ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
96020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล เพชรแก้ว
คุรุพลังตากใบ3
19
249
9
2
96020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤช เจริญพันธ์
18
244
10
3
96020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ มะแซ
คุรุพลัง ตากใบ 3
35
553
19
4
96020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แก้วสังข์
คุรุพลังตากใบ
30
689
24
5
96020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานต์ พรหมฉ่ำ
มิตรภาพ
16
191
8
6
96020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
มิตรภาพ
14
151
8
7
96020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาแท่น
มิตรภาพ
29
420
17
8
96020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเส็น เกษตรกาลาม์
มิตรภาพ
14
177
8
9
96020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง เพ็ชร์ศรี
42
948
28
10
96020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ ยอดรักษ์
กุเราทอง
52
533
25
11
96020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยับ สุวรรณนิตย์
34
548
19
12
96020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เพ็งไซ
มิตรภาพ
14
179
8
13
96020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาณา สุวรรณนิตย์
มิตรภาพ
11
154
8
14
96020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา บุญคง
มิตรภาพ
13
136
8
15
96020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑกานต์ คงนวล
คุรุพลังตากใบ 3
9
63
8
16
96020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เบญญคุปต์
คุรุพลังตากใบ
26
458
16
17
96020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทะ ศรีเจริญโชติ
คุรุพลังตากใบ
16
146
8
18
96020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ พุฒยืน
คุรุพลังตากใบ3
9
155
8
19
96020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ เศียรสุวรรณ
คุรุพลัง 3
15
162
8
20
96020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง
คุรุพลังตากใบ
13
160
8
21
96020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวัฒน์ หรีรักษ์
ไพรวัน
29
354
14
22
96020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน บัวหอม
ไพรวัน
12
120
8
23
96020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดี นฤมิตสุธน
21
249
10
24
96020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปานจิต วัชระรังษี
ไพรวัน
15
157
8
25
96020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ
ไพรวัน
9
60
8
26
96020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไพรวัน
7
59
8
27
96020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ มณีรัตน์
ไพรวัน
7
47
8
28
96020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ถานันดี
กุเราทอง
10
112
8
29
96020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ ชาแท่น
กุเราทอง
8
94
8
30
96020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แก้วพรหมลัด
กุเราทอง
25
400
16
31
96020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง ชินพงษ์
กุเราทอง
73
991
33
32
96020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ
กายูคละ-เอราวัณ
19
169
8
33
96020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์
กายูคละ-เอราวัณ
16
303
12
34
96020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง
กายูคละ เอราวัณ
18
221
9
35
96020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์
กายูคละ-เอราวัณ
15
139
8
36
96020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซาวียะห์ วาหลง
กายูคละ-เอราวัณ
11
87
8
37
96020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล วาสแสดง
แว้งพัฒนา
18
288
10
38
96020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด รังเสาร์
แว้งพัฒนา
12
126
8
39
96020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคอยรุดดิน รอสือลี
แว้งพัฒนา
17
246
8
40
96020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สมคะเน
แว้งพัฒนา
31
593
20
41
96020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง
แว้งพัฒนา
17
187
8
42
96020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แว้งพัฒนา
15
87
8
43
96020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ หะยีปะจู
แว้งพัฒนา
16
230
8
44
96020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
ฮาลาบาลา
38
468
13
45
96020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เพ็ญจำรัส
ฮาลา-บาลา
14
221
8
46
96020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ
ฮาลาบาลา
15
206
8
47
96020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
ฮาลาบาลา
16
220
9
48
96020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เวทมาหะ
ฮาลา-บาลา
18
231
10
49
96020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฮาลา - บาลา
11
88
8
50
96020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ อนุภัทร
เมืองทอง
16
173
8
51
96020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซากี มะยูโซ๊ะ
เมืองทอง
30
355
16
52
96020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
เมืองทอง
22
236
9
53
96020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชื้อเพชร นกต่อ
เมืองทอง
22
285
11
54
96020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต สติรักษ์
เมืองทอง
72
1,191
32
55
96020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมามัด อับดุลวาริษ
กายูคละ-เอราวัณ
17
215
8
56
96020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ แวดอเลาะ
กายูคละ-เอราวัณ
22
203
11
57
96020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กายูคละ เอราวัณ
12
108
8
58
96020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กายูคละ-เอราวัณ
14
82
8
59
96020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชชระ เจริญศรี
ธารทอง
23
252
12
60
96020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด อ่อนแพง
ธารทอง
11
146
8
61
96020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ แสงประสิทธิ์
ธารทอง
18
155
11
62
96020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศร อ่อนแพง
ธารทอง
12
118
8
63
96020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด พลานุพัฒน์
ธารทอง
20
331
13
64
96020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สุวรรณศรี
ธารทอง
14
157
8
65
96020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
ธารทอง
42
844
29
66
96020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราฮาน สาอะ
12
129
8
67
96020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทำนุ อาแวกะจิ
ศรีสังวาล
34
526
20
68
96020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญข่าย
ศรีสังวาล
18
222
8
69
96020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์
ศรีสังวาลย์
12
171
8
70
96020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุทธินี หนูเกิด
ศรีสังวาลย์
8
104
6
71
96020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิภา ศรีสองคอน
ศรีสังวาล
10
61
8
72
96020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ
ศรีสังวาล
11
169
8
73
96020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หนูเกิด
ศรีสังวาล
10
134
8
74
96020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์
พิกุลทอง
37
533
17
75
96020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงศ์ วัชรกุล
พิกุลทอง
35
423
18
76
96020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศโรณี มั่นศรัทธา
พิกุลทอง
16
196
8
77
96020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันฑา บากา
พิกุลทอง
14
160
8
78
96020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พรหมภักดี
พิกุลทอง
16
190
8
79
96020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ เบญจมามาศ
บึงรามิง
40
462
18
80
96020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมัดยะมี บิลแหละ
บึงรามิง
18
266
10
81
96020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิบราฮีม สือนิ
บึงรามิง
11
140
8
82
96020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชัย ปานนิตยพงศ์
บึงรามิง
38
618
23
83
96020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน
บึงรามิง
13
134
8
84
96020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
บึงรามิง
18
157
8
85
96020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา
เครือข่ายบึงรามิง
24
270
13
86
96020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์
พิกุลทอง
90
1,703
44
87
96020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์
การเวก
15
217
8
88
96020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา อดิศัยนิกร
การเวก
12
126
8
89
96020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์กอฮา อามะ
การเวก
12
136
8
90
96020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา จุลกศิลป์
การเวก
12
76
8
91
96020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค
การเวก
12
129
8
92
96020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรพงศ์ ยะปา
ฉัตรวาริน
17
229
8
93
96020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฉัตรวาริน
13
87
8
94
96020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา นนธิ
เครือข่ายฉัตรวาริน
19
271
10
95
96020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮาเซ็ม สีระโก
ฉัตรวาริน
15
244
9
96
96020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช แสงสุวรรณ
ฉัตรวาริน
17
259
9
97
96020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง ไชยแดง
ฉัตรวาริน
16
148
8
98
96020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิง
ฉัตรวาริน
11
154
8
99
96020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายูตี อาแวกือจิ
15
138
8
100
96020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู ราชสุวรรณ
ฉัตรวาริน
47
918
28
101
96020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลลาเตฟ ยูนุ
ัฉัตรวาริน
15
199
8
102
96020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอยุทธ์ สะมะสะ
0
30
333
14
103
96020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุวัยดา สะอิ
การเวก
11
71
8
104
96020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอหิง สะกะแย
การเวก
12
108
10
105
96020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินฌาม มะมิง
การเวก
14
205
8
106
96020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงใจ แดงน้อย
27
524
20
107
96020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟิกกรี ยีระ
สันติ
21
368
16
108
96020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุรฮายาตี บินเสะ
สันติ
14
178
8
109
96020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
เครือข่ายสันติ
17
228
8
110
96020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หมิ่นหวัง
สากอ
13
119
8
111
96020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสรยา อาแซ
สากอ
21
185
8
112
96020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์
ธัญญธารา
17
176
8
113
96020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธรรศญา หล่าอุดม
ธัญธารา
12
79
8
114
96020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา เมฆรัตน์
ธํญธารา
10
87
8
115
96020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี คงชูดวง
ธัญญธารา
13
207
8
116
96020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาร์มิน เจ๊ะหลง
ธัญธารา
14
119
8
117
96020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงศ์ สุกป่าน
ธัญธารา
17
172
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]