ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
94010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัด ลอเด็ง
14
112
9
2
94010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรฮานุดดิน เตะ
28
439
18
3
94010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไซนับ สามะเด็ง
11
65
9
4
94010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ
10
25
9
5
94010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสชัย ขาวดี
18
136
9
6
94010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามาน เจ๊ะแม
28
389
18
7
94010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดี บูงอ
24
204
9
8
94010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรยา หะมะ
29
189
13
9
94010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
15
298
14
10
94010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสครินทร์ ดาฮามิ
12
98
9
11
94010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
114
9
12
94010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูโซะ อีแต
14
105
9
13
94010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสา เพชรยอด
12
64
9
14
94010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำธร อินศรีสวัสดิ์
29
316
14
15
94010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
19
190
9
16
94010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาตีฮะ เบญจมานะ
18
143
9
17
94010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
20
219
9
18
94010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหมัด สันขะหรี
17
207
9
19
94010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาแว เจ๊ะมะ
19
125
9
20
94010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ มะนอ
15
82
9
21
94010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟาริด เจ๊ะแซะ
12
82
9
22
94010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชฌา อายุ
26
313
17
23
94010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฟาริด เจ๊ะแซะ
32
362
12
24
94010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง
11
81
9
25
94010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลฮาเรง สมาแอ
8
44
8
26
94010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ
10
26
8
27
94010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสนา หะยีอาแว
13
50
9
28
94010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนายีบะห์ ดาหายี
13
117
9
29
94010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุไบดิลละห์ เมซา
21
157
9
30
94010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะอาแซ เปาะแต
41
475
19
31
94010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต เพ็ชรหวล
37
418
18
32
94010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ชูอ่อน
26
286
9
33
94010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนางสาวฟาตีเมาะ อุมา
12
72
9
34
94010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวฮารง ตาพา
21
221
9
35
94010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
16
122
9
36
94010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
20
154
9
37
94010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง
31
448
17
38
94010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวน เทพเสาร์
12
98
9
39
94010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
135
9
40
94010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีย๊ะ กอเสง
16
176
9
41
94010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมรัน แวหะมิ
21
193
9
42
94010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก เบ่าล่าย
12
89
9
43
94010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมูนา เจตสุวัฒน์
17
140
9
44
94010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
22
179
9
45
94010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูเซ็ง เจะบู
22
235
10
46
94010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟาอิส โดรอนิง
14
92
9
47
94010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจะฮานี สือแม
15
79
9
48
94010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาฮามะ อายุ
16
97
9
49
94010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
11
92
9
50
94010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
19
138
9
51
94010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง
16
114
9
52
94010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูไฮลา จิตรบรรทัด
15
111
8
53
94010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมุ หะยีสาและ
12
99
9
54
94010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหำหมัดตอฮา อาแด
18
145
9
55
94010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.มะอับดุลรอพี วาแม
27
130
12
56
94020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพารีดะห์ อีแต
18
153
9
57
94020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลลดา แก้วมาก (รก.)
16
112
9
58
94020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฮายาตี ดะแซ
28
219
12
59
94020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต
16
107
9
60
94020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซาวียะห์ วาหลง
15
129
9
61
94020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะ สะหะเม๊าะ
17
147
9
62
94020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ยาชะรัด
18
139
9
63
94020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันอิมรอน มะนิซอ
17
172
9
64
94020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ
23
236
10
65
94020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหาหมัดสายาดี แวสมาแห
21
184
9
66
94020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ มาหามะ
20
282
9
67
94020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซัน เจ๊ะโด
18
156
9
รวม
1,245
11,326
678

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน