ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
96010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะมะแอน วรรณาการ
49
735
23
2
96010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซุลกิฟลีย์ กะนา
40
567
22
3
96010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
13
221
9
4
96010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดรอมลี สาและ
21
315
11
5
96010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ
15
197
9
6
96010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจะสุไลมัน บาแม
29
429
20
7
96010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
103
9
8
96010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราเฮง สะอิ
19
233
11
9
96010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาวีนา อีแต
15
109
9
10
96010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุมินทร์ มาหามะ
19
145
9
11
96010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
26
551
18
12
96010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน แสงสี
21
149
9
13
96010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ ถาวรมาศ
12
81
8
14
96010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปานจิต วัชระรังษี
18
111
9
15
96010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ แทนหนู
20
244
9
16
96010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แสนสุข
19
127
9
17
96010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี ลังเดช
7
115
8
18
96010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัส เกียรติเสรีธรรม
15
181
9
19
96010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม นะมาเส
17
117
9
20
96010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอ เปาะโย
15
100
9
21
96010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
88
8
22
96010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ เพชรรัตน์
7
126
8
23
96010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สร้างอำไพ
55
505
23
24
96010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา
19
224
8
25
96010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ
16
126
9
26
96010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร สุมาลี
40
663
23
27
96010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ
20
161
8
28
96010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะลุกมาน ลาโอะ
12
79
9
29
96010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์
11
89
8
30
96010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลซอมัด เล็งฮะ
14
103
9
31
96010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซานูซี ยีปง
20
147
9
32
96010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรีฮีซัม เจ๊ะฆอ
29
304
11
33
96010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร บรรลือพืช
15
144
9
34
96010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
157
9
35
96010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
186
9
36
96010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน อาบู
20
245
9
37
96010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
149
9
38
96010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ
18
147
9
39
96010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย เพ็ชรมณี
32
421
17
40
96010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
25
177
11
41
96010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ
14
180
9
42
96020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย เจ๊ะแว
64
1,122
36
43
96020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยามีละ สาและ
7
108
9
44
96020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง
19
188
9
45
96020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมหามะสักรี ยูนัน
22
359
13
46
96020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
20
187
9
47
96020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
100
9
48
96020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนาซาฮา หะยีหะมะ
20
125
9
49
96020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิหัสน๊ะ นุกูล
20
397
15
50
96020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาซีลา สาเหาะ
18
197
8
51
96020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัด มอลอ
27
323
13
52
96020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะห์หมัดซานาดี แวอารง
16
202
8
53
96020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะซายูตี ลีกี
14
190
8
54
96020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
33
378
19
55
96020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพาซี ขาลี
37
499
18
56
96020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนุ๊ ดือเระ
19
205
9
57
96020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา กัลยากาญจน์
17
145
8
58
96020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
30
376
17
59
96020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต สาและ
30
392
18
60
96020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูรฮัน อิหะโละ
39
377
21
61
96020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม
28
282
13
62
96020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาหะมะ ดือราซอ
32
319
12
63
96020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เพ็งลาย
17
136
9
64
96020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
150
9
65
96020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ
18
204
8
66
96020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดิน มานิ
16
323
15
67
96020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิณา สามัญ
24
207
9
68
96020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง
21
301
12
69
96020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานูวา อาบ๊ะ
35
457
19
70
96020149
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซากี สะมะแอ
36
502
19
71
96020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซากีนา แวยูโซ๊ะ
32
368
16
72
96020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศาสคุณ
19
204
8
73
96020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
101
11
74
96020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
128
9
75
96020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซูนีตา บูละ
20
189
8
รวม
1,643
18,992
886

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน