ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
96020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล เพชรแก้ว
คุรุพลังตากใบ3
20
246
8
2
96020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤช เจริญพันธ์
16
257
10
3
96020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ มะแซ
คุรุพลัง ตากใบ 3
33
526
19
4
96020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แก้วสังข์
คุรุพลังตากใบ
61
638
24
5
96020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพ
18
187
8
6
96020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
มิตรภาพ
14
147
8
7
96020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาแท่น
มิตรภาพ
32
420
18
8
96020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเส็น เกษตรกาลาม์
มิตรภาพ
15
172
8
9
96020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวัฒน์ หรีรักษ์
กุเราทอง
61
919
28
10
96020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาตยา อดิศัยนิกร
กุเราทอง
51
530
25
11
96020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยับ สุวรรณนิตย์
38
589
21
12
96020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เพ็งไซ
มิตรภาพ
15
187
8
13
96020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาณา สุวรรณนิตย์
มิตรภาพ
11
155
8
14
96020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา บุญคง
มิตรภาพ
15
149
9
15
96020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑกานต์ คงนวล
คุรุพลังตากใบ 3
8
65
9
16
96020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เบญญคุปต์
คุรุพลังตากใบ
26
504
18
17
96020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา เมฆรัตน์
คุรุพลังตากใบ
13
165
9
18
96020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ พุฒยืน
คุรุพลังตากใบ3
11
157
9
19
96020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ เศียรสุวรรณ
คุรุพลัง
15
158
8
20
96020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง
คุรุพลังตากใบ
15
146
8
21
96020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานต์ พรหมฉ่ำ
ไพรวัน
28
370
16
22
96020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน บัวหอม
ไพรวัน
17
122
9
23
96020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดี นฤมิตสุธน
22
251
9
24
96020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธรรศญา หล่าอุดม
ไพรวัน
17
144
9
25
96020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ
ไพรวัน
10
67
9
26
96020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไพรวัน
8
64
9
27
96020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ มณีรัตน์
ไพรวัน
7
55
8
28
96020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ถานันดี
กุเราทอง
12
118
8
29
96020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ ชาแท่น
กุเราทอง
12
97
8
30
96020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แก้วพรหมลัด
กุเราทอง
23
410
16
31
96020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ ยอดรักษ์
กุเราทอง
74
982
33
32
96020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ
กายูคละ-เอราวัณ
22
153
9
33
96020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์
กายูคละ-เอราวัณ
17
296
11
34
96020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง
กายูคละ เอราวัณ
20
217
9
35
96020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์
กายูคละ-เอราวัณ
16
135
8
36
96020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กายูคละ-เอราวัณ
11
91
8
37
96020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล วาสแสดง
แว้งพัฒนา
20
281
11
38
96020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด รังเสาร์
แว้งพัฒนา
17
139
8
39
96020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคอยรุดดิน รอสือลี
แว้งพัฒนา
21
256
8
40
96020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สมคะเน
แว้งพัฒนา
30
611
19
41
96020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง
แว้งพัฒนา
17
185
8
42
96020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แว้งพัฒนา
15
95
9
43
96020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ หะยีปะจู
แว้งพัฒนา
15
244
9
44
96020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
ฮาลาบาลา
40
504
18
45
96020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เพ็ญจำรัส
ฮาลา-บาลา
16
216
8
46
96020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ
ฮาลาบาลา
18
175
8
47
96020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
ฮาลาบาลา
17
213
8
48
96020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เวทมาหะ
ฮาลา-บาลา
20
245
9
49
96020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฮาลา - บาลา
11
95
9
50
96020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ อนุภัทร
เมืองทอง
18
173
9
51
96020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซากี มะยูโซ๊ะ
เมืองทอง
29
353
16
52
96020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
เมืองทอง
23
224
9
53
96020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชื้อเพชร นกต่อ
เมืองทอง
24
289
11
54
96020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต สติรักษ์
เมืองทอง
79
1,209
35
55
96020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมามัด อับดุลวาริษ
กายูคละ-เอราวัณ
17
206
8
56
96020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ แวดอเลาะ
กายูคละ-เอราวัณ
24
187
12
57
96020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช บินเสะ
กายูคละ เอราวัณ
15
140
9
58
96020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูอัส แวดือราแม
กายูคละ-เอราวัณ
13
82
8
59
96020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชชระ เจริญศรี
ธารทอง
22
222
12
60
96020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด อ่อนแพง
ธารทอง
12
152
9
61
96020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ แสงประสิทธิ์
ธารทอง
20
181
12
62
96020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศร อ่อนแพง
ธารทอง
12
141
9
63
96020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด พลานุพัฒน์
ธารทอง
25
365
14
64
96020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สุวรรณศรี
ธารทอง
14
148
8
65
96020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
ธารทอง
44
855
28
66
96020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราฮาน สาอะ
14
136
8
67
96020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทำนุ อาแวกะจิ
ศรีสังวาล
39
521
20
68
96020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญข่าย
ศรีสังวาล
21
223
9
69
96020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์
ศรีสังวาลย์
12
158
8
70
96020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุทธินี หนูเกิด
ศรีสังวาลย์
10
126
9
71
96020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิภา ศรีสองคอน
ศรีสังวาล
12
65
8
72
96020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ
ศรีสังวาล
12
150
8
73
96020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หนูเกิด
ศรีสังวาล
12
165
8
74
96020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์
พิกุลทอง
42
521
18
75
96020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงศ์ วัชรกุล
พิกุลทอง
33
404
18
76
96020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศโรณี มั่นศรัทธา
พิกุลทอง
15
195
8
77
96020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันฑา บากา
พิกุลทอง
14
149
8
78
96020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พรหมภักดี
พิกุลทอง
16
184
8
79
96020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ เบญจมามาศ
บึงรามิง
35
503
18
80
96020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมัดยะมี บิลแหละ
บึงรามิง
19
283
12
81
96020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิบราฮีม สือนิ
บึงรามิง
12
142
8
82
96020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสรยา อาแซ
บึงรามิง
52
583
24
83
96020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน
บึงรามิง
13
137
8
84
96020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
บึงรามิง
19
151
9
85
96020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา
เครือข่ายบึงรามิง
29
287
12
86
96020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ชินพงษ์
พิกุลทอง
98
1,706
46
87
96020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การเวก
15
177
8
88
96020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การเวก
13
139
9
89
96020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์กอฮา อามะ
การเวก
10
135
9
90
96020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา จุลกศิลป์
การเวก
12
126
8
91
96020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การเวก
15
138
9
92
96020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรพงศ์ ยะปา
ฉัตรวาริน
18
233
8
93
96020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาพร หมีนหวัง
ศูนย์ฉัตรวาริน
13
111
9
94
96020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา นนธิ
เครือข่ายฉัตรวาริน
18
279
10
95
96020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮาเซ็ม สีระโก
ฉัตรวาริน
16
237
8
96
96020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช แสงสุวรรณ
ฉัตรวาริน
21
247
8
97
96020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง ไชยแดง
ฉัตรวาริน
18
145
8
98
96020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิง
ฉัตรวาริน
13
152
8
99
96020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
144
8
100
96020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู ราชสุวรรณ
ฉัตรวาริน
52
896
28
101
96020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์
ฉัตรวาริน
19
183
8
102
96020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอยุทธ์ สะมะสะ
0
32
326
14
103
96020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุวัยดา สะอิ
การเวก
12
111
9
104
96020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอหิง สะกะแย
การเวก
18
121
11
105
96020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินฌาม มะมิง
การเวก
13
212
8
106
96020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงใจ แดงน้อย
39
529
20
107
96020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟิกกรี ยีระ
สันติ
22
363
15
108
96020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุรฮายาตี บินเสะ
สันติ
16
171
8
109
96020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
เครือข่ายสันติ
18
214
8
110
96020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หมิ่นหวัง
สากอ
21
125
9
111
96020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สากอ
19
178
8
112
96020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์
ธัญญธารา
18
186
8
113
96020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ธัญธารา
11
79
8
114
96020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ธํญธารา
10
86
8
115
96020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณี คงชูดวง
ธัญญธารา
19
201
8
116
96020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาร์มิน เจ๊ะหลง
ธัญธารา
15
109
8
117
96020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงศ์ สุกป่าน
ธัญธารา
18
180
8
รวม
2,549
31,397
1,362

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน