ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
94010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัด ลอเด็ง
คุณภาพสหพัฒน์
14
119
9
2
94010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรฮานุดดิน เตะ
สหพัฒน์
30
433
18
3
94010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไซนับ สามะเด็ง
สหพัฒน์
12
59
9
4
94010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ
สหพัฒน์
10
33
9
5
94010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสชัย ขาวดี
สหพัฒน์
18
132
9
6
94010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามาน เจ๊ะแม
สหพัฒน์
28
389
18
7
94010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดี บูงอ
คุณภาพสหพัฒน์
21
227
9
8
94010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรยา หะมะ
พลังใหม่
31
205
12
9
94010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพลังใหม่
17
292
13
10
94010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสครินทร์ ดาฮามิ
พลังใหม่
14
100
9
11
94010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ เตะโระ
คุณภาพพลังใหม่
22
121
9
12
94010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูโซะ อีแต
พลังใหม่
14
108
8
13
94010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสา เพชรยอด
พลังใหม่
15
62
9
14
94010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำธร อินศรีสวัสดิ์
คุณภาพสายชล
28
319
15
15
94010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสายชล
17
190
9
16
94010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาตีฮะ เบญจมานะ
ศูนย์คุณภาพการศึกษานวมิตร
20
149
9
17
94010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
คุณภาพนวมิตร
20
211
9
18
94010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหมัด สันขะหรี
สายชล
18
204
9
19
94010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาแว เจ๊ะมะ
สายชล
20
134
9
20
94010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายสายชล
13
82
9
21
94010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟาริด เจ๊ะแซะ
คุณภาพฯสายชล
13
89
9
22
94010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชฌา อายุ
คุณภาพการศึกษาสายชล
25
295
15
23
94010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
นวมิตร
31
343
12
24
94010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง
นวมิตร
11
74
9
25
94010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นวมิตร
8
46
9
26
94010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ipstar
6
30
8
27
94010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณสัมพันธ์
14
46
9
28
94010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนายีบะห์ ดาหายี
ทักษิณสัมพันธ์
14
117
9
29
94010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุไบดิลละห์ เมซา
ทักษิณสัมพันธ์
20
159
9
30
94010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะอาแซ เปาะแต
ทักษิณสัมพันธ์
37
484
19
31
94010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต เพ็ชรหวล
คุณภาพทักษิณสัมพันธ์
41
439
18
32
94010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ชูอ่อน
ทักษิณสัมพันธ์
23
253
9
33
94010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฎฐ์ วงศ์บุหลัน
ทักษิณสัมพันธ์
13
69
9
34
94010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวฮารง ตาพา
ไม้แก่น
18
239
9
35
94010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
ไม้แก่น
17
122
9
36
94010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่น
20
150
9
37
94010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง
คุณภาพไม้แก่น
31
444
15
38
94010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวน เทพเสาร์
ไม้แก่น
12
93
9
39
94010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศารัตน์ ไชยวรณ์
คุณภาพไม้แก่น
16
138
9
40
94010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีย๊ะ กอเสง
ไม้แก่น
16
161
9
41
94010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมรัน แวหะมิ
คุณภาพไม้แก่น
22
195
9
42
94010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก เบ่าล่าย
คุณภาพการศึกษาไม้แก่น
11
103
9
43
94010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมูนา เจตสุวัฒน์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอไม้แก่น
15
142
9
44
94010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอซารี เจ๊ะอาลี
คุณภาพกะพ้อ
22
195
9
45
94010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูเซ็ง เจะบู
อำเภอกะพ้อ
24
262
11
46
94010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาเราะ อาแซ
อำเภอกะพ้อ
15
92
9
47
94010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจะฮานี สือแม
อำเภอกะพ้อ
15
80
8
48
94010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาฮามะ อายุ
คุณภาพการศึกษากะพ้อ
16
95
9
49
94010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กะพ้อ
9
83
8
50
94010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากะพ้อ
18
139
9
51
94010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง
กะพ้อ
15
124
9
52
94010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูไฮลา จิตรบรรทัด
เครือข่ายคุณภาพเบญจพัฒน์
15
121
8
53
94010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมุ หะยีสาและ
เบญจพัฒน์
11
95
9
54
94010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหำหมัดตอฮา อาแด
กะพ้อ
17
160
9
55
94010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะอับดุลรอพี วาแม
กะพ้อ
26
132
12
56
94020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
19
155
9
57
94020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับรอเซะ ปูเตะ
ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
16
121
9
58
94020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฮายาตี ดะแซ
ทุ่งยางแดงพัฒนา
30
228
12
59
94020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต
ทุ่งยางแดงพัฒนา
17
102
9
60
94020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซาวียะห์ วาหลง
ทุ่งยางแตงพัฒนา
14
140
9
61
94020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะ สะหะเม๊าะ
ทุ่งยางแดงพัฒนา
14
150
9
62
94020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ยาชะรัด
ทุ่งยางแดงพัฒนา
16
135
9
63
94020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ อาแด
คุณภาพการศึกษาทุ่งยางแดงพัฒนา
17
171
9
64
94020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอ๊ะ
ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
23
247
9
65
94020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
21
173
9
66
94020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ มาหามะ
ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
20
294
9
67
94020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซัน เจ๊ะโด
คุณภาพทุ่งยางแดงก้าวหน้า
19
139
9
รวม
1,245
11,433
671

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน