ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
96020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล เพชรแก้ว
19
236
8
2
96020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤช เจริญพันธ์
15
268
9
3
96020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ มะแซ
39
474
18
4
96020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แก้วสังข์
61
635
20
5
96020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน สะรอ
19
182
8
6
96020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
131
8
7
96020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ชาแท่น
30
466
19
8
96020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรูลฮัมดี บูกุ
15
158
8
9
96020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
58
826
28
10
96020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาตยา อดิศัยนิกร
52
517
19
11
96020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยับ สุวรรณนิตย์
43
766
22
12
96020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เพ็งไซ
16
175
8
13
96020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาณา สุวรรณนิตย์
10
137
8
14
96020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา บุญคง
14
133
8
15
96020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเตือนใจ ไชยปุย
11
64
9
16
96020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูสปียัน แซะเซ็ง
28
492
17
17
96020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา เมฆรัตน์
13
188
9
18
96020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ พุฒยืน
13
130
8
19
96020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ เศียรสุวรรณ
14
115
8
20
96020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง
14
142
8
21
96020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานต์ พรหมฉ่ำ
26
330
13
22
96020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน บัวหอม
18
104
8
23
96020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดี นฤมิตสุธน
22
261
9
24
96020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธรรศญา หล่าอุดม
18
145
8
25
96020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
76
8
26
96020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ บุญเขตต์
8
54
8
27
96020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา ชิณพงษ์
7
43
8
28
96020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ถานันดี
10
106
8
29
96020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ ชาแท่น
15
94
8
30
96020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเส็น เกษตรกาลาม์
22
370
16
31
96020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
69
964
32
32
96020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ
17
116
8
33
96020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์
17
262
9
34
96020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช แสงสุวรรณ
19
216
8
35
96020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์
15
135
8
36
96020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชินันท์ พรหมเจียม
12
97
8
37
96020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาต๊ะ ปะจูสะลา
20
280
8
38
96020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด รังเสาร์
17
151
8
39
96020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
20
245
8
40
96020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล วาสแสดง
38
594
21
41
96020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง
18
181
8
42
96020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรอมือละ หามะ
16
91
8
43
96020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
199
8
44
96020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
47
627
23
45
96020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทองคำ
14
181
8
46
96020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดสวาท คงเต็ม
16
157
8
47
96020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
18
201
8
48
96020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
200
8
49
96020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอสลัน ตาเย๊ะ
13
90
8
50
96020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ อนุภัทร
20
169
8
51
96020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์กอฮา อามะ
28
316
13
52
96020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
24
220
8
53
96020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชื้อเพชร นกต่อ
26
252
8
54
96020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต สติรักษ์
76
1,203
34
55
96020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซากี มะยูโซ๊ะ
18
195
8
56
96020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ แวดอเลาะ
23
165
11
57
96020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช บินเสะ
16
133
8
58
96020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูอัส แวดือราแม
12
72
8
59
96020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชชระ เจริญศรี
24
206
11
60
96020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด อ่อนแพง
13
143
8
61
96020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ แสงประสิทธิ์
19
153
11
62
96020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศร อ่อนแพง
15
119
8
63
96020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์
24
290
10
64
96020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทองงิ้ว
16
135
8
65
96020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
53
822
28
66
96020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราฮาน สาอะ
14
162
8
67
96020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทำนุ อาแวกะจิ
38
565
21
68
96020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญข่าย
21
183
8
69
96020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์
13
169
8
70
96020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุทธินี หนูเกิด
14
122
8
71
96020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิภา ศรีสองคอน
12
67
8
72
96020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
137
8
73
96020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หนูเกิด
13
169
8
74
96020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์
44
602
19
75
96020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงศ์ วัชรกุล
37
393
13
76
96020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศโรณี มั่นศรัทธา
17
195
8
77
96020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันฑา บากา
16
124
8
78
96020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พรหมภักดี
19
167
8
79
96020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ เบญจมามาศ
39
484
17
80
96020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคอยรุดดีน รอสือลี
20
257
11
81
96020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี อาแวเตะ
14
121
8
82
96020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสรยา อาแซ
51
594
20
83
96020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน
11
136
8
84
96020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
18
137
9
85
96020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหมัดยะมี บินแหละ
30
328
13
86
96020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ชินพงษ์
118
1,716
47
87
96020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ พันธ์โภชน์
15
177
8
88
96020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ
15
161
8
89
96020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป มุขแก้ว
17
127
8
90
96020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
143
8
91
96020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮาสานี มะอาแซ
16
133
8
92
96020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรพงศ์ ยะปา
21
240
8
93
96020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาพร หมีนหวัง
12
105
8
94
96020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริดา หลังจิ
18
269
9
95
96020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
224
8
96
96020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา จุลกศิลป์
18
220
8
97
96020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง ไชยแดง
18
133
8
98
96020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ
14
158
8
99
96020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาฟีลา หะยีนุ
16
130
8
100
96020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู ราชสุวรรณ
50
862
26
101
96020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์
18
121
8
102
96020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
30
324
13
103
96020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
107
8
104
96020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอหิง สะกะแย
19
112
11
105
96020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินฌาม มะมิง
17
210
8
106
96020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงใจ แดงน้อย
39
455
19
107
96020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟิกกรี ยีระ
26
308
12
108
96020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุรฮายาตี บินเสะ
16
168
8
109
96020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
21
178
8
110
96020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
118
9
111
96020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญฎี มะเย็ง
19
159
8
112
96020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์
17
168
8
113
96020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ดีพาส
9
75
8
114
96020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แก้วพรหมลัด
11
75
8
115
96020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณี คงชูดวง
18
184
8
116
96020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาร์มิน เจ๊ะหลง
15
102
8
117
96020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา นนธิ
17
167
8
รวม
2,635
30,339
1,296

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน