ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
95020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร
33
458
15
2
95020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพารีดี ลาบูอาปี
19
146
8
3
95020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮารีนา ดีเยาะ
13
73
9
4
95020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
11
73
8
5
95020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ นิแซ
24
377
11
6
95020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ คาริม
15
161
8
7
95020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลวาหะ นีระฮิง
27
320
9
8
95020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา คชกาญจน์
15
144
8
9
95020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหะมะ ราแดง
20
134
9
10
95020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมล สยมภาค
13
84
8
11
95020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินลณี กาเต๊ะ
9
60
9
12
95020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย
13
100
8
13
95020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี วัฒนา
15
110
8
14
95020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
75
8
15
95020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ สุขมล
10
42
9
16
95020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี
10
38
8
17
95020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลลักษณ์ สุขเทพ
19
117
8
18
95020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัติกาล โยธาทิพย์
41
340
13
19
95020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
21
157
8
20
95020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจร แก้วหาญ
25
134
11
21
95020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ บุญราช
18
232
9
22
95020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาสกร แก้ววิชิต
24
170
11
23
95020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ ปุยุ
40
629
18
24
95020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ
23
218
8
25
95020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาธาร หมานสะยะ
13
71
9
26
95020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยามีล๊ะ หะรง
32
361
11
27
95020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนรินทร์ โรจน์ศิริตระกูล
17
92
8
28
95020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารถฤดี ชอบทำเหมือน
16
152
8
29
95020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรดนย์ การดี
17
185
8
30
95020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี มามะ
23
287
8
31
95020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอห์มัน บาเน็ง
22
347
9
32
95020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ สำเร
31
280
10
33
95020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ กอสิง
19
112
9
34
95020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเหาะ แมดือราแม
19
371
12
35
95020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิต ด้วงเอียด
17
320
9
36
95020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัตรอวี บือราเฮง
20
136
9
37
95020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ ยาโกะ
37
257
11
38
95020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์
10
77
8
39
95020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ชูปาน
17
365
10
40
95020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชิ เพ็ญรดา
37
470
15
41
95020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
16
166
8
42
95020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย คงศรี
26
408
13
43
95020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์
16
161
8
44
95020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์
21
271
8
45
95020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
54
8
46
95020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย มณีรัตน์
23
299
8
47
95020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิมล ดำด้วง
19
262
9
48
95020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสะปีน๊ะ อายะ
18
125
9
49
95020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
106
8
50
95020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันต์ ติงสง่า
20
173
9
51
95020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูไฮนี แซะอาหลี
14
102
8
52
95020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
30
214
11
53
95020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามีน อัลบุษรา
38
524
17
54
95020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
13
81
8
55
95020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี มะลี
21
177
9
56
95020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพปฎล เพชรขวัญ
43
486
14
57
95020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร เพชรโชติ
18
248
9
58
95020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์
22
174
9
59
95020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาริน ชูสุวรรณ
20
166
9
60
95020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอีซา ดิเส็ม
12
64
9
61
95020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ
33
321
8
62
95020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี ทิวาสมาน
27
324
9
63
95020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริฟอัต ยีปาโละ
43
470
16
64
95020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัตรอวี บือราเฮง
24
289
10
65
95020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจา พรหมเพ็ชร
35
465
14
66
95020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน พรหมเพ็ชร
56
589
19
67
95020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศกร ภัทรธนาพรรณ
10
103
8
68
95020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัทธา ห้องทอง
34
474
15
รวม
1,490
15,571
673

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน