ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
94010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรนันท์ มาสินธุ์
12
84
8
2
94010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันพิทยา มุสตาฟา
40
453
20
3
94010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา เจ๊ะแว
14
172
8
4
94010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิโซะ นิเลาะ
19
138
9
5
94010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ
27
354
14
6
94010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล จันทร์อ่อน
17
198
9
7
94010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
33
396
15
8
94010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอารี หะยีสแลแม
28
404
16
9
94010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
49
866
32
10
94010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิดิท มณีโชติ
12
119
9
11
94010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมชนม์ ชุมคง
22
376
17
12
94010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารี
17
136
8
13
94010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ รูปธรรม
14
97
8
14
94010014
ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวัตถี
19
123
6
15
94010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล
22
165
10
16
94010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
15
137
9
17
94010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เบญจสุหร่ง
25
259
10
18
94010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหามัดซากี ซอแนะ
11
87
9
19
94010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุณา อิสสาหาก
15
115
8
20
94010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ภักดีโชติ
20
228
9
21
94010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัสน๊ะ คำเจริญ
30
387
17
22
94010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
17
135
9
23
94010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัสรินทร์ บารู
46
601
23
24
94010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
11
85
9
25
94010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทา แววสง่า
26
314
11
26
94010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุวรรณราช
86
1,787
52
27
94010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา เพชรนุ้ย
12
96
8
28
94010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา วิศุภกาญจน์
37
603
21
29
94010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
48
8
30
94010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ทองดุลดำ
10
35
7
31
94010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำธร ศรีแสน
15
110
9
32
94010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ณ ปัตตานี
16
147
9
33
94010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาวาลินี มา
11
52
9
34
94010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
17
214
9
35
94010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ขวัญคาวิน
17
182
8
36
94010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
27
178
12
37
94010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุราช สินไหม
10
60
9
38
94010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยาการียา เจะโนะ
47
630
21
39
94010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
8
40
94010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
109
9
41
94010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์ หวานขาว
10
64
9
42
94010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาดัม ฮาแว
13
113
9
43
94010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนึง ดิษฐโรจน์
13
115
9
44
94010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
12
129
9
45
94010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิดา หมั่นดี
12
111
8
46
94010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาตีเม๊าะ อีแต
31
233
11
47
94010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลการิม เจะอารง
14
145
8
48
94010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยา วามะ
15
133
9
49
94010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโม
11
84
8
50
94010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
7
31
6
51
94010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรพัฒน์ อนุบุตร
39
514
18
52
94010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรุณี แสงหวัง
27
380
13
53
94010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ ทองชุม
16
146
9
54
94010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุษมัน ลีโด
12
77
9
55
94010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาแฮ เสดี
31
264
11
56
94010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุล
8
83
8
57
94010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุสลี แสงดี
21
222
8
58
94010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิซัลมา นิภิรมย์
15
221
8
59
94010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอล มะลี
15
153
8
60
94010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สิทธิพาที
15
130
9
61
94010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพอชม เกาะทอง
18
154
9
62
94010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
36
480
17
63
94010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี บินอาหวา
10
97
8
64
94010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
19
144
9
65
94010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพงษ์ รัตนบุญ
18
140
9
66
94010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
10
38
7
67
94010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอบี เจะแม
18
169
8
68
94010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มะเกะ
14
124
8
69
94010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ คงฤทธิ์
14
126
9
70
94010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว
29
274
12
71
94010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย เรืองช่วย
27
211
11
72
94010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เทพรัตน์
11
88
9
73
94010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
10
81
9
74
94010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันอาตีเฆาะห์ แสงดี
18
189
9
75
94010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวรอมลี แวบูละ
39
483
17
76
94010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา นวลเอียด
14
102
8
77
94010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
20
253
9
78
94010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะซี หะยีสาและ
12
85
9
79
94010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัซมี หวังบือซา
14
174
8
80
94010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
26
134
11
81
94010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง
13
178
8
82
94010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
23
207
10
83
94010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมล ดุจวารี
15
129
9
84
94010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทนา บุญญถิร
16
211
8
85
94010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต กาเจ
46
775
29
86
94010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี โหดหมาน
17
146
9
87
94010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินดา จาปัง
13
96
8
88
94010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
20
173
8
89
94010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ แวอุมา
27
288
11
90
94010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสม จิตรเสม
12
102
8
91
94010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
80
8
92
94010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะวี อารง
58
817
28
93
94010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
15
144
8
94
94010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิต พรหมจันทร์
18
239
9
95
94010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศกนก แก้วขาว
7
50
8
96
94020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทชัย ปาลบุตร
27
276
11
97
94020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลการี สะรี
15
129
9
98
94020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
28
322
12
99
94020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนววิธ รัตนนวน
13
75
8
100
94020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ อินชะนะ
26
266
13
101
94020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดินทร์ ปีแนบาโง
30
419
16
102
94020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
10
69
9
103
94020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิบรอเฮม บือราเฮง
19
229
8
104
94020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน อาแว
13
102
8
105
94020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง แสงทอง
15
152
9
106
94020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
41
576
22
107
94020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์
17
151
8
108
94020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ
13
136
9
109
94020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส ภูดินดาน
14
208
8
110
94020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญแนบ
12
108
9
111
94020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมราช อินทไชย
14
97
9
112
94020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
9
82
9
113
94020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
19
152
9
114
94020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
12
80
9
115
94020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสูรียาดา เล็งนู
28
259
12
116
94020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม ยอดรัตน์
19
229
9
117
94020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนกีฟลี อุดมเศรษฐ์
19
186
9
118
94020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
13
105
9
119
94020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ค้ำชู
11
96
9
120
94020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาเดาะ สะอะ
19
224
10
121
94020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพฎาศรัย เจียมศิริ
18
124
9
122
94020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิอัมราน แวหะมะ
17
124
12
123
94020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภุชงค์ นิลประเสริฐ
12
68
9
124
94020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกพล หิรัญวิริยะ
17
157
9
125
94020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรดีน เบ็ญอะห์มัด
13
104
9
126
94020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
13
115
7
127
94020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
11
65
9
128
94020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
20
336
10
129
94020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
12
93
9
130
94020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอายุ หีมงอย
17
151
9
131
94020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิลยาส กูโน
12
96
9
132
94020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวนชิด รักเถาว์
22
225
9
133
94020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
24
172
12
134
94020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ หินอ่อน
18
205
9
135
94020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด
11
123
8
136
94020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ทวีกาญจน์
16
156
8
รวม
2,633
28,341
1,454

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน