ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1034711095
34012001
711095
เบ็ญจะมะมหาราช
BENCHAMA MAHARAT
ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต1
หมู่ 600 -
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
it@benchama.ac.th
www.benchama.ac.th
อุบลราชธานี
045474404-6
045262193
28/09/2458
15
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
218
4,117
99
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:38:28 น.
2
1034711110
34012002
711110
เขื่องในพิทยาคาร
KHUANGNAIPITTATAKAN SCHOOL
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 4 เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34150
admin@khuangnai.com
http://khuangnai.com
เทศบาลตำบลเขื่องใน
0-4539-1105
045203476
7 เมษายน 2514
50
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
125
2,782
66
30 มิถุนายน 2560 เวลา 09:44:19 น.
3
1034711096
34012003
711096
นารีนุกูล
NARINUKUN
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่
ในเมือง
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
email@narinukun.ac.th
www.narinukun.ac.th
นครอุบลราชธานี
0-4524-4575,045-245800
045245801
2428
7
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
261
4,015
99
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:11:03 น.
4
1034711111
34012004
711111
สหธาตุศึกษา
Sahathatsuksa
นายอรรถจิตร เกษน้อย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 3
หมู่ 3 บ้านธาตุกลาง
สหธาตุ
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34150
sts@sahathat.ac.th
sahathat.ac.th
อบต.สหธาตุ
0-4531-8190-1
0-4584-6091
2518
ุ60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
227
9
15 มิถุนายน 2560 เวลา 12:50:06 น.
5
1034711097
34012005
711097
ปทุมพิทยาคม
PATHUMPHITTHAYAKHOM
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 3 ดงห่องแห่
ปทุม
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
patumpit@gmail.com
www.pathumpit.ac.th
เทศบาลเมืองปทุม
045-244283
045-241536
9 กรกฎาคม 2519
5
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,008
31
18 มกราคม 2560 เวลา 14:46:38 น.
6
1034711112
34012006
711112
ชีทวนวิทยาสามัคคี
cheetuanwitayasamakee
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 4 ท่าศาลา
ชีทวน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34150
cheetuanwit@gmail.com
www.ctw.ac.th
อบต.ชีทวน
0-4523-2057
045232057
20/6/2518
45
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
153
6
20 มิถุนายน 2560 เวลา 01:59:01 น.
7
1034711098
34012008
711098
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตเมือง 1
หมู่ 11 หนองปลาปาก
ขามใหญ่
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
tupubon@tupubon.ac.th
www.tupubon.ac.th
ขามใหญ่
0-4531-4708
045355103
25 เมษายน 2521
10
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
90
1,721
42
13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:09:41 น.
8
1034711114
34012009
711114
บ้านไทยวิทยาคม
Banthaiwittayakom
นายวิเชียร พลพวก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตเขื่องใน
หมู่ 4 โพนทราย
บ้านไทย
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34320
banthaiwithayakhom.ICT@gmail.com
http://banthaiwitayakhom.ac.th/
อบต.บ้านไทย
0-4524-7642
045845241
12 กุมภาพันธ์ 2522
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
6
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:24:39 น.
9
1034711099
34012010
711099
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
Nongborsamakeewitaya
นายพรพิชิต ทองหมื่น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 1 หนองบ่อ
หนองบ่อ
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
schoolnongbor@gmail.com
www.nongbor.ac.th
หนองบ่อ
0-45840-219
045840239
5 เมษายน 2522
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
264
9
07 มีนาคม 2560 เวลา 10:20:07 น.
10
1034711115
34012011
711115
เสียมทองพิทยาคม
SEAMTONGPITTAYAKOM
นายวสันต์ นวลอินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 3
หมู่ 10 บ้านเสียม
หัวดอน
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34150
seamthong2534@gmail.com
Ubon.obec.go.th/school/
หัวดอน
0-45412219
-
2534
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
143
7
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:13:09 น.
11
1034711100
34012012
711100
หนองขอนวิทยา
nongkorn
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 6 บ้านหนองขอน
หนองขอน
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
Ubon
อบต.หนองขอน
0-4534-4109
045344109
2535
25
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
227
9
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:02:28 น.
12
1034711116
34012014
711116
เก่าขามวิทยา
kaokhamwittaya
นายไพรินทร์ ภานานันท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 4 บ้านเค็ง
ศรีสุข
เขื่องใน
อุบลราชธานี
34150
kaokham@Gmail.com
www.kaokham.ac.th
อบต.ศรีสุข
0-4522-9000,
-
3 พ.ค.2536
56
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
195
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:50:48 น.
13
1034711102
34012015
711102
นารีนุกูล 2
narinugul2
นายธีระพล พยัคฆพล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 2
หมู่ 12 บ้านหนองก่าน
หัวเรือ
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
narinukun2@hotmail.com
www.nari2.ac.th
อบต.หัวเรือ
0-45200-446
045200446
30 เมษายน 2539
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
31
299
16
17 มกราคม 2560 เวลา 14:39:11 น.
14
1034711103
34012016
711103
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
Ubonratchathani sriwanalai school
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 1
หมู่ 61 หนองทาม
กระโสบ
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000
ubonsri.ac.th@gmail.com
www.ubonsri.ac.th
กระโสบ
045-422179
045-422179
11 มีนาคม 2554
2
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
404
15
19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:31:43 น.
15
1034711140
34012019
711140
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
Maungsamsipamphawanwittaya
นายสุรพล ภูสิธานันท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตที่ 1
หมู่ 10 ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
34140
muang30@hotmail.com
www.amphawanwit.ac.th
ม่วงสามสิบ
045489112
045489409
09/08/2517
40
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
83
1,284
38
06 ธันวาคม 2560 เวลา 03:27:23 น.
16
1034711141
34012020
711141
ศรีน้ำคำศึกษา
srinamkhumsueksa school
นายถนอม บรรลุศิลป์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 1
หมู่ 5 บ้านน้ำคำแดง
เตย
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
34140
srinamkhumsueksa@gmail.com
เตย
0868714249
14 มิถุนายน 2519
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
174
7
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:35:28 น.
17
1034711142
34012021
711142
ไผ่ใหญ่ศึกษา
Phaiyaisuksa school
นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 1
หมู่ 110 ไผ่ใหญ่
ไผ่ใหญ่
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
34140
Phaiyaisuksa_school@hotmail.co.th
www.phaiyaisuksa.ac.th
ไผ่ใหญ่
045-342081
045342081
4 พฤศจิกายน 2524
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
299
13
15 มิถุนายน 2560 เวลา 10:04:05 น.
18
1034711143
34012022
711143
ดงยางวิทยาคม
DONGYANGWITTAYAKOM
นายไพรวัลย์ แสนแดง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 1
หมู่ 1 ดงยาง
ดุมใหญ่
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
34140
yangwit_school@hotmail.com
dongyangwit.thai.ac
อบต. ดุมใหญ่
0-4585-7242
0-4585-7242
2538
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
205
9
18 มกราคม 2560 เวลา 09:51:21 น.
19
1034711159
34012023
711159
ดอนมดแดงวิทยาคม
Donmoddangwittayakom
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 1
หมู่ 11 12
เหล่าแดง
ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
34000
Donmoddang@Donmoddaeng.ac.th
www.donmoddaeng.ac.th
เหล่าแดง
0-4530-8005
04530-8005
13 ม.ค. 2536
32
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
678
17
18 มกราคม 2560 เวลา 09:28:40 น.
20
1034711160
34012024
711160
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
Hoksibpunsawitthayakom Ubonratchathani
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษา
หมู่ 128 บ้านแต้ใหม่
หนองบก
เหล่าเสือโก้ก
อุบลราชธานี
34000
hoksibpansa@gmail.com
www.hoksib.ac.th/
หนองบก
0-4542-8560
045428561
พ.ศ.2521
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
59
783
22
08 มกราคม 2561 เวลา 10:29:52 น.
21
1034711132
34022001
711132
มัธยมตระการพืชผล
Mathayom Trakanphuephon School
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 3
หมู่ 6 ดอนทับช้าง
ขุหลุ
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
34130
mtkspm29@hotmail.com
www.mtk.ac.th
ตระการพืชผล
045481168
045482440
17 พฤษภาคม 2512
55
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
173
2,912
72
04 มกราคม 2560 เวลา 17:49:54 น.
22
1034711117
34022002
711117
เขมราฐพิทยาคม
Khemmaratpittayakom
นายวิเชียร แสงศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ - -
เขมราฐ
เขมราฐ
อุบลราชธานี
34170
kmp@kmp.ac.th
www.kmp.ac.th
-
045491244, 045491783
045491783
7 เมษายน 2513
110
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
115
1,712
52
22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:09:46 น.
23
1034711133
34022003
711133
สะพือวิทยาคาร
Sapuewittayakarn
นายปัญจพล โคตรคันทา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
3
หมู่ 8 สะพือ
สะพือ
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
34130
naimit@thaimail.com
http://ubon.obec.go.th/
อบต.สะพือ
-
045298045
2519
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
519
19
15 มิถุนายน 2560 เวลา 11:36:07 น.
24
1034711138
34022004
711138
โนนสวางประชาสรรค์
nonsawangprachasan
นายสมเกียรติ สมคิด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต3
หมู่ 5 349 บ้านกุดกลอย
โนนสวาง
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
34270
-
www.nonsawang.ac.th
โนนสวาง
08-9844-1257
29 มกราคม พ.ศ.2534
90
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
251
9
20 มีนาคม 2561 เวลา 00:08:15 น.
25
1034711134
34022006
711134
โนนกุงวิทยาคม
nonkungwittayakom
นายภูวดล ไชยชนะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 3
หมู่ 3 โนนกุง
โนนกุง
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
34130
nonkung_school@hotmail.com
http://www.nonkungwittayakom.ac.th
โนนกุง
045-239015
045239015
2533
70
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
580
21
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:56:22 น.
26
1034711139
34022007
711139
ขุมคำวิทยาคาร
Khumkamwittayakarn
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 3
หมู่ 13 ดงตาหวาน
แก่งเค็ง
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
34270
-
www.Khumkamwittayakarn.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
045 252 566
-
31 มีนาคม 2537
80
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
398
17
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:45:00 น.
27
1034711135
34022008
711135
เกษมสีมาวิทยาคาร
Kasemsimawittayakarn School
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 4
หมู่ 9 บ้านเกษม
เกษม
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
34130
www.kasemsimawittayakarn.ac.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
045-252727
045252727
14 มีนาคม 2538
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
438
15
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:38:27 น.
28
1034711137
34022010
711137
กุดข้าวปุ้นวิทยา
kudkhowpunwittaya
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 4
หมู่ 1 ข้าวปุ้น
ข้าวปุ้น
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
34270
kudkhaopun@hotmail.com
www.kkpschool.ac.th
เทศบาลตำบลข้าวปุ้น
045-484016
045-484016
17/05/2516
80
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
951
27
23 มิถุนายน 2560 เวลา 01:44:45 น.
29
1034711155
34022011
711155
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
phosaipittayakarn
นายพนมเทพ สังขะวรรณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
3
หมู่ 15 โนนเจริญ
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
34340
phosaipit@hotmail.com
www.phosai.ac.th
โพธิ์ไทร
045-496030
045-496030
14/05/2519
100
0.8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
88
1,308
43
25 มกราคม 2560 เวลา 13:54:49 น.
30
1034711165
34022013
711165
พังเคนพิทยา
PANGKENPITTAYA
นายเทคนิค เรืองแสน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 8 ด่านฮัง
พังเคน
นาตาล
อุบลราชธานี
34170
pangkenpittaya@hotmail.com
www.pangkenpittaya.ac.th
พังเคน
045-210560
045-210561
14 มีนาคม 2526
95
16
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
755
28
07 มิถุนายน 2560 เวลา 16:59:59 น.
31
1034711166
34022014
711166
พะลานวิทยาคม
palanvittayacom
นายถนอม หลุมทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 1 พะลาน
พะลาน
นาตาล
อุบลราชธานี
34170
palanvit_35@hotmail.com
ubon.obec.go.th/palan
พะลาน
-
-
26 กุมภาพันธ์ 2535
118
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
209
7
17 มกราคม 2560 เวลา 18:02:04 น.
32
1034711108
34032001
711108
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
NAMTHAENGPITTAYAKOM RACHAMANGKHALAPISEK SCHOOL
นายนรเชฐ เบ้าทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 8 สร้างถ่อ
หนามแท่ง
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
34250
www.ntp.ac.th/
หนามแท่ง
045-381033
045381034
21 มกราคม 2528
110
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
46
630
20
19 กันยายน 2560 เวลา 14:43:15 น.
33
1034711106
34032003
711106
ศรีเมืองวิทยาคาร
Simuang Wittayakhan
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 7 นาเวียง
นาคำ
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
34250
mailsk@simuang.ac.th
www.simuang.ac.th
ศรีเมืองใหม่
045-399188
045399188
30 พฤษภาคม 2515
85
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
138
1,921
56
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:38:12 น.
34
1034711109
34032004
711109
โขงเจียมวิทยาคม
khongchiamwittayakhom
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต4
หมู่ 1 -
โขงเจียม
โขงเจียม
อุบลราชธานี
34220
kwsc@hotmail.com
www.kcwsc.ac.th
เทศบาลตำบลโขงเจียม
045-351005
045351005
26/05/2514
75
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
49
800
28
07 ตุลาคม 2560 เวลา 07:27:21 น.
35
1034711107
34032006
711107
เอือดใหญ่พิทยา
Auedyaipittaya
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
หมู่ 1 เอือดใหญ่
เอือดใหญ่
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
34250
wilamars@gmail.com
www.auedyaipittaya.ac.th/
อบต.เอือดใหญ่
0 4534 6040
0 4534 6041
23/03/2520
80
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
726
21
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:14:42 น.
36
1034711150
34032007
711150
อ่างศิลา
Angsila
นายพิทักษ์ บุญยอ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 4
หมู่ 9 อ่างศิลา
อ่างศิลา
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
34110
angsila.ac.th
www.angsila.ac.th
-
045-850424
045-850425
1 มิถุนายน 2519
65
21
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
818
27
30 มิถุนายน 2560 เวลา 16:07:37 น.
37
1034711153
34032010
711153
ตาลสุมพัฒนา
Tan Sum Phatthana School
นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตที่ 4
หมู่ 5 ตาลสุม
ตาลสุม
ตาลสุม
อุบลราชธานี
34330
tansum.ac.th@gmail.com
www.tamsum.ac.th
ตาลสุม
045427258
045427258
22/05/2522
30
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
38
596
19
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:10:40 น.
38
1034711154
34032011
711154
เชียงแก้วพิทยาคม
Chaingkeawpittayakom
นายประยูร ใจภักดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 5 ดอนโด่
จิกเทิง
ตาลสุม
อุบลราชธานี
34330
chaingkeawpittayakom
http://chiangkeaw.ac.th
045-241805
045843215
8 พ.ค. 2540
29
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
342
11
05 มกราคม 2560 เวลา 15:00:37 น.
39
1034711161
34032012
711161
สิรินธรวิทยานุสรณ์
Sirindhorn Wittayanusorn School
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 13 บ้านเรียงแถวใต้
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
สิรินธร
อุบลราชธานี
34350
sirinthorn053@hotmail.com
Http//:www.sirinthornvit
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
045-366053
045366053
02/03/2527
69
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
840
22
27 มีนาคม 2561 เวลา 19:39:06 น.
40
1034711164
34042001
711164
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
Nayiasuksa Ratchamangklapisek
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 8 นาเจริญ
นาเยีย
นาเยีย
อุบลราชธานี
34160
nayiaschool@hotmail.com
www.nayia.ac.th
เทศบาลตำบลนาเยีย
045-306095
045306094
21 มกราคม 2531
50
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
679
22
18 มกราคม 2560 เวลา 11:01:39 น.
41
1034711157
34042002
711157
สำโรงวิทยาคาร
Samrongwittayakarn
นายบรรพต บุญประมวล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านดงใหญ่
โนนกลาง
สำโรง
อุบลราชธานี
34360
somrongwit@gmail.com
www.samrongwit.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
045-854426
045-854426
9 มกราคม 2523
45
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
59
819
25
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:49:27 น.
42
1034711167
34042003
711167
สว่างวีระวงศ์
sawangweerawong
นายสุรชัย โสภาพรม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 12 43
สว่าง
สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
34190
sawangweerawong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034711167
สว่าง
045-202240
045-202318
08/05/2540
21
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
498
15
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:46:19 น.
43
1034711144
34042004
711144
ลือคำหาญวารินชำราบ
Lukhamhanvarinchamrab
นายนพรัตน์ ทองแสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 11 แสนสุข
แสนสุข
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190
luschool53@gmail.com
www.lukhamhan.ac.th
เทศบาลตำบลแสนสุข
045-321467
045-322964
10 มิถุนายน 2517
20
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
151
2,982
72
17 มกราคม 2560 เวลา 12:32:45 น.
44
1034711145
34042005
711145
ห้วยขะยุงวิทยา
Huaykhayungwittaya
นายบุญธรรม กล้าหาญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 9 บ้านท่าเมืองใหม่
ห้วยขะยูง
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34310
hkyw.school@gmail.com
www.hkyw.ac.th
ห้วยขะยุง
045-431195
045-431195
4 มิถุนายน 2519
43
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
322
13
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:51:42 น.
45
1034711158
34042006
711158
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
Koksawangkhumwithayanusorn
นายทองเสาร์ แก้วหลวง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 4 บ้านคุ้ม
โคกสว่าง
สำโรง
อุบลราชธานี
34360
www.ksk.ac.th
โคกสว่าง
045-210934
045-210935
29 มีนาคม 2537
60
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
429
14
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:29:17 น.
46
1034711146
34042007
711146
วารินชำราบ
warinchamrab
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 5
หมู่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก
คำน้ำแซบ
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190
warinschool@hotmail.com
www.warin.ac.th
คำน้ำแซบ
045-321359
045424129
2499
15
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
883
27
29 เมษายน 2560 เวลา 15:52:02 น.
47
1034711147
34042008
711147
วิจิตราพิทยา
Vichittrapittaya
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตที่ 5
หมู่ 2 313/11 บ้านแสนสุข
แสนสุข
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190
www.vichitra.ac.th
แสนสุข
045-321407
045324172
1 พฤษภาคม 2521
19
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
1,086
30
25 ตุลาคม 2560 เวลา 08:37:47 น.
48
1034711119
34052001
711119
เดชอุดม
Detudom
นายสุรชัย พันโสรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 19 377 บ้านชัยอุดม
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Det-Udom@hotmail.com
www.detudom.ac.th
เมืองเดช
045361180
045361176
17/05/2509
68
1.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
232
3,610
90
18 มกราคม 2560 เวลา 09:38:50 น.
49
1034711125
34052002
711125
นาจะหลวย
nachaluayschool
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 9
หมู่ 11 บ้านกลางเมือง
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
nachaluay@thaimail.com
www.nachaluay.labschool
อบต.นาจะหลวย
045-379122
045-379122
02/06/2531
110
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
89
1,546
45
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:48 น.
50
1034711120
34052003
711120
นาส่วงวิทยา
nasuangwittaya
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 3 บ้านนาส่วง
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nasuangwittaya@gmail.com
www.ns-wit.ac.th
นาส่วง
045421021
045421021
19/05/2524
40
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
42
636
20
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:52 น.
51
1034711126
34052004
711126
ดงสว่างวิทยา
dongsawangwittaya
นายบัณฑิต พลอาษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 9
หมู่ 4 บ้านดงสว่าง
โนนสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
dongsawang1@gmail.com
www.dongsawang.ac.th
โนนสวรรค์
045-950347
-
8 พฤษภาคม 2535
110
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
426
12
24 สิงหาคม 2560 เวลา 09:51:07 น.
52
1034711122
34052006
711122
นากระแซงศึกษา
nakrasangsuksa
นายทวี แสงสุข
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 2 นากระแซง
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nakrasangsuksa@hotmail.com
www.nkc.ac.th
นากระแซง
045865456
045865456
26 กุมภาพันธ์ 2535
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
492
15
18 มิถุนายน 2560 เวลา 00:28:38 น.
53
1034711123
34052007
711123
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
Thaphosripittaya
พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 7 ท่าโพธิ์ศรี
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
mean2551@hotmail.com
http://www.thaphosri.ac.th
อบต.
045-403011
045865045
2535
60
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
52
784
24
21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:27:33 น.
54
1034711124
34052008
711124
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
Thungthuengyingwattana School
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 1 บ้านทุ่งเทิง
ทุ่งเทิง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ttywschool@hotmail.com
www.ttyw.ac.th
ทุ่งเทิง
045-865644
045-865644
04/06/2519
70
25
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
777
21
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:14:55 น.
55
1034711127
34052009
711127
น้ำยืนวิทยา
Namyuenwittaya
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 2 โนนสวรรค์
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
numyuenwit@hotmail.co.th
www.namyuenwit.ac.th
น้ำยืน
045-371105
045-371177
2515
120
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
84
1,424
41
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:51:30 น.
56
1034711128
34052010
711128
โดมประดิษฐ์วิทยา
Dompraditwithaya
นายมนัส โฉมฉลวย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 9
หมู่ 5 หนองขอน
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
dompraditwithaya@hotmail.com
www.dompraditwithaya.ac.th/obec/
โดมประดิษฐ์
045-859649
045-859649
ปี 2537
120
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
510
18
01 เมษายน 2561 เวลา 16:44:55 น.
57
1034711129
34052011
711129
บุณฑริกวิทยาคาร
Buntharikwittayakarn
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 9 237 บ้านสวนสน
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
admin@btvit.ac.th
www.btvit.ac.th
บุณฑริก
045376071
045376105
24 พ.ค. 2514
100
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
108
1,763
52
22 มกราคม 2561 เวลา 20:22:20 น.
58
1034711130
34052012
711130
นาโพธิ์วิทยา
Naphowittaya
นายกิติณรงค์ มาสงค์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 6
หมู่ 11 178 บ้านดอนเจริญ
นาโพธิ์
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
cherdchai_education@hotmail.com
www.naphowittaya.ac.th
นาโพธิ์
045-252984
22/08/2532
91
14
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
761
24
18 มกราคม 2560 เวลา 09:02:28 น.
59
1034711163
34052014
711163
ทุ่งศรีอุดม
Thungsriudom
นายองอาจ จูมสีมา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 1 บ้านหนองคก
โคกชำแระ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
Tsudom@hotmail.com
www.tsudom.ac.th
โคกชำแระ
045959943
045959943
3 กุมภาพันธ์ 2538
79
76
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
702
18
13 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:02:40 น.
60
1037750262
37012001
750262
อำนาจเจริญ
AMNATCHAROEN
นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 13 -
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
anc@anc.ac.th
www.anc.ac.th
อำนาจเจริญ
045-511959
045511960
29/11/2494
80
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
179
3,682
94
09 มกราคม 2561 เวลา 02:33:30 น.
61
1037750272
37012002
750272
ชานุมานวิทยาคม
CHANUMANWITTAYAKOM
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 5 ยักษ์คุ
ชานุมาน
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
Chanuman_school@hotmail.com
www.chanu.ac.th/
เทศบาลตำบลชานุมาน
0902745630
0 4546 6301
วันที่ 24 พฤษภาคม 2514
150
0.3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
81
1,282
34
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:46:30 น.
62
1037750274
37012003
750274
ปทุมราชวงศา
PATUMRACHWONGSA
นายนิยม รักพรม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
8
หมู่ 1 261
นาหว้า
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
krujet@hotmail.com
www.patum.ac.th
นาหว้าใหญ่
0-4546-5230
0-4546-5229
2523
104
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
90
1,689
48
26 ธันวาคม 2560 เวลา 21:31:04 น.
63
1037750275
37012004
750275
ลือวิทยาคม
Luewitthayakhom school
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อบต.ลือ
หมู่ 8 บ้านลือ
ลือ
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
37110
Lue.witya@gmail.com
www.luewit.ac.th
-
0891905447
-
13 มกราคม 2536
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
346
17
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:08:42 น.
64
1037750263
37012005
750263
คึมใหญ่วิทยา
khuemyaiwittaya
นายรัศมี ถิ่นขาม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 1 คึมใหญ่
คึมใหญ่
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
Kuem_2010@hotmail.com
www.khuem.ac.th
คึมใหญ่
045-553098
045-553098
2518
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
44
570
25
05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:00:24 น.
65
1037750273
37012006
750273
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
kamkhuankeawwitthayacom school
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 12 บ้านคำเดือย
คำเขื่อนแก้ว
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
37210
kkw55school@gmail.com
www.kkkw.ac.th
คำเขื่อนแก้ว
045-551224
-
13 มกราคม 2536
135
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
170
7
13 มิถุนายน 2560 เวลา 14:45:22 น.
66
1037750264
37012007
750264
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
Plakhaowitthayanuson
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 4 พนา
หมู่ 4 หนองน้ำเที่ยง
ปลาค้าว
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
pkwts@gmail.com
http://www.pkwts.ac.th/th/
ปลาค้าว
045-543035
045-543035
9 กรกฎาคม 2519
85
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
475
15
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:50:18 น.
67
1037750265
37012008
750265
น้ำปลีกศึกษา
Nampleeksuksa
นายสุเมธ หน่อแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 9 บ้านน้ำปลีก
น้ำปลีก
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
nampleek.fc@gmail.com
www.nampleeksuksa.ac.th/‎
น้ำปลีก
045-540411
-
22/02/2522
100
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
461
15
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:07:34 น.
68
1037750266
37012009
750266
นาวังวิทยา
Nawangwittaya School
นายจำรัส โสภา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต1
หมู่ 3 บ้านนาวัง
นาวัง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
nwy_sch@hotmail.com
www.na-wang.ac.th
เทศบาลตำบลนาวัง
045-525774
045-525774
29 มีนาคม 2533
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
361
18
29 มกราคม 2561 เวลา 10:13:49 น.
69
1037750267
37012010
750267
นาจิกพิทยาคม
NAJIKPITTAYAKHOM SCHOOL
นายไพศาล พรหมภา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
หมู่ 4 บ้านหนองปลิง
ดอนเมย
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
najigschool.71@gmail.com
www.najik.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
045-545002
0-4554-50
23 มีนาคม 2538
90
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
363
18
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:55:40 น.
70
1037750268
37012011
750268
นายมวิทยาคาร
Nayomwittayakarn
นายบุญลือ โกมลศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 5 นายม
นายม
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
www.nayom.ac.th/
เทศบาลตำบลนายม
045-540025
045-540025
8 พฤษภาคม 2540
107
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
364
11
18 มกราคม 2560 เวลา 10:34:40 น.
71
1037750269
37012012
750269
สร้างนกทาวิทยาคม
SANGNOKTAWITTAYAKOM
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปทุมราชวงศา
หมู่ 13 สร้างนกทา
สร้างนกทา
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
sangnoktawit@gmail.com
www.sangnoktawit.ac.th
สร้างนกทา
045544210
045544210
10/05/2540
103
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
327
17
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:58:28 น.
72
1037750270
37012013
750270
อำนาจเจริญพิทยาคม
Amnatcharoenpittayakhom
นายสิทธิชัย กองเพียร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 3 บ้านอ่างใหญ่
บุ่ง
เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
37000
amnatcharoenpittayakhom_702@hotmail.com
www.ancp.ac.th
อำนาจเจริญ
045-452513
045452513
10 สิงหาคม 2540
80
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
43
558
19
06 มิถุนายน 2560 เวลา 22:13:29 น.
73
1037750276
37012015
750276
พนาศึกษา
phanasuksa
นายประเสริฐ ครองยุติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
8
หมู่ 10 บ.พนานต์
พระเหลา
พนา
อำนาจเจริญ
37180
phanasuksaschool@yahoo.com
www.phana.ac.th
พระเหลา
045463510
17 พ.ค. 2506
60
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
75
1,082
35
17 มกราคม 2560 เวลา 12:11:47 น.
74
1037750277
37012016
750277
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
SRIKOONWITTHAYABUNLUNG
นายสุกิจ จันทบาล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
8
หมู่ 7 บ้านศรีคุณ
จานลาน
พนา
อำนาจเจริญ
37180
srikoon.ac.th@hotmail.com
srikoon.ac.th
จานลาน
0639249118
2536
72
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
534
18
16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:41:45 น.
75
1037750278
37012017
750278
เสนางคนิคม
senangkhanikhom
นายสุมิตร เรืองบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
7
หมู่ 12 บ้านหนองทับม้า
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
amnat_113@hotmail.com
www.senangkhanikhom.ac.th/
เสนางคนิคม
045461009
045461362
22 มีนาคม 2520
200
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
811
24
26 มกราคม 2561 เวลา 12:40:26 น.
76
1037750279
37012018
750279
นาเวียงจุลดิศวิทยา
Naviengjuladitwittaya
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 7
หมู่ 2 บ้านโคกกลาง
นาเวียง
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
37290
njv_school@gmail.com
ww.njv.ac.th
นาเวียง
045-553201
-
22/02/2537
126
19.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
231
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 13:50:38 น.
77
1037750280
37012019
750280
หัวตะพานวิทยาคม
Huatapanwittayakom
นายสมัย บุตรภักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหฯ 3 อำนาจเจริญ
หมู่ 10 แสนสุข
หนองแก้ว
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
http://huatapan.actually.th
หัวตะพาน
0933240748
045469506
20/05/2515
80
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
76
1,354
42
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:01 น.
78
1037750281
37012020
750281
ศรีเจริญศึกษา
sricharoensuksa
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวตะพาน
หมู่ 8 หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
-
sricharoensuksa.com
รัตนวารีศรีเจริญ
045-469910
-
2540
85
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
153
6
21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:14:35 น.
79
1037750282
37012021
750282
จิกดู่วิทยา
jikdoowittaya
นายธำรงค์ วิเศษรอด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวตะพาน
หมู่ 6 ดู่ใน
จิกดู่
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
37240
aonny2621@gmail.com
www.jikdoowittaya.com
จิกดู่
045-525858
045-525858
2542
67
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
116
6
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:07:26 น.
80
1037750283
37012022
750283
ลืออำนาจวิทยาคม
Lueamnatwittayakom
นายพิศาล จันทป
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต8
หมู่ 6 บ้านอำนาจ
อำนาจ
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37000
www.lueamnat.ac.th
อบต.ลืออำนาจ
045-272337
045272336
22 มีนาคม 2520
65
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
654
18
17 มกราคม 2560 เวลา 12:08:25 น.
81
1037750284
37012023
750284
มัธยมแมด
MATTHAYOMMAT
นายประดิษฐ์ พันยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต 8
หมู่ 9 บ้านแมด
แมด
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
37000
matthayommad@gmail.com
www.mat.ac.th
แมด
-
-
08/05/2540
75
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
186
9
27 สิงหาคม 2560 เวลา 07:44:15 น.