ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (export)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ผู้บริหาร
เครือข่าย/สหวิทยาเขต
1
43012001
นายสมพงษ์ โสภิณ
ปทุมเทวาภิบาล
2
43012002
นายนุชา อินทรสูต
ปทุมเทวาภิบาล
3
43012003
นายธเนตร มีรัตน์
หนองคาย
4
43012004
นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
หนองคาย
5
43012005
นายเฉลียว สรสิทธิ์
หนองคาย
6
43012006
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
สหวิทยาเขตหนองคาย
7
43012007
นายพงษ์พร อินพินิจ
ปทุมเทวาภิบาล
8
43012008
นายวีรยุทธ ชานัย
มัธยมศึกษา
9
43012009
นายไพศาล พิลารักษ์
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
10
43012010
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
ท่าบ่อ
11
43012011
นายชาตรี เจริญสุข
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
12
43012012
นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ท่าบ่อ
13
43012013
นายราชันต์ ทิพยโสต
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
14
43012014
นายจิตการ หนูจันทร์
สหวิทยาเขตเทสรังสี
15
43012015
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
สพม.21
16
43012016
นายไพรัตน์ แดนขนบ
สหวิทยาเขตเทศรังสี
17
43012017
นายวิษณุ อึ้งตระกูล
เทสรังสี
18
43012018
-
สหวิทยาเขตเทศรังสี
19
43012019
นายบุญมี พาพิมพ์
ปทุมเทวาภิบาล
20
43012020
นายอารมณ์ ศรีแสง
สหวิทยาเขตหนองคาย
21
43012021
นายสุริยา มะโยธี
เทสรังสี
22
43022001
นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
พิสัยสรเดช
23
43022002
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
เบญจพิทย์
24
43022003
นายวิสิทธิ์ คำพูล
พิสัยสรเดช
25
43022004
นายอาทิต กันธินาม
พิสัยสรเดช
26
43022005
-
พิสัยสรเดช
27
43022006
นายพิทักษ์ ตุ้มมี
พิสัยสรเดช
28
43022008
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
โซ่พิสัย-ปากคาด
29
43022009
นายชวนะ ทวีอุทิศ
โซ่พิสัยปากคาด
30
43022010
นางศศิธร วงศ์ชาลี
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด
31
43022011
-
โซ่่พิสัยปากคาด
32
43022012
นายอดุลย์ พรมวัง
สหวิทยาเขตโซ่-ปากคาด
33
43022013
นายอาทิตย์ อัมไพ
สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด
34
43022014
นายประวิน แก้วดวงแสง
35
43022015
นายสมพงศ์ นารีบุตร
เบญจพิทย์
36
43022016
นายรังสรรค์ จันทจร
เบญจพิทย์
37
43022017
นายทวีศักดิ์ มาลา
เบญจพิทย์
38
43022018
นายศุภกิต ถิ่นทอง
เบ็ญจพิทย์
39
43032001
นายศักดาเดช ทาซ้าย
สหวิทยาเขตบึงกาฬ
40
43032002
นายสุรชัย ไกรรัตน์
บึงกาฬ
41
43032003
นายธวัชชัย เหมวงษ์
สหวิทยาเขตบึงกาฬ
42
43032004
นายโชคชัย ชินโณ
บึงกาฬ
43
43032005
นายประภาส ศรีสุพล
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
44
43032006
นายไสว จันทร์อ้วน
ศรีพรเจริญ
45
43032007
นายวิทยา ทัศมี
ศรีพรเจริญ
46
43032008
นายวินิจ ชานุชิต
สหวิทยาเขตเซกา
47
43032009
นายเถลิง ศรีนนท์
เซกา
48
43032010
นางอุบลวรรณ ขอดคำ
สหวิทยาเขตเซกา
49
43032011
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
สหวิทยาเขตเซกา
50
43032012
นายอมรเทพ วิภาวิน
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
51
43032013
นายประทิน ไชโสดา
เซกา
52
43032014
นายดิเรก โพธิ์สว่าง
สหวิทยาเขตเซกา
53
43032015
นายไสว พลพุทธา
เซกา
54
43032016
นายปราโมทย์ คำเพชรดี
สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ
55
43032017
นายสุรจิตย์ ผิวงาม
มัธยมศึกษา
56
43032018
นายเดชา แสงจันทร์
บึงกาฬ