ์จันทร์เสถียร
7
62
9
77
93010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช รัตนพันธ์
16
229
11
78
93010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ คงนาลึก
12
104
11
79
93010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเดช สุกหอม
23
345
13
80
93010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ศรีรักษา
13
132
9
81
93010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศิริชุม
9
102
8
82
93010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร
8
47
8
83
93010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีดา ชูศรี
12
112
8
84
93010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
9
85
93010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ หนูรุ่น
14
284
13
86
93010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา อินปาน
15
138
11
87
93010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี อินปาน
13
228
8
88
93010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัญช์วภพ ในเรือน
17
118
11
89
93010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ขำเกื้อ
5
75
8
90
93010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ สงสุข
13
171
8
91
93010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัสกร นุ่นปาน
23
323
12
92
93010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
5
57
9
93
93010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณีต รามหนู
20
246
11
94
93010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา ไชยหล่อ
7
63
8
95
93010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สินน้อย
9
103
8
96
93010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ นนทะเสน
5
33
8
97
93010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปานนุ่ม
11
140
9
98
93010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววีระวรรณ ทองปันแต
19
252
11
99
93010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ชูดำ
13
239
9
100
93010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี จำนงค์
30
638
23
101
93010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู สุคนธมัท
18
160
11
102
93010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งดาว หนูเซ่ง
16
235
8
103
93010242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ขาวสง
20
252
11
104
93010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์
16
236
9
105
93010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
8
102
8
106
93010246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอวยพร สุธีบุตร
19
191
11
107
93010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง อนุศิริ
10
64
9
108
93010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรลดา ทองคำ
12
208
8
109
93010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภากร หนูนวล
8
61
8
110
93010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ แก้วทิพย์
20
284
11
111
93010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
112
93010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ
10
126
8
113
93010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญทรงธรรม
12
135
8
114
93010254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
15
109
9
115
93010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย หนูรัตน์
10
78
9
116
93010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิต ทองเกตุ
9
102
9
117
93010257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มณีรัตน์
19
171
11
รวม
1,406
17,120
1,109

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน