ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (export)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้บริหาร
เครือข่าย/สหวิทยาเขต
1
43012001
-
2
43012002
นายนิมิตร กวีกรณ์
3
43012003
-
4
43012004
นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
5
43012005
นายเฉลียว สรสิทธิ์
6
43012006
นายสมคิด มหาเสนา
7
43012007
นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
8
43012008
นายวีรยุทธ ชานัย
9
43012009
นายไพศาล พิลารักษ์
10
43012010
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
11
43012011
นายสมชัย การมาโส
12
43012012
นายพนัสเทพ กุลวงษ์
13
43012013
นายราชันต์ ทิพยโสต
14
43012014
นายคมสัน ชัยจักร์
15
43012015
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
16
43012016
นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
17
43012017
นายวิษณุ อึ้งตระกูล
18
43012018
นายมหันต์ เวทไธสง
19
43012019
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
20
43012020
นายอารมณ์ ศรีแสง
21
43012021
นายสุริยา มะโยธี
22
43022001
นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
23
43022002
นายธเนตร มีรัตน์
24
43022003
นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
25
43022004
นายรังสรรค์ จันทจร
26
43022005
นายพงษ์พร อินพินิจ
27
43022006
นายอาทิต กันธินาม
28
43022008
นายชวนะ ทวีอุทิศ
29
43022009
-
30
43022010
นายสากล รักชาติ
31
43022011
นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
32
43022012
นายอดุลย์ พรมวัง
33
43022013
นายอาทิตย์ อัมไพ
34
43022014
นางเฉลียว ชินโณ
35
43022015
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
36
43022016
นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
37
43022017
นายทวีศักดิ์ มาลา
38
43022018
นายศุภกิต ถิ่นทอง
39
43032001
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
40
43032002
นายสุรชัย ไกรรัตน์
41
43032003
นายธวัชชัย เหมวงษ์
42
43032004
นายโชคชัย ชินโณ
43
43032005
นายประภาส ศรีสุพล
44
43032006
นายไสว จันทร์อ้วน
45
43032007
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
46
43032008
นายวินิจ ชานุชิต
47
43032009
นายเถลิง ศรีนนท์
48
43032010
นางอุบลวรรณ ขอดคำ
49
43032011
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
50
43032012
นายอมรเทพ วิภาวิน
51
43032013
นายประทิน ไชโสดา
52
43032014
นายไสว พลพุทธา
53
43032015
นางศศิธร วงศ์ชาลี
54
43032016
นายปราโมทย์ คำเพชรดี
55
43032017
นายสุรจิตย์ ผิวงาม
56
43032018
นายเดชา แสงจันทร์