ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
95020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร
เขื่อนบางลาง
35
458
15
2
95020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยามีล๊ะ หะรง
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนบางลาง
19
146
8
3
95020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี หนูชูสุข
สพฐ
12
73
9
4
95020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารุณ ปังหลีเส็น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
12
73
8
5
95020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ นิแซ
ตลิ่งชัน
24
377
11
6
95020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ คาริม
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชัน
15
161
8
7
95020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลวาหะ นีระฮิง
ตาดีกา
28
320
9
8
95020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา คชกาญจน์
-
15
144
8
9
95020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหะมะ ราแดง
-
20
134
9
10
95020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมล สยมภาค
13
84
8
11
95020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินลณี กาเต๊ะ
ตลิ่งชัน
9
60
9
12
95020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย
ตลิ่งชัน
13
100
8
13
95020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี วัฒนา
ศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน
15
110
8
14
95020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตลิ่งชัน
9
75
8
15
95020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ สุขมล
กลุ่มตาเนาะปูเต๊ะ
10
42
9
16
95020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี
โรงเรียนบ้านทำนบ
10
38
8
17
95020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ ไชยลึก
สพป.ยะลา เขต2
20
117
8
18
95020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัติกาล โยธาทิพย์
41
340
13
19
95020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
ตาเนาะปูเต๊ะ
21
157
8
20
95020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจร แก้วหาญ
ตาเนาะปูเต๊ะ
25
134
11
21
95020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ บุญราช
-
19
232
9
22
95020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาสกร แก้ววิชิต
เขื่อนบางลาง
27
170
11
23
95020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ ปุยุ
40
629
18
24
95020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ
อ.บ.ต.
23
218
8
25
95020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาธาร หมานสะยะ
-
12
71
9
26
95020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอบีอ๊ะ คงทอง
บันนังสตา
32
361
11
27
95020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนรินทร์ โรจน์ศิริตระกูล
-
17
92
8
28
95020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารถฤดี ชอบทำเหมือน
บันนังสตา
16
152
8
29
95020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรดนย์ การดี
17
185
8
30
95020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี มามะ
-
24
287
8
31
95020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอห์มัน บาเน็ง
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนบางลาง
21
347
9
32
95020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ สำเร
กลุ่มเขื่อนบางลาง
31
280
10
33
95020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ กอสิง
เขื่อนบางลาง
18
112
9
34
95020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเหาะ แมดือราแม
กลุ่มกาตอง-ตาชี
19
371
12
35
95020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิต ด้วงเอียด
-
17
320
9
36
95020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัตรอวี บือราเฮง
-
19
136
9
37
95020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ ยาโกะ
-
37
257
11
38
95020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์
10
77
8
39
95020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ชูปาน
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาละแอบาโงยซิแน
17
365
10
40
95020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชิ เพ็ญรดา
กลุ่มโรงเรียนละแอ บาโงยซิแน
37
470
15
41
95020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบาโร๊ะ
17
166
8
42
95020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย คงศรี
กลุ่มโรงเรียนบาโร๊ะ
26
408
13
43
95020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์
17
161
8
44
95020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์
บาโร๊ะ
23
271
8
45
95020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
54
8
46
95020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย มณีรัตน์
สพฐ.
23
299
8
47
95020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิมล ดำด้วง
กลุ่มปะแต
16
262
9
48
95020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสะปีน๊ะ อายะ
ปะแต
18
125
9
49
95020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปะแต
15
106
8
50
95020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันต์ ติงสง่า
ราษฎรบ้านฆอรอราแม
19
173
9
51
95020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอมลี เจ๊ะมะ
ยะหา
14
102
8
52
95020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
-
31
214
11
53
95020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
-
41
524
17
54
95020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลลักษณ์ สุขเทพ
ยะหา
13
81
8
55
95020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี มะลี
ยะหา
21
177
9
56
95020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพปฎล เพชรขวัญ
โรงเรียนในฝัน โครงการอิสลามศึกษา โรงเรียนดีมีคุณภาพ(โรงเรียน 3 D)
43
486
14
57
95020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร เพชรโชติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
18
248
9
58
95020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์
สพฐ.สพป.ยะลา 2
22
174
9
59
95020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาริน ชูสุวรรณ
กลุุ่มโรงเรียนละแอบาโงยซิแน
20
166
9
60
95020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอีซา ดิเส็ม
ละแอ-บาโงย
12
64
9
61
95020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ
33
321
8
62
95020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี ทิวาสมาน
สพป.
27
324
9
63
95020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริฟอัต ยีปาโละ
กลุ่มกาบัง
44
470
16
64
95020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามีน อัลบุษรา
กาบัง
25
289
10
65
95020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจา พรหมเพ็ชร
กลุ่มกาบัง
35
465
14
66
95020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน พรหมเพ็ชร
กลุ่มโรงเรียนอำเภอกาบัง
58
589
19
67
95020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศกร ภัทรธนาพรรณ
บาละ
11
103
8
68
95020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัทธา ห้องทอง
34
474
15
รวม
1,504
15,571
673

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน