ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1082330176
82012001
330176
เกาะยาววิทยา
KOH YAO WITTAYA
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิงกัน
หมู่ 6 -
เกาะยาวน้อย
เกาะยาว
พังงา
82160
kywit2519@hotmail.com
www.kywittaya.ac.th
เกาะยาวน้อย
0-7659-7107
076597103
17 มีนาคม 2519
138
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
225
12
25 มิถุนายน 2560 เวลา 14:06:05 น.
2
1082330177
82012002
330177
กะปงพิทยาคม
KAPONGPITTAYAKOM
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิมิลัน
หมู่ 1 บางแก้ว
เหมาะ
กะปง
พังงา
82170
kapongpittayakom@gmail.com
203.172.198.75/moodle/
เหมาะ
0-7649-9108
0-7649-9108
23 เมษายน 2517
50
4
ไม่มีไฟฟ้า
23
283
12
05 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:33:34 น.
3
1082330179
82012003
330179
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Takuatungngantaweewittayakom
นายพรศักดิ์ ทวีรส
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิงกัน
หมู่ 5 กะไหล
กะไหล
ตะกั่วทุ่ง
พังงา
82130
tngw@live.com
www.tngw.ac.th
กะไหล
0-7647-3101-2
076473102
14 มิถุนายน 2516
23
10
ไม่มีไฟฟ้า
14
107
6
02 กันยายน 2561 เวลา 09:04:14 น.
4
1082330180
82012004
330180
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
kkr
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิงกัน
หมู่ 1 คลองเคียน
คลองเคียน
ตะกั่วทุ่ง
พังงา
82140
-
kkr.ac.th
คลองเคียน
0-7645-1248
076451284
16 มิ.ย. 2534
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
96
6
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:20:54 น.
5
1082330178
82012005
330178
ทุ่งโพธิ์วิทยา
THUNGPHOWITTAYA
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิงกัน
หมู่ 12 บ้านฝรั่ง
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
พังงา
82140
info@tpws.ac.th
www.tpws.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
076-494338
076-494339
10 มิถุนายน 2497
35.8
20.7
ไม่มีไฟฟ้า
45
663
23
22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:12:44 น.
6
1082330174
82012006
330174
ดีบุกพังงาวิทยายน
Deebuk Phangnga Wittayayon School
นายพรศักดิ์ จินดาพล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิมิลัน
หมู่ - -
ท้ายช้าง
เมืองพังงา
พังงา
82000
deebuk@deebuk.ac.th
www.deebuk.ac.th
-
0-7641-2065
076411579
พ.ศ. 2471
4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
117
1,946
56
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:36:30 น.
7
1082330181
82012007
330181
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
Takuapasenanukul school
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิมิลัน
หมู่ 7 15
บางนายสี
ตะกั่วป่า
พังงา
82110
takuapasena@gmail.com
www.sena.ac.th
บางนายสี
076421118
076431331
2443
70
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
144
1,865
50
09 มกราคม 2561 เวลา 19:34:26 น.
8
1082330175
82012008
330175
สตรีพังงา
SATREEPHANGNGA
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิงกัน
หมู่ 0 204
ท้ายช้าง
เมืองพังงา
พังงา
82000
satreephangnga15@gmail.com
www.satreephangnga.ac.th
-
076412052
076412052 ต่อ 127
29/11/2442
3
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
51
664
25
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10:24 น.
9
1082330182
82012009
330182
ตะกั่วป่าคีรีเขต
Takuapa Keereekat
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิมิลัน
หมู่ 6 ตลาดใหญ่ เลขที่ 40
บางไทร
ตะกั่วป่า
พังงา
82110
http://www.thaischool.in.th/82100240/
บางไทร
0-7642-5512
076425512
2499
60
7
ไม่มีไฟฟ้า
14
116
6
05 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:35:59 น.
10
1082330183
82012010
330183
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
Kuraburi Chaipattana Pittayakom
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิมิลัน
หมู่ 1 คุระ
คุระ
คุระบุรี
พังงา
82150
kcp.kuraburi@gmail.com
www.kcp.ac.th
เทศบาลตำบลคุระ
0-7649-1274
076491274
28 เมษายน 2518
120
0.5
ไม่มีไฟฟ้า
63
856
27
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:28 น.
11
1082330184
82012011
330184
ทับปุดวิทยา
THAPPUT WITTAYA
นายสุนทร รักเมือง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิงกัน
หมู่ 6 บนทุ่ง
บ่อแสน
ทับปุด
พังงา
82180
tpw.act2016@gmail.com
www.tpw.ac.th
บ่อแสน
0-7659-9012
076599011
22 มกราคม 2518
24
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
842
30
11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32:00 น.
12
1082330185
82012012
330185
ท้ายเหมืองวิทยา
Thaimuangwittaya
นายมนตรี ยกเชื้อ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิงกัน
หมู่ 21 หมู่ 1 -
นาเตย
ท้ายเหมือง
พังงา
82120
info@tmw.ac.th
www.tmw.ac.th
?????
0-7657-1500
076484956
1 มิุนายน 2513
50
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
999
30
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:28:57 น.
13
1082330186
82012013
330186
ทุ่งมะพร้าววิทยา
Thungmaprawwittaya
นายรัชพล ทองเกื้อ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมิลัน
หมู่ 7 บ้านขนิม
ทุ่งมะพร้าว
ท้ายเหมือง
พังงา
82120
tpwy@hotmail.com
tpwy.ac.th
ทุ่งมะพร้าว
076-490-813
076-490-813
09032524
71
13
ไม่มีไฟฟ้า
34
305
12
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:17 น.
14
1083400058
83012001
400058
ภูเก็ตวิทยาลัย
Phuketwittayalai
ดร.โกศล ใสขาว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 73/3 -
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
pkw@pkw.ac.th
www.pkw.ac.th
ภูเก็ต
076212075
076213922
พ.ศ.2540
85
13
ไม่มีไฟฟ้า
220
2,927
75
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:46 น.
15
1083400059
83012002
400059
สตรีภูเก็ต
SATREEPHUKET
นายเสถียร พลเยี่ยม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพกระษัตรี
หมู่ 0 -
ตลาดใหญ่
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
spk@satreephuket.ac.th
www.satreephuket.ac.th/
ภูเก็ต
076-211034
076219522
29 เมษายน พ.ศ.2452
60
1
ไม่มีไฟฟ้า
264
3,036
81
22 มิถุนายน 2560 เวลา 05:46:14 น.
16
1083400060
83012003
400060
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket
นายมนตรี พรผล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพกระษัตรี
หมู่ 1 สะพานหิน
วิชิต
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
83000
swpkschool@hotmail.com
www.swpk.ac.th
เทศบาลตำบลวิชิต
076224125
076224126
24/10/2539
170
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
146
2,106
59
21 กันยายน 2561 เวลา 14:59:17 น.
17
1083400061
83012004
400061
กะทู้วิทยา
Kathu wittaya
นายปัญญา หัตถิ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพกระษัตรี
หมู่ 6 กะทู้
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
83120
mail@kathu.ac.th
www.kathuwittaya.ac.th
กะทู้
076-321311
076321312
25 เมษายน 2518
98
0.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
66
1,110
34
21 กันยายน 2561 เวลา 15:00:10 น.
18
1083400062
83012005
400062
เมืองถลาง
Mungthalang
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพกระษัตรี
หมู่ 5 บ้านเมืองใหม่
เทพกระษัตรี
ถลาง
ภูเก็ต
83110
Thalang@mt.ac.th
?http:// www.mt.ac.th
เทพกระษัตรี
076-621142
076 621143
17 พฤษภาคม 2514
75
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
110
1,838
54
12 มิถุนายน 2561 เวลา 12:26:55 น.
19
1083400063
83012006
400063
เชิงทะเลวิทยาคม
Cherngtalaywittayakom
นายสนิท รอดเซ็น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีสุนทร
หมู่ 1 เชิงทะเล
เชิงทะเล
ถลาง
ภูเก็ต
83110
chw.school@gmail.com
www.chw.ac.th
เชิงทะเล
076615564
076615566
4 เมษายน 2521
100
7
ไม่มีไฟฟ้า
31
420
17
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:39:38 น.
20
1083400064
83012007
400064
วีรสตรีอนุสรณ์
Weerasatree-Anusorn
นายเสรี บุญทอย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพกระษัตรี
หมู่ 2 บ้านป่าคลอก
ป่าคลอก
ถลาง
ภูเก็ต
83110
weerasatree1122@gmail.com
www.weerasatree-anusorn.ac.th
ป่าคลอก
076260508
076260508
10 มกราคม 2528
85
27
ไม่มีไฟฟ้า
19
195
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 21:57:28 น.
21
1085460093
85012001
460093
พิชัยรัตนาคาร
Phichai Rattanakhan School
นายชวนะ คำกล้า
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัตนรังสรรค์
หมู่ 1 -
บางริ้น
เมืองระนอง
ระนอง
85000
phichai_ranong@hotmail.com
www.pr_schoolweb.com
???????
077811078
077821530
2449
250
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
124
2,097
62
29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:36:41 น.
22
1085460094
85012002
460094
สตรีระนอง
STREERANONG
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 0 0
เขานิเวศน์
เมืองระนอง
ระนอง
85000
Streeranong@yahoo.com
http://www.strn.ac.th
เมืองระนอง
077811484,07782
077821498
28 พฤษภาคม 2498
232
4.3
ไม่มีไฟฟ้า
119
1,797
54
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:42:58 น.
23
1085460096
85012004
460096
ละอุ่นวิทยาคาร
La-unwittayakarn
นายประเสริฐ รักร่วม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 4 บ้านเขาฝาชี
บางแก้ว
ละอุ่น
ระนอง
85130
launwit@gmail.com
www.lu.ac.th
บางแก้ว
077828573
077828573
17/05/2519
273
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
7
23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:12:47 น.
24
1085460097
85012005
460097
กะเปอร์วิทยา
kaperwittaya
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 8 -
กะเปอร์
กะเปอร์
ระนอง
85120
admin@kaperwit.ac.th
www.kaperwit.com
กะเปอร์
077897014
077897206
15 พ.ค.2515
198
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
44
703
22
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59:09 น.
25
1085460098
85012006
460098
กระบุรีวิทยา
kraburiwittaya
นายจรูญ อมฤตโกมล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.14
หมู่ 2 -
น้ำจืด
กระบุรี
ระนอง
85110
kraburiwittaya@gmail.com
www.kraburiwit.net
น้ำจืด
077826916
077826917
15/05/2506
290
2
ไม่มีไฟฟ้า
74
1,115
30
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:14 น.
26
1085460099
85012007
460099
ปากจั่นวิทยา
PAKJANWITTAYA
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.14
หมู่ 2 บ้านนาน้อย
ปากจั่น
กระบุรี
ระนอง
85110
pakjanwittaya@hotmail.com
www.pakjanwit.com
ปากจั่น
077873528
077873528
22 กุมภาพันธ์ 2529
335
10.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
196
13
30 มิถุนายน 2561 เวลา 18:09:51 น.
27
1085460100
85012008
460100
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
suksamranratrangsan school
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
หมู่ 5 บ้านสุขสำราญ
กำพวน
สุขสำราญ
ระนอง
85120
admin@suksamran.ac.th
www.suksamran.ac.th
กำพวน
077810626
077810626
16 พ.ค 2536
135
1.5
ไม่มีไฟฟ้า
18
143
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 02:33:41 น.