ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (export)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้บริหาร
เครือข่าย/สหวิทยาเขต
1
43012001
นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
ปทุมเทวาภิบาล
2
43012002
นายนุชา อินทรสูต
ปทุมเทวาภิบาล
3
43012003
นายธเนตร มีรัตน์
หนองคาย
4
43012004
นายไพศาล พิลารักษ์
หนองคาย
5
43012005
-
หนองคาย
6
43012006
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
สหวิทยาเขตหนองคาย
7
43012007
นายพงษ์พร อินพินิจ
ปทุมเทวาภิบาล
8
43012008
นายสมพงษ์ โสภิณ
มัธยมศึกษา
9
43012009
-
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
10
43012010
นายวิสิทธิ์ คำพูล
ท่าบ่อ
11
43012011
นายชาตรี เจริญสุข
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
12
43012012
นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ท่าบ่อ
13
43012013
นายชาตรี จันทน์ต้น
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
14
43012014
นายจิตการ หนูจันทร์
สหวิทยาเขตเทสรังสี
15
43012015
นายคมสัน ชัยจักร์
สพม.21
16
43012016
นายไพรัตน์ แดนขนบ
สหวิทยาเขตเทศรังสี
17
43012017
นายวีรยุทธ ชานัย
เทสรังสี
18
43012018
นายวิษณุ อึ้งตระกูล
สหวิทยาเขตเทศรังสี
19
43012019
นายบุญมี พาพิมพ์
ปทุมเทวาภิบาล
20
43012020
นายสุริยา มะโยธี
สหวิทยาเขตหนองคาย
21
43012021
นายเฉลียว สรสิทธิ์
เทสรังสี
22
43022001
-
พิสัยสรเดช
23
43022002
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
เบญจพิทย์
24
43022003
นายลำเพย พิเคราะห์แนะ
พิสัยสรเดช
25
43022004
นายอาทิต กันธินาม
พิสัยสรเดช
26
43022005
นายสมพงศ์ นารีบุตร
พิสัยสรเดช
27
43022006
นายพิทักษ์ ตุ้มมี
พิสัยสรเดช
28
43022008
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
โซ่พิสัย-ปากคาด
29
43022009
นายชวนะ ทวีอุทิศ
โซ่พิสัยปากคาด
30
43022010
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด
31
43022011
-
โซ่่พิสัยปากคาด
32
43022012
นายอดุลย์ พรมวัง
สหวิทยาเขตโซ่-ปากคาด
33
43022013
นายอาทิตย์ อัมไพ
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด
34
43022014
นายประวิน แก้วดวงแสง
35
43022015
นายประจักษ์ ประจิมทิศ
เบญจพิทย์
36
43022016
นายรังสรรค์ จันทจร
เบญจพิทย์
37
43022017
นายทวีศักดิ์ มาลา
เบญจพิทย์
38
43022018
นายศุภกิต ถิ่นทอง
เบ็ญจพิท
39
43032001
นายศักดาเดช ทาซ้าย
สหวิทยาเขตบึงกาฬ
40
43032002
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
บึงกาฬ
41
43032003
นายธวัชชัย เหมวงษ์
สหวิทยาเขตบึงกาฬ
42
43032004
นายโชคชัย ชินโณ
บึงกาฬ
43
43032005
-
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
44
43032006
นายไสว จันทร์อ้วน
ศรีพรเจริญ
45
43032007
นายวิทยา ทัศมี
ศรีพรเจริญ
46
43032008
นายวินิจ ชานุชิต
สหวิทยาเขตเซกา
47
43032009
นายเถลิง ศรีนนท์
เซกา
48
43032010
-
สหวิทยาเขตเซกา
49
43032011
นายปราโมทย์ คำเพชรดี
สหวิทยาเขตเซกา
50
43032012
นายอมรเทพ วิภาวิน
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
51
43032013
นายเดชา แสงจันทร์
เซกา
52
43032014
นายดิเรก โพธิ์สว่าง
สหวิทยาเขตเซกา
53
43032015
นายไสว พลพุทธา
เซกา
54
43032016
นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
55
43032017
นายสุรจิตย์ ผิวงาม
มัธยมศึกษา
56
43032018
นายประภาส ศรีสุพล
บึงกาฬ